archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Menininkų kūrybinis duetas,
  sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5150 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Menininkų kūrybinis duetas 2016 m balandžio 26 d Du bi čiu liai me ni nin kai ta py to jas tau to dai li nin kas iš Jo niš kio kraš to ki lęs Vik to ras Ži lins kas ir pa sva liš kis skulp to rius Kęs tu tis Kra saus kas Jo niš kio kul tū ros cent re su ren gė bend rą pa ro dą Dis ku si jos Pa va di ni mas at sklei džia dvie jų kū rė jų dva si nį kal bė ji mą si ir ore sklan dan čių min čių bend ru mą ku ris nu sė do pa na šiuo se me džio pa vi da luo se ir dro bė se Kraš tie tis daug me tų Kau ne gy ve nan tis ta py to jas skulp to rius li te ra tas ir bu vęs Jo niš kio kul

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461334631 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Švarinimosi akcijai trukdė prastas oras,
  tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5150 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Švarinimosi akcijai trukdė prastas oras 2016 m balandžio 26 d Šeš ta die nį per Lie tu vą nu vil ni ju si šva ri ni mo si ak ci ja Da rom Jo niš kio ra jo ne daug kur bu vo ati dė ta dėl pra sto oro Ren gi niai vyks šią sa vai tę Ža ga rė je į šva ri ni mo si tal ką šeš ta die nį su si rin ko dau giau kaip 70 žmo nių Pa na šiai tiek tal ki nin kų bū na kiek vie nais me tais Skai čius sta bi lus o šiukš lių ma žė ja Tai mus tik rai džiu gi na Gal žmo nės tam pa tvar kin ges ni o gal tie siog tiek at lie kų ne be su si kau pia kai nuo lat tvar ko ma Kraš to ži nioms sa kė Ža ga rės re gio

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461602778 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai,
  Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5150 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai 2016 m balandžio 26 d Penk ta die nį kon kur si ne pro gra ma Šau kė nuo se bai gė si ke tu rias die nas šie met tru kęs ne ko mer ci nių mė gė jiš kų ki no fil mų fes ti va lis Iš praė ju sio am žiaus gel mių per šią die ną Dėl ge riau sių jų mė gė jiš kų fil mų įver ti ni mo var žė si 14 la bai skir tin gų au to rių ne tik iš įvai rių Lie tu vos vie to vių Fil mą Ke lio nė į kal nus at siun tė kraš tie tis gy ve nan tis Flo ri do je Fil mą Mū sų praei tis atei ties stip ry bė pri sta tė Šau kė nų Vla do Pūt vio Put vins kio gim na zi jos gim na zis tai Fil mus ver ti no

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461602787 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Festivalis sukvietė akordeonistus,
  tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Festivalis sukvietė akordeonistus 2016 m balandžio 26 d Fes ti va ly je da ly va vo jau nie ji at li kė jai iš Kur šė nų Kel mės Pak ruo jo J Pa kal nio Nau jo sios Ak me nės Ma žei kių V Klo vos Kul di gos E Vig ne ro me no bei mu zi kos mo kyk lų fi lia lų kai mo vie to vių Po jau nų jų akor deo nis tų kon cer to Dai va Va saus kie nė Šiau lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jos Akor deo no sky riaus at sto vė pa si džiau gė kad šis tra di ci nis fes ti va lis su kvie čia daug jau nų at li kė jų Ga li ma teig ti kad Lie tu vo je ir mū sų kraš te akor deo nas ta po tik rai

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461602788 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sujungtos miesto ir rajono greitosios pagalbos pajėgos,
  kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sveikata Sujungtos miesto ir rajono greitosios pagalbos pajėgos 2016 m balandžio 26 d Va kar Šiau lių mies to ir Šiau lių ra jo no me rai pa si ra šė su tar tį dėl grei to sios me di ci nos pa gal bos pa slau gų tei ki mo ra jo no te ri to ri jo je Ra jo no gy ven to jus ap tar naus Šiau lių mies to sa vi val dy bės grei to sios me di ci nos pa gal bos sto tis pe rim da ma ra jo no grei to sios pa gal bos me di kų bri ga das ruta skratas lt Dėl ra jo ne ma žė jan čio gy ven to jų skai čiaus Kur šė nuo se vei kian tis Šiau lių ra jo no pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ras ne be ga lė jo iš lai ky

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924821&id=1461602775&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sveikata, Sujungtos miesto ir rajono greitosios pagalbos pajėgos,
  San ta riš kių kli ni kos Der ma to ve ne ro lo gi jos cent ro gy dy to ja der ma to ve ne ro lo gė In ga Ki sie lie nė ji pa sa ko jo apie ato pi nį der ma ti tą ir kaip jį gy dy ti Kad te ma ak tua li liu di jo ir į se mi na rą su si rin ku sių mo te rų pa tir tis Vie nos pa čios su si dū rė su šia li ga ki tų vai kus ka muo ja eg ze ma Pa sak I Ki sie lie nės ato pi nis der ma ti tas yra daž na li ga ja ser ga iki 20 pro cen tų vai kų ir Mokinių sveikata sparčiai prastėja 1 2016 m balandžio 12 d Lie tu vos mo ki nių svei ka ta spar čiai pra stė ja per dvi de šimt me tų dau giau nei dvi gu bai išau go re gė ji mo su tri ki mų skai čius net 85 pro cen tų pra di nių kla sių vai kų dan tys pa žeis ti ėduo nies Grės mę ke lia ir blo gė jan ti psi cho lo gi nė svei ka ta ku rią le mia so cia li nio bend ra vi mo sto ka pa ty čios mo kyk lo je ir šei mo je To kios min tys nu skam bė jo praė ju sį ket vir ta die nį Ža ga rė je Joniškio r su reng to je svei ka tą stip ri nan čių mo kyk lų konferencijoje seminare Svei ka tos mo ky mo ir li gų pre ven ci jos Ir seneliai ir vaikai apsinuodija vaistais 3 2016 m balandžio 5 d Nors dau giau sia žmo nių mirš ta nuo šir dies ir krau ja gys lių li gų on ko lo gi nių su si rgi mų ta čiau daž na mir ties prie žas tis bū na ir įvai rūs ap si nuo di ji mai Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Ekst re ma lių svei ka tai si tua ci jų cent ro Ap si nuo di ji mų in for ma ci jos biu ro va do vė gy dy to ja kli ni ki nė tok si ko lo gė Lai ma Gruz dy tė sa ko kad vy res nio am žiaus žmo nės daž niau siai ap si nuo di ja vais tais Kel mės vi suo me nės svei ka tos biu re vy ku sia me su si ti ki me gy dy to ja Lai ma Gruz dy tė LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS 2016 m balandžio 5 d Skie pi ji mo es mė su ža din ti kū di kio imu ni nės gy ny bos sis te mas ne su ke liant žy mes nių kli ni ki nių po žy mių Vai kai yra imu ni zuo ja mi per ke lis pir muo sius gy ve ni mo mė ne sius ka dan gi vak ci no mis val do mo mis li go mis už si kre čia bū da mi la bai ma ži Kuo met bus už mirš ta skie pų nau da ir žmo nės ne be sis kie pys vis dau giau žmo nių su si rgs ir pla tins in fek ci jas ki tiems To pa sek mė pa di dė jęs ser ga mu mas mir tin gu mas komp li ka ci jų skai čius Spe ci fi nė efek ty viau sia Tuberkulioze serga ne vien alkoholikai 2 2016 m kovo 29 d Ko vo 24 ąją bu vo mi ni ma Tarp tau ti nė tu ber ku lio zės die na Ma no ma kad kas tre čias pa sau lio gy ven to jas yra už si krė tęs tu ber ku lio zės su kė lė ju Eu ro po je Lie tu va ženk liai pir mau ja tu ber ku lio zės at ve jų skai čiu mi 100 tūks tan čių gy ven to jų 32 7 at ve jo Mus len kia tik Ru mu ni ja Bul ga ri ja Ar mė ni ja Azer bai dža nas Šiau liuo se 100 tūks tan čių gy ven to jų ten ka 39 tu ber ku lio zės at ve jai Ri ta Švam ba rie nė Šiau lių vi suo me nės svei ka tos cent ro Užk re čia mų jų li gų pro fi lak ti kos ir Diabeto stažas 55 eri metai 2016 m kovo 29 d Al do na Goš tau tie nė ko vo mė ne sį mi ni dvi su kak tis 65 erių me tų gim ta die nį ir 55 erius me tus nuo die nos kai pir mą kar tą iš gir do diag no zę dia be tas Ji be ne vie nin te lė dia be to aso cia ci jos na rė Lie tu vo je tu rin ti to kį il gą šios li gos sta žą Mo te ris ne tik pa ti iš mo ko su li ga gy ven ti bet pa tir ti mi pa ta ri mais da li ja si su li ki mo bi čiu liais Stun gių kai me Jo niš kio ra jo nas gy ve nan ti Jo niš kio klu bo Vil tis pir mi nin kė Al do na Goš tau tie nė su si rgo vos de šim ties Koks yra bioritmų poveikis sveikatai ir gyvenimui 1 2016 m kovo 29 d Vie nas ki tą kei čian tys me tų lai kai se zo ni niai bio rit mai Prie šių ob jek ty viai cik liš kų gam tos po ky čių pri pran ta me ir

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924821 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kaip ruošti pumpurų antpilus,
  cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sveikata Kaip ruošti pumpurų antpilus 2016 m balandžio 26 d Au ga lų ga lia stip riau siai pa si reiš kia prieš žy dė ji mą Bū tent šiuo me tu liau dies me di ci nos ži no vai ir pa ta ria ja pa si nau do ti Ba lan dis tin ka mas me tas pum pu rams ir jau niems la pams rink ti Kol neiš sisk lei dė pri si skin ki te iš brin ku sių pu šų pum pu rų tai vi ta mi nų šal ti nis ge ra pa gal bi nė prie mo nė nuo per ša li mo ko su lio o pu šų spyg liai ir nuo ko jų są na rių skaus mo Ge riau siai skin ti nuo se nų me džių šo ni nių ir apa ti nių ša kų Ma žą sau je lę pu šų pum pu rų su ber ki te į vi du

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924821&id=1461602772&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Angelas pražydo našlaitėmis,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis Angelas pražydo našlaitėmis 2016 m balandžio 26 d Joniškio rajone Ža ga rė je prie vie ti nių va di na mos Bar bo ros baž ny tė lės ant kal vos šlai to pa so din tas gė lių an ge las Jį so di no vie tos bend ruo me nės Vei dė na riai ku rie pa sak pir mi nin kės Dia nos Si čio vie nės dir bo taip no riai ir at sa kin gai kad vė liau po dar bo pa si siū liu siems pa dė ti jau ne bu vo kas veik ti Iš vi so an ge lo fi gū ra su for muo ta iš 130 bal tų naš lai čių ku rias bend ruo me nė įsi gi jo iš ūki nin kų Lai mo no Ma li naus ko Ra mū no Nau du žo ir Ar tū ro Si čio vo paau ko tų lė

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1461602779 (2016-04-26)
  Open archived version from archive