archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Paskutinis, Angelas pražydo našlaitėmis,
  Ji me na ir se ną sa vo ma mos ka dai se pa pa sa ko tą bul vie nės va din tos bul bie ne re cep tą Šis pa tie ka las bu vo pa pli tęs Jo niš kio ra jo ne Pa tie ka lui rei kės mor kų bul vių mil tų drus kos van dens pie no Taip pat bū ti na sil kė ku rios tie siog pri ką si me prie iš vir tos sriu bos Bul ves nu sku tame DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 16 d Rei kės ke lių kriau šių 200 gra mų cuk raus 250 mi li lit rų van dens ci na mo no 1 šaukš te lio va ni li nio cuk raus 1 šaukš te lio cuk raus ga ba lė lio svies to 1 šaukš to me daus 2 3 šaukš tų van dens sluoks niuo tos teš los ga li ma nau do ti šal dy tą Kriau šes rei kia nu lup ti ir su pjaus ty ti ap skri ti mo for mos grie ži nė liais 200 gra mų cuk raus iš tirp dy ti van de ny je Šia me si ru pe apie 2 mi nu tes pa vir ti su pjaus ty tas kriau šes Nu koš ti Teš lą ati tir pin ti su pjaus ty ti juos te lė mis ir plo nai iš ko čio ti Dienos receptas 2016 m balandžio 15 d Vi si pro duk tai ge rai iš tri na mi šaukš tu pa gal sko nį įde da ma drus kos ir cuk raus žiups ne lis so dos kad varš kė čiai la biau pa kil tų Kep tu vė je įkai ti na mas alie jus Alie ju je pa mir ky tu šaukš tu at gny bia mi no ri mo dy džio varš kė čių ma sės ga ba liu kai ir de da mi kep ti Svar biau sia vis kas da ro ma tik šaukš tu Iš pa ke lio varš kės iš ke pa pil na kep tu vė varš kė čių jų kaip tik už ten ka pus ry čiams Ir dar bas tet run ka apie de šimt mi nu čių pa tie ka lo pri va lu mus var di ja meist ras Ska naus DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 14 d Da bar su šei ma grį žęs į Lie tu vą pra ti na si prie lie tu viš ko mais to Ru sė po no Ro mual do žmo na ir lie tu viš kus pa tie ka lus ga mi na sa vaip Šiau lių kraš to skai ty to jams po nas Ro mual das siū lo po rą sa vo šei mos pa tie ka lų re cep tų Rei kės 0 5 ki log ra mo mil tų 200 gra mų mal tos kiau lie nos svo gū no drus kos pi pi rų 100 gra mų rau gin tų ko pūs tų 50 100 gra mų grie ti nės ar ba ac to ar ba ma jo ne zo ar ba po mi do rų pa da žo Į mil tus įbe ria me žiups ne lį drus kos įpi la me ne di de lį kie kį van dens su mai šo me iš min ko me DIE NOS RE CEP TAS 2016 m balandžio 13 d Jo niš kie tė Ja ni na ŠIM KIE NĖ kar tą pa ra ga vo drau gės ga min to ne kep to tor to Pa ti ko pa ban dė pa ti pa ga min ti ir šiuo sal dė siu pa vai ši no sve čius Grei tai pa ruo šia mo tor to ga my bo je dau giau sia lai ko už trun ka šal dy mas Re cep tą mo te ris siū lo iš mė gin ti ir Šiau lių kraš to skai ty to jams Rei kės 2 stan dar ti nių mai še lių kre ke rių su aguo no mis 1 in de lio sal daus su tirš tin to pie no 0 5 lit ro rie bios grie ti nės ir ge rų dvie jų šaukš tų sva rai nių uo gie nės Sva rai niai su tei kia sa vi tą sko nį Pa puo ši mui DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 12 d Šiau lių ra jo no Kur šė nų spor to mo kyk los di rek to riaus pa va duo to jas Ar nas LU KO ŠAI TIS siū lo iš ban dy ti jo šei mos mėgs ta mą pa tie ka lą Rei kės 2 čes na kų 1 svo gū no 500 gra mų kiau lie nos far šo 400 gra mų ma ka ro nų 200 gra mų fer men ti nio tar kuo to sū rio juo dų jų pi pi rų drus kos pa gal sko nį alie jaus ke pi mui 4 šaukš tų po mi do rų pa da žo Ma ka ro nus iš ver da me pa sū dy ta me van de ny je per pi la me šal tu van de niu kad ne bū tų su li pę ir de da me į šo ną kol bus ruo šia mas far šas Sus mul kin tą svo gū ną pa ke pi na me Nikujaga 2016 m balandžio 9 d Šiau lių uni ver si te to So cia li nių hu ma ni ta ri nių moks lų ir me nų fa kul te to Is to ri jos ir fi lo so fi jos ka ted ros do cen tas dak ta ras Si mo nas STREL CO VAS mėgs ta ga min ti ir do mi si ku li na ri jos is to ri ja Šiau lių kraš to skai ty to jams jis siū lo pa si ga

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Rin­ki­mų py­ra­gas – su „vyš­nai­tė­mis“
  lių Laip tų ga le ri ja penk ta die nį pa mi nė jo 24 ąjį gim ta die nį Šven tė je ne trū ko svei ki ni mų gė lių ir dai nų pri sta ty ta ta py to jo Juo zo Vo sy liaus dar bų pa ro da Re gė ji mai Šiau lių kraš tui il ga me tė Laip tų ga le ri jos di rek to rė Ja ni na Ali šaus kie nė sa kė kad di džiau sias ga le ri jos tur tas pa ro dų au to riai ir lan ky to jai O la biau siai šian dien ji pa si gen dan ti sta bi lu mo Laip tų ga le ri jos sa lė je penk ta die nį vos til po vi si ger bė jai Įs tai gos veik los su kak ties pro ga bu vo pri sta ty tas Šimtmečio sulaukė šiaulietis gydytojas Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 26 d Šiau lie tis gy dy to jas Jo kū bas Fur ma nas šven čian tis 100 me tų ju bi lie jų va kar na muo se pa svei kin tas mies to me ro kai my nų bi čiu lių Ju bi lia tas tei gė jog džiau gia si il gu gy ve ni mu ir pa brė žė Svar biau sia jog ne bū tų ka ro Ąžuo lai len kia gal vas prieš jū sų tvir tu mą il giau sių me tų lin ki me su sto ję svei ki no me ras Ar tū ras Vi soc kas o J Fur ma nas ap juos tas ju bi lie ji ne juos ta at si sto jęs dė ko jo už pa ro dy tą dė me sį J Fur ma nas bu vęs il ga me tis Šiau lių mies to sa ni ta ri nės VISOS ŠVENTĖS MELAGIŲ DIENOS Budintis reporteris 2016 m balandžio 26 d Ju ris tai pa tvir tins kad do ro vė ir ju ri di niai įsta ty mai bu vo ne iš pirš to lauž ti Do ro vės įsta ty mus te be reg la men tuo ja Pap ro ti nė tei sė t y šei mos pa pro čiai 10 Die vo įsa ky mų ir Mo ra li nis ko mu niz mo sta ty to jų ko dek sas ku rį mo kė mo kyk lo se Be je juos pir ma sis iš gir do Mo zė iš pa ties Die vo lū pų Pir mie ji ju ri di niai pa rag ra fai iš li ko iš kal ti ka ra liaus Ha mu ra bio ste lo je Ba bi lo ne tuoj po Ba bi lo no bokš to nu ver ti mo Bib li jo je kur akis už akį dan tis už dan tį O už Stip ruo lis vėl pa ge ri no pa sau lio re kor dą Sportas 2016 m balandžio 26 d Aš tuo nio lik me tis Egi di jus Val čiu kas iš Šau kė nų Kel mės ra jo nas penk ta die nį Da ni jo je vy ku sia me pa sau lio čem pio na te pa sie kė pa sau lio re kor dą iš spau dė 151 ki log ra mo štan gą Vos met ro 34 cen ti met rų ūgio 53 ki log ra mų svo rio tre jus me tus už siim da mas jė gos tri ko ve šau kė niš kis yra iš ko vo jęs dau giau kaip šim tą me da lių ne sy kį ge ri no jau nių pa sau lio re kor dus Pa sau lio re kor das Da ni jo je nau jau sias ir reikš min giau sias šau kė niš kio stip ruo lio Egi di jaus Val čiu ko lai mė ji mas Šeimų turnyre sėkmė lydėjo ir debiutantus Sportas 2016 m balandžio 26 d Tai bu vo at ran kos tur ny ras į 40 ąjį šei mų krep ši nio tur ny ro Ka zi mie ro Bud rio tau rė fi na lą ku ris pir mą jį bir že lio sa vait ga lį vyks Klai pė do je Ka dan gi tai ju bi lie ji nis tur ny ras į jį kvie čia mos dvi šiau lie čių tur ny ro stip riau sios ko man dos Žu kaus kai ir tur ny ro de biu tan tai Ruš kiai Ruš kių šei mos ko man da šei mų krep ši nio tur ny re Ri mui Ime na vi čiui at min ti da ly va vo pir mą kar tą ta čiau jam ruo šė si la bai at sa kin gai De šim ties gi mi nai čių ko man da bu vo pa si puo šu si vie no dais Nugalėtojų taurė vėl raudondvariečių rankose Sportas 2016 m balandžio 26 d Pa si bai gė Radviliškio ra jo ni nės vy rų krep ši nio pir me ny bės ku rio se ra jo no Švie ti mo ir spor to pa slau gų cent ro įsteig ta nu ga lė to jų tau rė ant rus me tus iš ei lės įteik ta Rau dond va riui at sto vau jan čiai krep ši nio ko man dai RNDV group Ma ža ja me fi na le dėl tre čio sios vie tos ko vo jo ŠSPC ir Švy tu rio ko man dos Pir mą sias rung ty nes re zul ta tu 98 81 lai mė jo ŠSPC ko man dos vy rai Dau giau sia taš kų ko man dai pel nė L Kut ra 30 taš kų B Be res ne vi čius 25 J Bla žys 18 Var žo vų ko man dai taš kais Parodų vitrinose naujos parodos Afiša 2016 m balandžio 26 d Į kvie ti mą bu vo at si liep ta to dėl mies to pės čių jų bul va ro pa ro dų vit ri no se vie nu me tu ati da ry tos net dvi pa ro dos Jo se eks po nuo ja mi Sal du vės pro gim na zi jos mo kyt R Val čiu kie nė Suau gu sių jų mo kyk los mo kyt R Val čiu kie nė ir Sta sio Šal kaus kio gim na zi jos mo kyt J Šli vins kie nė mo ki nių dar bai Ire na Kil ta na vi čie nė Ne for ma lio jo švie ti mo ir pa gal bos sky riaus ve dė ja Šventė vedė į praeitį Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Praė ju sį sa vait ga lį į Rau dė nus Šiau lių r kvie tė ne tik Jur gi nės Prieš jas ir po jų bu vo ga li ma dau giau su ži no ti apie kraš to praei tį kū ry bi nė se dirb tu vė se pa si mo ky ti ama to pa spor tuo ti pa šok ti pa dai nuo ti pa žais ti taip kaip tai da rė mū sų se no liai Ir va ka re įdo my bės ne si bai gė Links ma nuo tai ka pa skli do jau pir ma ja me įdo my bė mis pil nos kraš to pa pro čiams skir tos die nos ren gi ny je Rau dė nuo se Mo kyk los dau gia funk cio cent ro fo jė pil noje vie ti nio jau ni mo bei Paveiksluose pasidalijo savo pasaulėjauta Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Rad vi liš kio vie šo sios bib lio te kos Pa veiks lų ga le ri jo je ati da ry ta kraš tie tės dai li nin kės Ge nės Stu gie nės ta py bos dar bų pa ro da Pri si mi ni mai Tai jau penk to ji per so na li nė dai li nin kės pa ro da su reng ta Vie šo jo je bib lio te ko je Ren gi nys pri trau kė ne ma žą bū rį da ly vių dai li nin kės ko le gų pa žįs ta mų drau gų ger bė jų pa vie nių sve čių G Stu gie nės pa ro dą pri sta čiu si me no ty ri nin kė Vai da Gri ciu vie nė sa kė kad G Stu gie nės pa ro da Pri si mi ni mai tai iliust ra ty vi min čių dė lio nė Tarmių varžytuvėse kriukietė pelnė antrą vietą Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Ba lan džio 21 die ną Vil niu je vy ku sio se res pub li ki nio et no kul tū ri nio pro jek to Tar mių lo by nai Aukš tai ti jos re gio no var žy tu vė se Kriu kų pa grin di nės Jo niš kio ra jo nas mo kyk los auk lė ti nė Eve li na Už ku rai ty tė užė mė ant rąją vie tą Kriu kų pa grin di nės mo kyk los sep tin to kė Eve li na Už ku rai ty tė vil niš kes mer gi nas su pa žin di no su se no viš ko mis Kriu kų kraš to plau kų šu kuo se no mis ir jų ak se sua rais Už šį pa si ro dy mą jai skir ta pri zi nė ant ro ji vie ta Be jos kon kur se pa si ro dė ir Menininkų kūrybinis duetas Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Du bi čiu liai me ni nin kai ta py to jas tau to dai li nin kas iš Jo niš kio kraš to ki lęs Vik to ras Ži lins kas ir pa sva liš kis skulp to rius Kęs tu tis Kra saus kas Jo niš kio kul tū ros cent re su ren gė bend rą pa ro dą Dis ku si jos Pa va di ni mas at sklei džia dvie jų kū rė jų dva si nį kal bė ji mą si ir ore sklan dan čių min čių bend ru mą ku ris nu sė do pa na šiuo se me džio pa vi da luo se ir dro bė se Kraš tie tis daug me tų Kau ne gy ve nan tis ta py to jas skulp to rius li te ra tas ir bu vęs Jo niš kio kul tū ros cent ro Švarinimosi akcijai trukdė prastas oras Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Šeš ta die nį per Lie tu vą nu vil ni ju si šva ri ni mo si ak ci ja Da rom Jo niš kio ra jo ne daug kur bu vo ati dė ta dėl pra sto oro Ren gi niai vyks šią sa vai tę Ža ga rė je į šva ri ni mo si tal ką šeš ta die nį su si rin ko dau giau kaip 70 žmo nių Pa na šiai tiek tal ki nin kų bū na kiek vie nais me tais Skai čius sta bi lus o šiukš lių ma žė ja Tai mus tik rai džiu gi na Gal žmo nės tam pa tvar kin ges ni o gal tie siog tiek at lie kų ne be su si kau pia kai nuo lat tvar ko ma Kraš to ži nioms sa kė Ža ga rės re gio ni nio Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Penk ta die nį kon kur si ne pro gra ma Šau kė nuo se bai gė si ke tu rias die nas šie met tru kęs ne ko mer ci nių mė gė jiš kų ki no fil mų fes ti va lis Iš praė ju sio am žiaus gel mių per šią die ną Dėl ge riau sių jų mė gė jiš kų fil mų įver ti ni mo var žė si 14 la bai skir tin gų au to rių ne tik iš įvai rių Lie tu vos vie to vių Fil mą Ke lio nė į kal nus at siun tė kraš tie tis gy ve nan tis Flo ri do je Fil mą Mū sų praei tis atei ties stip ry bė pri sta tė Šau kė nų Vla do Pūt vio Put vins kio gim na zi jos gim na zis tai Fil mus ver ti no re ži sie rius bu vęs Festivalis sukvietė akordeonistus Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Fes ti va ly je da ly va vo jau nie ji at li kė jai iš Kur šė nų Kel mės Pak ruo jo J Pa kal nio Nau jo sios Ak me nės Ma žei kių V Klo vos Kul di gos E Vig ne ro me no bei mu zi kos mo kyk lų fi lia lų kai mo vie to vių Po jau nų jų akor deo nis tų kon cer to Dai va Va saus kie nė Šiau lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jos Akor deo no sky riaus at sto vė pa si džiau gė kad šis tra di ci nis fes ti va lis su kvie čia daug jau nų at li kė jų Ga li ma teig ti kad Lie tu vo je ir mū sų kraš te akor deo nas ta po tik rai la bai po pu lia rus Sujungtos miesto ir rajono greitosios pagalbos pajėgos Sveikata 2016 m balandžio 26 d Va kar Šiau lių mies to ir Šiau lių ra jo no me rai pa si ra šė su tar tį dėl grei to sios me di ci nos pa gal bos pa slau gų tei ki mo ra jo no te ri to ri jo je Ra jo no gy ven to jus ap tar naus Šiau lių mies to sa vi val dy bės grei to sios me di ci nos pa gal bos sto tis pe rim da ma ra jo no grei to sios pa gal bos me di kų bri ga das ruta skratas lt Dėl ra jo ne ma žė jan čio gy ven to jų skai čiaus Kur šė nuo se vei kian tis Šiau lių ra jo no pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ras ne be ga lė jo iš lai ky ti dvie jų grei to sios Kaip ruošti pumpurų antpilus Sveikata 2016 m balandžio 26 d Au ga lų ga lia stip riau siai pa si reiš kia prieš žy dė ji mą Bū tent šiuo me tu liau dies me di ci nos ži no vai ir pa ta ria ja pa si nau do ti Ba lan dis tin ka mas me tas pum pu rams ir jau niems la pams rink ti Kol neiš sisk lei dė pri si skin ki te iš brin ku sių pu šų pum pu rų tai vi ta mi nų šal ti nis ge ra pa gal bi nė prie mo nė nuo per ša li mo ko su lio o pu šų spyg liai ir nuo ko jų są na rių skaus mo Ge riau siai skin ti nuo se nų me džių šo ni nių ir apa ti nių ša kų Ma žą sau je lę pu šų pum pu rų su ber ki te į vi du ti nio dy džio ar ba tos Angelas pražydo našlaitėmis Paskutinis 2016 m balandžio 26 d Joniškio rajone Ža ga rė je prie vie ti nių va di na mos Bar bo ros baž ny tė lės ant kal vos šlai to pa so din tas gė lių an ge las Jį so di no vie tos bend ruo me nės Vei dė na riai ku rie pa sak pir mi nin kės Dia nos Si čio vie nės dir bo taip no riai ir at sa kin gai kad vė liau po dar bo pa si siū liu siems pa dė ti jau ne bu vo kas veik ti Iš vi so an ge lo fi gū ra su for muo ta iš 130 bal tų naš lai čių ku rias bend ruo me nė įsi gi jo iš ūki nin kų Lai mo no Ma li naus ko Ra mū no Nau du žo ir Ar tū ro Si čio vo paau ko tų lė šų Va sa rą Dienos populiariausi Stip ruo lis vėl pa ge ri no pa sau lio re kor dą lankomiausias Darom dalyviai rinko svetimas šiukšles daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Duokim gazo kartodrome Iš namų renovacijos aruodo brangūs džipai 45 Joniškio rajone Angelas pražydo našlaitėmis Tarmių varžytuvėse kriukietė pelnė antrą vietą Menininkų kūrybinis duetas Švarinimosi akcijai trukdė prastas oras Atidengta lenta tarpukario gydytojui 3 Šiukšlės prie tvenkinio laukia darbščių rankų Naktinis žygis knygnešių keliais iki Medvilionių 1 Rajono čempionate triumfavo lyderiai Už lankytojų bilietų lėšas atnaujins pavėsinę Kelmės rajone Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai Darbotvarkė Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti dabar kostiumuoti 5 Rajono vadovai didžiavosi savo darbais 3 Pora valandų pagarbos kultūrai Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų 9 Be bitelių gyvenimas būtų kitoks Iš įvykių suvestinės Socialinės rizikos šeimos lankytos vėlai vakarais Temidės konkursą laimėjo pakražantiškiai Senjorai aptarė savo darbus Įsakymas Aukcionas Sensacija į Užvenčio vaikų darželį susidarė eilė Devyniasdešimtmetei netrūksta veiklos ir užsiėmimų Šešių valstybių atstovai domėjosi vaiko teisių apsauga 1 Kel mės ra jo no gy ven to jams pra ne ša me Knygų herojai vėl kelyje Iš įvykių suvestinės Įregistruoti naujagimiai 14 Kelmėje šurmuliavo amatininkų mugė KELIONĖ Į VAKAR DIENOS SALAS KELMĖS RAJONO savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita Kad nereikėtų pašalpų įkūrė parduotuvėlę 1 Pakruojo rajone

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/curr_pdf_a.href, (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Darbo partija ima kultūrą,
  palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Darbo partija ima kultūrą Komentarai 72 Emilija 2016 04 22 08 35 Dar kartą priėjo bobutė ir pasakė ir Kipras Petrauskas išliko Jo dainas mano dėdė vargonininkas įdainavo į turbūt pirmąjį juostinį magnetofoną su radiju Gaila neišsaugojau iš vienų vietų jėga iškėlė iš kitų irgi namuką centre nugriovė daugiabutį pastatė Jei geroj vietoj kas nors įsikūrę galingesni randa būdų atsikraustyti Pradžioj lojaliems ar landiems vietas pasiūlo Bet kai apsiverčia tai ir apsiverčia apciugui 2016 04 21 23 37 jau daugybe metu neber Donelaicio O minim ir minim ir minesim ir mokykloje vaikai mintinai mokysis ir aktoriai nuo scenos jo Metus deklamuos Yra zmones kurie palieka pedsaka kulturoj sukuria ir palieka zmonems O yra tokie kaip apciugas kuriam zmogus tik tas kuris yra siandien O tas kuris buvo vakar yra dinges be zinios Tokius apciugus literaturoj mankurtais vadina Snieguolei 2016 04 21 08 11 2016 04 21 21 20 gal gali pasakyt kaip konkrečiai gaivina kulturą apciugas muzikantui ir kitiems 2016 04 21 21 17 nustokit savo vaiciulioni reik nereik primint ir girt jau daugybe metu jo nebera polifonijoj ir choristai pasikeite vieni isejo kiti atejo bet choras gyvuoja ir dar geriau ir programos daug geresnes ir idomesnes partinė kultūra 2016 04 21 20 42 Šiauliuose kultūra supartėjo gaila 2016 04 21 20 40 Gaila kad kultūra patenka į tokių gruobonių rankas kaip ši persona O buvo miela mergaičiukė kažkas pas mus labai labai negerai Muzikantas 2016 04 21 18 17 Labai gaila laaabai Sakykite ką norite Bet nebėra Tėvelio ir šeima byra Aš apie Maestro Sigitą Vaičiulionį Galime svaidytis piktais žodžiais bet peržvelkime polifonijos

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=atsil&data=2016-04-20&rub=1065924812&id=1461080214 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kur nuves nepartinė demokratija?,
  ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Kur nuves nepartinė demokratija Komentarai 26 Simulikui 2016 04 25 16 35 Deja Simulikui nepadės tai kad komentarus uždraudė po savo užsakytu straipsniu Facebook e visi share ina su tokiu entuziazmu ir komentarais kad net kailis kraupsta D O 2016 04 23 09 19 Simuliko pasisakymas apie bolsevizma raso tas kuris pats tyras kaip asara tik su uzsakymo nr Ir jokiu komentaru Ir 2016 04 22 06 53 Kiek čia ta pati ranka ir galva parašė komentarų Nuomone 2016 04 22 00 37 Niekad nemegau Rutos Bet sutinku su straipsniu Raso ties Pagarba Adolis 2016 04 21 22 44 Sunkus mero darbas Ėjo žmogus norėdamas tik gero kaip pats sakė rprašė geri žmonės žinojau kur einu Pridirbta buvo tiek ir tiek senosios valdžios Tik nepalūžkite mere Jumis tiki daug šiauliečių Jonuks 2016 04 21 22 39 Jei kievienas dirbtume miestui o ne žiūrėtume kur ką nugvelbti kokia būtų graži Lietuva Labai tikiu šiuo meru ir jo komanda Rašykite jūs ką norite Faustina 2016 04 21 22 36 naujoji komanda dirba gerai autoparkas garažai valdinikų mažinimas menų inkubatorius visa tai taupo šiauliečių pinigus Ačiū už jūsų darbus Darbuokitės sėkmingai toliau Stiprybės sveikatos skaitytojas 2016 04 21 22 35 Neabejoju kad po Seimo rinkimų mero kėdė subraškės Apart pagyrų nieko daugiau mieste neįvyko Ar patinka ar nepatinka į Seimą bus išrinkti Žakaris Simulikas

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=atsil&data=2016-04-21&rub=1141817778&id=1461080208 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokytojas sumušė šeštoką,
  Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Mokytojas sumušė šeštoką Komentarai 27 to laisvo draugas 2016 04 23 10 37 nesuprantu kokiu tikslu tamsta norit ta savo aukseli leisti i mokykla kaip supratau jusu vaikas jau pramoko piesti lytinius organus tai ir uzteks to mokslo vis vien uzauges vaziuos i anglija sikinyku valyti laisvo draugas 2016 04 23 01 24 baisu vaika i mokykla leisti baisu o 2016 04 22 10 18 ne kiekvienas pedagogelis gali sau leisti suduoti mokiniui rusu gerais laikais kai mokytojai buvo dievai musu mylima geografijos mokytoja per pamokas mums kupras lazda lygindavo buvom patenkinti kažka panašaus norejes padaryti fizikas ilgai gailejosi susitvarkem Aš pritariu 2016 04 21 15 59 Gana žeminti mokytojus ir iš jų tyčiotis Jau snargliai visai neturi gėdos nei mandagumo Vieną kartą reikia sudrausminti mokinius Jie turi tik teise o pareigų jokių Mokytojui neatlaikė nervai iš tokio snarglio tyčiojimosi Teisingai ir padarė kad parodė koks jo elgesys turi būti mokykloje O tėvams tai ne užtarkite savo neklaužadų o nuveskite į mokytojų kambarį kad atsiklaupęs prieš visus mokytojus atsiprašytų ir mokytojui ranką pabučiuotų kad gautų atleidimą Gal supras kaip turi elgtis su suaugusiais žmonėmis Su mokytojais jis kiaulių neganė ir neturi teisės juos žeminti ir neklausyti Nenori mokytis lai eina kiaulių šerti ir lauk iš mokyklos Mokykloje turi pasilikti tie kurie nori mokytis siekti žinių gerbti mokytojus SIULAU 2016 04 21 12 44 duoti koja primynus jei tevai to nesupranta ar bijo jau sunui zodi tarti Liucija 2016 04 21 11 17 Jeigu taip elgiasi šeštokas tai jis būdamas dešimtokas mokysis nepilnamečių kolonijoje tuo net neabejoju tonis 2016 04 21 10 24 Už tokius dalykus tėvams riebias pinigines baudas dėti kad išmokintų gerbti pedagogą O patį mokinį šalinti iš mokyklos Kiek galima taikstytis su tokiais dalykais atsirado mat mokinys ale didvyris Toks

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=atsil&data=2016-04-20&rub=1141654078&id=1461080195 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Že­mai­tiš­ka kant­ry­bė prieš ūkius žlug­dan­čią po­li­ti­ką,
  Lietuva paranoja Jie ta baime kliedi kasdien kliedi po kiekvienu straipsniu po kiekvienu komentaru priestaraujanciu ju liguistom fantazijom Na bet ka jau padarysi kai tokia liga tokia diagnoze tai turi buti jiems atleistina Dar komentui Joo noriu pridurti kad as tikrai nebijau iseiti is namu ir ne tik iseiti bet ir isvaziuoti Ir ne tik Lietuvoje Nesikabinek prie mano zodziu jei minties nepagauni Ne mane baimes apsediusios tai jus tokie vis slepiates po baimes skraiste isgalvodami visokius nebutus dalykus Pas jus namuose kaip tuose juoko kambariuose iskreipti veidrodziai Joo 2016 04 22 12 26 Aš tai pat buvau laisvas ir niekas manęs niekur niekada nevaržė Net Lietuviui laisvoj Lietuvoj pasidarė baisu iš namų išeiti Šaltasis karas buvo dėlto kad socialistinis gėris neplistų Kiek metų Lietuva buvo Nepriklausoma Imperializmas tuoj užgrobė bankus pelningiausias įmones suklestėjo nedarbas pablogėjo socialinės garantijos jaunų žmonių eksportas į motinines šalis kaip pigi darbo jėga laisvas 2016 04 22 09 16 Joo Landsbergis jautėsi okupuotas tu jautei įtampą O aš gyvenau laisvai kaip ir dauguma darbščių protingų žmonių Gyvenome laisvai dabar gyvenam laisvoje Lietuvoje laisvam 2016 04 21 23 15 faktais ar buvai Britanijoje ar pagyvenai ten nors menesiuka kad sakai jog jie bijo is namu iseiti Ar tik kazkokiu gandu arba Rusijos propagandos prisiklausei Pakalbink tuos kas ten buvo kas gyvena dirba ir panasiai Toli grazu taip nera Jau baisiau cia pas mus is namu iseiti nei ten Tad tavo propaganda vel pro sali O kas liecia ramybe sovietiniais metais tai kaip manai is kur tas saltasis karas tuomet buvo atsirades ir del ko Paparsti zmogeliai to nelabai jaute nes tuometine propaganda dirbo issijuosusi juodindama vakaru valstybes ir piesdama graziomis spalvomis anuometine buti Todel paparsti pilieciai salyginai jautesi ramus bet taip toli grazu nebuvo buvo baisi politine itampa Neminesiu kiek politiniu kriziu tuo metu buvo kai karas visai salia kvepavo ir jau pats tikrasis ne saltasis Taigi uzsiklok patalus ir toliau graziai sapnuok laisvas 2016 04 21 20 14 Na apie Vokietiją aš dabar nieko o apie tą Didžiąją Britaaaaniją taip sakant tai lietuvi jau ne tik emigrantai jau ir britai bijo iš namų vakarais išeiti Juo labiau jei aplink įsikūrę atėjūnai O Vokietijoje dar truputį geriau bet jau jau netoli tas laikas Taigi ar tai gyvenimas geras gyvenimas gyvenant įtampoje Tada gyvenom kažkaip laisvai be įtampos Niekas iš įšorės nedrįso TSRS grąsinti Leidom laiką ramiai ir nelaukėm kad kokia akcija kad kažkas paaukos kad prašviesintų dieną kitą Kalbėkim faktais lietuvi Joo 2016 04 21 20 10 Labai tau pritariu kad jau pas mus labai suderinta privati ir valstybinė ekonomika Tik kad visas Lietuvos kaimas gali dirbti 19 amžiaus pradžios darbo priemonėmis ir atlyginimu su labai retomis išimtimis kur pasiderina privačią ir valstybinę nuosavybę Ką tu tu matai užsienyje ne tavo ir taip nebus Nes Lietuvai tai neskirta nes čia gyvena penkios Lietuvos ir berods 36 partijos ir dar kai kas tesinys 2016 04 21 19 02 Dar vienas pavyzdys tai suvienytoji Vokietija kokia buvo atsilikusi VDR ir kaip atrodo kaip dabar zmones gyvena toje buvusioje

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=atsil&data=2016-04-20&rub=1141823599&id=1461080197 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose,
  nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose Komentarai 23 Tas pats 2016 04 25 20 35 Kiekvienais metais ta pati muzika to Populiariausias 2016 04 25 16 26 Tiksliai Čia atseit socialdemokratai bolševikai Ar nuo socialdemokratų atskilęs socialdemokratas mero pavaduotojas D Griškevičius su meru ir jo aplinka yra bolševikai tai 2016 04 25 16 23 Zinoma jiems tai kas kad higienos normu neatitinka O tu sildykis elektra jeigu sveikata brangi ir pelesiu bijai bet tai kiek kainuoja Populiariausias 2016 04 25 14 20 straipsnis apie bolševikus Katrie bolševikai Komentarų o Tai kaip čia yr to tai va 2016 04 25 13 43 tai adresą paskelbkite kad jau taip informuotas kur kas gyvena O meras tai šiaip jau daugiabutyje Oje 2016 04 25 13 41 Bivainis yra stiprus kaip titanas jis gali apginti savo paną P S Visi tikri bachūrai gyvena nuosavuose namuose todėl jam daugiabučių problemos dzin Jaronimas 2016 04 25 12 48 Prieś dvi savaites visi reke kaip cia sildymas neatjungas nes isur jau atjungas atjunge vel blogai Poros dienu nebeiseina pakanteti Juk dabat orai keiciasi labai daznai

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=atsil&data=2016-04-23&rub=1065924810&id=1461340923 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Archyvas,
  Radviliškio rajone naujas Šiaulių rajone 04 21 Biržų rajone 04 26 Pasiūlykite temą praneškite naujieną Orai Šiauliuose Orai Šiauliuose Gismeteo Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=archyvas&archyvas=1999 (2016-04-26)
  Open archived version from archive