archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Archyvas,
  22 Radviliškio rajone naujas Šiaulių rajone 04 21 Biržų rajone 04 26 Pasiūlykite temą praneškite naujieną Orai Šiauliuose Orai Šiauliuose Gismeteo Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5584 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4607 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=archyvas&archyvas=2016 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Archyvas,
  LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5584 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4607 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Archyvas Norėdami skaityti PDF failą įveskite įsigytus prisijungimo duomenis Vartotojas Slaptažodis Prisijungta sėkmingai Gerai 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=archyvas&archyvas=2016-01 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Archyvas,
  Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5584 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4607 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Archyvas Norėdami skaityti PDF failą įveskite įsigytus prisijungimo duomenis Vartotojas Slaptažodis Prisijungta sėkmingai Gerai 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=archyvas&archyvas=2016-02 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Archyvas,
  na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5584 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4607 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Archyvas Norėdami skaityti PDF failą įveskite įsigytus prisijungimo duomenis Vartotojas Slaptažodis Prisijungta sėkmingai Gerai 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=archyvas&archyvas=2016-03 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Archyvas,
  Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5584 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5192 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5151 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4607 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Archyvas Norėdami skaityti PDF failą įveskite įsigytus prisijungimo duomenis Vartotojas Slaptažodis Prisijungta sėkmingai Gerai 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?page=archyvas&archyvas=2016-04 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Šiaulių mero ataskaitai pritarė tik valdantieji
  Ra žins ky tė pel nė šeš tą ją vie tą Vai ki nų vie ne tų var žy bo se šiau lie tis Be nas Skir man tas neap gy nė čem pio no var do ir pel nė ant rą ją vie tą Pa ke liui į fi na lą Be nas 3 1 įvei kė jo na vie tį Ri mą Le siv ta čiau iš fi na li nės ko vos Atidėtose rungtynėse triumfavo šiauliečiai Sportas 2016 m balandžio 1 d ŠU ir ASU su si ti ki mas tu rė jo vyk ti sau sio 11 die ną ta čiau dėl au to bu so ge di mo į Kau ną šiau lie čiai taip ir neat vy ko Au to bu sas su ge do už Kė dai nių Jau anks čiau bu vo ži no ma kad šios abi eki pos į LSKL fi na lo ket ver to var žy bas ne be pa teks tad dvi ko va bu vo dau giau for ma lu mas Vis gi ASU šiau lie čiams prie ši no si iki pa sku ti nių se kun džių Po tri jų kė li nių ASU pir ma vo 5 taš kais 65 60 o iki rung ty nių pa bai gos li kus 1 mi nu tei ko man das sky rė tik 1 taš kas 71 70 šiau lie čių nau dai Iš Olandijos su bronzos medaliu Sportas 2016 m balandžio 1 d U Spai čys rung ty nia vęs iki 59 ki log ra mų svo rio ka te go ri jo je at kak lio je ko vo je mi ni ma liu re zul ta tu pra lai mė jo Šve di jos spor ti nin kui Si mo nui Bor ken ha ge nui ta čiau įvei kė veng rą Adol fą Baz so vo kie tį Ma xi mą Rief lin gą ir šve dą Lo kę Pers so ną Tur ny re ko vo jo 515 grai kų ro mė nų im ty nių sti liaus at le tų Šiau lių kraš to inf Bokso varžybų šeimininkai laimėjo 15 medalių Sportas 2016 m balandžio 1 d Var žė si be veik 150 spor ti nin kų iš Pa lan gos Kre tin gos Tau ra gės Tel šių Kau no Kė dai nių Šiau lių Pas va lio Šven čio nių Kal va ri jos Ak me nės ra jo nų bei Lat vi jos Res pub li kos Pen kio li ka me da lių lai mė jo Ak me nės ra jo no bok si nin kai iš ku rių de šimt iš ko pė į fi na lus Čem pio na to nu ga lė to ju ta po Ar man das Mie žu ta vi čius svo rio ka te go ri ja iki 63 ki log ra mų fi na le įvei kęs praė ju sių me tų šių pir me ny bių lai mė to ją Tik fi na lus pra lai mė jo ir si dab rą pel nė Ge das Pet ro šius iki 52 kg Karves parduoda tvartus pritaiko sandėliams 7 Krašto žinios 2016 m balandžio 1 d Tre čia die nį į mi tin gą prie Že mės ūkio mi nis te ri jos ra jo no Ta ry bos na rys ir ūki nin kas Jo nas Jur ge liū nas va žia vo ne dėl sa vo ūkio pie ni nin kys tės sek to riaus atei ties Va žia vo kad pa lai ky tų ki tus ko vo jan čius už di des nes ža lia vi nio pie no su pir ki mo kai nas Kai nos ūki nin kus ska ti na iš par duo ti kar ves ir pie no įran gą Taip pa siel gė ir J Jur ge liū nas Jau ku ris lai kas J Jur ge liū nas už sii ma mel žia mų kar vių bei pie no mel ži mo ir šal dy mo įran gos par da vi mu Vie nas stam biau sių ra jo no Medikės gyvenimą užvaldė rankdarbiai Krašto žinios 2016 m balandžio 1 d Pak ruo jie tė Psi chi kos svei ka tos cent ro slau gy to ja Vai da Ma cie nė nė die nos ne ga li pra leis ti be vir ba lų ar vą še lio ran ko se Jai mez gi mas ir nė ri mas jau se niai ta po ne be po mė giu o gy ve ni mo bū du Mo ters su kur ti rank dar biai ne kar tą eks po nuo ti tau to dai lės dar bų pa ro do se Dar praė ju sią sa vai tę ke lis po nios Vai dos mez gi nius ir nė ri nius bu vo ga li ma iš vys ti ra jo no tau to dai li nin kų dar bų pa ro do je Tau to dai lės pa vel das ir gy vo ji tra di ci ja Čia eks po nuo tos Parodoje kelerių metų klubo narių darbai 2 Krašto žinios 2016 m balandžio 1 d Ža ga rės neį ga lių jų klu bas Vyš ne lė prieš šv Ve ly kas ati da rė rank dar bių pa ro dą ku rio je ga li ma pa ma ty ti ke le rių me tų or ga ni za ci jos na rių su kur tus dar be lius pa veiks lus skiau ti nius nė ri nius mez gi nius pa puo ša lus pin tus bui ties daik tus Iš vi so eks po nuo ja mi ke li šim tai dar bų Vyš ne lės klu bo būs ti nė je jo na rių su neš ti rank dar biai vos tel pa ant pa sie niais su sta ty tų sta lų pa lan gių kė džių Va do vė Ir ma Ja nu šie nė Kraš to ži nioms sa kė dvi die nas vis ką dės čiu si kom po na vu si kad kiek vie nas Kovus iš miesto reikia išbaidyti 10 Krašto žinios 2016 m balandžio 1 d Į re dak ci ją krei pę sis Kle men sas No rei kis tvir ti na kad tarp tau ti niai su si ta ri mai dėl re tos paukš čių rū šies ko vų ap sau gos ne prie žas tis jog šie spar nuo čiai kai kur Nau jo sios Ak me nės mies te sa vo pe rė ji mo vie tas ple čia ša li mais dau gia bu čių na mų Ir pik ti na gy ven to jus kark sė da mi terš da mi ap lin ką Pa sak K No rei kio Res pub li kos gat vės 16 ojo na mo gy ven to jai itin ken čia dėl di džiau sios ko vų pe rim vie tės mies te ša li mais Nau jo sios Ak me nės vieš bu čio Čia au gan čių dvie jų me džių ša ko se Europos Parlamento narys B Ropė kas srėbs naujų naktinių reformų padarinius 3 Įvykiai aktualijos 2016 m kovo 31 d Nak ti nė re for ma pie no gran di nės re gu lia vi mo sri ty je įne šė su maiš ties ir su prie ši no ūki nin kus Net ne pa si ta rus su ūki nin kų at sto vais Dar bo par ti jos pa siū ly tas ir Sei mo sku bo tai priim tas įsta ty mas nu sta ty ti mi ni ma lią ža lia vi nio pie no su pir ki mo kai ną vi siš kai iš krai po pie no rin ką nes pre ky bos tink lų pie no pro duk tų kai no da ra lie ka ne re gu liuo ja ma Aki vaiz du kad val dan tie ji vėl ke liak lups čiau ja prieš stam biuo sius pre ky bos tink lus ir ne drįs ta ža din ti Įsi ver ti ni mai Sau lės mies te 13 Budintis reporteris 2016 m kovo 31 d Šiau lių mies to sa vi val dy bė je per įmo nių va do vų pa si ta ri mą te ko ste bė ti ka ra liš ką sce ną Pa vė la vu si įžen gia jau na me ro pa dėjėja ži no ma kaip Briu se lio ly gio o kė dę jai iš pa skos ne ša me ro re fe ren tė mer gi nai pa gal am žių tin kan ti į ma mas Prie ap va laus sta lo vi sos kė dės už sės tos Bet pa dėjėja ne si dai ry da ma žings niuo ja link me ro ve dan čio pa si ta ri mą Atė ju si iki sa vo vie tos lau kia kol kė dė bus įspraus ta ša lia me ro Neiš gir dau ar pa dėjėja pa dė ko jo kė dę jai ne šu siai Močiute gal motinystės draudimą 2 Budintis reporteris 2016 m kovo 31 d Vals ty bi nis so cia li nis drau di mas koks jis yra da bar Lie tu vo je at si ra do pir mai siais ne prik lau so my bės me tais Vė liau daug kar tų bu vo keis tas bet taip ir li ko mo de lis ku ris neį tin ka vi siems nei tiems ku rie mo ka itin di de les įmo kas nei tiems ku rie gau na itin ma žas iš mo kas Sod ros kū ne ga li ma sa ky ti nė ra nė vie nos svei kos vie tos kur be si ten pro ble ma ten pa ra dok sai Gi nan tys Sod ros sis te mą sa ko kad žmo gus iš pri gim ties nė ra Automobilis įvažiavo į tvenkinį Teisėtvarka 2016 m kovo 31 d Po 17 va lan dos ug nia ge siai gel bė to jai su lau kė pra ne ši mo kad skęs ta au to mo bi lis ku ria me yra du žmo nės At vy kus į nu ro dy tą Sau lėg rą žų ta ką paaiš kė jo kad abu au to mo bi liu va žia vę žmo nės spė jo iš lip ti iš ma ši nos iki jai nu grimz tant Ug nia ge siai pa nau do ję buk sy ra vi mo ly ną ir au to mo bi li nę ger vę au to mo bi lį iš trau kė Šiau lių kraš to inf Brakonierių išdavė spąstai 2 Teisėtvarka 2016 m kovo 31 d Pak ruo jo ra jo ne ne to li Pa mū šio su lai ky tas kai my ni nio Iš da gie čių kai mo gy ven to jas Pris paus tas įro dy mų jis pri si pa ži no bra ko nie ria vęs Su lai ky to jo na muo se ras tas nau do ti drau džia mų me džiok lės įran kių kie kis nu ste bi no ir daug ko ma čiu sius pa rei gū nus Bra ko nie riai pa sta ro sio mis die no mis tie siog siau tė ja Pak ruo jo ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to pa rei gū nai dvi ra čiu va žiuo jan tį 52 me tų vy rą pa ste bė jo ke ly je Lygumai Pamūšis Vy ras ant dvi ra čio ba ga ži nės Savanoris ugniagesys padėjo gesinti gaisrą 3 Teisėtvarka 2016 m kovo 31 d Praė ju sį penk ta die nį Kel mės ra jo no prieš gais ri nė se gel bė ji mo pa jė go se pir mą kar tą bu dė jo sa va no riai ug nia ge siai vie nam iš jų tą pa čią die ną te ko ge sin ti gais rą Kra žių se niū ni jos Vaiš vi liš kių II kai me Į pa gal bą kra žiš kiui ko le gai at sku bė jo lais vu nuo tar ny bos me tu na muo se dar ba vę sis Kel mės prieš gais ri nės gel bė ji mo tar ny bos ug nia ge sys gel bė to jas Ma rius Ged mi nas Kra žių ug nia ge sių gel bė to jų ko man da ko vo 25 ąją 11 va lan dų 19 mi nu čių ga vo iš kvie ti mą ge sin ti ug nies Kra žių se niū ni jos Vaiš vi liš kių II Draudžiama lydekų žvejyba kainuos brangiai Teisėtvarka 2016 m kovo 31 d Tik rin da mi Rė ky vos eže ro pa kran tes ap lin ko sau gi nin kai su ti ko ly de ką ne šan tį 16 me tį Šiau lie tis aiš ki no 35 cen ti met rų žu vį su ga vęs ran ko mis prie kran to Už tai kad žve jo jo drau džia mu lai ku kai ly de kų žve jy ba drau džia ma žve jui su ra šy tas pro to ko las Už su gau tą ly de ką šiau lie čiui gre sia bau da iki 289 eu rų Be to teks at ly gin ti be veik 160 eu rų žu vų iš tek liams pa da ry tą ža lą Ki tas šiau lie tis su ly de ka gy vo sios gam tos ap sau gos ins pek to riams Pralaimėjimas po 55 pergalių lyderio nepastūmė Sportas 2016 m kovo 31 d Šiau lių krep ši nio ly go je ŠKL re gu lia ru sis se zo nas pa si bai gė ne tru kus paaiš kės pus fi na lio po ros Re gu lia rio jo se zo no ly de ris praė ju sių me tų čem pio nas Kal vis pa ty rė vie ną pra lai mė ji mą po 55 per ga lių iš ei lės se ri jos Šie met ŠKL žai dė sep ty nios ko man dos Tur ny ri nės len te lės ly de ris Kal vis lai mė jo 17 rung ty nių pra lai mė jo 1 35 taš kai ant ro joje vie to je esan ti So lo Eu ro gym ko man da iš ko vo jo 11 per ga lių 7 kar tus pra lai mė jo 29 taš kai Šios ko man dos pa te ko Pavasarį laikas genėti medžius ir krūmus Keturi kampai 2016 m kovo 31 d Šiau lių uni ver si te to Bo ta ni kos so de su reng ta me se mi na re Prak ti niai dar bai pa va sa rį so de ir gė ly ne so do dend ro lo gas Vai das Juk ne vi čius pa sa ko jo apie tai ko dėl ver ta ge nė ti vais me džius vaisk rū mius ir de ko ra ty vi nius su me dė ju sius au ga lus Jis pa ta rė kaip tai da ry ti tai syk lin gai Il gai niui vais me džių vai ni kai su tan kė ja iš tįs ta į vir šų kar tais ša kos iš lie mens au ga smai liu kam pu ir vė liau at plyš ta ne ge ni mų vais me džių vai siai smul kė ja Pa sak V Spektaklio premjerai numezgė rūbus Keturi kampai 2016 m kovo 31 d Jo niš kio kul tū ros cent ro vai kų ir jau ni mo teat ras Bend raam žiai šian dien ro do spek tak lio Aukš tyn ko jom prem je rą ku rios jau nie siems ar tis tams rū bus nu mez gė re ži sie riaus pa dė dė ja ir spek tak lio sta ty to ja Ra sa Rips kie nė Vai kų ir jau ni mo teat ro Bend raam žiai jau nie ji ar tis tai šian dien į sce ną žengs vil kė da mi megz tais bei ner tais rū bais ar ba rū bų de ta lė mis Do nal do Bi se to pa sa ko je Aukš tyn ko jom strak sės megz tas tri pirš tes pė du tes ant ko jų už si mo vu sios ir šy du bei Radviliškio šilumos kainų rebusas 5 Krašto žinios 2016 m kovo 31 d Šil dy mo kai na Rad vi liš kio ra jo ne nė ra di džiau sia ta čiau šį šil dy mo se zo ną ji di dė jo neį ti kė ti nai spar čiai ge ro kai ap lenk da ma vi sus ap skri ties ra jo nus Ko dėl Šil dy mo są skai tų dy dis pri klau so ne tik nuo oro tem pe ra tū ros ku ri iš da lies le mia ši lu mos ener gi jos su var to ji mo kie kius bet ir nuo šil dy mo kai nos Aiš ku la bai pri klau so ir nuo to ko kia me na me gy ve ni re no vuo ta me ar vė jo per pu čia ma me Ne vel tui ra jo ne re kor dus pa gal ma žiau sius ener gi jos Teatro mėgėjams kuria Mozaika 3 Krašto žinios 2016 m kovo 31 d Teat ro mė gė jai dvi die nas bu vo kvie čia mi į Šiau lių ra jo no Kul tū ros cent rą Kur šė nuo se Čia dvi die nas tru ko šven tė Teat ro

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-01 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Autoriai stumiami iš Saulės laikrodžio aikštės
  me lo di jos Va ka rop Kul tū ros cent ro laip tais nu si tie sė rau do nas ki li mas Juo trau kė Jie dar neša Šilo Pavėžupio garbę Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 2 d Jau še šio lik ta me am žiu je mi ni mas Ši lo dva ras prie Vė žu pio upe lio de vy nio lik to jo am žiaus pa bai go je ta po drau džia mos spau dos pla ti ni mo cent ru lie tu vy bės puo se lė ji mo ir kul tū ros ži di niu Ta ry bi niais lai kais pa sta čius Laik šių gy ven vie tę ne ma žai pa vė žu piš kių į ją per si kė lė Ta čiau Ši lo Pa vė žu py je ne Laik šė se dar bu vo mo kyk la 1986 me tais kai me gy ve no 82 žmo nės 2001 ai siais be li ko vos dvi de šimt Da bar nė ra nė de šim ties Iš tuš tė jo dva ro ku me ty nai Už da ry ta Vlado Kalvaičio romanas degtukų dėžutėje Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 2 d Ket vir ta die nį Ty tu vė nų re gio ni nio par ko lan ky to jų in for ma ci jos cent re Kelmės r pri sta ty ta Lie tu vos ra šy to jų są jun gos na rio ne se niai Vy riau sy bės kul tū ros ir me no pre mi ja įver tin to ra šy to jo Vla do Kal vai čio de vin to ji kny ga no ve lių rin ki nys Ba lan dis ir ban do ni ja Au to rius sa kė bū ti nai iš lei siąs dar ne vie ną kny gą ne rei kės il gai lauk ti nors no ve lė ir esan ti la bai sun kus žan ras No ve lė tai ro ma nas deg tu kų dė žu tė je Į nau jau sios ra šy to jo Vla do Kal vai čio Da lia Tei šers ky tė apie poe zi ją gy ve ni mą kny gas Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 2 d Rad vi liš ky je lan kė si poe tė vi suo me nės vei kė ja Sei mo na rė Da lia Tei šers ky tė Pir mą kar tą mies te pa mi nė to je poe zi jos die no je ne trū ko ei lių apie mei lę pri si mi ni mų apie jau nys tę trem ty je pra leis tus me tus Ger bė jų šil tai su tik ta poe tė sa kė kad vis kas kas gra žu yra poe zi ja ku ri gal ir ne vi sa da bū na gra ži vi du je Su si ti ki mo pra džio je ji pa si da li jo min ti mis apie da bar taip puo la mą poe tą Jus ti ną Mar cin ke vi čių Pu ti nai tės kny gos pri sta ty me Kny gų mu gė je bu vo Unikalią ąžuolų giraitę aplankė jos globėja Birutė Galdikas Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 2 d Kas kart vie šė da ma Lie tu vo je pro fe so rė ne pra lei džia pro gos ap lan ky ti sa vo var do gi rai tės pa ma ty ti kiek per ke le rius me tus pa si stie bė jos glo bo ja mas ąžuo liu kas gar sio jo Stel mu žės ąžuo lo pa li kuo nis Pla čiai pa sau ly je ži no mos moks li nin kės var du pa va din to je gi rai tė je su so din tų ąžuo liu kų pirm ta kai yra ąžuo lai dar me nan tys pa go ny bės lai kus Šven tyb ras čio Kė dai nių r Ša ra vų Kė dai nių r Gli tiš kių Vil niaus r Go jaus Vil niaus r Min gė lų Plun gės r Kelmiškiai protestavo prieš pieno ūkių žlugdymą 15 Krašto žinios 2016 m balandžio 2 d 18 Kel mės ra jo no pie no ga min to jų ir juos pa lai kan čių ūki nin kų tre čia die nį pri si jun gė prie Lie tu vos pie no ga min to jų aso cia ci jos or ga ni zuo tos ei se nos bei pi ke to Vil niu je rei ka lau da mi baig ti ty čio tis iš sun kiai at sa kin gai dir ban čių kai mo žmo nių Tarp svar biau sių jų rei ka la vi mų mo kė ti už su per ka mo pie no lit rą kaip ir ki to se Eu ro pos ša ly se apie 30 eu ro cen tų o ne per pus ar dar ma žiau kaip yra da bar Žmo nės iš sos ti nės grį žo ku pi ni įspū džių ir ne pra ra dę vil ties Bet grei tų po ky čių pie no Vaikai ruošėsi Velykėlėms Krašto žinios 2016 m balandžio 2 d Ža lią jį ket vir ta die nį prie šven tas Ve ly kas bu vu sio Kel mės dva ro rū siuo se ma žie ji kel miš kiai ruo šė si vai kų Ve ly kė lėms pa de da mi pa ty ru sios meist rės Ge no vai tės Bi lie nės vaš ku mar gi no kiau ši nius Ry toj prie Kel mės dva ro ren gia ma At ve ly kio šven tė ku rioje ren ka mi gra žiau si ori gi na liau si mar gu čiai vyks ta mar gu čių ri de ni mo ir ki to kios links mos pa va sa rio pra mo gos Nors ir per ato sto gas į Kel mės kraš to mu zie jų pa si mo ky ti mar gin ti mar gu čių su si rin ko ne ma žai vai kų Da ly vau ta Kel mės kraš to par tne rys tės VVG ata skai ti nia me su si rin ki me Krašto žinios 2016 m balandžio 2 d Ko vo 30 d Kel mės ra jo no sa vi val dy bės me ras Vac lo vas And ru lis me ro pa va duo to jas Izi do rius Šim kus sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire na Si ru sie nė da ly va vo Kel mės kraš to par tne rys tės vie tos veik los gru pės ata skai ti nia me su si rin ki me Išk lau sy tos Kel mės kraš to par tne rys tės VVG val dy bos pir mi nin ko Il de fon so Pet ke vi čiaus VVG pir mi nin kės Ne lės Žel vie nės ir fi nan si nin kės Jo lan tos Stu pu rie nės 2015 me tų ata skai tos Vi sos jos pa tvir tin tos Pieno gamintojai supirkimo kainos varo į neviltį Krašto žinios 2016 m balandžio 2 d Ra jo no Sa vi val dy bės Že mės ūkio sky rius ne tu ri duo me nų ar kas nors iš ra jo no žem dir bių da ly va vo tre čia die nį Vil niu je su reng ta me pie no ga min to jų pi ke te Nė ra duo me nų ir apie ūki nin kus nes ra jo ne Ūki nin kų są jun gos kaip ir nė ra Ta čiau pri ta rian čių pro tes to ak ci jai yra nes pie no su pir ki mo kai nos pie ni nin kus va ro į ne vil tį Į tre čia die nį Vil niu je su reng tą pie no ga min to jų pro tes to ak ci ją su si rin ko apie 1 5 tūks tan čio pi ke tuo to jų iš įvai rių ša lies ra jo nų Žem dir biai pi ke te Kalti darbuotojai ar telefonas 4 Krašto žinios 2016 m balandžio 2 d Į re dak ci ją krei pę si še du viai skun dė si jog iš mo bi lio jo ope ra to riaus tink lo ne ga li pri si skam bin ti į Še du vos am bu la to ri jos re gist ra tū ros lai di nį te le fo ną Po lik li ni kos dar buo to jai tai aiš ki na ry šio pro ble ma ku rią ban dys iš spręs ti Į re dak ci ją pa skam bi nu si še du vė skun dė si jog neį ma no ma pri si skam bin ti į Še du vos am bu la to ri jos re gist ra tū rą Pas kam bi nus iš mo bi liojo te le fo no pa si girs ta užė mi mo sig na las ar ba įra šy tas ope ra to riaus bal sas pra ne šan tis kad Pa si gir ti nė ra kuo 17 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 1 d Tai kas iš var dy ta me ro at skai to je tai praė ju sios ka den ci jos ir net aks tes nių ka den ci jų pra dė ti dar bai Jie per nai tik baig ti Nė ra la bai kuo pa si gir ti Me ras ma no nuo mo ne sta te gi niais o ne tak ti niais da ly kais tu ri už siim ti Juo ba ne kel ti su maiš ties to kiais klau si mais kaip dėl Šiau lių uni ver si te to gim na zi jos sta tu so Da bar Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius nė nea tei na į Ta ry bos ko mi te tų po sė džius Sa vų pro jek tų nė ne pra dė jo 16 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 1 d Vi si 13 įgy ven din tų pro jek tų bu vo pra dė ti praė ju sią ka den ci ją Gai la kad per 2015 me tus nė vie nas nau jas pro jek tas ne pra dė tas Kai ku riuos net nu trau kė Pa vyz džiui deng to spor to ma nie žo So cia li nės pa ra mo sky riaus per kė li mo į bu vu sį po li ci jos ko mi sa ria to pa sta tą Til žės gat vė je Tam net pi ni gai 2015 me tų biu dže te bu vo nu ma ty ti bet ne pa nau do ti per skirs ty ti Dėl UR BAN pro gra mos tiek už temp ta kad jei gu atei tų kvie ti mas teik ti pro jek tus Prie ežero ir piliakalnio daugės šviesos Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 1 d Šiau lių jau nų jų gam ti nin kų cent ras va lo Talk šos miš ko par ką nuo krū my nų ir pa vo jin gai pa svi ru sių me džių Par ke tu rė tų tap ti švie siau ir sau giau vaikš čio ti si mo na Šiau lių jau nų jų gam ti nin kų cent ro at sto vė Ri ma But ku tė ro do Talk šos miš ko par ke ša lia Žu vi nin kų gat vės esan čio je te ri to ri jo je li ku sias ša kų krū vas Iki šiol šio je vie to je nie kas nie ko ne bu vo da ręs Bu vo bai su ei ti va ka rais Krū mai už sto da vo sau lę O žmo nių vaikš to tik rai daug ypač da bar at ši lus orams Dar bi nin kai apie tri jų hek ta rų Talk šos miš ko plo te plu šė jo Mokslinę konferenciją skyrė Saulės mūšiui 4 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 1 d Va kar Šiau lių uni ver si te te ŠU pra si dė jo tarp tau ti nė tarp dis cip li ni nė moks li nė kon fe ren ci ja Re gio nas is to ri ja kul tū ra kal ba Penk tą jį kar tą vyks tan tis ren gi nys šie met skir tas Sau lės mū šio me tams Į dvie jų die nų kon fe ren ci ją vyks tan čią ŠU So cia li nių hu ma ni ta ri nių moks lų ir me nų fa kul te te at vy ko 50 pra ne šė jų iš Lie tu vos Lat vi jos Bal ta ru si jos Uk rai nos Slo vė ni jos Kon fe ren ci jos da ly vius pa svei ki no Šiau lių mies to vi ce me ras Sta sys Tu mė nas Džiu gi na kad Ramūnas Karbauskis Neverkite o dirbkite ponia V Baltraitiene Jūs vis dar ministrė 7 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 1 d Ma nęs nė tru pu čio ne nus te bi no Jū sų po nia V Balt rai tie ne straips nis jog dėl vis ko že mės ūky je yra kal tas R Kar baus kis Taip po nia V Balt rai tie ne esu kal tas Pir miau sia kal tas dėl to jog jau tre jus su pu se me tų ne ma tau jo kio tiks lo bend rau ti su Ju mis ir Jū sų pirm ta ku Koks ga li bū ti konst ruk ty vus bend ra vi mas su žmo nė mis ne tu rin čiais že mės ūkio sek to riaus val dy mui bū ti nos kom pe ten ci jos pa tir ties ir ke lian čiais abe jo nes dėl sa vo re pu ta ci jos MELAGIŲ DIENĄ Į KOVĄ UŽ TEISYBĘ 2 Budintis reporteris 2016 m balandžio 1 d Iš anks to įspė ju Vi sa tai ką šian die nos laik raš čiuo se skai ty si te ar iš drau gų gir dė si te Me las ir nie kas ki tas Me la gys tės nuo pra džios iki ga lo Jei tą Me lą pa ska nin tu me tru pu čiu tie sos jis dar bjau res nis pa si da ry tų Toks ku li na ri jos ga mi nys ne da ry tų gė dos nei Ge bel sui nei au to riui nei skai to vams nei mies tui Pra dė ki me nuo ba na lių pa ska lų Nu val kio tų ir nuo bo džių Ra šy ti ar skai ty ti apie Šiau lių ci vi li nį ae rod ro mą ne ver ta nes apie tai Tei sy bės ne ži no me vien Pareigūnas ir per atostogas Teisėtvarka 2016 m balandžio 1 d Pa rei gū nas ir ne tar ny bos me tu yra pa rei gū nas To kią tie są pa tvir ti no Jo niš kio ra jo no po li ci jos Pat ru lių bū rio vy riau sia sis pa tru lis Gied rius Stan kus Eis mo įvy kio me tu nu ken tė jęs ap skri ties gy ven to jas pa gal bą su tei ku siam pa rei gū nui iš reiš kė pa dė ką 52 me tų Jo niš kio ra jo no gy ven to jui Aloy zui Po vi lai čiui ko vo 15 oji bu vo ne sėk min ga Po tri jų die nos ke ly je Šiauliai Joniškis jo vai ruo ja mą Fiat Du ca to ta ra na vo prieš prie šiais at va žiuo jan tis mė ly nos spal vos mi ni ve nas ku ris Me džiok lės plo tuo se ras ta įvairių pa žei di mų 1 Teisėtvarka 2016 m balandžio 1 d Šiau lių re gio no me džiok lės plo tuo se tik ri nant gy vū nų šė ri mo ir vi lio ji mo vie tas nu sta ty ta pa žei di mų Vi si jie už fik suo ti Šiau lių ra jo ne Šiau lių re gio no ap lin kos ap sau gos de par ta men to ŠRAAD Gy vo sios gam tos ap sau gos ins pek to riai kar tu su Vals ty bi nės mais to ir ve te ri na ri jos tar ny bos spe cia lis tais tik ri no Šiau lių Rad vi liš kio Ma žei kių ir Jo niš kio ra jo nų me džiok lės plo tus Bu vo pa tik rin ta še šio li kos me džio to jų bū re lių 135 žvė rių vi lio ji mo vie tos Ki tuo se Stalo tenisininkai kovojo dėl medalių ir dėl vietos rinktinėje Sportas 2016 m balandžio 1 d As me ni nė se var žy bo se tarp mer gi nų pir mą ją vie tą iš ko vo jo šiau lie tė Ie va Šim ku tė Dra ma tiš ko je ko vo je 3 2 ji pa lau žė vil nie tę Kor ne li ją Ščig lai tę Tre čią ją vie tą pel nė pa ne vė žie tė Eri ka Sat ke vi čiū tė Šiau lie tė pa ke liui į fi na lą pa ne vė žie tę įvei kė re zul ta tu 3 1 Ki ta šiau lie tė Va ne

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-02 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Pabėgėliais tampame neigdami Lietuvą
  lių Didžd va rio gim na zi jo je vy ku sio je spau dos kon fe ren ci jo je šven ti nius ren gi nius pri sta tė vie na iš ko lek ty vo va do vų Vio le ta Lau ga lie nė Pa sak va do vės ju bi lie ji ne pro gra ma sie kia ma su teik ti šven tę vai kams Va kar Jo va ro pro gim na zi jo je ir Didžd va rio gim na zi jo je vy ko es ta fe tės kvad ra to DE FACTO DE JURE 6 Budintis reporteris 2016 m balandžio 5 d Apie biu rok ra ti nį strip ti zą Nesidžiaugiu eiliniu provincijos lygmens skandalu tapusiu savivaldybės savitumu Re giu kaip ka bi ne ti nis di le tan tiz mas su kom pe ten ci ja šįkart už ka bi no įta kin gą ir raš tin gą ko le gų ar chi tek tų bend ri ją Šeš ta die nio Šiau lių kraš to nu me ry je skai tė me apie Sau lės laik ro džio aikš tę Au to riai stu mia mi iš Sau lės laik ro džio aikš tės Pri ta riu ka bi ne ti nėms aist roms nes to kias au to rys tes pa vie šin ti ki toms kar toms ma no kaip kraš to ty ri nin ko pa rei ga Naikintuvai bėgikus aplenkė po kilometro 10 Sportas 2016 m balandžio 5 d Ket vir tus me tus Šiau liuo se vy kęs uni ka lus bė gi mas Run way Run skir tas pa mi nė ti Lie tu vos įsto ji mą į NA TO al jan są šie met su lau kė re kor di nio da ly vių skai čiaus Lie tu vos ka riuo me nės Ka ri nių oro pa jė gų Avia ci jos ba zės ki li mo tū pi mo ta ku 3 ki lo met rus bė go per 3000 da ly vių ka riš kių ir ci vi lių Į ke tu ris Bus tu ro au to bu sus ve žan čius į star tą vos tel pa bė gi mo da ly viai Au to bu sams ten ka da ry ti tris rei sus Šei mos su vai kais ir net šu ni mis ka riš kiai sa va no riai spor to klu bų Ir seneliai ir vaikai apsinuodija vaistais 3 Sveikata 2016 m balandžio 5 d Nors dau giau sia žmo nių mirš ta nuo šir dies ir krau ja gys lių li gų on ko lo gi nių su si rgi mų ta čiau daž na mir ties prie žas tis bū na ir įvai rūs ap si nuo di ji mai Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Ekst re ma lių svei ka tai si tua ci jų cent ro Ap si nuo di ji mų in for ma ci jos biu ro va do vė gy dy to ja kli ni ki nė tok si ko lo gė Lai ma Gruz dy tė sa ko kad vy res nio am žiaus žmo nės daž niau siai ap si nuo di ja vais tais Kel mės vi suo me nės svei ka tos biu re vy ku sia me su si ti ki me gy dy to ja Lai ma Gruz dy tė LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS Sveikata 2016 m balandžio 5 d Skie pi ji mo es mė su ža din ti kū di kio imu ni nės gy ny bos sis te mas ne su ke liant žy mes nių kli ni ki nių po žy mių Vai kai yra imu ni zuo ja mi per ke lis pir muo sius gy ve ni mo mė ne sius ka dan gi vak ci no mis val do mo mis li go mis už si kre čia bū da mi la bai ma ži Kuo met bus už mirš ta skie pų nau da ir žmo nės ne be sis kie pys vis dau giau žmo nių su si rgs ir pla tins in fek ci jas ki tiems To pa sek mė pa di dė jęs ser ga mu mas mir tin gu mas komp li ka ci jų skai čius Spe ci fi nė efek ty viau sia Dienos populiariausi DE FACTO DE JURE 6 2016 m balandžio 5 d lankomiausias Naikintuvai bėgikus aplenkė po kilometro 10 2016 m balandžio 5 d daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Kovus iš miesto reikia išbaidyti 10 Tautodailininkas gelbėja senovines langines Akmenės gimnazistai vyks į Rusiją 4 Koncertavo muzikantai iš Vokietijos Eksponuojami margučiai Joniškio rajone Parodoje kelerių metų klubo narių darbai 2 Spektaklio premjerai numezgė rūbus Už mokyklą kovoja parašais 1 Jo niš kio De li ka te sas per žings nį nuo ke tvirt fi na lio Vagysčių mažėja bet smurtas auga 17 Dėliojama jubiliejinė Joniškio miesto dienos programa Mažieji joniškiečiai mokosi mylėti žemę Joniškyje veiks vaikų dienos centras 1 Treniruotėje daugiau kaip 100 dalyvių Ak ci jo je paau ko ta dau giau kaip 1600 eu rų Greta mokinių turėtų būti ir mokytojų taisyklės Kelmės rajone Kelmiškiai protestavo prieš pieno ūkių žlugdymą 15 Vaikai ruošėsi Velykėlėms Da ly vau ta Kel mės kraš to par tne rys tės VVG ata skai ti nia me su si rin ki me Konkursas Konkursas Aukcionas Pranešimas Paroda Prisilietimo atspindžiai Į gatves išriedėję motociklai atidžiai stebimi Kelių policijos pareigūnų RAJONO TARYBOJE Iš įvykių suvestinės Šeimininkė pomėgį gaminti paveldėjo iš tėvų Kelmo šokių naktis atvėrė duris pavasariui Gal atpažįstate besislapstančius asmenis Kel miš kio pa si va ži nė ji mas bai gė si pa ke lės grio vy je Savanoris ugniagesys padėjo gesinti gaisrą 3 Kelmiškio dailininko paroda surengta ir Seime 1 Pristatyta pavasariška rudenės knyga 1 Skutinėtam margučiui 40 metų Keturios kartos prie Gyvenimo kryžkelės medžio Sveikinimas Darbotvarkė Pris ta ty ta kny ga Kra žių

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-05 (2016-04-26)
  Open archived version from archive