archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Politikė patirties sėmėsi narcizų lauke
  04 05 PDF archyvas Prenumerata Popierinių laikraščių prenumerata internetu Prenumeruoti PDF laikraščių prenumerata Prenumeruoti Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje Skelbimai Kur skraido lietuviai Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 6 d Pi gių avia kom pa ni jų po pu lia ru mas bei in ter ne tas kar di na liai pa kei tė ke liau to jų įpro čius Jei se niau bu vo įpras ta no rint nu si pirk ti tar ki me tarp tau ti niu marš ru tu va žiuo jan čio au to bu so bi lie tą žmo nės trauk da vo į ke lio nių agen tū rą ar au to bu sų sto tį Da bar bi lie tai yra per ka mi nei šė jus iš na mų sė dint prie šais kom piu te rio ek ra ną Pi gių skry džių sve tai nės pi ges nisk ry dziai lt duo me ni mis kiek vie ną mė ne sį dau giau kaip 50000 tau tie čių ieš ko lėk tu vų bi lie tų nau do da mie si Goog le paieš kos Penkių oktavų stiklo arfa užbūrė savo garsais Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 6 d Fes ti va ly je Re sur re xit Šiau liuo se vie šė jo uni ka laus mu zi kos inst ru men to stik lo ar fos vir tuo zai Glass Duo iš Len ki jos An na ir Ar ka diu šas Šaf ra nie cai At lie ka mi tra piu inst ru men tu kon cer te ki taip su skam bo kla si kos ir šiuo lai ki niai kū ri niai Su mu zi kais su si tin ka me Šiau lių ka me ri nė je sa lė je Po li fo ni ja va lan da prieš kon cer tą Ant sce nos jau sto vi spe cia lus sta las su spin din čio mis 57 įvai raus dy džio tau rė mis Tai di džiau sia 5 ok ta vų stik lo Atsikratyti streso padeda pagalvių mūšis 10 Budintis reporteris 2016 m balandžio 6 d Prieš mū šį Ar nol das Mon kus mū šį or ga ni za vu sio Leng vo sios at le ti kos ir svei ka tin gu mo cent ro Spor tas vi siems spe cia lis tas da ly viams su ren gė mankš tą Jis ir tei sė ja vo mū šiui Mū šio tai syk lės aiš kios da ly viai ran ko se ga li tu rė ti tik plunks ni nę pa gal vę ne ga li bū ti su aki nu kais ar ki to mis prie mo nė mis ku rios truk dy tų ar ga lė tų su žeis ti Tai nė ra rin gas tie siog pui kus lai ko pra lei di mas Pa gal vių mū šis pui ki pro ga at si kra ty ti stre so drau gys tės ženk las Gimtadienius šventė trys garbės piliečiai 4 Budintis reporteris 2016 m balandžio 6 d Va kar Šiau lių mies to sa vi val dy bė je gim ta die nio pro ga pa svei kin ti trys mies to gar bės pi lie čiai Jū ra Ni jo lė Vik to ri ja Dau lens kie nė su 83 iuo ju gim ta die niu Al fon sas Ar ma las su 73 iuo ju ir Ni jo lė Pras ce vi čie nė su 65 uo ju Vi si su kak tu vi nin kai gi mę ba lan džio 5 die ną Me ras Ar tū ras Vi soc kas su gim tu vi nin kais už už da rų du rų bend ra vo va lan dą Po po kal bio gar bės pi lie čiams įtei kė do va nų In ži nie rius il ga me tis UAB Šiau lių plen tas va do vas A Ar ma las do va nų tu rė jo ir Tapo Europos veteranų čempione Sportas 2016 m balandžio 6 d Ita li jo je An ko nos mies te vy ku sia me XI Eu ro pos spor to ve te ra nų leng vo sios at le ti kos už da rų jų pa tal pų čem pio na te pui kiai pa si ro dė Rad vi liš kio ra jo no leng vaat le tė Ge no vai tė Kaz laus kie nė iš ko vo ju si auk so me da lį ru tu lio stū mi mo rung ty je Ša lies rink ti nės su dė ty je da ly va vu si Rad vi liš kio tech no lo gi jų ir vers lo mo ky mo cent ro Še du vos sky riaus kū no kul tū ros mo ky to ja G Kaz laus kie nė W 65 am žiaus gru pė je ru tu lį nu stū mė to liau siai 10 55 met ro ir ta po šios rung ties Du joniškiečių produktai apdovanoti medaliais Centas prie cento 2016 m balandžio 6 d Ko vo 31 balandžio 2 die no mis Kau no Žal gi rio are no je vy ku sio je Ag ro Balt 2016 pa ro do je me da liais bu vo ap do va no ti du pro duk tai iš Jo niš kio ra jo no Tai Ža ga rės pie ni nės ir ŽŪB De li ka te sas pro duk tai Auk so me da liai skir ti Ža ga rės pie ni nės Ža ga rės sū riui ir ŽŪB De li ka te sas vy tin tai Am ba sa do rių deš rai Tra di ci nė je pa ro do je Skaist gi rio že mės ūkio bend ro vė Ža ga rės pie ni nė pri sta tė bal tą varš kės Ža ga rės sū rį be prie dų nors ga mi na sū rius ir su kmy nais či li Prieš mokėdamas baudas Mokesčių inspekcijai derėkis Centas prie cento 2016 m balandžio 6 d Dei vis Va liu lis Ad vo ka tų pro fe si nė bend ri ja Bal tic law Pranc ke vi čius Va liu lis ir par tne riai Tel 861 1 33032 el p dei vis valiulis balticlaw com Mo kes čių ins pek ci ja po pa tik ri ni mo pa sky rė bau dą ir pri skai čia vo ne ma žai dels pi ni gių Ar yra ga li my bė pa ko re guo ti mo kė ti ną dels pi ni gių su mą Pas ta ruo ju me tu Vals ty bi nė mo kes čių ins pek ci ja itin in ten sy viai vyk do mo kes čių mo kė to jų tiek fi zi nių tiek ju ri di nių as me nų pa tik ri ni mus Pa si tai ko Istoriko įžvalgos verslininkams lietuviško verslo kodo nėra Centas prie cento 2016 m balandžio 6 d Šiau lių pre ky bos pra mo nės ir ama tų rū mų Ge ne ra li nė je asamb lė jo je iš rink tas rū mų pre zi den tas jo pa va duo to jai ir ta ry ba Ap do va no tos per nai ge rų re zul ta tų pa sie ku sios įmo nės ir or ga ni za ci jos Ren gi ny je da ly va vu siems re gio no vers li nin kams apie lie tu viš ką ją ta pa ty bę ir vers lą pa sa ko jo is to ri kas Alf re das Bumb laus kas si mo na Šiau lių pre ky bos pra mo nės ir ama tų rū mų ŠPPAR pre zi den tu li ko Vid man tas Ja per tas aso cia ci jos Ju po ja di rek to rius Jis iš ren ka mas Emocingas 21 ojo Kino pavasario atidarymas Šiauliuose Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 5 d Ko vo 31 ąją pra si dė jęs Vil niu je 21 asis fes ti va lis Ki no pa va sa ris penk ta die nį bu vo ofi cia liai ati da ry tas Šiau liuo se Ce re mo ni jos me tu tre čią de šimt me tį skai čiuo jan tį fes ti va lį ir jo sve čius svei ki no Šiau lių mies to me ras Vė liau žiū ro vai iš vy do drą sų fes ti va lio ati da ry mo fil mą Vis kas dėl šou The Show of Shows rež Be ne dikt Er lings son ku ria me kei čia si neį ti kė ti ni vaiz dai iš praė ju sio am žiaus cir kų pa si ro dy mų Su šū kiu Emo ci jų pa va sa ris fes ti va lis pra dė jo dvie jų sa vai čių Teatralai dalijosi teatro pamokomis 2 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 5 d Šeš ta die nį Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro ko lek ty vas Tarp tau ti nės teat ro die nos pro ga žiū ro vus pa kvie tė į Teat ro pa mo kas Po nuo tai kin go ren gi nio ap do va no ti ne tik ak to riai bet ir ki ti svar būs teat ro dar buo to jai Me tų ak to riais šie met pri pa žin ti Jū ra tė Bud riū nai tė Kam ra zer ir Juo zas Bin do kas Ak to riai Si gi tas Ja ku baus kas ir Juo zas Ži bū da In ga Nor ku tė ir Ro lan das Do vy dai tis Sil vi ja Po vi lai ty tė No me da Bė čiū tė Da lius Jan čiaus kas ir ki ti į sce ną kvie tė Šėltinis šėls visą savaitę 1 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 5 d Va kar šven ti nę 35 me čio sa vai tę pra dė jo Šiau lių vai kų ir jau ni mo tau ti nių šo kių an samb lis Šėl ti nis Šven ti nė je pro gra mo je ir kon cer tai ir spor to var žy bos Šiau lių Didžd va rio gim na zi jo je vy ku sio je spau dos kon fe ren ci jo je šven ti nius ren gi nius pri sta tė vie na iš ko lek ty vo va do vų Vio le ta Lau ga lie nė Pa sak va do vės ju bi lie ji ne pro gra ma sie kia ma su teik ti šven tę vai kams Va kar Jo va ro pro gim na zi jo je ir Didžd va rio gim na zi jo je vy ko es ta fe tės kvad ra to DE FACTO DE JURE 6 Budintis reporteris 2016 m balandžio 5 d Apie biu rok ra ti nį strip ti zą Nesidžiaugiu eiliniu provincijos lygmens skandalu tapusiu savivaldybės savitumu Re giu kaip ka bi ne ti nis di le tan tiz mas su kom pe ten ci ja šįkart už ka bi no įta kin gą ir raš tin gą ko le gų ar chi tek tų bend ri ją Šeš ta die nio Šiau lių kraš to nu me ry je skai tė me apie Sau lės laik ro džio aikš tę Au to riai stu mia mi iš Sau lės laik ro džio aikš tės Pri ta riu ka bi ne ti nėms aist roms nes to kias au to rys tes pa vie šin ti ki toms kar toms ma no kaip kraš to ty ri nin ko pa rei ga Naikintuvai bėgikus aplenkė po kilometro 10 Sportas 2016 m balandžio 5 d Ket vir tus me tus Šiau liuo se vy kęs uni ka lus bė gi mas Run way Run skir tas pa mi nė ti Lie tu vos įsto ji mą į NA TO al jan są šie met su lau kė re kor di nio da ly vių skai čiaus Lie tu vos ka riuo me nės Ka ri nių oro pa jė gų Avia ci jos ba zės ki li mo tū pi mo ta ku 3 ki lo met rus bė go per 3000 da ly vių ka riš kių ir ci vi lių Į ke tu ris Bus tu ro au to bu sus ve žan čius į star tą vos tel pa bė gi mo da ly viai Au to bu sams ten ka da ry ti tris rei sus Šei mos su vai kais ir net šu ni mis ka riš kiai sa va no riai spor to klu bų Ir seneliai ir vaikai apsinuodija vaistais 3 Sveikata 2016 m balandžio 5 d Nors dau giau sia žmo nių mirš ta nuo šir dies ir krau ja gys lių li gų on ko lo gi nių su si rgi mų ta čiau daž na mir ties prie žas tis bū na ir įvai rūs ap si nuo di ji mai Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Ekst re ma lių svei ka tai si tua ci jų cent ro Ap si nuo di ji mų in for ma ci jos biu ro va do vė gy dy to ja kli ni ki nė tok si ko lo gė Lai ma Gruz dy tė sa ko kad vy res nio am žiaus žmo nės daž niau siai ap si nuo di ja vais tais Kel mės vi suo me nės svei ka tos biu re vy ku sia me su si ti ki me gy dy to ja Lai ma Gruz dy tė LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS Sveikata 2016 m balandžio 5 d Skie pi ji mo es mė su ža din ti kū di kio imu ni nės gy ny bos sis te mas ne su ke liant žy mes nių kli ni ki nių po žy mių Vai kai yra imu ni zuo ja mi per ke lis pir muo sius gy ve ni mo mė ne sius ka dan gi vak ci no mis val do mo mis li go mis už si kre čia bū da mi la bai ma ži Kuo met bus už mirš ta skie pų nau da ir žmo nės ne be sis kie pys vis dau giau žmo nių su si rgs ir pla tins in fek ci jas ki tiems To pa sek mė pa di dė jęs ser ga mu mas mir tin gu mas komp li ka ci jų skai čius Spe ci fi nė efek ty viau sia Dienos populiariausi Du joniškiečių produktai apdovanoti medaliais 2016 m balandžio 6 d lankomiausias Politikė patirties sėmėsi narcizų lauke 17 2016 m balandžio 6 d daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Kovus iš miesto reikia išbaidyti 10 Tautodailininkas gelbėja senovines langines Akmenės gimnazistai vyks į Rusiją 4 Joniškio rajone Parodoje kelerių metų klubo narių darbai 2 Spektaklio premjerai numezgė rūbus Už mokyklą kovoja parašais 1 Jo niš kio De li ka te sas per žings nį nuo ke tvirt fi na lio Vagysčių mažėja bet smurtas auga 17 Dėliojama jubiliejinė Joniškio miesto dienos programa Mažieji joniškiečiai mokosi mylėti žemę Kelmės rajone Konkursas Konkursas Kelmiškiai protestavo prieš pieno ūkių žlugdymą 15 Vaikai ruošėsi Velykėlėms Da ly vau ta Kel mės kraš to par tne rys tės VVG ata skai ti nia me su si rin ki me Konkursas Konkursas Aukcionas Pranešimas Paroda Prisilietimo atspindžiai Į gatves išriedėję motociklai atidžiai stebimi Kelių policijos pareigūnų RAJONO TARYBOJE Iš įvykių suvestinės Šeimininkė pomėgį gaminti paveldėjo iš tėvų Kelmo šokių naktis atvėrė duris pavasariui Gal atpažįstate besislapstančius asmenis Kel miš kio pa si va ži nė ji mas bai gė si pa ke lės grio vy je Savanoris ugniagesys padėjo gesinti gaisrą 3 Kelmiškio dailininko paroda surengta ir Seime 1 Pristatyta pavasariška rudenės knyga 1 Skutinėtam margučiui 40 metų Keturios kartos prie Gyvenimo kryžkelės medžio Sveikinimas Darbotvarkė Pris ta ty ta kny ga Kra žių mo kyk la ir gim na zi ja 1773 1844 me tais Ar vaikams brangi sava tarmė ir savo krašto istorija Kėlė inkilus Koncertavo Verpenoje Kaip švęsite Velykas Laimėjo konkurse Švari kalba švari galva Dainomis sugrįžo į 1980 uosius Iš įvykių suvestinės Likimo taku į Šedbarus Pakruojo rajone Karves parduoda tvartus pritaiko sandėliams 7 SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Policijos pareigūnai ėmėsi eksperimento Keičiamas pareigūnų darbo organizavimas Gyvūnų laikymo taisyklės nepažeistos Medikų darbą paralyžiuoja informacinės sistemos gedimai Medikės gyvenimą užvaldė rankdarbiai Velykų šventė Pamūšyje SPORTAS IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Brakonierių išdavė spąstai 2 Tautodailininkai pakvietė Velykas švęsti kartu Linkuviečiams daržus pažadėta išsaugoti 2 Tautodailininkai sukūrė velykinę kompoziciją Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos po sė džio dar bot var kė SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Didžiosios savaitės ir Šv Velykų pamaldos Pakruojo dekanato parapijose Žmonėms svarbu kokį vandenį geria TRUMPAI IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Onkologų ieškoti patarta ne Šiauliuose Margučių raštai iš sodybos gėlynų Bardiškiuose veikė velykinės dirbtuvėlės Žeimeliečiai augina dar vieną tradiciją Pasivaikščiojimas baigėsi susitikimu su elniais SPORTAS Radviliškio rajone Da lia Tei šers ky tė apie poe zi ją gy ve ni mą kny gas Pieno gamintojai supirkimo kainos varo į neviltį Kalti darbuotojai ar telefonas 4 KRIMINALINĖ KRONIKA Įsidarbinti trukdo nepakankama kvalifikacija 1 Paminėjo Žemės dieną SPORTO NAUJIENOS Nuskambėjo prancūziškos dainos festivalis Plenero paroda Šiaulėnuose Radviliškio šilumos kainų rebusas 5 Migracijos traukinys važiuoja nestabdomas 1 Atliekas surinks moderni šiukšliavežė Velykų rytą lelija pražydo Šeduviai pristatys ir profesionalus ir mėgėjus 1 Vaižgantiečių istorikai skina laurus Vaikai dovanojo šventę vaikams Paminėta Žemės diena SPORTO NAUJIENOS Šiaulių rajone Patvirtino aplinkkelio tiesimo planą Paskirta centro direktore Teatro mėgėjams kuria Mozaika 3 Šauliai svečiuose pas ugniagesius Žemdirbiams rūpesčių nemažėja Sportas Tapo Europos veteranų čempione Ita li jo je An ko nos mies te vy ku sia me XI Eu ro pos spor to

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-06 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Ir geriausiai idėjai reikia rinkos
  Balt rai tie ne straips nis jog dėl vis ko že mės ūky je yra kal tas R imestamp border 0 alt PDF laikraščiai Norėdami skaityti PDF failą įveskite įsigytus prisijungimo duomenis Vartotojas Slaptažodis Prisijungta sėkmingai Gerai Šiaulių kraštas 04 07 Mūsų kraštas 04 02 Kelmės kraštas 04 06 Pakruojo kraštas 04 01 Žemaitis 04 05 Sidabrė 04 06 Biržiečių žodis 04 05 PDF archyvas Prenumerata Popierinių laikraščių prenumerata internetu Prenumeruoti PDF laikraščių prenumerata Prenumeruoti Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje Skelbimai Garsių muzikų šeimą į Šiaulius paviliojo Dagilėlis Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 7 d Šiau liuo se vie ši Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų mu zi kų Bo rows ky šei ma pa sau ly je ži no ma kaip ka me ri nis an samb lis Ame ri kos vir tuo zai Jie Lie tu vo je kon cer tuos su Šiau lių ber niu kų ir jau nuo lių cho ru Da gi lė lis si mo na Ame ri kos vir tuo zai šei mos kvin te tas pel nė ne vie ną pres ti ži nį JAV ir ki tų ša lių mu zi kos so cia li nių ir kul tū ri nių or ga ni za ci jų ap do va no ji mą ir įver ti ni mą Jie yra kon cer ta vę Šiau rės ir Pie tų Ame ri ko je Eu ro po je Azi jo je Va kar Šiau lių mies to sa vi val dy bė je su Premija skirta žemaitiškam kalendoriui 3 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 7 d Pag rin di nis ka len do riaus su da ry to jas ir ini cia to rius Arū nas Rei ni kis lei dyk los Pi ko va lan da di rek to rius Pro jek to bend raau to rius Ed mun das Žal pys Su da rant ka len do rių tal ki no Že mai čių kul tū ros drau gi ja Že mai ti jos re gio no sa vi val dy bės Ka len do riaus ti ra žas 1 700 eg zemp lio rių Ka len do rius skir tas pir mą kar tą lie pos 9 rugpjūčio 15 die no mis vyk sian čioms Pa sau lio že mai čių die noms Ka len do riu je pri sta to mas Že mai ti jos re gio nas Pasityčiojimas iš darbo 44 Budintis reporteris 2016 m balandžio 7 d Dėl ma žų pie no su pir ki mo kai nų Vil niu je pro tes ta vę ša lies ūki nin kai ke lis ar ke lio li ka cen tų ku riuos jiems mo ka už lit rą pie no per dir bė jai pa va di no pa si ty čio ji mu iš dar bo Di džią ją da lį nau dos pri žiū rė da mas ir iš lai ky da mas gy vu lį su ku rian tis žem dir bys gau na be ne ma žiau sią ją da lį pa ja mų ly gi nant su per dir bė jais ir pre ky bi nin kais Dras tiš kai su ma ži nus ža lia vi nio pie no kai nas iš ti sos ban dos pie nin gų lie tu vį ga lė ju sių mai tin ti kar vių iš ke lia vo į Len ki ją ar ba į Šiaulių jaunieji tinklininkai tapo čempionais Sportas 2016 m balandžio 7 d Fi na li nio ket ver to ko vos Šiau lių jau nie siems tink li nin kams ne bu vo la bai sun kios ma ri jam po lie čiai įveik ti 3 0 aly tiš kiai 3 1 kau nie čiai 3 0 Ant rą ją vie tą čem pio na te iš ko vo jo Kau no ko man da tre čią ją Aly taus ket vir ti li ko ma ri jam po lie čiai Ge riau siu Šiau lių eki pos žai dė ju bu vo iš rink tas Do man tas Pra nys Kau no Ma rius Gind riū nas Aly taus Ne das Da nu le vi čius Ma ri jam po lės Ar man das Biels kus Lie tu vos jau nu čių vai ki nų tink li nio čem pio na te Gėlynų grožis atsiskleidžia tinkamai juos įrengus Keturi kampai 2016 m balandžio 7 d Šiau lių uni ver si te to Bo ta ni kos so de su reng ta me se mi na re Prak ti niai dar bai pa va sa rį so de ir gė ly ne jau nes nio ji moks lo dar buo to ja Ro ber ta Du bo sai tė Le peš ke vi čė pa sa ko jo apie gė ly nus kaip juos įsi reng ti ko kius au ga lus so din ti Pa sak spe cia lis tės pa grin di nė gė ly no pa skir tis puoš ti te ri to ri ją ir at kreip ti praei vių dė me sį R Du bo sai tė Le peš ke vi čė pa ta ria įren giant gė ly nus lai ky tis auk si nės pro por ci jų tai syk lės 3 5 8 tai yra tris da lis Sodus kuria iš popieriaus Keturi kampai 2016 m balandžio 7 d Šiau lie tė tau to dai li nin kė Ali na Nek ra šiu vie nė pir mo ji Lie tu vo je so dus pra dė jo kur ti ne iš šiau dų o iš po pie riaus Ke lis šim tus so dų su kū ru si tau to dai li nin kė pa tir ti mi pa si da li jo kny go je Po pie ri niai so dai Šiau lių ap skri ties Po vi lo Vi šins kio vie šo jo je bib lio te ko je pa gau ti oro sro vės ra miai su ka si po ra de šim čių po pie ri nių so dų So dai la bai ra mi namai vei kia žvelg da ma į kū ri nius sa ko tau to dai li nin kė Mo bi lią ja po pie riaus plas ti ka su si do mė ju si A Šiauliečiai išvys tris Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius Afiša 2016 m balandžio 7 d Ba lan džio 23 24 die no mis Na cio na li nis Kau no dra mos teat ras vie šės Vals ty bi nia me Šiau lių dra mos teat re pri sta ty da mas I Si mo nai ty tės ro ma no ins ce ni za ci ją Gen tis mu zi ki nį spek tak lį vi sai šei mai Kiš kis pa bė gė lis ir ka na die čio Da niel Da nis jaus min gą dra mą Ak me nų pe le nai Vi sus spek tak lius jun gia es mi nių ver ty bių paieš kos Spek tak lis Gen tis tai li te ra tū ros kla si kės Ie vos Si mo nai ty tės ro ma no Aukš tu jų Ši mo nių li ki mas pir mo ji ins ce ni za ci ja teat ro sce no je Kur skraido lietuviai Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 6 d Pi gių avia kom pa ni jų po pu lia ru mas bei in ter ne tas kar di na liai pa kei tė ke liau to jų įpro čius Jei se niau bu vo įpras ta no rint nu si pirk ti tar ki me tarp tau ti niu marš ru tu va žiuo jan čio au to bu so bi lie tą žmo nės trauk da vo į ke lio nių agen tū rą ar au to bu sų sto tį Da bar bi lie tai yra per ka mi nei šė jus iš na mų sė dint prie šais kom piu te rio ek ra ną Pi gių skry džių sve tai nės pi ges nisk ry dziai lt duo me ni mis kiek vie ną mė ne sį dau giau kaip 50000 tau tie čių ieš ko lėk tu vų bi lie tų nau do da mie si Goog le paieš kos Penkių oktavų stiklo arfa užbūrė savo garsais Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 6 d Fes ti va ly je Re sur re xit Šiau liuo se vie šė jo uni ka laus mu zi kos inst ru men to stik lo ar fos vir tuo zai Glass Duo iš Len ki jos An na ir Ar ka diu šas Šaf ra nie cai At lie ka mi tra piu inst ru men tu kon cer te ki taip su skam bo kla si kos ir šiuo lai ki niai kū ri niai Su mu zi kais su si tin ka me Šiau lių ka me ri nė je sa lė je Po li fo ni ja va lan da prieš kon cer tą Ant sce nos jau sto vi spe cia lus sta las su spin din čio mis 57 įvai raus dy džio tau rė mis Tai di džiau sia 5 ok ta vų stik lo Atsikratyti streso padeda pagalvių mūšis 10 Budintis reporteris 2016 m balandžio 6 d Prieš mū šį Ar nol das Mon kus mū šį or ga ni za vu sio Leng vo sios at le ti kos ir svei ka tin gu mo cent ro Spor tas vi siems spe cia lis tas da ly viams su ren gė mankš tą Jis ir tei sė ja vo mū šiui Mū šio tai syk lės aiš kios da ly viai ran ko se ga li tu rė ti tik plunks ni nę pa gal vę ne ga li bū ti su aki nu kais ar ki to mis prie mo nė mis ku rios truk dy tų ar ga lė tų su žeis ti Tai nė ra rin gas tie siog pui kus lai ko pra lei di mas Pa gal vių mū šis pui ki pro ga at si kra ty ti stre so drau gys tės ženk las Gimtadienius šventė trys garbės piliečiai 4 Budintis reporteris 2016 m balandžio 6 d Va kar Šiau lių mies to sa vi val dy bė je gim ta die nio pro ga pa svei kin ti trys mies to gar bės pi lie čiai Jū ra Ni jo lė Vik to ri ja Dau lens kie nė su 83 iuo ju gim ta die niu Al fon sas Ar ma las su 73 iuo ju ir Ni jo lė Pras ce vi čie nė su 65 uo ju Vi si su kak tu vi nin kai gi mę ba lan džio 5 die ną Me ras Ar tū ras Vi soc kas su gim tu vi nin kais už už da rų du rų bend ra vo va lan dą Po po kal bio gar bės pi lie čiams įtei kė do va nų In ži nie rius il ga me tis UAB Šiau lių plen tas va do vas A Ar ma las do va nų tu rė jo ir Tapo Europos veteranų čempione Sportas 2016 m balandžio 6 d Ita li jo je An ko nos mies te vy ku sia me XI Eu ro pos spor to ve te ra nų leng vo sios at le ti kos už da rų jų pa tal pų čem pio na te pui kiai pa si ro dė Rad vi liš kio ra jo no leng vaat le tė Ge no vai tė Kaz laus kie nė iš ko vo ju si auk so me da lį ru tu lio stū mi mo rung ty je Ša lies rink ti nės su dė ty je da ly va vu si Rad vi liš kio tech no lo gi jų ir vers lo mo ky mo cent ro Še du vos sky riaus kū no kul tū ros mo ky to ja G Kaz laus kie nė W 65 am žiaus gru pė je ru tu lį nu stū mė to liau siai 10 55 met ro ir ta po šios rung ties Du joniškiečių produktai apdovanoti medaliais Centas prie cento 2016 m balandžio 6 d Ko vo 31 balandžio 2 die no mis Kau no Žal gi rio are no je vy ku sio je Ag ro Balt 2016 pa ro do je me da liais bu vo ap do va no ti du pro duk tai iš Jo niš kio ra jo no Tai Ža ga rės pie ni nės ir ŽŪB De li ka te sas pro duk tai Auk so me da liai skir ti Ža ga rės pie ni nės Ža ga rės sū riui ir ŽŪB De li ka te sas vy tin tai Am ba sa do rių deš rai Tra di ci nė je pa ro do je Skaist gi rio že mės ūkio bend ro vė Ža ga rės pie ni nė pri sta tė bal tą varš kės Ža ga rės sū rį be prie dų nors ga mi na sū rius ir su kmy nais či li Prieš mokėdamas baudas Mokesčių inspekcijai derėkis Centas prie cento 2016 m balandžio 6 d Dei vis Va liu lis Ad vo ka tų pro fe si nė bend ri ja Bal tic law Pranc ke vi čius Va liu lis ir par tne riai Tel 861 1 33032 el p dei vis valiulis balticlaw com Mo kes čių ins pek ci ja po pa tik ri ni mo pa sky rė bau dą ir pri skai čia vo ne ma žai dels pi ni gių Ar yra ga li my bė pa ko re guo ti mo kė ti ną dels pi ni gių su mą Pas ta ruo ju me tu Vals ty bi nė mo kes čių ins pek ci ja itin in ten sy viai vyk do mo kes čių mo kė to jų tiek fi zi nių tiek ju ri di nių as me nų pa tik ri ni mus Pa si tai ko Istoriko įžvalgos verslininkams lietuviško verslo kodo nėra Centas prie cento 2016 m balandžio 6 d Šiau lių pre ky bos pra mo nės ir ama tų rū mų Ge ne ra li nė je asamb lė jo je iš rink tas rū mų pre zi den tas jo pa va duo to jai ir ta ry ba Ap do va no tos per nai ge rų re zul ta tų pa sie ku sios įmo nės ir or ga ni za ci jos Ren gi ny je da ly va vu siems re gio no vers li nin kams apie lie tu viš ką ją ta pa ty bę ir vers lą pa sa ko jo is to ri kas Alf re das Bumb laus kas si mo na Šiau lių pre ky bos pra mo nės ir ama tų rū mų ŠPPAR pre zi den tu li ko Vid man tas Ja per tas aso cia ci jos Ju po ja di rek to rius Jis iš ren ka mas Dienos populiariausi Pasityčiojimas iš darbo 44 2016 m balandžio 7 d lankomiausias daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Kovus iš miesto reikia išbaidyti 10 Tautodailininkas gelbėja senovines langines Akmenės gimnazistai vyks į Rusiją 4 Joniškio rajone Parodoje kelerių metų klubo narių darbai 2 Spektaklio premjerai numezgė rūbus Už mokyklą kovoja parašais 1 Jo niš kio De li ka te sas per žings nį nuo ke tvirt fi na lio Vagysčių mažėja bet smurtas auga 17 Dėliojama jubiliejinė Joniškio miesto dienos programa Mažieji joniškiečiai mokosi mylėti žemę Kelmės rajone Konkursas Konkursas Kelmiškiai protestavo prieš pieno ūkių žlugdymą 15 Vaikai ruošėsi Velykėlėms Da ly vau ta Kel mės kraš to par tne rys tės VVG ata skai ti nia me su si rin ki me Konkursas Konkursas Aukcionas Pranešimas Paroda Prisilietimo atspindžiai Į gatves išriedėję motociklai atidžiai stebimi Kelių policijos pareigūnų RAJONO TARYBOJE Iš įvykių suvestinės Šeimininkė pomėgį gaminti paveldėjo iš tėvų Kelmo šokių naktis atvėrė duris pavasariui Gal atpažįstate besislapstančius asmenis Kel miš kio pa si va ži nė ji mas bai gė si pa ke lės grio vy je Savanoris ugniagesys padėjo gesinti gaisrą 3 Kelmiškio dailininko paroda surengta ir Seime 1 Pristatyta pavasariška rudenės knyga 1 Skutinėtam margučiui 40 metų Keturios kartos prie Gyvenimo kryžkelės medžio Sveikinimas Darbotvarkė Pris ta ty ta kny ga Kra žių mo kyk la ir gim na zi ja 1773 1844 me tais Ar vaikams brangi sava tarmė ir savo krašto istorija Kėlė inkilus Koncertavo Verpenoje Kaip švęsite Velykas Laimėjo konkurse Švari kalba švari galva Dainomis sugrįžo į 1980 uosius Iš įvykių suvestinės Likimo taku į Šedbarus Pakruojo rajone Karves parduoda tvartus pritaiko sandėliams 7 SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Policijos pareigūnai ėmėsi eksperimento Keičiamas pareigūnų darbo organizavimas Gyvūnų laikymo taisyklės nepažeistos Medikų darbą paralyžiuoja informacinės sistemos gedimai Medikės gyvenimą užvaldė rankdarbiai Velykų šventė Pamūšyje SPORTAS IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Brakonierių išdavė spąstai 2 Tautodailininkai pakvietė Velykas švęsti kartu Radviliškio rajone Da lia Tei šers ky tė apie poe zi ją gy ve ni mą kny gas Pieno gamintojai supirkimo kainos varo į neviltį Kalti darbuotojai ar telefonas 4 KRIMINALINĖ KRONIKA Įsidarbinti trukdo nepakankama kvalifikacija 1 Paminėjo Žemės dieną SPORTO NAUJIENOS Nuskambėjo prancūziškos dainos festivalis Plenero paroda Šiaulėnuose Radviliškio šilumos kainų rebusas 5 Migracijos traukinys važiuoja nestabdomas 1 Atliekas surinks moderni šiukšliavežė Velykų rytą lelija pražydo Šeduviai pristatys ir profesionalus ir mėgėjus 1 Vaižgantiečių istorikai skina laurus Vaikai dovanojo šventę vaikams Paminėta Žemės diena SPORTO NAUJIENOS Šiaulių rajone Patvirtino aplinkkelio tiesimo planą Paskirta centro direktore Teatro mėgėjams kuria Mozaika 3 Šauliai svečiuose pas ugniagesius Žemdirbiams rūpesčių nemažėja Sportas Šiaulių jaunieji tinklininkai tapo čempionais Fi na li nio ket ver to ko vos Šiau lių jau nie siems tink li nin kams ne bu vo la bai sun kios ma ri jam po lie čiai įveik ti Sukarintų padalinių žaidynėse nugalėjo policininkai Futboliuko

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-07 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. „Euroremontas“ trina istoriją
  de šimt sa vi val dy bių Ruo šia mės įver tin ti kas įvy ko ar chi tek tū ro je per pa sta ruo sius 25 me tus ir ap žvelg ti nau jau sias Šiau rės Lie tu vos ar chi tek tū ros ten den ci jas įver tin ti per 2010 2015 me tus Kodėl Lietuvos bankas pasigedo žmonių pinigų Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 8 d Lie tu vos ban ko va do vas Vi tas Va si liaus kas dar kar tą pa de monst ra vo kad tiek jis pa ts tiek jo pa val di niai dir ba vi sų pir ma ne Lie tu vai ir jos žmo nėms Ban kas už sa kė ap klau są o jos re zul ta tus ko men tuo da mas va do vas ste bi si kaip čia taip ga li bū ti kas penk tas ša lies gy ven to jas ne tu ri są skai tas bei ban ke nei ki to je mo kė ji mo įstai go je Ne ge rai Net var ka Po ne V Va si liaus kai tai kie no in te re sus jūs ir jū sų va do vau ja ma įstai ga at sto vau ja Lie tu vą ir Ispanijos gynybos vadovybė lankėsi Šiauliuose 4 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 8 d Va kar į Ka ri nių oro pa jė gų KOP Avia ci jos ba zę Šiau liuo se at skri dę Is pa ni jos gy ny bos mi nist ras Ped ro Mo renés Eu la te ir Is pa ni jos ka riuo me nės va das ad mi ro las Fer nan do Garc a San chez su si ti ko su Lie tu vos at sto vais bei NA TO oro po li ci jos mi si ją vyk dan čiais ka riais Is pa ni jos gy ny bos va do vy bė į Šiau lius at skri do trims va lan doms Sve čių lėk tu vą į ae rod ro mą at ly dė jo šiuo me tu Bal ti jos ša lių oro po li ci jos mi si ją vyk dan tys is pa nų nai kin tu vai Eu ro figh ter Džiazuojančiame Birštone šiauliečiai Budintis reporteris 2016 m balandžio 8 d Tai lie tu viš ko džia zo Me ka Čia sa vo mu zi ki nę kar je rą pra dė jo da bar gar siau sie ji mū sų džiaz me nai Pet ras Vyš niaus kas Dai nius Pu laus kas Vy tis Ni vins kas Liu das Moc kū nas Kęs tu tis Vai gi nis dau ge lis ki tų pel niu sių pa sau li nę šlo vę Štai D Pu laus ko gru pė da ly va vo 130 pa sau li nių fes ti va lių o L Moc kū nas Či ka gos avan gar di nio džia zo sos ti nė je pri pa žin tas vie nu ge riau sių sak so fo ni nin kų 1980 m pir ma ja me Birš to no fes ti va ly je Via čes la vo Ga ne li no trio GTČ nu brė žė Po kirmėlaitės sriuboje patikrinimas valgykloje 2 Budintis reporteris 2016 m balandžio 8 d Ket vir ta die nį Jo niš kio Auš ros gim na zi jos val gyk lo je vy ko pa tik ri ni mas Jį Jo niš kio vals ty bi nės mais to ir ve te ri na ri jos tar ny bos spe cia lis tai at li ko po to kai pie tau da ma gim na zis tė sriu bo je ap ti ko kir mė lę Tre čia die nį pie tau da ma val gyk lo je Jo niš kio Auš ros gim na zi jos mo ki nė sriu bo je ap ti ko su si rai čiu sią iš vi ru sią kir mė lai tę Mer gi na ra di nį pa vie ši no so cia li niuo se tink luo se skun das bu vo už re gist ruo tas Vals ty bi nė je mais to ir Moteris ir devyni jos vyrai 9 Teisėtvarka 2016 m balandžio 8 d Mo te ris ir de vy ni ug nia ge siai40 me tė Eve li na Ma ke je va Šiau lių ap skri ties prieš gais ri nės gel bė ji mo val dy bos 3 iosios ko man dos ug nia ge sė gel bė to ja Di de lia me vy riš ka me ko lek ty ve ji vie nin te lė mo te ris Smul kus su dė ji mas ir ne di de lis ūgis Eve li nai ne truk do su si do ro ti su už duo ti mis gel bė ji mo ope ra ci jo se ji ly gi su ko le go mis vy rais Ta čiau jei pa gal bos vis dėl to pri reik tų ug nia ge sė ži no vy rai jai pa dės Kaip se ka si su si tvar ky ti su Šiauliai trečiąkart apgynė BBL čempionų titulą 7 Sportas 2016 m balandžio 8 d Iki šiol tris kart iš ei lės trium fuo ti bu vo pa vy kę tik Kau no Žal gi riui 2010 2011 ir 2012 me tais Rung ty nių pra džia Šiau lių sir ga lius va rė į ne vil tį Vy ko apy ly gė ko va ir at ro dė kad Šiau liams taip ir ne pa vyks įgy ti bū ti no bent 7 taš kų pra na šu mo Ne ga na to ant ro jo kė li nio pa bai go je ko ją su si žei dė įžai dė jas Mi chae lyn Scott ko man dos drau gams net te ko pa dė ti jį iš neš ti iš aikš tės Ta čiau po per trau kos nors ir šlub čio da mas M Scott grį žo žais ti Šiau liai su žai dė fan tas tiš ką Nuo gaisrų gausias šeimas saugos signalizacija 3 Krašto žinios 2016 m balandžio 8 d Šią sa vai tę Pak ruo jo ug nia ge siai gel bė to jai ke tu rias de šimt pen kių gau sių ra jo no šei mų na muo se įren gė au to ma ti nę prieš gais ri nę sig na li za ci ją To kia per spė ji mo sis te ma ne mo ka mai pa siū ly ta žmo nėms įver ti nus gais rų grės mę jų na muo se Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ Pak ruo jie čių aš tuo nių vai kų Žyd ri jos ir Vy tau to Gru žų na muo se ne bu vo bu te šei mi nin ka vo vy res nė lės duk ros Vie na rū pi no si kas die niais bui ties rei ka lais ki ta bend ra vo su ug nia ge siais ir Pak ruo jo se niū ni jos so cia li ne dar buo to ja Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai Krašto žinios 2016 m balandžio 8 d Ko vo 31 d įvy ko Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos po sė dis Po sė dy je da ly va vo 24 Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos na riai Dar bot var kė je bu vo nu ma ty tas 56 klau si mų svars ty mas Ko mi te tų siū ly mu iš dar bot var kės iš brauk tas klau si mas Dėl Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos 2005 m spa lio 20 d spren di mo Nr T 353 Dėl Gy vū nų lai ky mo tai syk lių Pak ruo jo ra jo ne pa tvir ti ni mo pri pa ži ni mo ne te ku siu ga lios įtrauk tas Dėl Pak ruo jo ra jo no Langų tvarkaraštyje daugėja dėl įvairesnio pasirinkimo 2 Krašto žinios 2016 m balandžio 8 d Pak ruo jo kraš tas su lau kė gim na zis to laiš ko ku ria me pra šo ma iš siaiš kin ti dėl lan gų lan gas vie nos pa mo kos lais vo lai ko tar pas tarp pa mo kų red pa st kie kio per sa vai tę Į re dak ci ją kreip tis moks lei vį pa ska ti no 2013 me tų sau sio 29 die ną Pak ruo jo kraš te pub li kuo tas straips nis Lan gai mo kyk lo se neišsp rend žia ma pro ble ma Ja me ra šy ta jog Švie ti mo ir moks lo mi nist ro įsa ky mu pa gal bend ruo sius ug dy mo pla nus lan gų vie nam mo ki niui per sa vai tę ne ga li bū ti Garsių muzikų šeimą į Šiaulius paviliojo Dagilėlis Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 7 d Šiau liuo se vie ši Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų mu zi kų Bo rows ky šei ma pa sau ly je ži no ma kaip ka me ri nis an samb lis Ame ri kos vir tuo zai Jie Lie tu vo je kon cer tuos su Šiau lių ber niu kų ir jau nuo lių cho ru Da gi lė lis si mo na Ame ri kos vir tuo zai šei mos kvin te tas pel nė ne vie ną pres ti ži nį JAV ir ki tų ša lių mu zi kos so cia li nių ir kul tū ri nių or ga ni za ci jų ap do va no ji mą ir įver ti ni mą Jie yra kon cer ta vę Šiau rės ir Pie tų Ame ri ko je Eu ro po je Azi jo je Va kar Šiau lių mies to sa vi val dy bė je su Premija skirta žemaitiškam kalendoriui 3 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 7 d Pag rin di nis ka len do riaus su da ry to jas ir ini cia to rius Arū nas Rei ni kis lei dyk los Pi ko va lan da di rek to rius Pro jek to bend raau to rius Ed mun das Žal pys Su da rant ka len do rių tal ki no Že mai čių kul tū ros drau gi ja Že mai ti jos re gio no sa vi val dy bės Ka len do riaus ti ra žas 1 700 eg zemp lio rių Ka len do rius skir tas pir mą kar tą lie pos 9 rugpjūčio 15 die no mis vyk sian čioms Pa sau lio že mai čių die noms Ka len do riu je pri sta to mas Že mai ti jos re gio nas Pasityčiojimas iš darbo 44 Budintis reporteris 2016 m balandžio 7 d Dėl ma žų pie no su pir ki mo kai nų Vil niu je pro tes ta vę ša lies ūki nin kai ke lis ar ke lio li ka cen tų ku riuos jiems mo ka už lit rą pie no per dir bė jai pa va di no pa si ty čio ji mu iš dar bo Di džią ją da lį nau dos pri žiū rė da mas ir iš lai ky da mas gy vu lį su ku rian tis žem dir bys gau na be ne ma žiau sią ją da lį pa ja mų ly gi nant su per dir bė jais ir pre ky bi nin kais Dras tiš kai su ma ži nus ža lia vi nio pie no kai nas iš ti sos ban dos pie nin gų lie tu vį ga lė ju sių mai tin ti kar vių iš ke lia vo į Len ki ją ar ba į Šiaulių jaunieji tinklininkai tapo čempionais Sportas 2016 m balandžio 7 d Fi na li nio ket ver to ko vos Šiau lių jau nie siems tink li nin kams ne bu vo la bai sun kios ma ri jam po lie čiai įveik ti 3 0 aly tiš kiai 3 1 kau nie čiai 3 0 Ant rą ją vie tą čem pio na te iš ko vo jo Kau no ko man da tre čią ją Aly taus ket vir ti li ko ma ri jam po lie čiai Ge riau siu Šiau lių eki pos žai dė ju bu vo iš rink tas Do man tas Pra nys Kau no Ma rius Gind riū nas Aly taus Ne das Da nu le vi čius Ma ri jam po lės Ar man das Biels kus Lie tu vos jau nu čių vai ki nų tink li nio čem pio na te Gėlynų grožis atsiskleidžia tinkamai juos įrengus Keturi kampai 2016 m balandžio 7 d Šiau lių uni ver si te to Bo ta ni kos so de su reng ta me se mi na re Prak ti niai dar bai pa va sa rį so de ir gė ly ne jau nes nio ji moks lo dar buo to ja Ro ber ta Du bo sai tė Le peš ke vi čė pa sa ko jo apie gė ly nus kaip juos įsi reng ti ko kius au ga lus so din ti Pa sak spe cia lis tės pa grin di nė gė ly no pa skir tis puoš ti te ri to ri ją ir at kreip ti praei vių dė me sį R Du bo sai tė Le peš ke vi čė pa ta ria įren giant gė ly nus lai ky tis auk si nės pro por ci jų tai syk lės 3 5 8 tai yra tris da lis Sodus kuria iš popieriaus Keturi kampai 2016 m balandžio 7 d Šiau lie tė tau to dai li nin kė Ali na Nek ra šiu vie nė pir mo ji Lie tu vo je so dus pra dė jo kur ti ne iš šiau dų o iš po pie riaus Ke lis šim tus so dų su kū ru si tau to dai li nin kė pa tir ti mi pa si da li jo kny go je Po pie ri niai so dai Šiau lių ap skri ties Po vi lo Vi šins kio vie šo jo je bib lio te ko je pa gau ti oro sro vės ra miai su ka si po ra de šim čių po pie ri nių so dų So dai la bai ra mi namai vei kia žvelg da ma į kū ri nius sa ko tau to dai li nin kė Mo bi lią ja po pie riaus plas ti ka su si do mė ju si A Šiauliečiai išvys tris Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius Afiša 2016 m balandžio 7 d Ba lan džio 23 24 die no mis Na cio na li nis Kau no dra mos teat ras vie šės Vals ty bi nia me Šiau lių dra mos teat re pri sta ty da mas I Si mo nai ty tės ro ma no ins ce ni za ci ją Gen tis mu zi ki nį spek tak lį vi sai šei mai Kiš kis pa bė gė lis ir ka na die čio Da niel Da nis jaus min gą dra mą Ak me nų pe le nai Vi sus spek tak lius jun gia es mi nių ver ty bių paieš kos Spek tak lis Gen tis tai li te ra tū ros kla si kės Ie vos Si mo nai ty tės ro ma no Aukš tu jų Ši mo nių li ki mas pir mo ji ins ce ni za ci ja teat ro sce no je Dienos populiariausi Langų tvarkaraštyje daugėja dėl įvairesnio pasirinkimo 2 2016 m balandžio 8 d lankomiausias Euroremontas trina istoriją 29 2016 m balandžio 8 d daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Kovus iš miesto reikia išbaidyti 10 Tautodailininkas gelbėja senovines langines Akmenės gimnazistai vyks į Rusiją 4 Joniškio rajone Parodoje kelerių metų klubo narių darbai 2 Spektaklio premjerai numezgė rūbus Už mokyklą kovoja parašais 1 Jo niš kio De li ka te sas per žings nį nuo ke tvirt fi na lio Vagysčių mažėja bet smurtas auga 17 Dėliojama jubiliejinė Joniškio miesto dienos programa Mažieji joniškiečiai mokosi mylėti žemę Kelmės rajone Konkursas Konkursas Kelmiškiai protestavo prieš pieno ūkių žlugdymą 15 Vaikai ruošėsi Velykėlėms Da ly vau ta Kel mės kraš to par tne rys tės VVG ata skai ti nia me su si rin ki me Konkursas Konkursas Aukcionas Pranešimas Paroda Prisilietimo atspindžiai Į gatves išriedėję motociklai atidžiai stebimi Kelių policijos pareigūnų RAJONO TARYBOJE Iš įvykių suvestinės Šeimininkė pomėgį gaminti paveldėjo iš tėvų Kelmo šokių naktis atvėrė duris pavasariui Gal atpažįstate besislapstančius asmenis Kel miš kio pa si va ži nė ji mas bai gė si pa ke lės grio vy je Savanoris ugniagesys padėjo gesinti gaisrą 3 Kelmiškio dailininko paroda surengta ir Seime 1 Pristatyta pavasariška rudenės knyga 1 Pakruojo rajone Nuo gaisrų gausias šeimas saugos signalizacija 3 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai Langų tvarkaraštyje daugėja dėl įvairesnio pasirinkimo 2 TRUMPAI 1 IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Sužaliuos pusė milijono jaunų medelių Aikštelę ir paplūdimį niokoja vagys Paminėta Vaikų knygos diena Ant siauruko sankasos dviračių takas 6 Aerodromo taku bėgo ir pakruojiečiai Zenonui Gegeckui būtų sukakę 86 eri 2 SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Pagerbta teatrų šventės pradininkė Karves parduoda tvartus pritaiko sandėliams 7 SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Policijos pareigūnai ėmėsi eksperimento Keičiamas pareigūnų darbo organizavimas Gyvūnų laikymo taisyklės nepažeistos Medikų darbą paralyžiuoja informacinės sistemos gedimai Medikės gyvenimą užvaldė rankdarbiai Velykų šventė Pamūšyje SPORTAS IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Brakonierių išdavė spąstai 2 Tautodailininkai pakvietė Velykas švęsti kartu Radviliškio rajone Da lia Tei

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-08 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Kelionė į save
  ne ten kur skraido angelai 1 Budintis reporteris 2016 m balandžio 9 d Šiau lių kraš to kul tū ros ap žval gi nin kas Šiau lių dai lės ga le ri jo je ko vo pa bai go je at idaryta ju bi lie ji nė tau to dai lės pa ro da ski ria si nuo anks tes nių pro jek tų ma žes niu da ly vių ir kū ri nių skai čiu mi taip pat Lie tu vos tau to dai lės pa vel dą pri me na pir ma me ga le ri jos aukš te eks po nuo ja ma liau dies me no kla si ki nė ko lek ci ja iš įvai rių mu zie jų fon dų Šio se kas me ti nė se mies to tau to dai lės pa ro do se vi sa da yra iš lai ko mas tam tik ras ama ti nin kų ir nai vaus me no kū rė jų raiš kos san ty kis Mū sų Rūta Vanagaitė Gal bijokime ir nusičiaudėti 10 Budintis reporteris 2016 m balandžio 9 d Iš Šiau lių ki lu si ra šy to ja teat ro lo gė Rū ta Va na gai tė ket vir ta die nį Šiau lių Laip tų ga le ri jo je su reng ta me kū ry bi nia me su si ti ki me kal bė jo apie gy ve ni mą ne bi jant Tam ji ap si spren dė ry žu sis ra šy ti kny gą Mū siš kiai pa rem tą žy dų ge no ci do is to ri ja Lie tu vo je vo kie čių oku pa ci jos pra džio je R Va na gai tė sa kė kad no ras im tis šios te mos bu vęs jos vi di nis ap si spren di mas su ži no jus dau gy bę fak tų apie žy dų žu dy nes 1941 me tais kai do mė jo si se ne lio po li ti nio ka li nio Santykiai su Rusija dugne bet kalbėtis reikia 6 Budintis reporteris 2016 m balandžio 9 d Šiau liuo se va kar lan kę sis Vy gau das Ušac kas Eu ro pos Są jun gos ES am ba sa do rius Ru si jos Fe de ra ci jo je su pra mo ni nin kais pa si da li jo ES san ty kių su Ru si ja įžval go mis Įvar di jo ne tik at si vė ru sius skir tu mus bet ir bend ru mus Rei kia kal bė tis ypač jei gu esi su si ba ręs su kai my nu tei gė am ba sa do rius Ru si ja svar bi ir Eu ro pos Są jun gai ir pa sau liui ir Lie tu vai sa kė V Ušac kas Bet nuo Kry mo anek si jos ma to me ryš kius pa si kei ti mus Iš Europos čempionato grįžo su medaliais Sportas 2016 m balandžio 9 d Rink ti nei va do va vo rad vi liš kie tis tre ne ris Arū nas Ma sals kis Čem pio na te tei sė ja vo tarp tau ti nės ka te go ri jos tei sė jas šiau lie tis Gin ta ras Me li nis In di vi dua lio se rung ty se da ly viai lai mė jo po dvi tris rung tis ir ten ki no si 9 16 vie to mis Ko man di nė je ku mi tė rung ty je iki 21 me tų pui kiai pa si ro dė Lie tu vos jau ni mo ko man da M Ku vy kas T Spei čys ir M Nor vi las Vai ki nai tik dėl trau mų nu si lei do ru sų rink ti nei ir ta po Eu ro pos jau ni mo vi ce čem pio nais Krokuva susipynę lietuvių ir lenkų karalių likimai 1 Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 9 d Nors Kro ku vos is to ri ja pra si de da dar iki Len ki jos ka ra lys tės at si ra di mo is to ri jos šis mies tas mums pir miau siai sim bo li zuo ja tą epo chą kai lie tu vių ir len kų ga ly bė do mi na vo di de lė je da ly je Eu ro pos že my no Kro ku vo je ant kal vos stūk san tys Va ve lio rū mai abie jų tau tų bend rų val do vų ka rū na vi mo tuok tu vių lai do tu vių bei įpė di nių gi mi mo vie ta Jei gu jų žmo giš kie ji li ki mai gy ve ni mo ir mei lės is to ri jos bū tų ek ra ni zuo ti ki no sa lių žiū ro vai ir Os ka rų da lin to jai tie siog ne tek tų ža do Į pirmąsias mūšio linijas viceministras atsiuntė dvi specialistes Krašto žinios 2016 m balandžio 9 d Kel miš kiai žem dir biai iki pa sku ti nės aki mir kos nea be jo ję jog į il gai lauk tą su si ti ki mą at vyks Ap lin kos vi ce mi nist ras Li nas Jo naus kas li ko nu si vy lę Mat vi ce mi nist ras vie to je sa vęs į pir mą sias mū šio li ni jas at siun tė dvi mi nis te ri jos spe cia lis tes Ka dan gi į dau ge lį klau si mų vieš nios iš kar to ne ga lė jo at sa ky ti kel miš kių pro ble mas už si ra šė ir pa ža dė jo per duo ti sa vo va do vams Ant ra die nį į Kel mės ra jo no sa vi val dy bės Ta ry bos po sė džių sa lę rin ko si kel miš kiai Užventiškiai nuėjo iš Romos į Vatikaną 2 Krašto žinios 2016 m balandžio 9 d Sep ty ni Už ven čio Šat ri jos Ra ga nos gim na zi jos moks lei viai ap lan kė Ro mą Per po rą die nų pės čio mis po Ita li jos sos ti nę su ko rė apie 60 ki lo met rų pa sie kė Va ti ka ną Jiems ke lio nę suor ga ni za vo ti ky bos mo ky to jas ku ni gas Už ven čio pa ra pi jos kle bo nas Do na tas Kli ma šaus kas Eks kur si jos į Ro mą tiks las bu vo ap lan ky ti Die vo gai les tin gu mo šven to ves Ke lio nę or ga ni za vęs Už ven čio pa ra pi jos kle bo nas Do na tas Kli ma šaus kas pa sa ko ja jog to kiu bū du no rė jęs at si dė ko ti per Kovo sąskaitos panašios į vasario Krašto žinios 2016 m balandžio 9 d Ko vas pa sku ti nis mė nuo kai dau gia bu čiai bu vo šil do mi iš ti są mė ne sį Nuo ba lan džio 8 osios šil dy mo se zo nas ra jo ne baig tas Lai ma AGA NAUS KIE NĖ Šal čiais rad vi liš kie čių ne gąs di no nei va sa ris nei ko vas Va sa rio mė ne sio vi du ti nė oro tem pe ra tū ra bu vo plius 1 1 laips nio o ko vą su ši lo iki plius 1 7 Ki ta ver tus ko vas bu vo po rą die nų il ges nis nei va sa ris ta čiau šil dy mo kai na ko vą tru pu tį su ma žė jo jei va sa rį ji sie kė 5 96 eu ro cen to su PVM tai ko vą 5 7 eu ro Atidaryti Tautodailės namai Krašto žinios 2016 m balandžio 9 d Rad vi liš kio mies to lais va lai kio ir pra mo gų par ke ati da ry ti ra jo no Tau to dai lės na mai ku rie įsi kū rė ten esan čia me Lat vių kul tū ros cent re Pir muo sius lan ky to jus pa svei ki no ir jiems Tau to dai lės na mų du ris at vė rė Lie tu vos tau to dai li nin kų są jun gos Rad vi liš kio sky riaus pir mi nin kė Au re li ja Nor vai šie nė bei Rad vi liš kio mies to kul tū ros cent ro pro jek tų va do vė Vai da Nor ke vi čie nė A Nor vai šie nė pa si džiau gė kad nuo šiol tau to dai li nin kai tu rės nuo la ti nę vie tą sa vo dar bų eks po zi ci joms Architektai inicijuoja savo darbų parodą konkursą Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 8 d Šiau lių ar chi tek tų są jun ga or ga ni zuo ja iš skir ti nį ren gi nį pa ro dą kon kur są Kryp tis Šiau rė No ri ma su pa žin din ti vi suo me nę su ar chi tek tų dar bais Šiau rės Lie tu vo je ir pa ska tin ti pa čių ar chi tek tų kū ry biš ku mą Pa ro da Šiau liuo se at si da ry tų lie pos 1 die ną o vė liau ap ke liau tų per de šimt sa vi val dy bių Ruo šia mės įver tin ti kas įvy ko ar chi tek tū ro je per pa sta ruo sius 25 me tus ir ap žvelg ti nau jau sias Šiau rės Lie tu vos ar chi tek tū ros ten den ci jas įver tin ti per 2010 2015 me tus Kodėl Lietuvos bankas pasigedo žmonių pinigų Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 8 d Lie tu vos ban ko va do vas Vi tas Va si liaus kas dar kar tą pa de monst ra vo kad tiek jis pa ts tiek jo pa val di niai dir ba vi sų pir ma ne Lie tu vai ir jos žmo nėms Ban kas už sa kė ap klau są o jos re zul ta tus ko men tuo da mas va do vas ste bi si kaip čia taip ga li bū ti kas penk tas ša lies gy ven to jas ne tu ri są skai tas bei ban ke nei ki to je mo kė ji mo įstai go je Ne ge rai Net var ka Po ne V Va si liaus kai tai kie no in te re sus jūs ir jū sų va do vau ja ma įstai ga at sto vau ja Lie tu vą ir Ispanijos gynybos vadovybė lankėsi Šiauliuose 4 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 8 d Va kar į Ka ri nių oro pa jė gų KOP Avia ci jos ba zę Šiau liuo se at skri dę Is pa ni jos gy ny bos mi nist ras Ped ro Mo renés Eu la te ir Is pa ni jos ka riuo me nės va das ad mi ro las Fer nan do Garc a San chez su si ti ko su Lie tu vos at sto vais bei NA TO oro po li ci jos mi si ją vyk dan čiais ka riais Is pa ni jos gy ny bos va do vy bė į Šiau lius at skri do trims va lan doms Sve čių lėk tu vą į ae rod ro mą at ly dė jo šiuo me tu Bal ti jos ša lių oro po li ci jos mi si ją vyk dan tys is pa nų nai kin tu vai Eu ro figh ter Džiazuojančiame Birštone šiauliečiai Budintis reporteris 2016 m balandžio 8 d Tai lie tu viš ko džia zo Me ka Čia sa vo mu zi ki nę kar je rą pra dė jo da bar gar siau sie ji mū sų džiaz me nai Pet ras Vyš niaus kas Dai nius Pu laus kas Vy tis Ni vins kas Liu das Moc kū nas Kęs tu tis Vai gi nis dau ge lis ki tų pel niu sių pa sau li nę šlo vę Štai D Pu laus ko gru pė da ly va vo 130 pa sau li nių fes ti va lių o L Moc kū nas Či ka gos avan gar di nio džia zo sos ti nė je pri pa žin tas vie nu ge riau sių sak so fo ni nin kų 1980 m pir ma ja me Birš to no fes ti va ly je Via čes la vo Ga ne li no trio GTČ nu brė žė Po kirmėlaitės sriuboje patikrinimas valgykloje 2 Budintis reporteris 2016 m balandžio 8 d Ket vir ta die nį Jo niš kio Auš ros gim na zi jos val gyk lo je vy ko pa tik ri ni mas Jį Jo niš kio vals ty bi nės mais to ir ve te ri na ri jos tar ny bos spe cia lis tai at li ko po to kai pie tau da ma gim na zis tė sriu bo je ap ti ko kir mė lę Tre čia die nį pie tau da ma val gyk lo je Jo niš kio Auš ros gim na zi jos mo ki nė sriu bo je ap ti ko su si rai čiu sią iš vi ru sią kir mė lai tę Mer gi na ra di nį pa vie ši no so cia li niuo se tink luo se skun das bu vo už re gist ruo tas Vals ty bi nė je mais to ir Moteris ir devyni jos vyrai 9 Teisėtvarka 2016 m balandžio 8 d Mo te ris ir de vy ni ug nia ge siai40 me tė Eve li na Ma ke je va Šiau lių ap skri ties prieš gais ri nės gel bė ji mo val dy bos 3 iosios ko man dos ug nia ge sė gel bė to ja Di de lia me vy riš ka me ko lek ty ve ji vie nin te lė mo te ris Smul kus su dė ji mas ir ne di de lis ūgis Eve li nai ne truk do su si do ro ti su už duo ti mis gel bė ji mo ope ra ci jo se ji ly gi su ko le go mis vy rais Ta čiau jei pa gal bos vis dėl to pri reik tų ug nia ge sė ži no vy rai jai pa dės Kaip se ka si su si tvar ky ti su Šiauliai trečiąkart apgynė BBL čempionų titulą 7 Sportas 2016 m balandžio 8 d Iki šiol tris kart iš ei lės trium fuo ti bu vo pa vy kę tik Kau no Žal gi riui 2010 2011 ir 2012 me tais Rung ty nių pra džia Šiau lių sir ga lius va rė į ne vil tį Vy ko apy ly gė ko va ir at ro dė kad Šiau liams taip ir ne pa vyks įgy ti bū ti no bent 7 taš kų pra na šu mo Ne ga na to ant ro jo kė li nio pa bai go je ko ją su si žei dė įžai dė jas Mi chae lyn Scott ko man dos drau gams net te ko pa dė ti jį iš neš ti iš aikš tės Ta čiau po per trau kos nors ir šlub čio da mas M Scott grį žo žais ti Šiau liai su žai dė fan tas tiš ką Nuo gaisrų gausias šeimas saugos signalizacija 3 Krašto žinios 2016 m balandžio 8 d Šią sa vai tę Pak ruo jo ug nia ge siai gel bė to jai ke tu rias de šimt pen kių gau sių ra jo no šei mų na muo se įren gė au to ma ti nę prieš gais ri nę sig na li za ci ją To kia per spė ji mo sis te ma ne mo ka mai pa siū ly ta žmo nėms įver ti nus gais rų grės mę jų na muo se Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ Pak ruo jie čių aš tuo nių vai kų Žyd ri jos ir Vy tau to Gru žų na muo se ne bu vo bu te šei mi nin ka vo vy res nė lės duk ros Vie na rū pi no si kas die niais bui ties rei ka lais ki ta bend ra vo su ug nia ge siais ir Pak ruo jo se niū ni jos so cia li ne dar buo to ja Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai Krašto žinios 2016 m balandžio 8 d Ko vo 31 d įvy ko Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos po sė dis Po sė dy je da ly va vo 24 Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos na riai Dar bot var kė je bu vo nu ma ty tas 56 klau si mų svars ty mas Ko mi te tų siū ly mu iš dar bot var kės iš brauk tas klau si mas Dėl Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos 2005 m spa lio 20 d spren di mo Nr T 353 Dėl Gy vū nų lai ky mo tai syk lių Pak ruo jo ra jo ne pa tvir ti ni mo pri pa ži ni

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-09 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Miestelyje – tuberkuliozės šešėlis
  ty tas uni ka lus žo dy nas Ma to Slan čiaus ko ir jo pa gal bi nin kų pa sa ko ja mo sios tau to sa kos rin ki nių lek si ka Jo su da ry to ja Lie tu vių kal bos ins ti tu to Geo ling vis ti kos cent ro vy res nio ji moks lo dar buo to ja do cen tė hu ma ni ta ri nių moks lų dak ta rė Ja ni na Švam ba ry tė Va lu žie nė su ko le gė mis gy vy bę su grą ži no XIX am žiaus vi du rio žiem ga lių lek si kai Žo dy nai ne gims ta per ke le tą mė ne sių ar per me tus Jo Šiau liuo se šil dy mo dar neišjungs 4 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 12 d Ši lu mos ir var to ji mo tai syk lė se nu ma to ma kad šil dy mą ga li ma nu trauk ti kai vi du ti nė oro tem pe ra tū ra tris pa ras iš ei lės yra aukš tes nė už 10 laips nių ši lu mos Bend ro vės Šiau lių ener gi ja at sto vas spau dai Jus ti nas Vi soc kas in for ma vo kad per nai Šiau liuo se šil dy mo se zo nas bu vo baig tas ba lan džio 27 die ną 2014 me tais ba lan džio 17 die ną Pa gal Šiau lių sa vi val dy bės inf Šiauliai ženkliukuose 5 Budintis reporteris 2016 m balandžio 12 d Pro fe so rius Šiau lie tis ko lek ci nin kas Pet ras Ka mins kas pa ruo šė ir iš lei do ka ta lo gą Šiau liai fa le ris ti ko je 1879 2016 Tai puoš nus al bu mi nio ti po lei di nys ku ria me pa teik ta 1 517 ženk le lių jie su gru puo ti pa gal te mas lai ko tar pius ra jo no vie to ves įstai gas se ri jas va rian tus Ka ta lo ge įra šy tas kiek vie no ženk le lio teks tas dy dis mi li met rais iš lei di mo me tai ti ra žas už se gi mo po bū dis au to rius ga min to jas sa vi nin kas Pranašauti nepavojinga 8 Budintis reporteris 2016 m balandžio 12 d Vilius PURONAS Pra na šu bū ti ne ri zi kin ga Daž nai juo kin ga ir kiek ži nau vi sai ne pa vo jin ga Tuo la biau kad laik raš tis vie na die nio snie go at mai na Kiek vie ną ry tą ki tos nau jie nos va ka rykš tes nu stu mian čios į ne bū tį Na ne bent vie na ki ta šun vo tė iš dy gu si kaž kie no kū no kaž ku rio je vie te lė je Tai gi to kios to ke lės Pe rei tą sa vai tę bu vo pa si ra šy tas is to ri nis Šiau lių mies to cent ri nės aikš tės re konst ruk ci jos do ku men tas Ple pa las apie vie šas erd ves Narkobiznyje teismas padėjo tašką Teisėtvarka 2016 m balandžio 12 d Kvai ša lų iš Is pa ni jos kont ra ban dą or ga ni za vu si tri ju lė va kar Šiau lių apy gar dos teis me pri pa žin ta kal ta Ge ra or ga ni za ci ja vy rams kai na vo so li džias baus mes vie nam net 17 su pu se me tų Su bend ri nus baus mę su anks čiau pa skelb tu nuo spren džiu 39 me tų Al vy das Gin taus kas teis mo spren di mu ka lės pu saš tuo nio lik tų me tų 34 me tų Au ri mui Jo ni kui skir ta aš tuo ne rių me tų ne lais vės baus mė Jis va kar skel biant nuo spren dį ne da ly va vo teis mą in for ma vo ser gan tis Kal tę Padangų gaisrą pavyko sutramdyti Teisėtvarka 2016 m balandžio 12 d Į gais ra vie tę ke lis kar tus pa tiks li nus jos ad re są iš vy ko gau sios ug nia ge sių pa jė gos Tan kūs švie sios spalvos dū mai bu vo už tvin dę ne tik įmo nės te ri to ri ją ku rio je de gė vie na mil ži niš kos pa dan gų krū vos pu sė bet ir priei gas Vi so gais ro me tu bu dė jo po li ci jos pa rei gū nai bu vo ap tver ta te ri to ri ja Ke lią ne lai mei lai ku pra dė jus ge si ni mo dar bus pa vy ko už kirs ti De gan čios pa dan gos ope ra ty viai nu stum dy tos nuo tų į ku rias gais ras dar ne bu vo spė jęs Avarija pasiglemžė vairuotojo gyvybę Teisėtvarka 2016 m balandžio 12 d Pir mi niais duo me ni mis prieš žū tį 40 me tis vy ras vai ruo jan tis au to mo bi lį Nis san Pri me ra po sū ky je iš va žia vo į prieš prie ši nę eis mo juos tą ir su si dū rė su prieš prie šiais at va žiuo jan čiu kro vi ni niu au to mo bi liu Re nault Mid lum su prie ka ba 33 me tų kro vi ni nio au to mo bi lio vai ruo to jas ir 35 erių ke lei vė per ava ri ją su ža lo ti ne stip riai Vy ras dėl de ši nės plaš ta kos ir gal vos nu broz di ni mo po me di kų ap žiū ros Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės Priė mi mo sky riu je iš leis tas gy dy tis Fi na le rad vi liš kie čių ir ma ri jam po lie čių trium fas 1 Sportas 2016 m balandžio 12 d Bai so ga lo je Rad vi liš kio ra jo nas su reng to se 2015 2016 moks lo me tų Lie tu vos kai mo vie to vių mo kyk lų žai dy nių Drą sūs stip rūs vik rūs 2005 me tais gi musių ir jau nes nių taip pat 2003 me tais gi musių ir jau nes nių fi na li nė se var žy bo se sa vo am žiaus gru pė se nu ga lė jo Bai so ga los mo kyk los dar že lio ir Mo ko lų pa grin di nės mo kyk los ko man dos Į Bai so ga los Au ri da nos spor to are ną su si rin ko sep ty nių ša lies mo kyk lų ko man dos Pir mie ji į ko vą sto jo 2005 me tais gi mę ir jau nes ni fi na lo da ly viai Imtynininkų pasiekimai Sportas 2016 m balandžio 12 d Svo rio ka te go ri jo je iki 58 ki log ra mų abe jo nių ne kė lė Šiau lių Didžd va rio gim na zi jos moks lei vis Ed ga ras Gend vi lis at sto vau jan tis Šiau lių spor to mo kyk lai At ža ly nas Spor ti nin kas vi sas ko vas lai mė jo įti ki na mai ir iš ko vo jo nu ga lė to jo ti tu lą Re das Mi la šaus kas bu vęs tre ne rio A Ty le nio auk lė ti nis da bar tę sian tis spor ti nį ke lią Šiau lių spor to gim na zi jo je dar kar tą įro dė jog yra ge riau sias ir iš ko vo jo nu ga lė to jo ti tu lą svo rio ka te go ri jo je iki 100 Mo ki nių ma žė ja mo ky to jų tam pa per daug 8 Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Mo kyk lų per tvar ka yra neiš ven gia ma nes mo kyk lo se kas met ma žė ja mo ki nių ir mo ky to jų tam pa per daug įsi ti ki nu si per spek ty vi nį pen ke rių me tų mo kyk lų tink lo per tvar ky mo pla ną rengianti Rad vi liš kio ra jo no sa vi val dy bės Švie ti mo kul tū ros ir spor to sky riaus ad mi nist ra ci ja To dėl pe da go gai įstai gų tink lo op ti mi za vi mui ra gi na mi ruoš tis ir psi cho lo giš kai Švie ti mo kul tū ros ir spor to sky riaus ve dė jos Ge no vai tės Juo dei kie nės tei gi mu jau pa ju dė jęs mo kyk lų tink lo per tvar ky mo Me lo ma nai pri si vi lio jo Auk so paukš tę Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Šiau lių ra jo no kul tū ros cent ro jau ni mo miš riam cho rui Me lo ma nai šeš ta die nį įteik ta Auk so paukš tė Lie tu vos liau dies kul tū ros cent ro aukš čiau sias ap do va no ji mas ski ria mas mė gė jų me no ko lek ty vui Ap do va no ta sis cho ras šven čia ir pen ke rių me tų su kak tį Jau ni mo miš rus cho ras Me lo ma nai pri pa žin tas ge riau siu ša ly je cho ru Ta pro ga į jo gim tuo sius Kur šė nus at plas no jo Auk so paukš tė aukš čiau sias me no mė gė jų ko lek ty vų įver ti ni mas Cho ro va do vėms Jo vi tai Bra žu kie nei ir Susitiko su sporto komplekso projektuotojais 3 Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Pro jek tuo to jai praė ju sią sa vai tę Jo niš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jai ir Spor to cent ro at sto vams pri sta tė pir mi nį bū si mo spor to komp lek so ku ris pa gal pla nus tu rė tų iš dyg ti lais va me že mės skly pe Sta ty bi nin kų ir Drau gys tės gat vės lau kuo se pro jek tą UAB Tiks li for ma at sto vai ir jos di rek to rius Kęs tu tis Mi kuls kis pri sta ty da mi tech ni nį pro jek tą kal bė jo apie jo kon cep ci ją nu ro dė pa gal anks čiau pa teik tas pa sta bas pa da ry tus pa tai sy mus taip Po aukštu klevu gerų emocijų diena Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Lin ku vo je Pakruojo r tę sia si res pub li ki nio vo ka li nių an samb lių fes ti va lio kon kur so Kur aukš tas kle vas ren gi niai Šeš ta die nį fes ti va lio sce na bu vo skir ta so cia li nių glo bos na mų gy ven to jų ko lek ty vams Lin ku vos kul tū ros cent ro sce no je kiek vie ną pa va sa rį ma ty ti pa čių įvai riau sių dai ni nin kų ko lek ty vus iš Lie tu vos lin ku vie čiams jau ta po tra di ci ja Pas ku ti nią ją fes ti va lio die ną ba lan džio 16 ąją čia vyks ir res pub li ki nio so lis tų ir vo ka li nių an samb lių kon kur so Kelmėje šurmuliuoja nacionalinis teatrų vaikams ir jaunimui festivalis 1 Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Va kar spek tak liu Apie mei lę ka rą ir kiš kio ko pūs tus Kel mė je pra si dė jo Na cio na li nis teat rų vai kams ir jau ni mui ASI TE ŽO fes ti va lis ku ris tę sis vi są šią sa vai tę Jo me tu Kel mės kraš te bus pa ro dy ti 22 spek tak liai vai kams Spek tak liuo se tu rė tų ap si lan ky ti apie 2 000 jau nų jų žiū ro vų ASI TE ŽO fes ti va lis tai vie nas di džiau sių teat ro ren gi nių jau na jam žiū ro vui Jis gy vuo ja jau 15 me tų ASI TE ŽO aso cia ci jos įkū rė ja ak to rė Vio le ta Po dols kai tė Prieš tre jus me tus aso cia ci jos na riu ta po ir Egzemai įveikti reikia kantrybės Sveikata 2016 m balandžio 12 d Šiau liuo se lan kė si Eg ze mos mo kyk los lek to rė Vil niaus uni ver si te ti nės li go ni nės San ta riš kių kli ni kos Der ma to ve ne ro lo gi jos cent ro gy dy to ja der ma to ve ne ro lo gė In ga Ki sie lie nė ji pa sa ko jo apie ato pi nį der ma ti tą ir kaip jį gy dy ti Kad te ma ak tua li liu di jo ir į se mi na rą su si rin ku sių mo te rų pa tir tis Vie nos pa čios su si dū rė su šia li ga ki tų vai kus ka muo ja eg ze ma Pa sak I Ki sie lie nės ato pi nis der ma ti tas yra daž na li ga ja ser ga iki 20 pro cen tų vai kų ir Mokinių sveikata sparčiai prastėja 1 Sveikata 2016 m balandžio 12 d Lie tu vos mo ki nių svei ka ta spar čiai pra stė ja per dvi de šimt me tų dau giau nei dvi gu bai išau go re gė ji mo su tri ki mų skai čius net 85 pro cen tų pra di nių kla sių vai kų dan tys pa žeis ti ėduo nies Grės mę ke lia ir blo gė jan ti psi cho lo gi nė svei ka ta ku rią le mia so cia li nio bend ra vi mo sto ka pa ty čios mo kyk lo je ir šei mo je To kios min tys nu skam bė jo praė ju sį ket vir ta die nį Ža ga rė je Joniškio r su reng to je svei ka tą stip ri nan čių mo kyk lų konferencijoje seminare Svei ka tos mo ky mo ir li gų pre ven ci jos Dienos populiariausi Mi rė Ak me nės ce men to ga my bos di rek to rius 5 2016 m balandžio 12 d lankomiausias Miestelyje tuberkuliozės šešėlis 25 2016 m balandžio 12 d daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Išėjo maestro Jonas Gintauskas 4 Mi rė Ak me nės ce men to ga my bos di rek to rius 5 Sporto centro direktorius traukiasi 4 Globotinius aplankė užsieniečiai studentai Biblioteka paminėjo sukaktį Kovus iš miesto reikia išbaidyti 10 Tautodailininkas gelbėja senovines langines Joniškio rajone Joniškis baigė šildymo sezoną 1 Laimėjo sidabrą ir bronzą Gyventojai už šildymą mokės mažiau Susitiko su sporto komplekso projektuotojais 3 Parodoje kelerių metų klubo narių darbai 2 Spektaklio premjerai numezgė rūbus Už mokyklą kovoja parašais 1 Jo niš kio De li ka te sas per žings nį nuo ke tvirt fi na lio Kelmės rajone Dėl nelaimingų atsitiktinumų mirė du vyrai Kelmėje šurmuliuoja nacionalinis teatrų vaikams ir jaunimui festivalis 1 Sprendimas Perka Patikslinimas Teritorijų planavimas Įsakymas Traktorių ir traktorių priekabų techninė apžiūra 2016 metais Patvirtintos kapitalo investicijos į kelius 1 Diena skirta Žemei Į pirmąsias mūšio linijas viceministras atsiuntė dvi specialistes Nauja Darbo biržos vadovė nedarbą mažins bendradarbiaudama Užventiškiai nuėjo iš Romos į Vatikaną 2 Iš įvykių suvestinės Vaikai spalvino dviejų metrų aukščio kiaušinį Parodoje AgroBalt ir Budraičių bendruomenė KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Konkursas Konkursas Kelmiškiai protestavo prieš pieno ūkių žlugdymą 15 Vaikai ruošėsi Velykėlėms Da ly vau ta Kel mės kraš to par tne rys tės VVG ata skai ti nia me su si rin ki me Konkursas Konkursas Aukcionas Pranešimas Paroda Prisilietimo atspindžiai Į gatves išriedėję motociklai atidžiai stebimi Kelių policijos pareigūnų RAJONO TARYBOJE Iš įvykių suvestinės Šeimininkė pomėgį gaminti paveldėjo iš tėvų Kelmo šokių naktis atvėrė duris pavasariui Gal atpažįstate besislapstančius asmenis Kel miš kio pa si va ži nė ji mas bai gė si pa ke lės grio vy je Savanoris ugniagesys padėjo gesinti gaisrą 3 Kelmiškio dailininko paroda surengta ir Seime 1 Pakruojo rajone Po aukštu klevu gerų emocijų diena Nuo gaisrų gausias šeimas saugos signalizacija 3 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai Langų tvarkaraštyje daugėja dėl įvairesnio pasirinkimo 2 TRUMPAI 1 IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Sužaliuos pusė milijono jaunų medelių Aikštelę ir paplūdimį niokoja vagys Paminėta Vaikų knygos diena Ant siauruko sankasos dviračių takas 6 Aerodromo taku bėgo ir pakruojiečiai Zenonui Gegeckui būtų sukakę 86 eri 2 SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Pagerbta teatrų šventės pradininkė Karves parduoda tvartus pritaiko sandėliams 7 SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Policijos pareigūnai ėmėsi eksperimento Keičiamas pareigūnų darbo organizavimas Gyvūnų laikymo taisyklės nepažeistos Medikų

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-12 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Opozicija įvertino merą: „vaikėzas“, diktatorius
  lin ir šven ti nis kon cer tas į Sau lės kon cer tų sa lę su kvie tęs Linkuvos žudiko Apeliacinis teismas nepasigailėjo Teisėtvarka 2016 m balandžio 13 d Lie tu vos ape lia ci nis teis mas va kar pa skel bė ape lia ci nę nu tar tį Lin ku vos Pak ruo jo ra jo nas žu dy nių by lo je Už dvie jų žmo nių nu žu dy mą iki gy vos gal vos nu teis tas šio mies te lio gy ven to jas 22 me tų Ša rū nas Že mai tis anot Ape lia ci nio teis mo yra ver tas baus mės ko kią jam sky rė Šiau lių apy gar dos teis mas Šiau liuo se šių me tų sau sio 16 die ną nu teis to Š Že mai čio ape lia ci nį skun dą ku riuo iki gy vos gal vos nu teis tas žu di kas pra šė ter mi nuo tos lais vės atė mi mo baus mės Ape lia ci nis teis mas Parkūro sportininkai patirties sėmėsi Vokietijoje Sportas 2016 m balandžio 13 d Ke tu ri Šiau lių spor to klu bo Sport ma nas at sto vai sve čia vo si Vo kie ti jo je Kel ne vei kian čia me vie na me di džiau sių Eu ro pos už da rų pa tal pų par kū ro lais vo bė gi mo free run ning gat vės ak ro ba ti kos tric king ir vaikš čio ji mo neį temp tu ly nu slack li ne cent rų Mo ve Ar tis tic Do me MAD Šiau lie čius sve tin gai priė mė cent ro įkū rė jas cho reog ra fas ir ren gi nių or ga ni za to rius Alek san der Pach Par kū ro en tu zias tams bu vo su da ry ta ga li my bė ste bė ti MAD tre ne rių dar bą įsi jung ti į Šauliai šaudė taikliai Sportas 2016 m balandžio 13 d Jau nių gru pė je pui kiai pa si ro dė Do na tas Deks nys Šiau lių Ro mu vos gim na zi ja su rin kęs 570 taš kų iš 600 ga li mų Jis iš ko vo jo ant rą ją vie tą Dei vi das Dry ža Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi ja su rin ko 536 taš kus ir li ko de vin tas Tarp mer gi nų Kor ne li ja Rač kaus kai tė Ju liaus Ja no nio gim na zi ja iš ko vo jo ant rą ją vie tą su rin ku si 379 taš kus iš 400 ga li mų Ag nė Ur bo nai tė Jo va ro pro gim na zi ja vai kų gru pė je iš ko vo jo tre čią ją vie tą su rin ku si 185 taš kus iš 200 ga li mų Var žy boms bu vo Maisto klastojimą ir nelegalią prekybą siūlo pripažinti kriminaliniais nusikaltimais Centas prie cento 2016 m balandžio 13 d Be to jau pa ruoš tas tei sės ak to pa kei ti mas nu ma tan tis kad už tvar ką tur ga vie tė je bū tų at sa kin gas jos sa vi nin kas o ne kiek vie nas pre kiau to jas at ski rai kaip yra da bar VMVT di rek to riaus Jo no Mi liaus tei gi mu šian dien už ne tei sė tą veik lą ski ria mos są ly gi nai ne di de lės ad mi nist ra ci nės bau dos ati ma mas ir su nai ki na mas kro vi nys Ta čiau tu ri keis tis po žiū ris į to kius nu si kal ti mus Tu rė tų bū ti ke lia mos bau džia mo sios by los nes par duo dant Naujas Darbo kodeksas lankstūs ar nulenkti darbo santykiai 2 Centas prie cento 2016 m balandžio 13 d Ant ra die nį Sei mas pra dė jo svars ty ti nau jos re dak ci jos Dar bo ko dek so pro jek tą ku ris jau ap svars ty tas Sei mo So cia li nių rei ka lų ir dar bo ko mi te te Ko mi te to pir mi nin kė Kris ti na Miš ki nie nė in for ma vo kad ko mi te tas su ren gė 26 ko mi te to po sė džius ap svars tė per 800 pa siū ly mų iš jų 152 iš Tei sės de par ta men to Bend ru su ta ri mu nau jos re dak ci jos Dar bo ko dek so pro jek tui pri ta rė Sei mo Biu dže to ir fi nan sų Tei sės ir tei sėt var kos bei Vals ty bės val dy mo ir Bronis Ropė ką atskleis europarlamentarų šlapimo tyrimų rezultatai 2 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 12 d Ty ri mą ini ci ja vu sios frak ci jos na rio Bro nio Ro pės tei gi mu skan da las dėl vo kiš ka me alu je ap tik tų her bi ci dų kol kas ne da vė jo kių re zul ta tų Ki lus skan da lui Vo kie ti jo je B Ro pė su si ti ko su Lie tu vos žem dir bių or ga ni za ci jo mis bei krei pė si į at sa kin gas vals ty bės ins ti tu ci jas pra šy da mas pa teik ti in for ma ci ją apie gli fo sa to kont ro lę Lie tu vo je bei apie at lie ka mus ty ri mus ku riais bū tų už tik ri na mas var to to jų sau gu mas Iš at sa kin gų vals ty bės ins ti tu ci jų gau ti Gyvybę sugrąžino XIX amžiaus žiemgalių tautosakos žodžiams 2 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 12 d Šiau lių Auš ros mu zie jaus Chai mo Fren ke lio vi lo je penk ta die nį pri sta ty tas uni ka lus žo dy nas Ma to Slan čiaus ko ir jo pa gal bi nin kų pa sa ko ja mo sios tau to sa kos rin ki nių lek si ka Jo su da ry to ja Lie tu vių kal bos ins ti tu to Geo ling vis ti kos cent ro vy res nio ji moks lo dar buo to ja do cen tė hu ma ni ta ri nių moks lų dak ta rė Ja ni na Švam ba ry tė Va lu žie nė su ko le gė mis gy vy bę su grą ži no XIX am žiaus vi du rio žiem ga lių lek si kai Žo dy nai ne gims ta per ke le tą mė ne sių ar per me tus Jo Šiau liuo se šil dy mo dar neišjungs 4 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 12 d Ši lu mos ir var to ji mo tai syk lė se nu ma to ma kad šil dy mą ga li ma nu trauk ti kai vi du ti nė oro tem pe ra tū ra tris pa ras iš ei lės yra aukš tes nė už 10 laips nių ši lu mos Bend ro vės Šiau lių ener gi ja at sto vas spau dai Jus ti nas Vi soc kas in for ma vo kad per nai Šiau liuo se šil dy mo se zo nas bu vo baig tas ba lan džio 27 die ną 2014 me tais ba lan džio 17 die ną Pa gal Šiau lių sa vi val dy bės inf Šiauliai ženkliukuose 5 Budintis reporteris 2016 m balandžio 12 d Pro fe so rius Šiau lie tis ko lek ci nin kas Pet ras Ka mins kas pa ruo šė ir iš lei do ka ta lo gą Šiau liai fa le ris ti ko je 1879 2016 Tai puoš nus al bu mi nio ti po lei di nys ku ria me pa teik ta 1 517 ženk le lių jie su gru puo ti pa gal te mas lai ko tar pius ra jo no vie to ves įstai gas se ri jas va rian tus Ka ta lo ge įra šy tas kiek vie no ženk le lio teks tas dy dis mi li met rais iš lei di mo me tai ti ra žas už se gi mo po bū dis au to rius ga min to jas sa vi nin kas Pranašauti nepavojinga 8 Budintis reporteris 2016 m balandžio 12 d Vilius PURONAS Pra na šu bū ti ne ri zi kin ga Daž nai juo kin ga ir kiek ži nau vi sai ne pa vo jin ga Tuo la biau kad laik raš tis vie na die nio snie go at mai na Kiek vie ną ry tą ki tos nau jie nos va ka rykš tes nu stu mian čios į ne bū tį Na ne bent vie na ki ta šun vo tė iš dy gu si kaž kie no kū no kaž ku rio je vie te lė je Tai gi to kios to ke lės Pe rei tą sa vai tę bu vo pa si ra šy tas is to ri nis Šiau lių mies to cent ri nės aikš tės re konst ruk ci jos do ku men tas Ple pa las apie vie šas erd ves Narkobiznyje teismas padėjo tašką Teisėtvarka 2016 m balandžio 12 d Kvai ša lų iš Is pa ni jos kont ra ban dą or ga ni za vu si tri ju lė va kar Šiau lių apy gar dos teis me pri pa žin ta kal ta Ge ra or ga ni za ci ja vy rams kai na vo so li džias baus mes vie nam net 17 su pu se me tų Su bend ri nus baus mę su anks čiau pa skelb tu nuo spren džiu 39 me tų Al vy das Gin taus kas teis mo spren di mu ka lės pu saš tuo nio lik tų me tų 34 me tų Au ri mui Jo ni kui skir ta aš tuo ne rių me tų ne lais vės baus mė Jis va kar skel biant nuo spren dį ne da ly va vo teis mą in for ma vo ser gan tis Kal tę Padangų gaisrą pavyko sutramdyti Teisėtvarka 2016 m balandžio 12 d Į gais ra vie tę ke lis kar tus pa tiks li nus jos ad re są iš vy ko gau sios ug nia ge sių pa jė gos Tan kūs švie sios spalvos dū mai bu vo už tvin dę ne tik įmo nės te ri to ri ją ku rio je de gė vie na mil ži niš kos pa dan gų krū vos pu sė bet ir priei gas Vi so gais ro me tu bu dė jo po li ci jos pa rei gū nai bu vo ap tver ta te ri to ri ja Ke lią ne lai mei lai ku pra dė jus ge si ni mo dar bus pa vy ko už kirs ti De gan čios pa dan gos ope ra ty viai nu stum dy tos nuo tų į ku rias gais ras dar ne bu vo spė jęs Avarija pasiglemžė vairuotojo gyvybę Teisėtvarka 2016 m balandžio 12 d Pir mi niais duo me ni mis prieš žū tį 40 me tis vy ras vai ruo jan tis au to mo bi lį Nis san Pri me ra po sū ky je iš va žia vo į prieš prie ši nę eis mo juos tą ir su si dū rė su prieš prie šiais at va žiuo jan čiu kro vi ni niu au to mo bi liu Re nault Mid lum su prie ka ba 33 me tų kro vi ni nio au to mo bi lio vai ruo to jas ir 35 erių ke lei vė per ava ri ją su ža lo ti ne stip riai Vy ras dėl de ši nės plaš ta kos ir gal vos nu broz di ni mo po me di kų ap žiū ros Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės Priė mi mo sky riu je iš leis tas gy dy tis Fi na le rad vi liš kie čių ir ma ri jam po lie čių trium fas 1 Sportas 2016 m balandžio 12 d Bai so ga lo je Rad vi liš kio ra jo nas su reng to se 2015 2016 moks lo me tų Lie tu vos kai mo vie to vių mo kyk lų žai dy nių Drą sūs stip rūs vik rūs 2005 me tais gi musių ir jau nes nių taip pat 2003 me tais gi musių ir jau nes nių fi na li nė se var žy bo se sa vo am žiaus gru pė se nu ga lė jo Bai so ga los mo kyk los dar že lio ir Mo ko lų pa grin di nės mo kyk los ko man dos Į Bai so ga los Au ri da nos spor to are ną su si rin ko sep ty nių ša lies mo kyk lų ko man dos Pir mie ji į ko vą sto jo 2005 me tais gi mę ir jau nes ni fi na lo da ly viai Imtynininkų pasiekimai Sportas 2016 m balandžio 12 d Svo rio ka te go ri jo je iki 58 ki log ra mų abe jo nių ne kė lė Šiau lių Didžd va rio gim na zi jos moks lei vis Ed ga ras Gend vi lis at sto vau jan tis Šiau lių spor to mo kyk lai At ža ly nas Spor ti nin kas vi sas ko vas lai mė jo įti ki na mai ir iš ko vo jo nu ga lė to jo ti tu lą Re das Mi la šaus kas bu vęs tre ne rio A Ty le nio auk lė ti nis da bar tę sian tis spor ti nį ke lią Šiau lių spor to gim na zi jo je dar kar tą įro dė jog yra ge riau sias ir iš ko vo jo nu ga lė to jo ti tu lą svo rio ka te go ri jo je iki 100 Mo ki nių ma žė ja mo ky to jų tam pa per daug 8 Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Mo kyk lų per tvar ka yra neiš ven gia ma nes mo kyk lo se kas met ma žė ja mo ki nių ir mo ky to jų tam pa per daug įsi ti ki nu si per spek ty vi nį pen ke rių me tų mo kyk lų tink lo per tvar ky mo pla ną rengianti Rad vi liš kio ra jo no sa vi val dy bės Švie ti mo kul tū ros ir spor to sky riaus ad mi nist ra ci ja To dėl pe da go gai įstai gų tink lo op ti mi za vi mui ra gi na mi ruoš tis ir psi cho lo giš kai Švie ti mo kul tū ros ir spor to sky riaus ve dė jos Ge no vai tės Juo dei kie nės tei gi mu jau pa ju dė jęs mo kyk lų tink lo per tvar ky mo Me lo ma nai pri si vi lio jo Auk so paukš tę Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Šiau lių ra jo no kul tū ros cent ro jau ni mo miš riam cho rui Me lo ma nai šeš ta die nį įteik ta Auk so paukš tė Lie tu vos liau dies kul tū ros cent ro aukš čiau sias ap do va no ji mas ski ria mas mė gė jų me no ko lek ty vui Ap do va no ta sis cho ras šven čia ir pen ke rių me tų su kak tį Jau ni mo miš rus cho ras Me lo ma nai pri pa žin tas ge riau siu ša ly je cho ru Ta pro ga į jo gim tuo sius Kur šė nus at plas no jo Auk so paukš tė aukš čiau sias me no mė gė jų ko lek ty vų įver ti ni mas Cho ro va do vėms Jo vi tai Bra žu kie nei ir Susitiko su sporto komplekso projektuotojais 3 Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Pro jek tuo to jai praė ju sią sa vai tę Jo niš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jai ir Spor to cent ro at sto vams pri sta tė pir mi nį bū si mo spor to komp lek so ku ris pa gal pla nus tu rė tų iš dyg ti lais va me že mės skly pe Sta ty bi nin kų ir Drau gys tės gat vės lau kuo se pro jek tą UAB Tiks li for ma at sto vai ir jos di rek to rius Kęs tu tis Mi kuls kis pri sta ty da mi tech ni nį pro jek tą kal bė jo apie jo kon cep ci ją nu ro dė pa gal anks čiau pa teik tas pa sta bas pa da ry tus pa tai sy mus taip Po aukštu klevu gerų emocijų diena Krašto žinios 2016 m balandžio 12 d Lin ku vo je Pakruojo r tę sia si res pub li ki nio vo ka li nių an samb lių fes ti va lio kon kur so Kur aukš tas kle vas ren gi

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-13 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Rin­ki­mų ko­va: ką my­li me­ras?
  ka te go ri jo se iki 115 kg ir per 115 kg Im ty nių ant ke lių čem pio na te auk so me da lių iš ko vo jo ir Šiau lių re gio no spor ti nin kai Svo rio ka te go ri jo je iki Medaliai ir kelialapis į Baltijos šalių čempionatą Sportas 2016 m balandžio 14 d Šio se var žy bo se da ly va vo spor ti nin kai iš Lie tu vos Lat vi jos Len ki jos Bal ta ru si jos Tri jo se am žiaus gru pė se var žė si per 600 spor ti nin kų iš 32 klu bų Šiau lių plau ki mo mo kyk lai Del fi nas at sto va vo 28 plau ki kai Du auk so me da lius 11 14 me tų gru pė je iš ko vo jo Do vi lės Po cie nės auk lė ti nė Ema Gu zai tė Nu run gu si net 110 da ly vių 100 met rų lais vuo ju sti liu mi ji įvei kė per 1 mi nu tę 2 05 se kun dės Dvi gu bai trum pes nę dis tan ci ją tuo pa čiu sti liu mi ji nu plau kė per 28 34 se kun dės Rajono čempionate triumfavo lyderiai Sportas 2016 m balandžio 14 d Ba lan džio 10 die ną vy ku sio se Jo niš kio ra jo no as me ni nė se sta lo te ni so pir me ny bė se ku rio se da ly va vo 28 žai dė jai ge riau siai pa si ro dė ir ab so liu čiais nu ga lė to jais ta po po tris pir mas vie tas pel nę Jus ti na Rim ke vi čiū tė ir Ro mual das Franc kai tis Miš rių dve je tų fi na le su Jus ti na Rim ke vi čiū te ir Ro mual du Franc kai čiu ko vo ję Si mo na Rim ke vi čiū tė ir Ma ri jus Ju čins kas su ge bė jo stip rius prie ši nin kus vie na me se te nu ga lė ti ta čiau ki tus tris se tus pra lai mė jo J Prahos festivalyje triumfavo BaltRex Šiaulių jaunučiai Sportas 2016 m balandžio 14 d Še šio lik me čių am žiaus gru pė je do mi na vo dvi Lie tu vos ko man dos Auk so me da lius iš ko vo jo Balt Rex Šiau lių ko man da Ji tur ny re 3 0 nu ga lė jo Har ni ca Uk rai na 26 0 Rug by Ver band Bayern Vo kie ti ja 12 0 Leip zig Vo kie ti ja 12 0 Ry gos Rug by De ve lop ment As soc Lat vi ja ir 12 0 Pra hos Sla via Če ki ja eki pas bei su žai dė ly gio sio mis 0 0 su Vil niaus reg bio aka de mi jos VRA at sto vais Pas ta rie siems ati te ko si dab ro ap do va no ji mai Alpinariumas gabalėlis kalnų lygumose Keturi kampai 2016 m balandžio 14 d Šiau lių uni ver si te to Bo ta ni kos so do al pi na riu me pra žy do pir mie ji kal nų au ga lai ši la gė lės anks tos kro kai Šis gė ly nas anks ti su žy di o va sa rą akis džiu gi na su bti liu ak me nų ir au ga lų de ri niu pri slo pin tų at spal vių gro žiu Bo ta ni kos so do jau nes nio ji moks lo dar buo to ja Ri man ta Vai no rie nė pa ta ria kaip pa rink ti vie tą al pi na riu mui kaip jį įsi reng ti ko kius au ga lus so din ti ir kaip juos pri žiū rė ti No rin tiems įsi reng ti al pi na riu mą R Vai no rie nė Ke tu rių vai kų ma ma do va nas da ro pa ti Keturi kampai 2016 m balandžio 14 d Kel mės ra jo no Ty tu vė nų mies to gy ven to ja Ra sa Kren cie nė kar tu su vy ru au gi na ir moks li na ke tu ris vai kus At ly gi ni mai ne le pi na to dėl gau sios šei mos ma ma ar ti mie siems ne per ka do va nų Pa ti jas pa da ro O kar tais dar ir par duo da ma ko kią gro žy bę eu ru ki tu pa ge ri na sa vo šei mos biu dže tą Ra sos Kren cie nės pro fe si ja siu vė ja Rank dar bius mė go nuo vai kys tės Ta čiau siu vė ja nie kuo met ne dir bo Ge bė ji mas siū ti pra ver tė tik bui ty je au gi nant vai kus Prieš ke le rius Gaminti prieskonius iš žolelių paskatino dovana Keturi kampai 2016 m balandžio 14 d Ja ni nos Šim kie nės na muo se pa sklin da malonus žo le lių ir džio vin tų dar žo vių kva pas Mo te ris tar si dai li nin kas da žus spal vų pa le tė je jas mai šo imp ro vi zuo ja ruoš da ma prie sko nius tin kan čius mė sai žu viai varš kei gry bams ar ki tiems pro duk tams bei iš jų ga mi na miems pa tie ka lams pa gar din ti Nuo ne ti kė tos do va nos prie sko nių mi ši nio šiuo po mė giu už si de gu si jo niš kie tė pa nau do ja ir to kius au ga lus kaip die me dis ar ba rū ta ku rie at ro do tik dar že lių puoš me na Ja ni na Iš namų renovacijos aruodo brangūs džipai 45 Krašto žinios 2016 m balandžio 14 d Vie šo sios įstai gos Ak me nės būs tas va do vo Be ne dik to Bal kaus ko 2015 me tų veik los ata skai tai pri ta rė ne vi si Ak me nės ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos ko mi te tai Ta ry bos po sė dy je bal suo jant už ata skai tą su si lai kė vi si sep ty ni li be ral są jū die čiai Liberalų ir centro sąjungos na rio Ri char do Su da rio tei gi mu pa grin di niai kri ti kos mo ty vai ne ra cio na liai pa nau do ja mos pa sta tų re no va ci jos lė šos ne pa kan ka mai kont ro liuo ja mi dar bus at lie kan tys sta ty bi nin kai Naktinis žygis knygnešių keliais iki Medvilionių 1 Krašto žinios 2016 m balandžio 14 d Praė ju sį penk ta die nį gru pė Kriu kų Joniškio r pa grin di nės mo kyk los mo ki nių kar tu su mo ky to ja Li gi ta Eit ke vi čie ne da ly va vo nak ti nia me žy gy je is to ri niais knyg ne šių ta kais Vai kai ne tik iš gir do pa sa ko ji mų apie spau dos drau di mo me tus bet ir pa tys ne šė kny gas 16 ki lo met rų siau ruo ju ge le žin ke liu miš ku kur juos už klu po žan da rai Ke lio li ka 5 10 kla sių mo ki nių su pe da go ge Li gi ta Eit ke vi čie ne iš Kriu kų mies te lio iš ke lia vo aš tun tą va ka ro Va la kų kai me juos pa si ti ko Bendruomenei rūpi sava gyvenvietė 6 Krašto žinios 2016 m balandžio 14 d Meš kui čių kai mo Šiau lių r bend ruo me nė iš si rin ko nau ją val dy bą bei va do vę Di de li dar bai jau nu veik ti bet veik lių jų meš kui tiš kių lau kia jų pa čių nu ma ty ti jau ki ti Meš kui čių bend ruo me nės pir mi nin kė Ir mi na Gal kaus kie nė Kul tū ros na mų sa lė je su reng ta me su si rin ki me ap žvelg da ma praė ju siuo sius me tus už si mi nė kad po di džių jų ren gi nių par ko re no va ci jos mies te lio šven tės ra jo no bend ruo me nių są skry džio jie bu vo leng vi Džiau gia ma si gra žė jan čiu mies te liu par ku Šiam Kad nereikėtų pašalpų įkūrė parduotuvėlę 1 Krašto žinios 2016 m balandžio 14 d Du vai kus au gi nan ti Kel mės ra jo no Ty tu vė nų mies to gy ven to ja Jur gi ta Ba lins kie nė su vy ru gy ve no ir dir bo Kau ne Ta čiau did mies ty je sa vo būs to ne tu rin čiai jau nai šei mai bu vo sun ku Grį žo į tė viš kę Čia at si ra do ki ti sun ku mai ne bu vo dar bo Paau gi nu si vai kus Jur gi ta ėmė si sa vo vers lo įkū rė ko mi so par duo tu vė lę Kad ne rei kė tų pra šy ti pa šal pų ir sė dė ti na muo se re gi na Jur gi ta Ba lins kie nė mo kė si Kau ne Stu di ja vo smul kiojo vers lo or ga ni za to rės spe cia ly bę Bai gu si Dailininkas pakvietė pavaikščioti Brūzgynų tonais 1 Krašto žinios 2016 m balandžio 14 d Rad vi liš kio kul tū ros rū muo se ati da ry ta rad vi liš kie čio dai li nin ko Ra mū no Da gio pa ro da Brūz gy nų to nai su do mi no ne tik vie ti nius dai li nin ko ta len to ger bė jus su lauk ta ir vaiz do svei ki ni mų iš už sie nio Dau gu ma pa ro do je eks po nuo ja mų Ra mū no Da gio pa veiks lų abst rak tūs ta čiau la bai švie sūs spin du liuo jan tys po zi ty vią ener gi ją ga lią gro žį jė gą aist rą Kiek vie nas jo pa veiks las tar si tu ri pra džią ir pa bai gą bet kar tu yra nuo la ti nis ki to pa veiks lo tę si nys Pa sak pa ro dą Baigiamas šildymo sezonas 1 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 13 d Dau gia bu čių na mų sa vi nin kai bal sų dau gu ma ga li nu spręs ti baig ti sa vo na mo šil dy mą ir vė liau Šiau lių kraš to inf Dėl naujų orlaivių tikrins oro uostą 1 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 13 d Šiau lių oro uos tą au di tuos vie nos di džiau sių pa sau ly je or lai vių ga min to jos Boeing at sto vas Ri char das Vais vi la Jis aiš kin sis ar oro uos tas ga li priim ti kro vi ni nius Boeing 747 8F lėk tu vus to kie Šiau lių oro uos te iki šiol ne si lei do si mo na Va kar su R Vais vi la su si ti ko Šiau lių me ras Ar tū ras Vi soc kas Su si ti ki me da ly va vo jo pa dė jė ja Ka mi lė Sa ka laus kai tė Šiau lių oro uos to di rek to rius And rius Dau jo tas Or lai vių ap tar na vi mo sky riaus va do vas Ar tū ras Jur ke vi čius Gausioms šeimoms priešgaisrinė signalizacija Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 13 d Pak ruo jo ug nia ge siai gel bė to jai ke tu rias de šimt pen kioms gau sioms Pak ruo jo ra jo no šei moms įren gė prieš gais ri nę sig na li za ci ją Šei mų ku rio se au ga pen ki ir dau giau vai kų būs tuo se bu vo su mon tuo ti au to ma ti niai dū mų de tek to riai žmo nės su pa žin din ti su jų vei ki mo prin ci pu Dau giau siai prieš gais ri nę sig na li za ci ją ga vu sių šei mų bu vo Lin ku vos mies te try li ka Ji taip pat įreng ta de vy nių Ly gu mų aš tuo nių Žei me lio dau gia vai kių šei mų na muo se Ki to se ra jo no se niū ni jo se Tarptautinėje fotografijų parodoje ir tytuvėniškio nuotrauka Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 13 d Tarp eks po nuo ja mų fo tog ra fi jų ir ty tu vė niš kio Čes lo vo Gu daus ko nuo trau ka Ry tas ku rio je už fik suo tas Brid vai šio eže ro gro žis ir pa slap tin gu mas Tarp tau ti nė pa ro da kon kur sas Gy vos že mės min tys vie na iš se niau sių ir di džiau sių Lie tu vo je pir mą sy kį su reng ta 1999 me tais Pa ro dos vyks ta Ma žei kiuo se kas ant ri me tai Praė ju siais me tais pa ro da or ga ni zuo ta vie nuo lik tą kar tą Kel mės kraš to mu zie ju je eks po nuo ja ma tik ne di de lė kon kur si nės pa ro dos Trispalvis medis pakelėje 2 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 13 d Ke ly je Joniškis Žagarė ne to li Pet rai čių kai mo jau ke lias sa vai tes pra va žiuo jan čių jų dė me sį trau kia Lie tu vos vė lia vos spal vo mis nu da žy tas me dis Tai ža ga rie čio vi suo me ni nin ko vie tos puo dų na mo sa vi nin ko Ed mun do Vai čiu lio ini cia ty va Vy riš kis pa ma tęs nu džiū vu sį tri ka mie nį iš vie no kel mo išau gu sį ber žą su ma nė su teik ti jam ant rą gy ve ni mą ir nu da žė jį vė lia vos spal vo mis gel to na ža lia ir rau do na Šią ak ci ją ga li ma su pras ti įvai riai Vie niems tai at ro do Būsimieji konstruktoriai statė makaronų tiltus Budintis reporteris 2016 m balandžio 13 d Me tų pra džio je star ta vęs penk ta sis ma ka ro nų til tų čem pio na tas po 7 moks lei vių at ran kos eta pų pa sie kė fi ni šo tie sią ją fi na le var žė si 9 moks lei vių ko man dos iš Ute nos Vie vio Aly taus Kė dai nių Klai pė dos Vil niaus Iš vi so at ran ki niuo se eta puo se til tus iš ma ka ro nų sta tė 56 mo ki nių ko man dos Moks lei vių čem pio na to nu ga lė to jais ta po ko man da Mar ma še liai iš Elekt rė nų sa vi val dy bės Vie vio gim na zi jos jų su konst ruo tas til tas iš ma ka ro nų svė rė 987 g ir at lai kė 98 9 kg ap kro vą Ant rą ją vie tą pel nė Vil niaus Šėltinis šėlo visą savaitę Budintis reporteris 2016 m balandžio 13 d Vai kai rung ty nia vo spor ti nė se var žy bo se Šėl ti nio tau rei lai mė ti var žė si Pro tų ko vo se Mo kyk lų bend ruo me nės spe cia liuo se edu ka ci niuo se už siė mi muo se ga lė jo iš sa miau su si pa žin ti su lie tu viš ko šo kio tra di ci jo mis tau ti niais rū bais iš mok ti šo kio žings nių Su reng ti net trys pa si ro dy mai kon cer tas Vai kys tės spal vos ku ria me šo ko Jo va ro pro gim na zi jos šo kė jai res pub li ki nis gim na zi jų fes ti va lis Jau ni mė lin ir šven ti nis kon cer tas į Sau lės kon cer tų sa lę su kvie tęs Linkuvos žudiko Apeliacinis teismas nepasigailėjo Teisėtvarka 2016 m balandžio 13 d Lie tu vos ape lia ci nis teis mas va kar pa skel bė ape lia ci nę nu tar tį Lin ku vos Pak ruo jo ra jo nas žu dy nių by lo je Už dvie jų žmo nių nu žu dy mą iki gy vos gal vos nu teis tas šio mies te lio gy ven to jas 22 me tų Ša rū nas Že mai tis anot Ape

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-14 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Sa­vi­val­dy­bė­s darbuotojams pri­rei­kė psi­cho­lo­go
  įran gos kon fis ka vi mas Dar še šiems žve jams mė gė jams bau dos iki 289 eu rų gre sia už tai kad sa vo trans por to prie mo nes bu vo pa sta tę prie pat van dens Išaiš kin tas eksp loa tuo ti ne tin ka mų trans por to prie mo nių ar dy mo at ve jis Šiau lių ra jo ne Kur tu vė nuo se De ta lės bu vo iš mė ty tos tie siog ant žo lės o so dy bos šei mi nin kas veik lą Šiauliai trečią kartą patiesė klaipėdiečius Sportas 2016 m balandžio 15 d Šiau lių star to pen ke tas Mi chae lyn Scott Ca me ron Ayers Ro kas Gied rai tis Da vid Du dzins ki ir As sem Ma rei kiek ne drą siai pra dė jo ma čą Šei mi nin kai pir mą jį ket vir tį pra lai mė jo 18 21 o ant ra ja me lei do var žo vams su si krau ti net 11 taš kų pra na šu mą 39 28 17 min Šiau lie čius iš duo bės trūk te lė jo dvi taš kį įme tęs M Scott ir tri taš kį įskrai di nęs Arū nas Sa ja vi čius Dvi paei liui re zul ta ty vios ata kos pa dė jo at si kra ty ti star ti nio jau du lio bet prieš di džią ją per trau ką sve čiai dar pir ma vo Čem pio nas grį žo po 13 me tų Sportas 2016 m balandžio 15 d Vai do tas Ado mai tis de biu ta vo ve te ra nų gru pė je ir ta po čem pio nu iki 66 ki log ra mų svo rio ka te go ri jo je iš spau dė 95 ki log ra mų štan gą Jau nys tė je bu vęs daug kar ti nis Lie tu vos jė gos tri ko vės pir me ny bių lai mė to jas ir re kor di nin kas V Ado mai tis iki šiol pa sku ti nį kar tą bu vo star ta vęs 2003 iai siais pa sau lio ug nia ge sių ir po li ci jos spor to žai dy nė se Bar se lo no je Ispanija Taip pat auk so me da lį Lat vi jo je pel nė Au ri ka Žu kaus kai tė var žiu sis iki 52 ki log ra mų Šokėjai iš čempionato parsivežė bronzą Sportas 2016 m balandžio 15 d Ten pat vy ko ir Lie tu vos spor ti nių šo kių fe de ra ci jos rei tin go var žy bos Uk mer gė 2016 Jau nių II gru pė je C kla sė je stan dar ti nių šo kių pro gra mo je nu ga lė to jais ta po Mar ty nas Lin kus ir Kor ne li ja Dob ro vols ky tė Jau nu čių II gru pė je E4 kla sė je ant rą ją vie tą iš ko vo jo Ma tas Kar ve lis ir Elž bie ta Ka lui nai tė Jo nas Ka dyr ku lo vas ir Aus tė ja Vai če kaus kai tė iš ko vo jo tre čią sias vie tas stan dar ti nių šo kių ir Lo ty nų Ame ri kos šo kių pro gra mo se jau nių II gru pė je D kla sė je Jau ni mo gru pė je C Pianistų konkurse tapo laureate 1 Kultūra 2016 m balandžio 15 d Per nai J Bar tu ly tė lai mė jo pir mą ją vie tą tarp tau ti nia me pia nis tų kon kur se Belg ra de Serbija Kon kur se Vil niu je jau nie ji pia nis tai gro jo du skir tin go cha rak te rio kū ri nius vie nas tu rė jo ati tik ti kon kur so te mą ir iš reikš ti ju dė ji mą J Bar tu ly tė gro jo ar mė nų kom po zi to riaus St Jer bas hya no vir tuo zi nį kū ri nį Grei tas ju dė ji mas ir A Lia do vo Ma zur ka op 57 Nr 3 f moll At li kė jai ypač pa vy ko at skleis ti A Lia do vo mu zi kos tra pu mą aša ros mu zi ki nę Dailininkų darbuose pasivaikščiojimas po Kelmės kraštą Kultūra 2016 m balandžio 15 d Pa sak Kel mės kul tū ros cent ro pa ro dų ir tra di ci nių ama tų koor di na to rės Eu ge ni jos Bui vy die nės ple ne rų ir pa ro dų pra džia ir ker ti nis ak muo prieš še še rius me tus bu vo pa dė tas Kra žiuo se kuo met su reng to je Šiau lių dai lės mo kyk los moks lei vių bai gia mų jų dar bų pa ro dos ati da ry me su si pa žin ta su Šiau lių dai li nin kais Ki lo idė ja su reng ti ple ne rą kul tū ros pa vel do iš sau go ji mo te ma Dai li nin kai per ple ne rus sten gė si už fik suo ti vis ką kas jiems at ro dė svar bu pa lie tė jaut rias me ni nin kų Visuomenė kviečiama burtis prieš vandalus 11 Krašto žinios 2016 m balandžio 15 d Šio mis die no mis Pak ruo jo cent ri nė je gat vė je van da lai iš ro vė ir iš mė tė ką tik pa so din tas gė les Jos bu vo tuoj pat at so din tos ta čiau mies to pri žiū rė to jų kant ry bė trū ko iš kel ta idė ja vi suo me nei bur tis į ko vą prieš vie šo sios ap lin kos nio ko to jus Pak ruo jo se niū ni jos ap žel din to ja Do li ja Kub lic kie nė sa ko jog pik tų ran kų iš rau tos ir iš mė ty tos be pra de dan čios žy dė ti naš lai tės ta po pa sku ti niu la šu į kant ry bės tau rę kiek ga li ma tvar ky ti vis tas pa čias vie tas nio ko ja mas van da lų Ne pir mą kar tą Legendinio likimo kraštietė Krašto žinios 2016 m balandžio 15 d Pak ruo jo Juo zo Paukš te lio vie šo sios bib lio te kos ren gi nių lan ky to jų ba lan džio 21 ąją lau kia neei li nis su si ti ki mas Jo vieš nia kraš tie tė poe tė eseis tė me mua rų au to rė ver tė ja po li ti nė ka li nė Anas ta zi ja Ka no vers ky tė Su čy lie nė Re tas iš mū sų ga vęs to kį su dė tin gą gy ve ni mą koks ati te ko šiai mo te riai su ge bė tų juo džiaug tis ir ne ne šio ti sa vy je nuo skau dų dėl skaus min gos praei ties Su vo ku si kad li ki mo ne pa si rink si ir ne pa kei si Anas ta zi ja kant riai at lai kė jo duo tus iš ban dy mus Pagerbti buvę Psichiatrijos klinikos vadovai 1 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 14 d Kon fe ren ci jo je Psi chi kos svei ka tos prie žiū ros rai da Lie tu vo je skir to je E Mi ka liū nui at min ti da ly va vo gy dy to jai psi chiat rai gy dy to jai vai kų ir paaug lių psi chiat rai psi cho te ra peu tai psi cho lo gai iš dau ge lio ša lies psi chi kos svei ka tos gy dy mo įstai gų Ke tu rio li ka me tų nuo 1973 m iki 1987 m praė ju sių li go ni nei va do vau jant Ar vy dui Šim kū nui li go ni nės dar buo to jų va di na mi auk so am žiu mi Dėl li gos iš dar bo pa si trau ku sį va do vą pa kei tė iš Ro kiš kio at vy kęs Di rek to riaus veik la įver tin ta draus mi ne nuo bau da 13 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 14 d Pak ruo jo pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ro PSPC di rek to riui Ed vi nui Ašok liui pa skir ta draus mi nė nuo bau da pa sta ba Ją įstai gos va do vas pel nė po gy ven to jų skun dų dėl Žei me lio am bu la to ri jos dar bo or ga ni za vi mo Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ Jau be veik me tai kai Pak ruo jo PSPC di rek to riaus veik la ke lia abe jo nių ne tik gy ven to jams bet ir ra jo no val džiai Dėl be si tę sian čių skun dų ty ri mo Sa vi val dy bė je bu vo su da ry ta dar bo gru pė pa skir tas au di tas B Ropė pieno krizės padarinių mažinimui pieno produktai pabėgėliams Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 14 d Eu ro pos Par la men to na rio Bro nio Ro pės nuo mo ne šią pro gra mą bū tų ga li ma iš plės ti įtrau kiant į ją ne tik pie ną bet ir in ter ven ci niu bū du su pirk tus pie no pro duk tus ku riuos bū tų ga li ma skir ti pa bė gė liams Eu ro pos Są jun go je įsi siū ba vus pie no kri zei priim tas spren di mas pirk ti pie no mil te lius ir svies tą in ter ven ci jon be to re mia ma pri va taus sū rių san dė lia vi mo sche ma Šių prie mo nių im ta si no rint su ma žin ti pie no pro duk tų pa siū lą rin ko je ir taip pa dė ti su ma žin ti Tyruliškiai surišo rekordinio dydžio šluotą 6 Budintis reporteris 2016 m balandžio 14 d Ty ru lių se niū ni jos Radviliškio r pa sta to priei gas šio mis die no mis pa puo šė ne tra di ci nis ak cen tas gy ven to jų pa ga min ta ke tu rio li kos met rų il gio šluo ta Ji pre ten duo ja į il giau sios šluo tos Lie tu vo je re kor dą Pra si dė jus ba lan džiui ir ar tė jant vi suo ti nei šva ri ni mo si ak ci jai Ty ru lių se niū ni jos gy ven to jai nu ta rė sa vo mies te lį pa puoš ti ne tra di ci niu ak cen tu įspū din go dy džio šluo ta Min tis pa ga min ti re kor di nio il gio šluo tą gi mė ty ru liš kei Zi tai Vė že vi čie nei Šia min ti mi Banditai prarado laisvę 2 Teisėtvarka 2016 m balandžio 14 d Plė ši mu ir iš ža gi ni mu kal tin ti 32 me tų Dmit ri jus Koz lo vas ir 44 erių Igo ris Nai da va kar Šiau lių apy lin kės teis me nu teis ti rea lio mis lais vės atė mi mo baus mė mis Pen kis kar tus už įvai rius nu si kal ti mus teis tam šiau lie čiui D Koz lo vui ir try li ka kar tų teis tam Klai pė dos gy ven to jui I Nai dai už įvyk dy tą plė ši mą bei ža gi ni mą pri teis ta ka lė ti po še še rius me tus Ta čiau baus mė bau džia mą ją by lą iš nag ri nė jus su trum pin ta įro dy mų ty ri mo tvar ka abiem tei sia mie siems su ma žin ta treč da liu Greito maisto įmonė įpareigota susitvarkyti Teisėtvarka 2016 m balandžio 14 d Griež tas Tau ra gės vals ty bi nės mais to ir ve te ri na ri jos tar ny bos spren di mas priim tas ins pek to rių pa tik ri ni mo me tu nu sta čius didelių pa žei di mų Šio je įmo nė je kaip iš siaiš kin ta ne bu vo vyk do ma sa vi kont ro lės sis te ma ne pil dy ti žur na lai neat lik tas vi daus au di tas Mais to tvar ky mo pa tal pos įran ga in ven to rius su mais tu be si lie čian tys pa vir šiai bu vo ne šva rūs mė tė si pa ša li nių daik tų Pi cų pa dų pus ga mi niai lai ky ti ant sta ty bi nio plas ti ko ne skir to lies tis su Išbandė netradicines imtynių rūšis Sportas 2016 m balandžio 14 d Ko luchs tyl gi mė Len ki jo je tad nenuo sta bu kad šio se var žy bo se len kai iš ko vo jo net sep ty nis auk so me da lius Spor ti nin kai bei tre ne riai ne tik ro dė meist riš ku mą bet ir da li jo si su lie tu viais pa tir ti mi Su mo čem pio na te len kams se kė si pra sčiau iš ko vo ti tik du auk so me da liai abu sun kaus svo rio ka te go ri jo se iki 115 kg ir per 115 kg Im ty nių ant ke lių čem pio na te auk so me da lių iš ko vo jo ir Šiau lių re gio no spor ti nin kai Svo rio ka te go ri jo je iki Medaliai ir kelialapis į Baltijos šalių čempionatą Sportas 2016 m balandžio 14 d Šio se var žy bo se da ly va vo spor ti nin kai iš Lie tu vos Lat vi jos Len ki jos Bal ta ru si jos Tri jo se am žiaus gru pė se var žė si per 600 spor ti nin kų iš 32 klu bų Šiau lių plau ki mo mo kyk lai Del fi nas at sto va vo 28 plau ki kai Du auk so me da lius 11 14 me tų gru pė je iš ko vo jo Do vi lės Po cie nės auk lė ti nė Ema Gu zai tė Nu run gu si net 110 da ly vių 100 met rų lais vuo ju sti liu mi ji įvei kė per 1 mi nu tę 2 05 se kun dės Dvi gu bai trum pes nę dis tan ci ją tuo pa čiu sti liu mi ji nu plau kė per 28 34 se kun dės Rajono čempionate triumfavo lyderiai Sportas 2016 m balandžio 14 d Ba lan džio 10 die ną vy ku sio se Jo niš kio ra jo no as me ni nė se sta lo te ni so pir me ny bė se ku rio se da ly va vo 28 žai dė jai ge riau siai pa si ro dė ir ab so liu čiais nu ga lė to jais ta po po tris pir mas vie tas pel nę Jus ti na Rim ke vi čiū tė ir Ro mual das Franc kai tis Miš rių dve je tų fi na le su Jus ti na Rim ke vi čiū te ir Ro mual du Franc kai čiu ko vo ję Si mo na Rim ke vi čiū tė ir Ma ri jus Ju čins kas su ge bė jo stip rius prie ši nin kus vie na me se te nu ga lė ti ta čiau ki tus tris se tus pra lai mė jo J Prahos festivalyje triumfavo BaltRex Šiaulių jaunučiai Sportas 2016 m balandžio 14 d Še šio lik me čių am žiaus gru pė je do mi na vo dvi Lie tu vos ko man dos Auk so me da lius iš ko vo jo Balt Rex Šiau lių ko man da Ji tur ny re 3 0 nu ga lė jo Har ni ca Uk rai na 26 0 Rug by Ver band Bayern Vo kie ti ja 12 0 Leip zig Vo kie ti ja 12 0 Ry gos Rug by De ve lop ment As soc Lat vi ja ir 12 0 Pra hos Sla via Če ki ja eki pas bei su žai dė ly gio sio mis 0 0 su Vil niaus reg bio aka de mi jos VRA at sto vais Pas ta rie siems ati te ko si dab ro ap do va no ji mai Alpinariumas gabalėlis kalnų lygumose Keturi kampai 2016 m balandžio 14 d Šiau lių uni ver si te to Bo ta ni kos so do al pi na riu me pra žy do pir mie ji kal nų au ga lai ši la gė lės anks tos kro kai Šis gė ly nas anks ti su žy di o va sa rą akis džiu gi na su bti liu ak me nų ir au ga lų de ri niu pri slo pin tų at spal vių gro

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-15 (2016-04-26)
  Open archived version from archive