archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas,
  savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6819 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5593 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5198 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5156 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4613 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas Komentarai 1 Kas 2016 04 22 10 45 Kas cia toks peza

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-22&id=1461253420&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Visoje šalyje aukšta alergijos rizika,
  dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Visoje šalyje aukšta alergijos rizika 2016 m balandžio 22 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių uni ver si te to ŠU moks li nin kai in for muo ja kad iki pat ba lan džio mė ne sio pa bai gos vi so je Lie tu vo je ber žų žie da dul kių bus daug ar ba la bai daug Aler gi jos ri zi ka aukš ta kai ku rio se vie to se net la bai aukš ta to dėl rei kia im tis prie mo nių pa de dan čių veng ti kon tak to su žie da dul kė mis pa tal pas vė din ti anks ti ry te va žiuo jant au to mo bi liu neat ver ti lan gų trum pin ti lai ką lau ke ne šio ti sau lės aki nius grį žus iš lau ko nu praus ti vei dą iš si plau ti no sį ir pa si keis ti rū bus ne puoš ti pa tal pų žy din čio mis ber žų kle vų tuo pų gluos nių ša ke lė mis Žy din čių guo bų tuo pų kle vų ar gluos nių žie da dul kės yra ma žiau aler ge niš kos nei ber žų bet bend ra me žie da dul kių srau te po vei kis as mens svei ka tai su

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253421 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pučiamųjų orkestras – kultūros ženklas,
  se akom pa nuo da vo cho rams gro da vo jung ti nia me or kest re per res pub li ki nes dai nų šven tes sa ko S Vai čiu lio nis Da bar pu čia mų jų or kest ras kon cer tuo ja sa lė se ir net baž ny čio se Iš pa sta ro jo me to vie nas įsi min ti niau sių ir gra žiau sių kon cer tų su pia nis tu Ri man tu Ving ru at lik ta Džor džo Gerš vi no Žyd ro ji rap so di ja Mu zi kan tai auk so ver tės Vie nas iš or kest ro sen bu vių Vir gi ni jus Ston kus Į ko lek ty vą kaip mu zi kan tas atė jo apie 1980 uo sius po ke le rių me tų ta po or kest ro va do vu ir šias pa rei gas ėjo net 26 me tus V Ston kus or kest re gro ja obo ju mi ir juo kau ja kad tik riau siai yra vie nin te lis vi so je ap skri ty je obo ji nin kas Bu vęs il ga me tis va do vas ap žvel gia į re pe ti ci ją su si rin ku sius or kest ran tus Tarp jų ne ma žai il ga me čių ir vi si auk so ver tės Jų ne bū tų kuo pa keis ti Pa sak V Ston kaus anks čiau Šiau lių kon ser va to ri ja pa ruoš da vo spe cia lis tų ku rie atei da vo į or kest rą o da bar to ne bė ra su ma žė jo sto jan čių jų V Ston kus pri si me na lai kus kai kū rė si koo pe ra ty vai ir daug mu zi kan tų išė jo į vers lą Ta čiau ta da už te ko po ros mė ne sių su rink ti nau jus na rius Da bar tai pa da ry ti bū tų be ga lo sun ku Nau jo mu zi kan to atė ji mas į or kest rą įvy kis Kaip tik šią sa vai tę or kest re pra dė jo dirb ti 28 me tų šiau lie tis Da rius Kaš ke lis Jis gro ja eu fo ni ja ir sa ko kad ša ly je šiuo inst ru men tu gro jan čių jų taip pat nė ra daug D Kaš ke liui dar bas or kest re ne nau jie na to dėl ir jau du lio prieš ar tė jan tį šven ti nį kon cer tą sa ko ne jau čian tis Šiuo me tu or kest re gro ja trys de šim tys vy rų Or kest ran tai šyp so si kad yra tu rė ję ir mer gi nų bet jos il gai ko lek

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253422 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pučiamųjų orkestras – kultūros ženklas,
  Orai Šiauliuose Orai Šiauliuose Gismeteo Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6820 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5593 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5198 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5156 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4613 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Pučiamųjų orkestras kultūros ženklas Komentarai 2 kuku 2016 04 24 21 23 vivat ne nuo metų pradžios o jau koją įkėlęs nuo praeitos vasaros gal nesupratai kad tą patį ir per Kalėdas ir per Velykas per kitus koncertus tas pats per ta patį niūrūs neįdomūs koncertai orkestras aišku nekaltas ką liepia tą groja dabar vėl bus tas pats garantuoju Juozulis visur ir visada dar ars vivo jei nebus tai kaip čia seniau buvo geresni koncertai linksma buvo klausyt sėkmės muzikantams švęskit savo jubiliejų taip kaip patys norit čia jūsų šventė Vivat eik su choru dainuot Vivat 2016 04 23 20 22 Vivat Orkestrui Vivat Vaičiulioniui Vadovauja tik nuo metų pradžios bet

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-22&id=1461253422&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Atidengta lenta tarpukario gydytojui,
  ati deng ta at mi ni mo len ta skir ta tar pu ka rio gy dy to jui ir Stei gia mo jo Sei mo na riui Kle men sui Vai te kū nui Į at mi ni mo len tos ku rią pa ga mi no meist ras Kęs tu tis Kra saus kas ati den gi mą at vy ko Kle men so Vai te kū no sū nus Fer di nan das su vai kais ir anū kais jį pa ži no ję žmo nės Livo ni jos gat vė je 5 uo ju nu me riu pa žy mė ta me na me gy dy to jas Kle men sas Vai te kū nas dir bo tar pu ka riu Jo 1928 me tais įsi gy tas rent ge nas dar il gai vei kė ir po ka ro net iki 1956 me tų Nors klau sy da mas tė vo no ro Kle me nsas Vai te kū nas bai gė ku ni gų se mi na ri ją Kau ne šven ti mų ne su lau kė Eks ter nu iš lai kė bran dos eg za mi nus ir įsto jo į Dor pa to Tar tu uni ver si te to me di ci nos fa kul te tą 1915 me tais iš tre čio kur so jis bu vo mo bi li zuo tas į Pir mo jo Pa sau li nio ka ro fron tą dirb ti ka ro gy dy to ju Įgi jęs trau ma to lo go chi rur go pra kti kos jis grį žo į tė viš kę ir įsi jun gė į lie tu vių pa trio tų kuo pe lę ne prik lau so my bės ko voms Ry tų Lie tu vo je Me di kas pe rė jo įvai rias pa ko pas bu vo Lie tu vos ka riuo me nės Ka ro sa ni ta ri jos sky riaus gy dy to jas ypa tin giems rei ka lams raitelių dragūnų Ge le ži nio vil ko pul ko vy riau sia sis gy dy to jas vė liau ka ro avia ci jos gy dy to jas 1925 me tais jau tu rė da mas ma jo ro laips nį grį žo į Jo niš kį kur dir bo Jo niš kio li go ni nės ve dė ju pri va čios pra kti kos ka bi ne to gy dy to ju Jis iš gar sė jo ir kaip po li ti kas vi suo me ni nin kas 1919 me tais bu vo iš rink tas Jo niš kio vals čiaus ta ry bos pir mi nin ku 1920 me tais ta po Stei gia mo jo Sei mo na riu 1941 me tais už an ti so vie ti nę agi ta ci ją K Vai te kū nas bu vo nu teis tas aš tuo niems me tams la ge rio ir iš

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461165472 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Atidengta lenta tarpukario gydytojui,
  savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6820 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5593 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5198 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5156 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4613 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Atidengta lenta tarpukario gydytojui Komentarai 3 Joniškietė 2016 04 22 13 57 Ripskytė didesnių problemų rajone apie kurias žmonės norėtų sužinoti nebemato o užsiima tuščiais tauškalais kurie t p labai retai pasirodo Ir redakcijos dėl tokio savo darbo išvis nesusigėsta toliau atbaidinėja rimtus skaitytojus Te atleidžia jiems landzbergiai o 2016 04 22 11 18 čia gi ne žydas nesuprantu Emilija 2016 04 21 09 48 Čia priėjo bobutė ir pasakė Je seniau buvo daktarų į namus ateidavo patardavo Pažiūrėdavo kokių vaistų ligonis namuose turi Nereikėjo pirkti jei namuose vaistų yra O dabar kažkam pasakė po insulto esi Bet kojas turi gali iki poliklinikos ateiti Arba temperatūra vaikui 39 6 tai nusimuškite temperatūrą ir ateikite Mums leidžia vykti tik

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-21&id=1461165472&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių regione – pavyzdiniai ekologijos sprendimai,
  je su si da ran čias at lie kas Pro ce sas 100 pro cen tų au to ma ti zuo tas Ant ri nių ža lia vų rū šia vi mo li ni ja kaip at ro do iš pir mo žvilgs nio vei kia gan pa pras tai iš gy ven to jų ir įmo nių su rink tos ir šiukš lia ve žė mis į Spe cia li zuo to trans por to te ri to ri ją at ga ben tos ant ri nės ža lia vos kel tu vu pri sta to mos į va di na mą jį mai šų dras ky tu vą įrenginį do za to rių ku rio už duo tis su skirs ty ti ža lia vų srau tus Vė liau ža lia vos ke liau ja į va di na mą jį būg ną ku ria me jos su skirs to mos pa gal dy dį Į 0 60 mi li met rų di du mo būg no sky les su kren ta smul kiau sios at lie kos duže nos že mės ir ki tos smul kiau sios 60 320 mi li met rų sky lės skir tos stam bes nėms at lie koms at skir ti Ats kir tos mi nė ta me būg ne šios at lie kos ke liau ja į op ti nį se pa ra to rių ku ria me at lie kos panaudojant švie są skirs to mos į dvi rū šis po pie rių ir ne po pie rių plas ti ką O di džio sios at lie kos iš būg no ke liau ja tie siai į plas ti ko ir kar to no li ni jas Kom piu te ri zuo ti įren gi niai šias ža lia vas dar kar tą per žiū ri per ren ka ir pa siun čia pre suo ti Anot UAB Spe cia li zuo tas trans por tas di rek to riaus And re jaus Ba ri no vo anks čiau ant ri nės ža lia vos bu vo rū šiuo ja mos vien ran ki niu bū du to dėl per va lan dą pa vyk da vę iš rū šiuo ti tik apie pu sę to nos ant ri nių at lie kų Šiuo lai kiš kos li ni jos ne rei ka lau ja žmo gaus ran kų o dar bas kur kas efek ty ves nis per va lan dą at lie kų iš rū šiuo ja ma maž daug pen kis kar tus dau giau apie 2 3 to nos Pa lei dus kom piu te ri zuo tas rū šia vi mo li ni jas įmo nės dar bi nin kai jas tik pri žiū ri ir tai so klai das Pa vyz džiui įren gi nys neat pa ži no to dėl ne tei sin gai at sky rė plas ti ko ga mi nį nuo po pie riaus To kiu at ve ju pro

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461165497 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • R. Paksas. Europos Sąjunga šiandien – tarsi rūpesčių kupinas maišas,
  ieš ko tik nau jų prie globs čio ga li my bių Ma no nuo sta ta ki to kia mus bend ri jos pi lie čiai iš rin ko rū pin tis bū tent jų o ne at bė gė lių in te re sais tad ir rū pin ki mės Nuo su si ta ri mo su Tur ki ja dėl mig ran tų grą ži ni mo praė jo be veik mė nuo Tu ri me ke lis šim tus grą žin tų ne le ga lių mig ran tų ir ke lio li ka le ga liai iš Tur ki jos į ES at vy ku sių Si ri jos ka ro pa bė gė lių Tu ri me ir riau šes Grai ki jos Ma ke do ni jos pa sie ny je prin ci pi nę Če ki jos nuo sta tą prieš bet ko kias mig ran tų pa skirs ty mo kvo tas Aust ri jos nu si tei ki mą ir konk re čius veiks mus stip rin ti sa vo sie nos ap sau gą ES pa vy ko bent iš da lies ap ri bo ti pro ble mos au gi mo mas tus ta čiau pa ti pro ble ma iš es mės nė ra spren džia ma Neuž mirš ki me ir dar vie no fak to į Eu ro pą kar tu su pa bė gė liais pa te ko kaip tei gia ma ir apie 5 tūks tan čiai te ro ris tų Tur būt ne ap si pirk ti jie čia su plau kė bet lau kia tam tik ro lai ko ir sa vo re li gi nių va dų nu ro dy mo Jei gu Eu ro pos ly de riai neat ras va lios ryž tin giems veiks mams veiks mai ku rių ga li grieb tis at vy kė liai bus skau dūs eu ro pie čiams Eu ro pos Są jun ga šian dien yra tar si rū pes čių ku pi nas mai šas ir mes ne be tu ri me lai ko tuš čioms dis ku si joms Ap mau du kad tuš čių dis ku si jų ne ven gia ir Lie tu vos po li ti kai Kad ir dis ku si jos dėl vi daus rei ka lų mi nist ro Iš pra džių dėl jo at si sta ty di ni mo Vė liau dėl kan di da tų tei ki mo Ga liau siai jau pa sky rus nau ją mi nist rą ku riam be ki tų pro ble mų spren di mo teks ieš ko ti ir bū dų pa ža bo ti kai ku rias į po li ti ką ve lia mas tei sė sau gos ins ti tu ci jas leng va ran ka be si mė tan čias prie lai do mis o ne įro dy mais grįs tais įta ri mais Eu ro pos Mi

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461165498 (2016-04-26)
  Open archived version from archive