archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Unikalus G. Bagdonavičiaus namas sulaukė rekonstrukcijos,
  ku ne pa ren gus tech ni nio pro jek to bu vo pra ras ta Nor ve gi jos fon dų pa ra mą na mui re konst ruo ti vė liau eu ro pi nė pa ra ma nu kreip ta ki tiems kul tū ros ob jek tams Šie met Kul tū ros mi nis te ri jos fi nan sa vi mą pa vy ko gau ti nes bu vo priim tas praė ju sią ka den ci ją Sa vi val dy bės at mes tas Kul tū ros pa vel do de par ta men to KPD pa siū ly mas bend ra dar biau ti skir ti po re konst ruk ci jos pa tal pas pa vel do sau gi nin kams Da bar su tar ta jog at nau jin ta me G Bag do na vi čiaus na mo ant ra me aukš te įsi kurs KPD Šiau lių sky rius pir ma me veiks Sa vi val dy bės kul tū ros pa vel do in for ma ci nis cent ras ir me mo ria li nė eks po zi ci ja S Tu mė nas pa brė žė jog Auš ros mu zie jus sa vo fon duo se sau go 3 000 G Bag do na vi čiaus dar bų Pa ty rę ran go vai Vie šo jo pir ki mo kon kur są ran gos dar bams vyk dy ti lai mė jo UAB Tel šių meist ras Su tar ties ver tė 700 tūks tan čių eu rų Pa gal su tar tį dar bai tu ri bū ti at lik ti per ket ve rius me tus VĮ Lie tu vos pa mink lai di rek to riaus pa va duo to jas Jau nius Ka va liaus kas in for ma vo jog kon kur se da ly va vo trys ran go vai Tel šių meist ras pa si rink tas pa gal kai ną ir ati ti ki mą ko ky bės rei ka la vi mams G Bag do na vi čiaus na mas yra tar pu ka rio ar chi tek tū ros mo der niz mo sti liaus me di nis pa sta tas iš siski rian tis gra žio mis de ta lė mis Pats dai li nin kas jį pro jek ta vo ir sta tė apie 1930 me tus kon sul tuo da ma sis su žy miu in ži nie riu mi Ka ro liu Rei so nu Na me be elekt ros dau giau jo kių ko mu ni ka ci jų nė ra Ka dan gi jį rei kia pri tai ky ti ad mi nist ra ci nei pa skir čiai rei kės įreng ti van den tie kio nuo te kų šil dy mo ry šių sis te mas J Ka va liaus kas tei gė jog ran go vai yra pa ty rę dirb ti pa vel

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461165485 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Unikalus G. Bagdonavičiaus namas sulaukė rekonstrukcijos,
  tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6821 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5594 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5199 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5157 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4614 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Unikalus G Bagdonavičiaus namas sulaukė rekonstrukcijos Komentarai 5 Emilija 2016 04 22 14 15 Kas užsakė pagrabą KPD tai atpirkimo ožiai Meras palaimino Žmonių mažėja o valdininkėliams patalpų maža Gal ne tą fotografą išsirinkome arba meras į komandą judučių prisiėmė Gaila bet tenka pripažinti Sugadinote nuotaiką einu virtuvės šveisti ant to pykčio Emilija 2016 04 22 10 39 Tai pagarbas G Bagdonavičiaus namui Verkti norisi Dėl tokių valdininkėlių sprendimų Atsakysit Paminėsit mano žodį netiesa 2016 04 22 08 12 pokštas su galva ne Bagdonavičiaus išmislas Tai įvykis Kunicko namuose Neklaidinkit šiauliečių ir 2016 04 21 09 26 tai ne apie Bagdonavičių o apie toli gražu ne tokį garsų dailininką Gerb laisvas 2016 04 21 08 02 Štai paskelbta naujiena Parašykit ką nors Šiauliečiams apie tą iškilų menininką kurio namo remontu užsiims kvalifikuoti meistrai Teko kažkur skaityti kad jis buvo didelis pokštininkas kartą jis žmonai vos nuomario neįvarė kai ji grįžusi namo pamatė ant stalo padėtą kraujo baloje savo vyro galvą Na išpjovė skylę

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-21&id=1461165485&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiau­lie­tiš­kas spek­tak­lis išė­jo pas žiūrovą,
  kas ten die sis Ta pra sme man atei tis nė ra svar bi Vie nin te lis klau sims kyl kaip čia da ba taip mes su Ve ga bū sim pora svars tė Va ra ta rius Dau gu mos sce nų veiks mas vyks ta ba re ša lia ba ro sta lo Siu že te pa si ro do dar ke li vei kė jai Uo lis Va ra ta riaus vai kys tės drau gas Što fe riuks gra mu kų stum dy to jas Pe žas ka ba ko sa vi nin kas Spek tak lis ku ria mas pa gal Ped ro Len co kny gą Čia aš va ra ta rius Ją Ri man tas Kmi ta ir Mar kas Ro du ner iš ver tė į šiau lie tiš ką kal bą To dėl ji ir nu spal vi na pa sa ko ji mą Man da lam pač ki Res pekts Pe že Man kaž kas pa šnibž die ja ka šian dien ta va gim šė Vei kė jai į veiks mą įtrau kia ir sė din čius žiū ro vus Su jais su si kim ba ran ko mis imi tuo ja ano ni mi nių nar ko ma nų su si rin ki mą ku rio me tu Va ra ta rius dar kar tą iš si ža da ža lin gų įpro čių Ar ba kre pia si į au di to ri ją Aš vi sus čia pa žįs tu Ta ve ta ve ta ve I ta ve da pa žįs tu Vi sus per so na žus įkū ni ja ke tu ri ne pro fe sio na lai at rink ti at vi ro se dirb tu vė se Tai Šiau lių San do ros pro gim na zi jos di rek to rius Kęs tu tis Šal tis ak to ri nes stu di jas Šiau lių uni ver si te te bai gu si da bar bar me ne dir ban ti Mo ni ka Geš tau tai tė Didžd va rio gim na zi jos ket vir to kas Kor ne li jus Stuč kus re ži sū ros stu di jas Klai pė dos uni ver si te te bai gęs gi das Do na tas Jo kū baus kis Ak to riai kei čia si vaid me ni mis Va ra ta rių vai di na vi si trys ak to riai vy rai Spek tak lį per kels į ba rą Iš pra džių Šiau lių pub li kai bu vo pa ro dy tas es ki zas Praė ju sią sa vai tę Vil niu je ir Šiau liuo se pri sta ty tas ko ne pu sant ros va lan dos tru kęs spek tak lis skai ty mas to bu les nis va rian tas Re ži sie rius An ta nas Glus ki nas pla nuo ja spek tak lį ro dy

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1460991498 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiau­lie­tiš­kas spek­tak­lis išė­jo pas žiūrovą,
  balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6821 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5594 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5199 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5158 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4614 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Šiau lie tiš kas spek tak lis išė jo pas žiūrovą Komentarai 1 Donats 2016 04 21 09 34 Ponia žurnaliste Donata pavardie

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-20&id=1460991498&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Tailando princesė aplankė Kryžių kalną,
  prin ce sė Ma ha Čak ri Si rind horn Ma ha Chak ri Si rind horn sa vait ga lį ap lan kė Kry žių kal ną Čia ją ly dė jo Kry žių kal no Pran ciš ko nų vie nuo ly no vie nuo lis And rius Vie nuo lis pa pa sa ko jo prin ce sei Kry žių kal no is to ri ją ir pa ro dė ver tin gus įdo mius kry žius Prin ce sė su de le ga ci ja ap žiū rė jo Šiau lių ra jo no tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent re įreng tą gin ta rų eks po zi ci ją įsi gi jo ke le tą su ve ny rų Šiau lių ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Pa vel do sau gos ir tu riz mo po sky rio ve dė ja Kris ti na Ste po na vi čie nė ir Šiau lių ra jo no tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ro dar buo to ja Li na Šu kie nė įtei kė prin ce sei ir jos de le ga ci jai pri si mi ni mo do va nas Kry žių kal no al bu mą Šiau lių ra jo no kny gą Kry žių kal no lanks ti nu kus Šiau lių ra jo no že mė la pį bei ran kų dar bo ke ra mi nį var pe lį Taip pat prin ce sei bu vo įteik ta Rū tos fab ri ko sal dai nių dė žė Gin ta ro ke lias Prin ce sė Ma ha Chak ri Si rind horn pa dė ko jo už do va nas ir nu sku bė jo prie ne mo ka mų lei di nių sten do ten ji pa siė mė jai pa tin kan čių lanks ti nu kų Ma ha Chak ri Si rind horn yra tre čias iš ke tu rių Tai lan do ka ra liaus Bhu mi bo lo Adu lya de jo ir ka ra lie nės Si ri kit vai kų ant ra ei lė je į sos tą Ji stu di ja vo me nus ir is to ri ją ta jų kal bą dės tė is to ri ją Chu la chomk lao ka ra liš ko jo je ka ro aka de mi jo je 1996 me tais jai su teik tas ge ne ro lo laips nis Tai lan do prin ce sė Ma ha Čak ri Si rind horn ak ty viai už sii ma hu ma ni ta ri ne ir lab da rin ga veik la švie ti mo vi suo me nės svei ka tos mo te rų ir vai kų tei sių ap sau gos sri ty se Prin ce sė yra pir mo ji pir mo ji Tai lan do

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1460991499 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Tailando princesė aplankė Kryžių kalną,
  Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6821 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5594 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5199 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5158 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4615 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Tailando princesė aplankė Kryžių kalną Komentarai 3 alei 2016 04 22 19 33 Iš ten pat iš kur tu žali Emilijai 2016 04 22 10 30 ale iš kur tokia mužikali Emilija 2016 04 20 08

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-19&id=1460991499&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Akcijos „Darom“ organizatoriai užgavo akluosius,
  lia lo pir mi nin kė Gu ber ni jos mik ro ra jo ne vei kia Ak lų jų ir silp na re gių įmo nė Spin du lio gat vės kvar ta lo dau gia bu čiuo se gy ve na čia dir ban čių žmo nių šei mos Kvar ta las iki šiol tik šne ka mo jo je kal bo je bu vo pa va di na mas ak liu kais ir tai pik ti no žmo nes ypač ak luo sius sa kė I Skei vie nė Ne kar tą ban dė me at kreip ti dė me sį kad toks pa va di ni mas pa brė žian tis žmo gaus ne ga lią žei džia žmo nes o da bar jis iš kel tas ir į vie šą erd vę ir dar Sa vi val dy bės tink la la py je Ir ma Ga jaus kai tė VšĮ Mes Da rom Šiau lių mies to koor di na to rė Šiau lių kraš tui sa kė jog pa ti pa kei tu si Gu ber ni ją į Ak liu kus Ne ži no jau kaip ki taip tiks liau api bū din ti vie tą ku rio je vyks tal kos dar bai Man sa kė jog Gu ber ni ja pa va din ti nė ra tiks lu Jei gu ką įžei džiau la bai at si pra šau Koor di na to rė pa ti jaut riai su rea ga vo iš kar to po spau dos kon fe ren ci jos pa tai sė Sa vi val dy bės tink la la py je in for ma ci ją apie DA ROM taš kus įra šė Gu ber ni jos pa va di ni mą Ra gins rū šiuo ti Šių me ti nė ak ci ja vyks ba lan džio 23 die ną tal ki nin kai kvie čia mi į tal ką nuo 10 va lan dos Iki ba lan džio 20 die nos ga li ma re gist ruo ti tvar ky ti nas vie tas Mies te apie 35 tvar ky ti nos vie tos jau užre gist ruo tos Ak ci ja da ro ma tik vie šo sioms erd vėms tvar ky ti I Ga jaus kai tė pa brė žė jog re gist ruo ti vie tas bū ti na nes tik iš jų bus iš ve ža mos per ak ci ją su rink tos at lie kos Pag rin di nės tal kos vie tos Lie po rių Dai nų Cent ri nis Talk šos Sal du vės par kai Jau nų jų gam ti nin kų cent ro va do vas Gin ta ras Oliš ke vi čius in for ma vo jog ypač vy riš kų ran kų rei kės Talk šos par kui va ly ti iš kirs tas me džių ša kas su ne šio ti į vie ną vie tą Čia jos bus iš

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1460991500 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Akcijos „Darom“ organizatoriai užgavo akluosius,
  val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6821 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5594 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5199 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5158 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4615 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Akcijos Darom organizatoriai užgavo akluosius Komentarai 5 Emilija 2016 04 20 09 11 Jie nenori būti susiję su tam tikrais partijos veikėjais Kurie dėl pilvo poreikių nebežais teatro VISŲ DĖMESIUI 2016 04 19 17 53 Aklųjų kombinato jau seniai nebėra Jau antras dešimtmetis VŠĮ AKSIDA o ir toj Spindulio gatvelej tų aklųjų belikę vos kelios dešimtys O Gu bernijos rajonu vadinosi dar caro laikais Gubernijos rajono gyventojas 2016 04 19 16 23 Dažnai girdime akliukai šnekamoje kalboje Nepatinka bet ką darysi Čia kaip su keiksmažodžiais Bet dabar savivaldybės tinklapyje laisvas 2016 04 19 14 44 Tai Aklųjų kombinatas iš vis Sibiro vertas pavadinimas Ieškokit sliekų dirvoje jau atšilo Mikrorajono gyventoja 2016 04 19 13 26 Manau kad akcijos organizatoriams turėtų būti gėda juk XXI a žmonės baigę aukštuosius mokslus ir nesugeba tinkamai pavadinti

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-19&id=1460991500&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive