archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kronika,
  sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6821 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5594 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5201 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5158 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4616 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Kronika 2016 m balandžio 26 d In ci den tas įvy ko apie 10 va lan dą Anot nu ken tė ju sio jo ne pa žįs ta mas vy ras laip ti nė je jį stai ga ėmė smaug ti ir iš plė šęs iš ran kų alaus bu te lį pa si ša li no Gir tas 2 2 pro mi lės 33 me tų įta ria ma sis su lai ky tas ir už da ry tas į areš ti nę Dėl plė ši mo ku rio me tu pa da ry ta vie no eu ro ža la iš kel ta bau džia mo ji by la Ba lan džio 23 die nos po pie tę Šiau liuo se per Pra mo nės gat vę ėju sį 71 me tų vy rą kliu dė leng va sis au to mo bi lis Jo vai ruo to jas iš eis mo įvy kio

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461602808 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Vyras bus teisiamas už sugyventinės nužudymą,
  langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Vyras bus teisiamas už sugyventinės nužudymą 2016 m balandžio 23 d Edita KARKLELIENĖ Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių apy gar dos teis mui nag ri nė ti per duo ta žmog žu dys tės by la Jo je 54 me tų vy ras kal ti na mas su gy ven ti nės nu žu dy mu edita skrastas lt Kal ti na ma sis kar tą jau bu vo teis tas už mo ters nu žu dy mą 2006 me tais ir lais vės atė mi mo baus mę Pra vie niš kių pa tai sos na muo se at li ki nė jo iki 2013 me tų ge gu žės ka da lyg ti nai bu vo pa leis tas Pa leis tas iš ka lė ji mo vy ras įsi dar bi no trin ke lių klo jė ju Kre tin go je Ten kiek vie ną sa vai tę va ži nė da vo iš na mų Tel šiuo se kur gy ve no su 47 me tų mo te ri mi su ku ria su si pa ži no ir ap si gy ve no grį žęs iš ka lė ji mo Su gy ven ti nė ži no jo kad vy ras bu vo teis tas už nu žu dy mą Gy ve nant drau ge mo te ris ne kar tą bu vo su gy ven ti nio su muš ta ta čiau į po li ci ją ne si krei pė Po Ka lė dų į skam bu čius neat si lie pian čios mo ters pa si ge do gi mi nai čiai Se se riai nuė jus į bu tą du rys bu vo at ra kin tos tad leng vai pa te ku si į vi dų ji žiau riai su muš tą se se rį ji jau ra do ne be gy vą Iš kar to po to su lai ky tas įta ria ma sis su gy ven ti nis nu ro dė kad po dar bų grį žęs į na mus Ka lė doms ra do su gy ven ti nę gir tą Jam pa pra šius drau gės dau giau ne be var to ti svai gių jų gė ri mų ši ne klau sė pa sak jo pa si slė pu si ki ta me kam ba ry je to liau gė rė Ant gir tos gy ve ni mo drau gės su py kęs vy ras esą rei ka la vęs mo ters liau tis ger ti prie šin gu at ve ju gra si no pa lik siąs Ne pak lu sus su gy ven ti nis ban dė išei ti iš bu to ta čiau mo te ris jo ne pa lei du si ban džiu si su lai ky ti

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461340914 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Negyvenamoje sodyboje – lyg Kryžių kalne,
  nų kai mo ne gy ve na mo je so dy bo je po li ci jos pa rei gū nai ra do di de lę krū vą me ta li nių kry žių ir jų da lių Neat me ta ma kad kry žius čia san dė lia vo me ta lo va gys edita skrastas lt Ket vir ta die nį Šiau lių ra jo ne dir bę po li ci jos pa tru liai bu vo ga vę va do vy bės už duo tį pa tik rin ti pa tru lia vi mo marš ru te esan čius ne gy ve na mus ob jek tus Va žiuo jant pro Sut kū nų kai mą nu spręs ta ap žiū rė ti ne to li ke lio esan čią ne gy ve na mą so dy bą Vaiz das ku ris po li ci nin kus pa si ti ko užė jus į vi dų pri bloš kė čia gu lė jo krū va me ta li nių kry žių ir jų da lių Iš vi so ras tos 97 įvai raus dy džio me ta li nių kry žių da lys bei smul kių me ta li nių kry že lių ir ro žan čių da lių Šiau lių mies to ir ra jo no kri mi na lis tai aiš kin sis iš kur ap leis to je so dy bo je at si ra do tiek kry žių Neat me ta ma kad jie ga li bū ti pa grob ti iš Kry žių kal no Iki teis mi nis ty ri mas dėl šio mįs lin go ra di nio kol kas ne pra dė tas ren ka mos de ta lės Pa rei gū nai ban do iš siaiš kin ti

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461340915 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Policijos ieškotas vyras sulaikytas pašaudžius,
  Kur nuves nepartinė demokratija 26 5595 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5201 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5158 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4616 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Policijos ieškotas vyras sulaikytas pašaudžius 2016 m balandžio 23 d Spausdinti Komentarai 0 Ket vir ta die nio pa va ka rę Ra sei nių ra jo no lau kuo se šū viais su lai ky tas Šiau lių ap skri ties po li ci jos dėl ne tei sė to stip rių al ko ho li nių gė ri mų ga mi ni mo lai ky mo ir ga be ni mo tu rint tiks lą rea li zuo ti ieš ko tas 46 me tų vy ras Gau dy nės mi nė to ra jo no Lau be riš kės kai mo lau kuo se pra si dė jo apie 17 va lan dą Po li ci jos pa rei gū nams su stab džius au to mo bi lį Au di A3 juo va žia vęs ieš ko mas ke lei vis iš šo ko iš au to mo bi lio ir pra dė jo bėg ti To dėl su lai kant bėg lį te ko pa nau do ti tar ny bi nį

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461340916 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kronika,
  at sa ko my bės drau di mo po li sas Tos pa čios die nos po pie tę Šiau lių ra jo ne Vil ku rių kai me iš na mo kie mo pa vog tas 44 me tų mo ters ka ru tis o iš ne ra kin to san dė liu ko du dvi ra čiai Nar ko ti kai į izo lia to rių Ket vir ta die nį po 13 va lan dos 39 me tų vy ras į Šiau lių tar dy mo izo lia to rių 30 ies suim ta jam at ne šė pa ta ly nės komp lek tą ku rio pa klo dės siū lė je ras ta ga li mai nar ko ti nė me džia ga am fe ta mi nas Įta ria ma sis su lai ky tas ir už da ry tas į areš ti nę Kal tę su ver tė bro liui Po li ci ja dėl do ku men to su klas to ji mo ba lan džio 19 die ną pra dė jo iki teis mi nį ty ri mą Pir mi niais duo me ni mis ko vo 25 osios va ka rą prieš 23 va lan dą ke lio Už ven tis Var niai 19 aja me ki lo met re bu vo su stab dy tas au to mo bi lis Maz da Xe dos ku rį vai ra vęs as muo bū da mas ne blai vus ir ne tu rin tis tei sės vai ruo ti pri si sta tė bro lio var du Tai gi bro lio var du po li ci nin kai ir su ra šė ad mi nist ra ci nės tei sės pa žei di mo pro to ko lą dėl Ke lių eis mo tai syk lių pa žei di mo Vai ra vęs as muo pro to ko le pa si ra šė bro lio var du Vė liau bu vo nu sta ty ta kad au to mo bi lį iš tie sų vai ra vo 1987 me tais gi męs pi lie tis ku ris siek da mas iš veng ti ad mi nist ra ci nės bau dos ty čia po li ci jos pa rei gū nams pri si sta tė bro lio var du bei už jį pa si ra šė pro to ko lą Va ly to ja ra do pa ke tė lį su kvai ša lais Ba lan džio 21 die ną Šiau liuo se J Ba sa na vi čiaus gat vė je Pro fe si nio ren gi mo cent ro me cha ni kos sky riaus bend ra bu čio ko ri do riu je va ly to ja plau da ma grin dis ra do plas ti ki nį pa ke tė lį su ga li mai au ga li nės kil mės nar ko ti ne me džia ga Suk čiai pa si nau do jo 18 me

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461340917 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Policijos šuo vėl surado kuprinę su kvaišalais,
  sau giau su nar ko ti kų ieš ko ti ap mo ky tu šu ni mi pir miau sia su ren gia rei dą per rū bi nę ir kla ses Pas kui ren ka ma si į sa lę kur su moks lei viais pa si kal ba ma apie svai ga lų var to ji mo bei pla ti ni mo ža lą ir už tai gre sian čią at sa ko my bę Ta čiau ba lan džio 20 ąją Šiau lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jo je vy kęs ren gi nys bu vo tik vie nos da lies nes pa rei gū nai tu rė jo im tis prie mo nių nu si kals ta mai vei kai už fik suo ti ir pa si rū pin ti ja įta ria mą as me nį eli mi nuo ti iš kla sės Mat sep tyn me tė pa rei gū nų pa gal bi nin kė ke tur ko jė Lo ta ap šniukš ti nė ju si gim na zi jos rū bi nę ir dvi kla ses bei už su ku si į tre čią kla sę at si gu lė prie vie no jau nuo lio kup ri nės Tai ženk las kad šuo užuo dė nar ko ti nes me džia gas Pa tik ri nę šio moks lei vio kup ri nę pa rei gū nai kar tu su so cia li ne dar buo to ja jo je ra do plas ti ki nį mai še lį su bi ria au ga li nės kil mės įta ria ma nar ko ti ne me džia ga 17 me čiui moks lei viui kla sę te ko pa lik ti Iš mo kyk los suo lo jis at si dū rė areš ti nė je Dėl ne tei sė to dis po na vi mo nar ko ti nė mis me džia go mis jam pa reikš tas įta ri mas Už sie ny je gy ve nan tiems vai ki no tė vams ši ži nia tu rė tų tap ti sig na lu kad tė vų bu vi mas ša lia vai kų yra la bai svar bus for muo jant ir nu le miant jų gy ve ni mo ke lią Nu žu dė ap svai gęs Praė ju sių me tų gruo džio mė ne sį Šiau lių mies to ir ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to bend ruo me nės pa rei gū nų pre ven ci nė prie mo nė Be nar ko ti kų sau giau ir gi bai gė si nu si kals ta mos vei kos fik sa vi mu Ta da Šiau lių pro fe si nio ren gi mo cent ro 18 me čio moks lei vio kup ri nė je bu vo ras tas pa ke tė lis su neaiš kios me džia gos li

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461253394 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Gyventojai gavo laišką su baltais milteliais,
  vie no iš S Šal kaus kio gat vės dau gia bu čių pa što dė žu tė je ras tą laiš ką su bal tos spal vos mil te liais Pra ne ši mas ant ko jų su kė lė ope ra ty vią sias tar ny bas edita skrastas lt Bu to ku riam pri klau so pa što dė žu tė su ne ri mą su kė lu siu laiš ku 88 me tų sa vi nin kas Bend ro jo pa gal bos cent ro te le fo nu 112 pa skam bi no li kus de šim čiai mi nu čių iki de vy nių ry to Gy ven to jas pra ne šė kad laiš kas ku ria me kaip paaiš kė jo bu vo įdė tas po lie ti le ni nis mai še lis su bal tais bi riais mil te liais dė žu tė je gu lė jo kar tu su rek la mi ne skra ju te Pa rei gū nai su rea ga vo žai biš kai Prie nu ro dy to na mo be ma tant iš vy ko vi sų ope ra ty vių jų tar ny bų spe cia lis tai po li ci ja ug nia ge siai grei to sios me di kai Apie ra di nį in for muo ti ir Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro Šiau lių de par ta men to spe cia lis tai Įver ti nus ga li mą grės mę dau gia bu ty je bu vo įves tas pla nas Sky das Te ri to ri ja ap tver ta Laip ti nė je spe cia lis tai iš ma ta vo ra dia ci nį fo ną

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461253395 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Atsistatydina Pakruojo rajono vicemeras,
  edita skrastas lt Jei ne lei džia tin ka mai at sto vau ti žmo gui vien dėl at ly gi ni mo šio se pa rei go se ne sė dė siu Šiau lių kraš tui sa kė 58 me tų po li ti kas Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun gos at sto vas G Gry bės žo džiais prie pa sku ti nio sios jis pri ves tas dėl ne su ta ri mų su val dan čią ja dau gu ma Įsi vaiz duo ki te aš bū da mas me ro pa va duo to ju ke lis kar tus ei nu aiš kin tis į Eti kos ko mi si ją ei nu į An ti ko rup ci jos ki tas kar tė lio ne slė pė G Gry bė Dėl ko Ogi dėl to kad at sto vau ju žmo nėms Lin ku vo je ne lei dau iš na mų iš mes ti mo ters su vai ku ne lei dau iš pjau ti eg lių Vyks ta ne gra žūs žai di mai Vis dėl to me ro pa va duo to jas dėl sa vo pa si trau ki mo iki ga lo dar nė ra tik ras Spren di mas bus priim tas ba lan džio 28 die ną įvyk sian čia me Sa vi val dy bės ta ry bos po sė dy je Ga lė čiau dirb ti ir ži nau kad su ge bu dirb ti nuo šir džiai ir kva li fi kuo tai Bet man ne tu ri bū ti truk do ma tei gė me ro pa va duo to jas Po ba lan džio 28 die ną įvyk sian čio Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos po sė džio G Gry bė Šiau lių kraš tui pa ža dė jo iš skir ti nį in ter viu Aš tu riu ką žmo nėms pa sa ky ti tei gė vals tie tis Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr NE SU TA RI MAI Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės me ro pa va duo to jas Ge di mi nas Gry bė sa kė iš pa rei gų ap si spren dęs pa si trauk ti dėl ne su ta ri mų su val dan čią ja dau gu ma Dienos populiariausi Stip ruo lis vėl pa ge ri no pa sau lio re kor dą lankomiausias Darom dalyviai rinko svetimas šiukšles daugiausiai komentuotas Komentarai 13 kodėl 2016 04 25 13 05 Gaila kad ruošiatės išeiti Aišku Už šiukšles reiks daugiau mokėti o sakėte kad visai nereiks ar ten dirbančios moteriškės ne taip sako Pranešimai vietoj visų metų išsiųsti tik už 6 mėn KODĖL o kaip toliau kas pasakys ir atsakys siulau 2016 04 24 15 01 i seima pirmame 10 po Skvirnelio praslystu be problemu ot but seimo narys

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461253396 (2016-04-26)
  Open archived version from archive