archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos,
  pė do je tris kar tus žai dė fi na le 2013 me tais ir per nai bu vo ant ri o 2014 me tais iš ko vo jo nu ga lė to jų tau rę Šie met tur ny re Žu kaus kų šei mai ne ga lės pa dė ti Min dau go sū nus Mant vy das ku ris šiuo me tu su ša lies aš tuo nio lik me čių krep ši nio rink ti ne sto vyk lau ja už sie ny je Gied rai čių šei mai ne tal kins Ro kas ku riam dar ne si bai gė Lie tu vos krep ši nio ly gos se zo nas Pro ga su si tik ti R Ime na vi čiaus sū nus Ša rū nas sa ko kad šei mų krep ši nio tur ny re var žy tis ga li tė vai vai kai anū kai pusb ro liai se ne liai svar bu kad ko man dą jung tų gi mi nys tės ry šys Žai džia ma pen ki prieš pen kis tik svar bu kad aikš te lė je ko man dos su dė ty je žais tų bent vie na mo te ris Vie noms ko man doms tai ne pro ble ma o ki toms į pa gal bą ten ka kvies tis ir ne žai džian čias mo te ris ma mas se se ris te tas Ap do va no ja mi ne tik tur ny ro nu ga lė to jai bet ir jau niau sias bei vy riau sias ko man dos na riai Į vy riau sių jų pri zus ne re tai pre ten duo ja ne pri lygs ta ma krep ši nio aist ruo lė gy dy to ja Ire na Ar ma lie nė ir jos vy ras Al fon sas Ar ma las Šiau lių ko man dos rė mė jas Ypa tin gą pri zą gau na šei ma ku riai tais me tais gi mė ma žy lis Į jį šie met pre ten duo ja ir Ka če raus kų šei ma Tur ny ro or ga ni za to riai sa ko kad šis tur ny ras tik ra šven tė šei mai Vai kams rung ty niau ti vie no je ko man do je su tė vais ir net se ne liais yra la bai ge ras jaus mas sa ko Ša rū nas Jam pri ta ria ir J Ka če raus kie nė bū tent vai kai la biau siai lau kia šio tur ny ro Per nai tur ny re pir mą kar tą da ly va vo Eu ro pos čem pio no Do na to Sla ni nos šei ma Š Ime na vi čius pa sa ko ja kai šei ma su si ruo šė iš vyk ti į Ita li ją Do na to vai kams pir mas klau si mas bu vo O

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461253417 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Čempionų vardą susigrąžino kuršėniškiai,
  dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Čempionų vardą susigrąžino kuršėniškiai 2016 m balandžio 22 d Loreta RIPSKYTĖ Spausdinti Komentarai 0 Jo niš kio Auš ros gim na zi jos spor to sa lė je vy ko Lie tu vos Žiem ga lių ly gos vy rų tink li nio čem pio na to pus fi na lio ir fi na lo su si ti ki mai Šie met ge riau siai se kė si Kur šė nų Kris ta lo ko man dai loretar skrastas lt Pir ma ja me pus fi na ly je Kur šė nų Kris ta las su si ti ko su Šiau lių Yvo ko man da Kur šė niš kiai nu ga lė jo re zul ta tu 2 1 Ant ra ja me pus fi na ly je ko vė si Jo niš kio Ąžuo las ir Jel ga vos Lat vi ja Mi ta va Jo niš kie čiai bu vo stip res ni ir įvei kė pre ši nin kus 2 0 Po šių su si ti ki mų rung ty nė se dėl tre čio sios vie tos run gė si Jel ga vos at sto vai ir šiau lie čiai Sve čiai iš kai my ni nės Lat vi jos įro dė pra na šu mą ir per ga lę šven tė re zul ta tu 3 0 Fi

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461253414 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Riedulininkės pamokų gavo Baltarusijoje,
  tau ti nia me tur ny re Ba ra no vi čiuo se Bal ta ru si ja kur ko vo jo su eli ti niais Ru si jos ir Bal ta ru si jos rie du lio klu bais Tur ny re da ly va vo trys stip rūs Ru si jos žo lės rie du lio klu bai Di na mo Elekt ros ta lė Kry lats ko je Mask va Di na mo GAP Ka za nė bei trys Bal ta ru si jos ko man dos HK Mins kas Rit mas Gar di nas Techs tyls čik Bar gu Ba ra no vi čiai Uk rai nos Su mų Sum čan ka Ura loč ka iš Ka zachs ta no ir Šiau lių ko man da Po su žais tų po gru pio var žy bų bu vo žai džia mos rung ty nės dėl vie tų pus fi na liai bei fi na las Ge nu tės Juo die nės va do vau ja ma Spor to gim na zi jos Kle vo SM ko man da su žai dė še še rias rung ty nes per pen kias die nas Pir mo se rung ty nė se 5 0 lai mė jo prieš Ka zachs ta no Ura loč ka ko man dą Du įvar čius pel nė Vik to ri ja Bar zins kai tė po vie ną Ka ro li na Kar li kaus ky tė Be ni ta Nor vai šai tė ir Vik to ri ja Bog da no va Žais ti vi sas ki tas rung ty nes bu vo kur kas su dė tin giau pa ty ru sios tarp tau ti nės kla sės meist rės tie siog ne lei do kvė puo ti aik šte lė je Uk rai nos Sum čan ka ko man dai šiau lie tės nu si lei do 1 8 Vie nin te lį įvar tį pel nė V Bar zins kai tė HK Mins kas lai mė jo prieš Šiau lių ko man dą 9 0 Pas ku ti nė se po gru pio var žy bo se su vie ti ne ko man da Teks tyl čik Bar gu pra lai mė ta 1 5 Vie nin te lį ta čiau la bai gra žų įvar tį po Sa man tos Ja kov le vai tės per da vi mo įmu šė Be ni ta Nor vai šai tė Pus fi na ly je mer gi nos žai dė su Di na mo ko man da Ket vir tą ją tur ny ro die ną jau sti go jė gų tad pa tir ta ne sėk mė 0 11 Dėl vie tų vėl te ko su si tik ti su vie ti ne ko man da Teks tyl čik Bar gu Šiau lie tės nu si lei do 0 4 Iš de vy nių da ly va vu sių ko man dų Spor to gim na zi ja Kle

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461165490 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Iš Lietuvos pirmenybių grįžo su vicečempionų titulu,
  2006 me tais Lie tu vos ma žo jo fut bo lo pir me ny bių 5x5 fi na li nės var žy bos Į jas su va žia vo ke tu rių pus fi na li ų nu ga lė to jai Vil niaus FA Žal gi rie tis 1 Klai pė dos FM 1 At lan tas Šiau lių FA Šiau liai 1 ir šei mi nin kai FA FK Pa ne vė žys 1 Šiau lie čiai iš ko vo jo ant rą ją vie tą Pir mą die ną bu vo iš trauk ti bur tai po ku rių paaiš kė jo kad pir mie ji su si tin ka Šiau lių FA Šiau liai 1 ir Klai pė dos FM 1 At lan tas Šiau lie čiai po at kak lios ko vos pra no ko klai pė die čius re zul ta tu 2 0 Pa ne vė žio 1 ir Žal gi rie čio 1 rung ty nė se re zul ta tu 4 1 per ga lę šven tė vil nie čiai Tik ru tri le riu vir to tre čio sios rung ty nės ku rio se šiau lie čiai iš ban dė jė gas su Žal gi rie čiu 1 Rung ty nių pa bai go je li kus žais ti 2 mi nu tes šiau lie čiams pir mau jant re zul ta tu 2 1 tei sė jas už pra žan gą Šiau lių žai dė jui pa ro dė ant rą gel to ną ją kor te lę tuo pa čiu ir rau do ną bei sky rė lais vą bau dos smū gį į šiau lie čių var tus ša lia var ti nin ko aikš te lės li ni jos Sėk min gai rea li za vę bau di nį vil nie čiai iš ly gi no re zul ta tą už kirs da mi šiau lie čiams šan są jau pir mą die ną nu lem ti tur ny ro lai mė to jus Pas ku ti nė se pir mos die nos rung ty nė se tarp Pa ne vė žio 1 ir Klai pė dos FM 1 At lan to po at kak lios ko vos 4 3 per ga lę iš plė šė klai pė die čiai Ant rą die ną bu vo su žais tos dve jos rung ty nės Pir mo sio se su si ti ko pa ne vė žie čiai ir šiau lie čiai Emo ciš kai ir fi ziš kai po pir mos die nos iš var gę šiau lie čiai pra lai mė jo šei mi nin kams 4 1 Pa ne vė žie čiai žai dė be įtam pos nes po pir mos die nos bu vo aiš ku kad ne pre ten duo ja į šių me tų pri zi nin kus Jie užė mė ket vir tą ją vie tą Pas ku ti nė se fi na li nio ket ver to

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461080211 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Žagarėje surengtos tarptautinės šachmatų varžybos,
  žy bų eta pas si mul ta nas su did meist re Vik to ri ja Čmilyte Nielsen loretar skrastas lt Tre jos ly gio sios Ren gi ny je ku rį or ga ni za vo Ža ga rės spor to klu bas Žvel gai tis ir ra jo no šachmatininkų šaškininkų klu bas ne trū ko emo ci jų Pir miau sia jas su kė lė or ga ni zuo tas si mul ta nas ku ria me su 16 žai dė jų su si run gė šach ma tų did meist rė Vik to ri ja Čmilytė Nielsen Po il giau kaip va lan dą tru ku sio žai di mo paaiš kė jo kad trys spor ti nin kai iš Ak me nės su gar sia šach ma ti nin ke su žai dė ly gio sio mis O il giau siai ne pa si da vė ir pa sku ti nė iš si mul ta no pa si trau kė 12 me tė lat vė Mar ta Eg li te Var žy bų nu ga lė to jai Vė liau prie len tų sė do dvi ko voms pa si ruo šę 22 da ly viai Jau mi nė ta 12 me tė Lat vi jos at sto vė ir tarp mo te rų užė mė tre čią vie tą Nu ga lė to ja mo te rų gru pė je pri pa žin ta taip pat do be liš kė Iman ta Abo la Ant ra vie ta ati te ko ak me niš kei Evi tai Tes lio no kie nei Tarp vy rų ne nu ga li mas bu vo jo niš kie tis Li nas Di jo kas ant ras Al fon sas Mar ke vi čius iš Ak me nės tre čias bu vęs jo niš kie tis da bar gy ve nan tis Vil niu je Mo des tas Ge čys Jau niau sio da ly vio pri zus ga vo še šia me čiai Val ters Am sils ir Gus tavs Mie ži tis iš Do be lės o vy riau sio 85 erių ak me niš kis Kos tas Kon tautas Pri va lo ma šach ma tų pa mo ka pra vers tų Jo niš kio ra jo no šachmatininkų šaškininkų klu bo va do vas Gas čiū nų pa grin di nės mo kyk los di rek to rius Sta sys Rim džius Šiau lių kraš tui sa kė kad pa sta ruo ju me tu be si do min čių šach ma tais yra su ma žė ję ypač pa si gen da ma mo te rų ir mer gai čių O prieš ge rus 40 me tų ra jo no at sto vai pui kiai pa si ro dy da vo Lie tu vo je ir tarp vi sų ra jo nų yra užė mę ket vir tą vie tą Pui kiai žais da vo švie saus at mi ni mo E Džia

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991489 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Studentų tinklinio čempionai paaiškėjo Šiauliuose,
  VDU eki pa re zul ta tu 3 0 25 12 25 10 25 20 ne pa li ko jo kių vil čių MRU stu den tėms Vai ki nų gru pės pus fi na lio rung ty nė se ŠU tinklininkai3 0 25 13 25 19 25 18 nu ga lė jo Klai pė dos uni ver si te tą o Vil niaus Ge di mi no tech ni kos uni ver si te to VGTU ko man da po at kak lios ko vos re zul ta tu 2 3 25 17 25 22 22 25 24 26 13 15 pra lai mė jo Lie tu vos spor to uni ver si te to stu den tams Fi na li nių var žy bų puoš me na ta po vai ki nų var žy bų fi na las ku ria me su si ti ko Lie tu vos spor to uni ver si te to ir ŠU ko man dos Dra ma tiš ką ir per mai nin gą pen kių se tų ko vą di de liam Šiau lių ko man dos sir ga lių džiaugs mui re zul ta tu 3 2 25 22 22 25 25 19 17 25 15 13 lai mė jo var žy bų šei mi nin kai ŠU stu den tai Bron zos me da liai ati te ko VGTU eki pai ku ri ma ža ja me fi na le re zul ta tu 3 0 25 13 25 22 25 20 įvei kė Klai pė dos uni ver si te to ko man dą Mer gi nų fi na le čem pio nė mis be di des nio var go ta po Vy tau to Di džio jo uni ver si te to stu den tės re zul ta tu 3 0 25 20 25 21 25 21 įvei ku sios Lie tu vos spor to uni ver si te to tink li nin kes Tre čio ji vie ta ati te ko MRU ko man dai re zul ta tu 3 0 25 23 25 13 29 27 lai mė ju siai prieš Vil niaus uni ver si te to tink li nin kes Iš kil min go var žy bų už da ry mo me tu bu vo pa skelb ti ir ap do va no ti ge riau si ko man dų ir fi na li nio tur ny ro žai dė jai Ge riau siais 2016 me tų Na cio na li nės tink li nio ly gos tink li nin kais ta po VDU at sto vė Vil tė Ma kaus kai tė ir LSU stu den tas Gil ber tas Ker pė Stu den tams ap do va no ji mus įtei kė Lie tu vos stu den tų spor to aso cia ci jos pre zi den tas dr Čes lo vas Gar ba liaus kas ir Na cio na li nės stu den tų tink li nio ly gos pre zi

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991491 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Iškovojo trijų spalvų medalius,
  langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Iškovojo trijų spalvų medalius 2016 m balandžio 19 d Spausdinti Komentarai 0 Pa ne vė žy je vy ku sio se Lie tu vos jau nių lais vų jų im ty nių pir me ny bė se Šiau liams at sto va vo spor to mo kyk los At ža ly nas ir Šiau lių spor to gim na zi jos auk lė ti niai Šiau lių spor to gim na zi jos at le tas Do na tas Pliuš ke vi čius bu vo ne nu ga li mas svo rio ka te go ri jo je iki 50 ki log ra mų Spor ti nin kas prieš tris sa vai tes bron zą iš ko vo jo Lie tu vos mo ki nių jau nių pir me ny bė se Tą kart nu si lei do tik pa grin di niam sa vo var žo vui ra sei niš kiui Dei vy dui Rekš čiui Pa ne vė žy je D Pliuš ke vi čius pa ke liui link aukš čiau sio ap do va no ji mo įvei kė klai pė die tį Vla di mi rą Pro dou są vil ka viš kie tį Dau man tą Grup kai tį ir ra sei niš kį Si mą Ali jo šių Lie po rių gim na zi jos moks lei vis Da rius Jan kaus kas im ty niau da mas svo rio ka te go ri jo je iki 54 ki log ra mų iš ko vo jo ant rą ją vie tą Jis sau su re zul ta tu 8 0 lai mė jo prieš klai pė die tį Ge rar dą Vai ka są ir 6 0 prieš kau nie tį Da nie lių Mar ke vi čių ir tik fi na li nė je im ty je tu rė jo pri pa žin ti vil ka viš kie čio Dei vi do Pe čiu lio pra na šu mą Kel miš kis Ug nius Si ma naus kis da bar be si mo kan tis Šiau lių spor to gim na zi jo je svo rio ka te go ri jo je iki 63 ki log ra mų pa ke liui iki pus fi na lio įvei kė Alek są Stran kaus ką iš Klai pė dos ir Ei vy dą Oku nį iš Vil ka viš kio Im ty je dėl pa te ki mo į fi na lą Ug nius su rė mė pe čius su To mu Ka čiu ke vi čiu mi iš Rad vi liš kio Sa vo pra na šu mą taš kais įro dė To mas ku ris ir ta po nu ga lė to ju šio je svo rio ka te go ri jo je Pra lai mė jęs fi na lis tui Ug

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991490 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Visagine pelnė penkis medalius,
  dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Visagine pelnė penkis medalius 2016 m balandžio 19 d Parengė Loreta Ripskytė Spausdinti Komentarai 0 Ba lan džio 16 die ną Jo niš kio spor to cent ro ir spor to klu bo Ko va im ty ni nin kai tarp tau ti nia me Vi sa gi no tau rės grai kų ro mė nų im ty nių tur ny re nu sky nė tris auk so ir du bron zos me da lius Tre ne rio Ry čio Ker šio auk lė ti niai ėmė si ge rai Tarp tau ti nio tur ny ro nu ga lė to jais ta po Do vy das Po ne lis svo rio ka te go ri ja iki 41 ki log ra mo Ado mas Gri ga liū nas svos rio ka te go ri ja iki 46 ki log ra mų ir Ei man tas Vi li mas svo rio ka te go ri ja iki 73 ki log ra mų Čem pio nams įteik tos tau rės me da liai ir pi ni gi niai 30 40 eu rų pri zai Bron zos me da lius iš ko vo jo Au ri mas Va lat ka svo rio ka te go ri ja iki 26 ki log ra mų ir Ar nas Ab ro ma vi čius svo rio ka te go ri ja iki 47 ki log ra mų Iš

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991488 (2016-04-26)
  Open archived version from archive