archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • „Kino pavasaris“ skelbia bilietų prekybą: Tomas Ramanauskas padeda išsirinkti filmą (video),
  mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Kino pavasaris skelbia bilietų prekybą Tomas Ramanauskas padeda išsirinkti filmą video 2016 m kovo 5 d Spausdinti Komentarai 0 Ko vo 5 ąją šeš ta die nį li kus ke le tui sa vai čių iki 21 ojo Ki no pa va sa rio pra si dės fes ti va lio bi lie tų pre ky ba Rek la mos agen tū ros New kū ry bos va do vas idė jų kū rė jas To mas Ra ma naus kas lin kė da mas ne pa sik lys ti tarp dau gy bės fes ti va lio fil mų re ko men duo ja 11 šių me tų fa vo ri tų Pir mą jį bi lie tų pre ky bos sa vait ga lį ko vo 5 6 d bus ga li ma įsi gy ti bi lie tų už ma žiau sią 3 3 eu ro kai ną Šia ak ci ja nau do tis ga lės Om ni ID kor te lių tu rė to jai Spe cia li ak ci ja Om ni ID ga lios Vil niaus Kau no Klai pė dos Šiau lių ir Pa ne vė žio ki no teat rų Fo rum Ci ne mas ka so se bei ki no teat ruo se Pa sa ka Skal vi ja ir Ro mu va Per kant in ter ne tu nuo lai da ne bus tai ko ma Ki no žiū ro vui Ki no pa va sa ris yra tas pa ts kas ma žam vai kui at rak cio nų par kas Kaip iš si rink ti vie ną ka ru se lę kai no ri si pa bū ti vi so se ku rios vie na už ki tą ryš kes nės rėks min ges nės Ly giai taip pat jau čiuo si prieš kiek vie ną Ki no pa va sa rį Ir ma nau ne aš vie nas sa ko T Ra ma naus kas T Ra ma naus ko re ko men da ci jos vi deo siu že te https www you tu be com watch v 87 4NeNhQtw Šie met fes ti va ly je 200 130 il ga met ra žių ir 70 trum pa met ra žių griež tus at ran kos kri te ri jus įvei ku sių įdo miau sių per pa sta ruo sius me tus su kur tų juos tų iš vi so pa sau lio Ge ro ki no iš troš ku sius žiū ro vus fes ti va lis į ki no sa les pa kvies nuo ko vo 31 d Vil niu je ir nuo ba lan džio 1 d Kau ne Klai pė do je Šiau liuo se ir Pa ne vė žy je Ki no pa va sa ris vi suo se mies tuo se tę sis iki ba lan džio 14 die nos Be Om ni ID ak ci jos Ki no pa va sa

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1457106818 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Improvizacijos teatras KITAS KAMPAS atvyksta su „Gero humoro doze“,
  lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6825 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5599 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5203 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5161 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4618 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Improvizacijos teatras KITAS KAMPAS atvyksta su Gero humoro doze 2016 m vasario 25 d Spausdinti Komentarai 0 Vie nin te lis pro fe sio na lus imp ro vi za ci jos teat ras Lie tu vo je KI TAS KAM PAS jau sep tin tą jį se zo ną kvie čia žiū ro vus į imp ro vi za ci jų šou Ge ro hu mo ro do zė Ge ro hu mo ro do zė ger bė jus ste bins žais min gu mu spon ta niš ku mu ne ti kė tu mu ir pri vers verk ti juo ko aša ro mis Imp ro vi za ci jų šou ak to riai nie ka da nė ra pa si ruo šę iš anks to to dėl vi sa da yra pa si ry žę sce no je įgy ven din ti pa čius ne ti kė čiau sius žiū ro vų pa siū ly mus ir net imp ro

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1456334590 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Kino pavasaris“ atvyksta į Šiaulius: programos pristatymas ir nemokamas seansas,
  šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Kino pavasaris atvyksta į Šiaulius programos pristatymas ir nemokamas seansas 2016 m vasario 24 d Spausdinti Komentarai 0 Šie met fes ti va lis Ki no pa va sa ris pir mą kar tą tuo pa čiu me tu balandžio1 14 d vyks net pen kiuo se di džiuo siuo se Lie tu vos mies tuo se Ko vo 2 d 14 val Fo rum Ci ne mas Šiau liuo se 4 sa lė je įvyks ne mo ka mas ren gi nys ku ria me Ki no pa va sa rio at sto vai pri sta tys fes ti va lio pro gra mą ren gi nius ir ki tas svar biau sias nau jie nas Pris ta ty me da ly vaus Ki no pa va sa rio di rek to rė Vi da Ra maš kie nė ir me no va do vė San ta Lin ge vi čiū tė Po pri sta ty mo žiū ro vai iš vys dau gy bę ap do va no ji mų pel niu sią is lan dų dra mą Avi nai Rams rež Gri mur Hko nar son Is lan di ja 2015 Fil mas bus ro do mas fes ti va lio pro gra mo je Kri ti kų pa si rin ki mas Tai pir mas fil mas iš 21 ojo Ki no pa va sa rio pro gra mos ku

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1456248818 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Keistuoliškas“ renesansas: žiūrovus jaudins itališka prabanga ir mistiškos istorijos,
  spek tak lių kaip Prin ce sė Tu ran dot Ka ra lius El nias ir Mei lė trims apel si nams Be je prie vi sų šių pje sių sa vo plunks ną pri ki šo tas pa ts ge nia lu sis Car lo Goz zi Abu jie spek tak lio re ži sie rius ir pje sės au to rius į sce ną grįž ta kau kė ti bet nuo šir dūs ir keis tuo liš ki Vi sos ge ros is to ri jos pra si de da ta da kai dar ne bu vo pra si dė ju sios taip prieš dau giau nei du šimt me čius nu ti ko ir ta len tin gam dra ma tur gui Car lo Goz zi Prieš nu tūp da mas ant sce nos var nas kyš te lė jo sna pą iš nea po lie čių pa sa kų rin ki nio Il cun to de li cun ti Is to ri ja ir var nas pa si ro dė to kie teat ra liš ki kad iš kar to su ža vė jo dra ma tur gą Car lo Goz zi troš ko su kur ti pje sę ku ri pa tik tų ir ka ra liui ir el ge tai ku rio je aukš tuo me nės gra ci ja su si mai šy tų su nuo šir džiu juo ku Ir štai Var nas ant sce nos pra bi lo me niš kiau sia kal ba apie že miš kus da ly kus ne sun kiai su pran ta mus vi siems Ge riau siai tam ti ko com me dia del ar te žan ras šiur pus juo kin gas ir pra šmat nus vie nu me tu Com me dia del ar te XVI am žiu je vie su lu ap skrie jo vi są Ita li ją Po Tos ka nos sau le už gi męs žan ras ža vė jo vi sus ele gan tiš kus Eu ro pos mies tus nuo pat Mad ri do iki Lon do no Ita lai sce no je iš ra do per so na žų am ži ny bės re cep tą kau kes Dė vė da mi kau kes ak to riai sce no je tap da vo pub li kai ge rai pa žįs ta mais per so na žais Šio žan ro kū ri niai pa ti ko ir nuo la ti niams teat rų sve čiams ir tiems ku rie teat re lan ky da vo si tik per šven tes Ak to riai ir žiū ro vai šven tė gy ve ni mo ste buk lą ku ria me su si jun gia mu zi ka šo kis aist ros ir ži no ma sko nin gi po kštai Re ne san si nė ita liš ka pa sa ka lie tu viš ko je sce no je reiš kia ir pa ties Keis tuo lių teat

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1455896476 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Legendinis nuotykių spektaklis pagal vieną žinomiausių Otfriedo Preusslerio apysakų PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS,
  balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6825 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5599 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5203 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5161 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4618 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Legendinis nuotykių spektaklis pagal vieną žinomiausių Otfriedo Preusslerio apysakų PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS 2016 m vasario 13 d Spausdinti Komentarai 0 Legendinis nuotykių spektaklis pagal vieną žinomiausių Otfriedo Preusslerio apysakų PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS Vasario 20 d Valstybiniame Šiaulių dramos teatre nepraleiskite progos pamatyti nemirtingą personažą vis dar plėšikaujantį scenoje Šmaikštus nuotykių kupinas Evaldo Jaro režisuotas spektaklis privers nusijuokti kiekvieną o legendinėmis tapusios bardo Sauliaus Mykolaičio dainos dar ilgai skambės vaikų ir suaugusiųjų lūpose bei širdyse Vilniaus kamerinio teatro pristatomame spektaklyje pamatysite dviejų neišskiriamų draugų Kaspariuko ir Zepuko nuotykius Jie abu pasiryžta sugauti plėšiką Hocenplocą kuris pagrobė močiutės branginamą kavos malūnėlį Tačiau nelaimei jie pakliūva į plėšiko Hocenploco ir galingo bei pikto burtininko Petrozilijaus Cvakelmano rankas Didelio pasisekimo sulaukė vieno žinomiausių vaikų rašytojų visame pasaulyje Otfriedo Preusslerio pasakojimai

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1455305409 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Angliškas detektyvas“,
  me teat ro ki no pa sau ly je Teat ro sce no je at gims ta to kios ki no žvaigž dės kaip John Gil bert Joan Craw ford Lou se Brooks Svai gus 3 io jo de šimt me čio žvil ge sys am žiaus de tek ty vas Šer lo kui ir Vat so nui Vat so nai svei ki nu mums pa si tai kė tir ti am žiaus nu žu dy mo by lą Pas ku bė kim iki vi dur nak čio li ko tik dvy li ka mi nu čių o džen tel me nai juk nie ka da ne vė luo ja Tai žo džiai iš ak to riaus ir re ži sie riaus Ra mū no Ci cė no mu zi ki nės ko me di jos Ang liš kas de tek ty vas ku ri pri kels Lie tu vos teat re itin re tą žan rą de tek ty vą Aris tok ra tų Hen kin sų šei mo je šven tė Se ras Čarl zas Hen kin sas šven čia 50 me tų ju bi lie jų Svei kin ti su si ren ka vi sa šei ma Lie ja si tos tai da li ja mos do va nos kol stai ga į rū mus tren kia žai bas Po ke lių aki mir kų at si ra dus švie sai vi si pa ma to ju bi lia tas nu žu dy tas By los ima si ge riau sias sek lys Šer lo kas ir jo pa dė jė jas Vat so nas R Ci cė nas ža da jog žmog žu dys tę kar tu su gar siai siais ty rė jais narp lios ir žiū ro vai Int ri gų ir mįs lių

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1454687721 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • KILKIM, BROLIAI, SAKALAIS!,
  ro ni ka Po vi lio nie nė ir Ra sa Ser ra tę sia gast ro les po Lie tu vą su eksp re sy via už de gan čia di de lių pub li kos sim pa ti jų su lau ku sia pro gra ma Kil kim bro liai sa ka lais Mū sų tiks las pa teik ti pub li kai liau dies dai nas taip kad vy res ni žmo nės brauk tų džiaugs mo aša ras o jau ni mas jaus tų si kie tai ga lė da mas jas dai nuo ti kar tu sa ko gru pės Thun der ta le ly de ris Lau ry nas Baš kys Mes griau nam žmo nių su si kur tus ste reo ti pus kad liau dies dai nas dai nuo ja vien pa gy ve nu sios mo te rė lės kad pu čia mų jų or kest ras gro ja tik mar šą o liau diš ki šo kiai ap si ri bo ja ke pu ri ne ir kvie čia me tau tą pa si žiū rė ti į liau dies mu zi ką ki taip Šio je pro gra mo je sun ku sis me ta las ka riš kas pu čia mų jų or kest ras per si pi na su sti li zuo ta liau dies mu zi ka bei au ten tiš ku folk lo ru Gru pė Thun der ta le kar tu su an samb lio cho ru šio je pro gra mo je at lie ka ge riau sius bei nau jau sius sa vo kū ri nius aran žuo tus liau dies inst ru men tų bei pu čia mų jų or kest rams Au ten tiš ku mo pro gra mai su tei kia kon cer tuo se kei čian čios vie na ki tą iš skir ti nio bal so folk lo ro at li kė jos Ra sa Ser ra ir Ve ro ni ka Po vi lio nie nė Teat ra li zuo ta siu že to li ni ja iš kal bin go mis mi zans ce no mis pa ly di žiū ro vą Lie tu vos is to ri jos vin giais Svar biau si is to ri niai mo men tai mū šiai ir eu fo ri ja iš ko vo jus lais vę per tei kia neį kai no ja mą mū sų kraš to ne prik lau so my bės ver tę ir ko vos už lais vę sko nį Tiek daug ge rų emo ci jų se niai be bu vau pa si kro vęs La bai ge rai sa vo įspū džiais po kon cer to džiaugs min gai da li no si Jo nas 38 iš Za ra sų La bai ne ti kė ta skir tin gų mu zi kos sti lių sam plai ka ta čiau la bai pa si tei si nu si sa kė Ju di

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1454345972 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kelionė a cappella po meilės dainų pasaulį,
  d Spausdinti Komentarai 0 Vy rų vo ka li nės gru pės Quo rum kon cer tas skir tas tiems ku rie trokš ta juok tis ir my lė ti Tik vy rų bal sais at lie ka mos įvai rių ša lių dai nos apie mei lę ir ne tik skam ba ori gi na liai ir subtiliai Quo rum vy rams ne rei kia mu zi kos inst ru men tų nes vi sus inst ru men tus net mu ša muo sius jie su ku ria sa vo bal sais o jų dai nuo ja ma mu zi ka pri me na inst ru men ti nės gru pės skam be sį Quo rum at sklei džia ne ri bo tas žmo gaus bal so ga li my bes dai nuo da ma vi sų lai kų po pu lia riau sius mu zi kos hi tus Kon cer tų me tu Quo rum nu ke lia sa vo klau sy to jus į įvai riau sių tau tų mu zi ki nes kul tū ras Ten ka pa bu vo ti Gru zi jo je Ar mė ni jo je Mol do vo je Suo mi jo je Iz rae ly je Mek si ko je net Af ri ko je ką jau kal bė ti apie ang liš kai kal ban čias ša lis Quo rum at lie ka mos dai nos dau ge liui ge rai pa žįs ta mos ta čiau kartu jos lyg ir ki to kios Ir skam ba ki taip ir kve pia ki taip ir vei kia ki taip Quo rum vi sa da dai nuo ja gy vai to dėl kiek vie nas nu kry pi mas nuo tiks lios in to na ci jos ar koks nors

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1454086828 (2016-04-26)
  Open archived version from archive