archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • „Temidės“ konkursą laimėjo pakražantiškiai,
  to jas Pet ras Nor kus ir Ma žei kių ra jo no Tirkš lių Juo zo Vit kaus Ka zi mie rai čio pa grin di nės mo kyk los ko man da Moks liu kės va do vė so cia li nė pe da go gė Vai da Te nie nė Tre čia ja me eta pe da ly va vu sios ko man dos sa vo ži nias iš mo nę ir ori gi na lu mą de monst ra vo ke tu rio se rung ty se ku rias su da rė Pro tų mū šis ka pi to no rung tis bei sce ni nių ge bė ji mų pa rei ka la vu sios pa si svei ki ni mo bei at si svei ki ni mo rung tys Vi sas da ly va vu sių ko man dų ži nias ir pa si ro dy mus ver ti no Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius ko mi si jos pir mi nin kas Sau lius Ur bo nas Kul tū ros cent ro di rek to rė Bi ru tė Juo za pa vi čie nė Švie ti mo kul tū ros spor to ir jau ni mo rei ka lų sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Ze nai da Pi kio tie nė Šiau lių apy gar dos pro ku ra tū ros Tel šių apy lin kės pro ku ra tū ros pro ku ro rė Jū ra tė Aro šie nė ir Tel šių ap skri ties vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to Vie šo sios tvar kos sky riaus vir ši nin kas Gied rius Apū kas Links mai nu si tei kę moks lei viai pri sta tė sa vo ko man das o vė liau su rim tė ję klai džio jo po tei si nių ži nių la bi rin tą ban dy da mi ras ti tei sin gus at sa ky mus į Pro tų mū šio klau si mus apie tei sę at sa ko my bę po li ci ją ir sau gų eis mą Te mi dės da ly viams iša na li za vus vi sus Pro tų mū šio klau si mus ir ra dus tei sin gus at sa ky mus į juos ko man das link fi ni šo tie sio sios to liau ve dė jų ka pi to nai su si run gę spe cia liai jiems pa reng to je už duo ty je Šau niai pri si sta čiu sios ieš ko ju sios at sa ky mų į gan su dė tin gus klau si mus su da ly va vu sios ka pi to nų rung ty je ko man dos priar tė jo prie pa sku ti nės už duo ties at si svei ki

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333939 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Senjorai aptarė savo darbus,
  teat ro sa lė bu vo už pil dy ta sen jo rų ku rie no rė jo pa bend rau ti pa si klau sy ti kon cer to iš girs ti Kel mės ra jo no sen jo rų bend ruo me nės Ar ti mi va do vo Jo no Sta bin gio me ti nės ata skai tos O nu veik ta tik rai daug net sun ku pa ti kė ti kad vi są tą veik lą or ga ni zuo ja sen jo rai vi sur lan ko si va žiuo ja ak ty viai da ly vau ja Kar tais pa gal vo ja me kad jau ni mas ga lė tų pa vy dė ti Pa bū ti drau ge su sen jo rais ir pa si džiaug ti jų dar bais at vy ko Kel mės se niū nas Ro mas At ko čai tis Kel mės baž ny čios de ka nas Min dau gas Gri ga lius Kel mės kraš to mu zie jaus di rek to rė Da nu tė Žal pie nė Že mai tės vie šo sios bib lio te kos di rek to rė Ri ta Gri šie nė ir Sa ma rie čių bend ri jos pir mi nin kas Sau lius Moc kus Kaip vi sa da sve čiai sen jo rus pa le pi no ska nės tais sal džio mis do va no mis gra žiais pa lin kė ji mais Bend ruo me nės va do vas Jo nas Sta bin gis pa dė ko jo de ka nui už su teik tą ga li my bę su si rink ti tu rė ti kam ba rė lį pa ra pi jos na muo se Bend ruo me nė Ar ti mi su si kū rė prieš 5 me tus Ja su si do mė jo net Ži nių ra di jas Gau tas pa dė kos raš tas per Kė dai niuo se vy ku sį Lie tu vos bend ruo me nių są skry dį Di džiau sias dė me sys ski ria mas svei ka tin gu mui Pa ren gus pro jek tą gau ta lė šų Tu rė jo me ga li my bės ap si lan ky ti Ra sei niuo se Vi duk lė je Ne makš čiuo se da ly vau ti Svei ka tin gu mo die no je Šau kė nuo se Vis ar ti miau mez ga si kon tak tai su 10 me tų pa tir tį tu rin čią Kel mės mies to bend ruo me ne Sus tip rė jo ry šys su Tre čio jo Am žiaus Uni ver si te tu ku rio di džio ji da lis stu den tų iš sen jo rų bend ruo me nės Ar ti mi Pa gerb ti ty los mi nu te mi ru sie ji Pas vei kin ti ju bi lia tai Fi nan

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333940 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Prisimintas krašto šviesuolis,
  to švie suo lio duk ros Bi ru tė Pa nu mie nė ir Sil vest ra Kup ri ja no vie nė pa pa sa ko jo švie saus at mi ni mo tė vo biog ra fi ją su pa žin di no su jo ta len tais Vi są gy ve ni mą iki pat mir ties V Že roms kis ak ty viai da ly va vo kul tū ri nia me gy ve ni me Jis ra šė ei lė raš čius su bū rė Švy tu rio ko lū kio kai mo ka pe lą cho rą ren gė vai di ni mus Il gą lai ką gro jo smui ku Bai so ga los kul tū ros na mų kai mo ka pe lo je Žvan gu lis bu vo Bai so ga los et nog ra fi nio an samb lio Dai no riai da ly vis Išė jęs į pen si ją da rė smui kus kank les ba set les pūs li nes Pats vi są gy ve ni mą gro jo sa vo pa si da ry tais smui kais Apie kū ry bą Lie tu vos mu zi kos ir teat ro aka de mi jos Et no mu zi ko lo gi jos ka ted ros do cen tė et no mu zi ko lo gė et no lo gi jos dak ta rė Gai la Kir die nė at sklei dė mu zi ki nį V Že roms kio po rtre tą Bai so ga los liau dies mu zi kos ka pe los Žvan gu lis ir ki tų ko lek ty vų va do vas kom po zi to rius di ri gen tas mu zi kan tas dai ni nin kas Bai so ga los gar bės pi lie tis Vi li mas Ma li naus kas pa si da li jo pri si mi ni mais apie V Že roms kį Kom po zi to rius pa pa sa ko jo apie tai kaip jam pa vy ko aran žuo ti švie suo lio kū ri nius kai mo ka pe lai kad šie ne pra ras tų au ten tiš ku mo Šil tų žo džių iš sa kė ir il ga me tė Bai so ga los kul tū ros na mų di rek to rė Ire na Žmo gi nie nė ku ri pri si mi nė švie suo lį kaip ga bų mu zi kan tą pa sa ko rių inst ru men tų ga min to ją Ren gi nio me tu pri sta ty ta Bi ru tės Pa nu mie nės su da ry ta Re gi nos Vait ke vi čie nės re da guo ta kny ga Va din ki te ma ne sė jė ju ku rio je pa sa ko ja ma apie V Že roms kį pa tei kia mi gi mi nai čių jį pa ži no ju sių

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333944 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Pavasario žiedus“ kompensavo kapelų festivalis,
  ran kių se gių įvai rių megz tų bei ner tų ga mi nių kny gų skir tu kų pa veiks lė lių bui ties apy vo kos daik tų pro duk tų iš me daus ir žo le lių na tū ra lios kos me ti kos bui ty je rei ka lin gų pin tų ar ke ra mi kos dar be lių mė sos ga mi nių ar sal du my nų Į mu gę vy ku sią ša lia Kul tū ros rū mų už kly dę rad vi liš kie čiai pi ni gi nių at ver ti ne sku bė jo Mė sa pre kia vu siems Su val ki jos at sto vams iš Kaz lų Rū dos il go kai tek da vo aiš kin ti pir kė jams apie šio kraš to ku li na ri jos pa vel dą kol vie nas ki tas su si gun dy da vo rū ky to mis deš ro mis ar deš re lė mis ne di de liu ga ba lė liu kai miš kų la ši nių ar kum pio Fes ti va lis mies tie čiams bu vo la biau prie šir dies Rad vi liš kio kul tū ros rū muo se vy ku sia me jau aš tun ta ja me res pub li ki nia me kai mo ka pe lų fes ti va ly je Že mėj Lie tu vos rad vi liš kie čiai ga lė jo pa si klau sy ti įvai rių Lie tu vos re gio nų kai mo ka pe lų at lie ka mos mu zi kos Dau giau nei tris va lan das tru ku sia me kon cer te skam bė jo ro man sai dai nos ir kū ri niai ge rai ži no mi ne tik vy res nio am žiaus žiū ro vams to dėl vi si su si rin kę tą po pie tę į mies to kul tū ros rū mus ga lė jo dai nuo ti kar tu su mu zi kan tais Nuo tai kin go mis dai no mis ir už de gan čio mis me lo di jo mis su si rin ku siuo sius džiu gi no fes ti va lio or ga ni za to riai Rad vi liš kio kul tū ros cent ro liau diš kos mu zi kos ka pe la Rad vi ja va do vė Jū ra tė Stak vi le vi čie nė bei jų drau gai kai miš kos mu zi kos ka pe la Run ga va do vas Juo zas Sta bin gis iš Elekt rė nų Šiau lių kul tū ros cent ro ka pe li ja Tu ra va va do vau ja ma My ko lo Žal ne ra vi čiaus Paįst rio kul tū ros cent ro liau diš kos mu zi kos ka pe la Ge gu ži nė va do vė Jo

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333945 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • DIENOS RECEPTAS,
  na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6826 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5600 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5203 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5161 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4618 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 26 d Do vi lė JAN KU TĖ lai ki nai ei nan ti Rad vi liš kio vie šo sios bib lio te kos ren gi nių or ga ni za to rės pa rei gas sa ko jog ga mi ni mas ga li bū ti po mė gis ar net lais va lai kis Įp ras tai vir tu vė je su kuo si to dėl kad rei kia šį bei tą pa si ga min ti Bū na mo men tų jog su gal vo ju iš ban dy ti ir kaž ką nau ja Ap ti ku si in ter ne te ban de lių re cep tą pa to bu li nau ir pri tai kiau

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1461602816 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Dienos receptas,
  Farming Simulator 17 Mods Paskutinis Dienos receptas 2016 m balandžio 23 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lie tė Li na KA SE LY TĖ gra fi kos di zai ne rė mėgs tan ti ke lio nes ir ki tų ša lių vir tu vę da li ja si bra zi liš ko cit ri nų tor to re cep tu Jį ga vo iš gi mi nai tės taip pat šiau lie tės ku ri jau sep ty ne rius me tus gy ve na Bra zi li jo je Tor tas tik rai la bai ska nus gai vus tik rei kia su val gy ti iš kar to nes il gai neiš si lai ko Bet jo ir ne lie ka Rei kės pa grin dui 200 g sau sai nių tin ka bet ko kie kvad ra ti niai aš nau do ju ne šo ko la di nius 150 g svies to Įda rui 395 g kon den suo to pie no su cuk ru mi 200 g grie ti nė lės pla ki mui rie bes nė 3 ža lių jų cit ri nų sul čių šiek tiek cit ri nų žie ve lės Vir šu ti niam sluoks niui 3 4 kiau ši nių bal ty mų 3 šaukš tų cuk raus cit ri nų žie ve lės de ko ra vi mui Su mal ti sau sai nius ir su mai šy ti gau tus tru pi nius su minkš tu ar ba iš tir pin tu svies tu Iš gau tos ma sės ran ko mis ati da ro mo je for mo je su for muo ti pa grin dą ir pa kep ti 10 15 min įkai tin to je or kai tė je Išt rau kus pra vė

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1461334632 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • DIENOS RECEPTAS,
  Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5203 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5161 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4618 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 22 d Spausdinti Komentarai 0 Vid so dy je Kel mės ra jo nas gy ve nan ti Al do na TU RAUS KIE NĖ mėgs ta šei mi nin kau ti Jau nys tė je sa vo tė viš kė je Erž vil ke prie Jur bar ko mo te ris yra ga mi nu si įvai rias vai šes ves tu vė se Šiau lių kraš to skai ty to jams po nia Al do na siū lo pa si ga min ti ly dy to sū rio Rei kės 5 lit rų rū gu sio ir 1 lit ro sal daus pie no 2 šaukš tų svies to 2 3 šaukš tų rūgš čios su so da nu ge sin tos grie ti nės žiups ne lio kmy nų ir drus kos pa gal sko nį Į rū gu sį pie ną su pil ti sal dų kai tin ti kol pa si da rys varš kė Varš kę su pil ti į mar lę už riš ti ir pa lik ti bent pa rai

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1461253423 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Dienos receptas,
  riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6826 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5600 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5203 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5161 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4618 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis Dienos receptas 2016 m balandžio 21 d Spausdinti Komentarai 0 Pak ruo jie tė Ir ma PA MER NEC KIE NĖ mėgs ta pa ti kur ti įvai rius val gių re cep tus su gal vo ja ką no rė tų ga min ti ieš ko ku rie pro duk tai de rin tų si Vie ną iš sa vo su kur tų re cep tų siū lo iš ban dy ti ir Šiau lių kraš to skai ty to jams Rei kės pa ke lio šal dy tos sluoks niuo tos be mie lės teš los par duo da mos pre ky bos cent ruo se ga ba lė lio mėgs ta mo fer men ti nio sū rio ke lių skil te lių čes na kų įvai rių prie sko nių Teš la at šil do ma su pjaus to ma ga ba lė liais Įda rui sū ris ir

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1461165496 (2016-04-26)
  Open archived version from archive