archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • „Darom“ dalyviai rinko svetimas šiukšles,
  tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6814 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5582 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5191 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5149 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Darom dalyviai rinko svetimas šiukšles 2016 m balandžio 26 d Sa vait ga lį šim tai šiau lie čių jau ni mo sen jo rų or ga ni za ci jų ir įstai gų at sto vų ko lek ty vais ir pa vie niui įsi jun gė į tra di ci nę pa va sa ri nę šva ri ni mo si ak ci ją Da rom Dar bui ne sut ruk dė ir per mai nin gi orai Da lis tal ki nin kų pri skir tus plo tus su si tvar kė dar penk ta die nį ar ket vir ta die nį Iš vi so šie met tvar ky ta si 49 vie šo se Šiau lių vie to se par kuo se kal ne liuo se aikš tė se poil sia vie tė se Pre li mi na riais duo me ni mis tvar ky to jų bū ta ne ma žiau

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461602768 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Įvykiai, aktualijos, „Darom“ dalyviai rinko svetimas šiukšles,
  ma Mon kaus kai tė ir Alek sand ras Zel ti nis Sei mo ple na ri nia me po sė dy je pa tei kė Vals ty bi nių so cia li nio drau di mo pen si jų įsta ty mo 34 35 36 37 straips nių pa kei ti mo įsta ty mo pro jek tą ku riuo siū lo ma įtei sin ti vie nų gy ve nan čių as me nų pen si ją Pro jek to tiks las už tik rin ti vi siems se nat vės pen si jos am žiaus ne su si tuo ku siems iš si tuo ku siems ar ta pu siems naš liais as me nims vie no das tei ses gau ti vie nų gy ve nan čių Vikriausiam šuniui mero prizas 2016 m balandžio 22 d Me ras Ar tū ras Vi soc kas aiš ki no jog ko mer ci nio ren gi nio ren gė jus pa lai ko nes jie at si lie pę į pa siū ly mą su ma žin ti bi lie tų kai ną šei moms Ren gė jų at sto vas Ry tis Man kus pa ti ki no jog šei mai abiem tė vams su vai kais kiek jų be bū tų ap si lan ky mas pa ro dos ren gi niuo se kai nuos 10 eu rų Šeš ta die nį ir sek ma die nį vyks pa ro da Bus ren ka mas gra žiau sias šuo pa gal veis lės stan dar tus ir vyks var žy bos vik riau siam šu niui iš rink ti Šu nų glo bė jai su au gin ti niais at vyks ir iš Es ti jos Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas 1 2016 m balandžio 22 d Šiau lių vie ša ja me trans por te nuo lie pos 1 die nos bus baig ta dieg ti elekt ro ni nio bi lie to sis te ma Ta ry bai jau siū lo ma nu sta ty ti nau jas bi lie tų kai nas Jei mies to po li ti kai pri tars brangs po pie ri niai ta lo nė liai jų bus ga li ma ras ti tik au to bu suo se Dau giau at sei kė ti tu rės ir pri ve ža mai siais marš ru tais su per sė di mu per 30 mi nu čių be si nau do jan tys ke lei viai si mo na Šiau lių mies to sa vi val dy bės ta ry bai tei kia mas spren di mo pro jek tas dėl bi lie tų kai nų mies to Visoje šalyje aukšta alergijos rizika 2016 m balandžio 22 d Žy din čių guo bų tuo pų kle vų ar gluos nių žie da dul kės yra ma žiau aler ge niš kos nei ber žų bet bend ra me žie da dul kių srau te po vei kis as mens svei ka tai su stip rė ja Lie taus me tu žie da dul kių sklai da su ma žė ja Vė liau džiū da mos jos leng vai pa ky la ir ga li su da ry ti ne di de lius de be sė lius ap link au ga lus silp nas 3 4 m s vė jas pa ska ti na žie da dul kių sklan dy ti ore Dėl to di des ni jų kie kiai leng viau įkve pia mi bei pa ten ka ant akių ar bur nos glei vi nės ŠU Moks lo ins ti tu to inf Pučiamųjų orkestras kultūros ženklas 2 2016 m balandžio 22 d Pus šim tis me tų tiek lai ko Šiau liuo se gy vuo ja pu čia mų jų or kest ras Ko lek ty vas in ten sy viai plu ša ruoš da ma sis šven tei Or kest ras vi lia si kad į šven ti nį kon cer tą ateis ir bu vu sie ji na riai ir tie kam pu čia mų jų mu zi ka mie la šir džiai Or kest ras yra bū ti nas jei gu mies tas no ri bū ti kul tū rin gas sa ko or kest ro va do vas ir di ri gen tas Si gi tas Vai čiu lio nis Pu čia mų jų or kest ro ju bi lie jaus šven tė vyks ba lan džio 29 die ną Šiau lių kon cer tų sa lė je Sau lė Dar bo šim ta die nį pa mi nė jęs nau ja sis Atidengta lenta tarpukario gydytojui 3 2016 m balandžio 21 d Jo niš ky je Li vo ni jos gat vė je ant 5 uo ju nu me riu pa žy mė to na mo šeš ta die nį ati deng ta at mi ni mo len ta skir ta tar pu ka rio gy dy to jui ir Stei gia mo jo Sei mo na riui Kle men sui Vai te kū nui Į at mi ni mo len tos ku rią pa ga mi no meist ras Kęs tu tis Kra saus kas ati den gi mą at vy ko Kle men so Vai te kū no sū nus Fer di nan das su vai kais ir anū kais jį pa ži no ję žmo nės Livo ni jos gat vė je 5 uo ju nu me riu pa žy mė ta me na me gy dy to jas Kle men sas Vai te kū nas dir bo tar pu ka riu Jo 1928 Šiaulių regione pavyzdiniai ekologijos sprendimai 2016 m balandžio 21 d Šiau lių ak ci nė je bend ro vė je Spe cia li zuo tas trans por tas ant ri nės ža lia vos nuo šiol rū šiuo ja mos mo der nia kom piu te ri zuo ta rū šia vi mo li ni ja Au to ma ti zuo tas pro ce sas

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Laip­tų“ ga­le­ri­ja su­ti­ko 24-ąjį gim­ta­die­nį,
  populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6814 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5191 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5149 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Laip tų ga le ri ja su ti ko 24 ąjį gim ta die nį 2016 m balandžio 26 d Šiau lių Laip tų ga le ri ja penk ta die nį pa mi nė jo 24 ąjį gim ta die nį Šven tė je ne trū ko svei ki ni mų gė lių ir dai nų pri sta ty ta ta py to jo Juo zo Vo sy liaus dar bų pa ro da Re gė ji mai Šiau lių kraš tui il ga me tė Laip tų ga le ri jos di rek to rė Ja ni na Ali šaus kie nė sa kė kad di džiau sias ga le ri jos tur tas pa ro dų au to riai ir lan ky to jai O la biau siai šian dien ji pa si gen dan ti sta bi lu mo Laip tų ga le ri jos sa lė je penk ta die nį vos til po vi si ger bė jai Įs tai gos

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461602769 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šimtmečio sulaukė šiaulietis gydytojas,
  tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6814 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5191 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5149 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Šimtmečio sulaukė šiaulietis gydytojas 2016 m balandžio 26 d Šiau lie tis gy dy to jas Jo kū bas Fur ma nas šven čian tis 100 me tų ju bi lie jų va kar na muo se pa svei kin tas mies to me ro kai my nų bi čiu lių Ju bi lia tas tei gė jog džiau gia si il gu gy ve ni mu ir pa brė žė Svar biau sia jog ne bū tų ka ro Ąžuo lai len kia gal vas prieš jū sų tvir tu mą il giau sių me tų lin ki me su sto ję svei ki no me ras Ar tū ras Vi soc kas o J Fur ma nas ap juos tas ju bi lie ji ne juos ta at si sto jęs dė ko jo už pa ro dy tą dė me sį J Fur ma nas bu vęs il ga me tis Šiau lių mies

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461602770 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • VISOS ŠVENTĖS – MELAGIŲ DIENOS,
  at krei pė dė me sį kad vi sos šven tės ju ri di nių nu si kal ti mų for mos pa žei di nė ji mai ir su prie ši ni mai kve pian tys sa ta niz mo ideo lo gi ja Ko dėl Me la gių die ną lei džia me ar ti mui me luo ti bet bau džia me už skam bu tį kad PC Ak ro po lis už mi nuo tas Ver bų die ną vie šai lei džia me muš tis de zin for muo jant vi suo me nę ir au ką Ne aš mu šu ver ba mu ša Mo ters die ną aiš kiai pa mi na ma ly čių ly gy bė o per šv Ka lė das šei mos šven tę gė jų les bie čių mu sul mo nų ir ki tų tei sės į to le ran ci ją Per Jo ni nes ieš ko me pa par čio žie do ži nant kad jo ne ra si me nes jo nė ra Koks to kios veid mai nys tės tiks las be to kas tas Jo nas O anos ta ry bi nės šven tės su dū dų or kest rais Me nu Lapk ri čio 7 ąją Di džio jo Spa lio So cia lis ti nės re vo liu ci jos me ti nes mi nias švy tin čių vei dų tė viš kas mies to gal vų ir pus gal vių šyp se nas tri bū no se Re giu šven tiš kai pa puoš tas mies to gat ves ku rias kiek vie na ga myk la gra ži no dar ir da bar stul puo se vė lia vė lių lai kik liai li ko O Ge gu žės 1 oji Tarp tau ti nė dar bo žmo nių so li da ru mo šven tė Koks bu vo iš kal bin gas šven ti nis de ko ras tiek Til žės ir Vil niaus g san kry žo je A Hit le rio lai kais 1942 ųjų fo tog ra fi jo je su lai ku pa vie šin siu tiek Per ga lės aikš tė je L I Brež ne vo lai kais 1977 ai siais O Per ga lės die na Ge gu žės 9 oji O V I Le ni no gim ta die nis O Vy rų die na Va sa rio 23 ią ją Kur da bar jos kas jos da bar Šian dien be veik vi sos iš sky rus Ge gu žės 1 ąją ta po Me la gių die no mis ver to mis bi zū no ir Te mi dės Dau gu mos jų ryž tin gai at si sa ko net Di džio ji Ru si ja TSRS tei sių pe rė mė ja už slap tin tus ar chy vuo se iš slap ti nu si Me nu jau nys tę Me nu Va sa rio

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461602791 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Budintis reporteris, VISOS ŠVENTĖS – MELAGIŲ DIENOS,
  lo mo ji ka ro tar ny ba už ku rią mo ka mas ir at ly gi ni mas ne gąs di na Gim na zis tų nuo mo ne tai vi sai ne blo gas va rian tas no rin tiems pa tik rin ti sa ve prieš sto jant į Lie tu vos ka ro aka de mi ją sie kian tiems įgy ti ka ri nių įgū džių Šiauliuose grąžinamas šildymo sezonas 2016 m balandžio 20 d Ši lu mos var to to jai tu rin tys tei sę nu spręs ti dėl sa vo pa sta tų šil dy mo ga li bal sų dau gu ma pra tęs ti sa vo na mo šil dy mą o apie priim tą spren di mą in for muo ja ši lu mos tie kė ją Šiau liuo se 2015 2016 me tų šil dy mo se zo no pa bai ga bu vo pa skelb ta nuo ba lan džio 14 die nos Šil dy mo se zo nas nuo va kar pra tęs tas ir Kel mės ra jo ne At siž vel gu si į gau tus gy ven to jų pra šy mus ir įver ti nu si orų pro gno zes Vil niaus mies to sa vi val dy bė pra tę sė šil dy mo se zo ną dar penk ta die nį Sug rį žus Gedintys artimieji turi apsispręsti dėl organų donorystės 2016 m balandžio 20 d Res pub li ki nė je Šiau lių li go ni nė je pa sak Chi rur gi jos rea ni ma ci jos ir in ten sy vio sios te ra pi jos sky riaus anes te zio lo gas rea ni ma to lo gės Na cio na li nio transp lan ta ci jos biu ro koor di na to rės li go ni nė je Re gi nos Žel vy tės šiais me tais vie no mi ru sio pa cien to ar ti mie ji bu vo kal bin ti au ko ti ar ti mo jo or ga nus do no rys tei Su ti ki mas bu vo gau tas Li go ni nė je per nai bu vo 5 po ten cia lūs or ga nų do no rai ta čiau do no rys tei nau do ti tik vie no Saulėtekio gimnazija tarptautinių robotų varžybų prizininkė 1 2016 m balandžio 20 d East Ro bo 2016 ro bo tų ko vo se Sau lė te kio gim na zi jos Squa re Ro bo ro bo ti kos bū re lio na riai pel nė dvi pri zi nes vie tas gim na zis tas Man tas Va len ti nas li ni jos se ki mo rung ty je iš ko vo jo III vie tą Pau lius Bal čiū nas IV vie tą o bū re lio va do vas Ri čar das Ge čas li ni jos se ki mo PRO pro fe sio na lų ly ga rung ty je lai mė jo II vie tą Klai pė dos Uni ver si te to ro bo ti kos klu bo na riai Mi ni su mo rung ty je iš ko vo jo I ir II vie tas Ke lio nė au to bu su iš var gi no bet jos Sergamumas apskirtyje padidėjo 2016 m balandžio 20 d Bend ras Šiau lių ap skri ties ser ga mu mo gri pu ir ŪVK TI ro dik lis pa di dė jo nuo 28 8 iki 33 3 at ve jo 10 tūks tan čių gy ven to jų Di džiau sias ro dik lis re gist ruo tas Šiau lių mies te 50 8 ma žiau sias Ak me nės ra jo ne 4 3 Iš vi sų su si rgu sių jų ŪVK TI dau giau sia ser ga vai kai 81 4 pro c Gri pas kli niš kai diag no zuo tas vie nam Šiau lių mies to gy ven to jui Hos pi ta li zuo tų dėl gri po Šiau lių ap skri ties li go ni nė se ne bu vo Praė ju sių me tų tuo pa čiu lai ko tar piu Šiau lių ap skri ty je ser ga mu mo Parama skirta ir veido implantui įsigyti 2016 m balandžio 20 d Lab da ros ren gi ny je Klai pė dos jau ni mo teat ras va do vau ja mas ak to riaus ir re ži sie riaus Va len ti no Ma sals kio pa ro dė dai nų spek tak lį Gai dos Šiau lių mo te rių LIONS klu bas per 11 me tų su tei kė pa ra mos dau giau nei už 150 tūks tan čių Eur Tra di ciš kai Lie tu vos ne prik lau so my bės at kū ri mo die nos iš va ka rė se klu bas įtei kia vien kar ti nę sti pen di ją pa žan giau siam Šiau lių uni ver si te to stu den tui tu rin čiam ne ga lią Šiau lių kraš to inf Chuliganiškas Aido Giniočio žvilgsnis į Patriotus 2016 m balandžio 20 d Va kar spau dos kon fe ren ci jo je pri sta ty ta Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro prem je ra dvie jų da lių sa ty ri nis gro tes kas Var dan tos Ai do Gi nio čio re ži suo tas spek tak lis pa sta ty tas pa gal Pet ro Vai čiū no pje sę Pat rio tai Pa sak re ži sie riaus šiuo lai ki nė je pje sės in terp re ta ci jo je pa trio tiš ku mas nė ra pa grin di nis ob jek tas tad pa ki to ir pa va di ni mas ja me už ko duo ta užuo mi na Spek tak lio

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Stip­ruo­lis vėl pa­ge­ri­no pa­sau­lio re­kor­dą,
  dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6815 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5583 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5191 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5149 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4606 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Stip ruo lis vėl pa ge ri no pa sau lio re kor dą 2016 m balandžio 26 d Aš tuo nio lik me tis Egi di jus Val čiu kas iš Šau kė nų Kel mės ra jo nas penk ta die nį Da ni jo je vy ku sia me pa sau lio čem pio na te pa sie kė pa sau lio re kor dą iš spau dė 151 ki log ra mo štan gą Vos met ro 34 cen ti met rų ūgio 53 ki log ra mų svo rio tre jus me tus už siim da mas jė gos tri ko ve šau kė niš kis yra iš ko vo jęs dau giau kaip šim tą me da lių ne sy kį ge ri no jau nių pa sau lio re kor dus Pa sau lio re kor das Da ni jo je nau jau sias ir reikš min giau sias šau kė niš kio stip ruo lio Egi di jaus

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602802 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sportas, Stip­ruo­lis vėl pa­ge­ri­no pa­sau­lio re­kor­dą,
  ga lė to jams Gied rius Bū da pel nė 21 taš ką Ai das Ka va liaus kas 18 Bir žų eki po je 22 taš kus su rin ko Gab rie lius Ra mo nas 11 atk kam 20 Er nes tas Lei pus Pir mą sias rung ty nes Ome ga Uni ted lai mė jo 99 81 o ant rą sias 82 75 Tre čio ji RKL čem pio na to vie ta yra ge riau sias pa sie ki mas Ome ga Uni ted klu bo is to ri jo je Praė ju sį se zo ną ši ko man da li ko 14 ojo je vie to je o prieš dve jus me tus iš kri to ket virt fi na ly je Ant ro sio se RKL fi na lo R Berankis pakilo į 54 ąją vietą 2016 m balandžio 26 d 25 erių me tų te ni si nin kas tu ri 866 taš kus R Be ran kis lai mė jo praė ju sią sa vai tę Ki ni jo je vy ku sį ATP Chal len ger se ri jos tur ny rą TAC Cup Chi na ir pel nė 90 rei tin go taš kų 24 erių me tų Lau ry nas Gri ge lis 131 tšk iš 363 io sios vie tos pa ki lo į 351 ąją o 21 erių me tų Lu kas Mu ge vi čius 23 tšk iš 833 io sios po zi ci jos nu kri to į 838 ąją Rei tin go ly de riu iš lie ka ser bas No va kas Džo ko vi čius 15 550 tšk Ant rą ją vie tą uži ma bri tas En dis Miu rė jus 8175 tšk tre čią ją švei ca ras Ro dže ris Moksleivių futbolo lygoje triumfavo radviliškiečiai 2016 m balandžio 26 d Fi na li nia me eta pe su si run gė stip riau sios ke tu rių ra jo nų ko man dos Še du vos gim na zi jos Ver bū nų mo kyk los Šiau lių r Ža ga rės gim na zi jos Jo niš kio r ir Bal sių pa grin di nės mo kyk los Pak ruo jo r Jau pir mo sio se fi na li nio eta po rung ty nė se Ver bū nų fut bo li nin kai tvir tai lai kė žai di mo gi jas sa vo ran ko se ir pel ny tai nu ga lė jo Ža ga rės ko man dą re zul ta tu 5 2 At ro dė kad ant ros rung ty nės ver bū nie čiams ir gi su si klos tys sėk min gai bet Še du vos gim na zi jos Šiaulių futbolininkės nepasigailėjo dar vienų debiutančių 2016 m balandžio 26 d Ri man to Vik to ra vi čiaus auk lė ti nės Gy ta rių dirb ti nės dan gos sta dio ne vy ku sio se rung ty nė se dar kar tą pa de monst ra vo ga lin gą puo li mą ir var žo ves su triuš ki no re zul ta tu 11 0 4 0 Vos pra si dė jus rung ty nėms Gargž dų eki pa aki vaiz džiai at si trau kė į gy ny bą ir sten gė si žais ti kont ra ta kuo jan tį fut bo lą Nors iš pra džių gargž diš kėms tai ne blo gai se kė si Lie tu vos čem pio nės ne tru ko pra lauž ti var žo vių gy ny bos už kar das ir pel ny ti pir mą jį įvar tį Tiks liu smū giu šiau lie čių įvar čių są skai tą Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos 2016 m balandžio 22 d Šį šeš ta die nį Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos spor to sa lė je vyks jau penk ta sis Šiau lių šei mų krep ši nio tur ny ras Ri mui Ime na vi čiui 1934 1992 at min ti Šie met var žy sis še šios šei mos o stip riau sia iš ko vos tei sę at sto vau ti Šiau liams 40 aja me tarp tau ti nia me šei mų krep ši nio tur ny re Ka zi mie ro Bud rio tau rė ku ris vyks Klai pė do je bir že lio pir mą jį sa vait ga lį Šie met tur ny re už si re gist ra vo žais ti Žu kaus kų Ime na vi čių Ka če raus kų Gied rai čių Ar ma lų ir Ruš kių šei mos Pas ta ro ji šei ma Čempionų vardą susigrąžino kuršėniškiai 2016 m balandžio 22 d Jo niš kio Auš ros gim na zi jos spor to sa lė je vy ko Lie tu vos Žiem ga lių ly gos vy rų tink li nio čem pio na to pus fi na lio ir fi na lo su si ti ki mai Šie met ge riau siai se kė si Kur šė nų Kris ta lo ko man dai Pir ma ja me pus fi na ly je Kur šė nų Kris ta las su si ti ko su Šiau lių Yvo ko man da Kur šė niš kiai nu ga lė jo re zul ta tu 2 1 Ant ra ja me pus fi na ly je ko vė si Jo niš kio Ąžuo las ir Jel ga vos Lat vi ja Mi ta va Jo niš kie čiai bu vo stip res ni ir įvei kė pre ši nin kus 2 0 Po šių su si ti ki mų Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 2016 m balandžio 21 d Iz rae ly je vy ku sio se Rio de Ža nei ro olim pi nių žai dy nių kva li fi ka ci nė se var žy bo se be

  Original URL path: http://swww.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811 (2016-04-26)
  Open archived version from archive