archive-lt.com » LT » T » TIESOSKARIAI.LT

Total: 280

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BIBLIJOS STUDIJOS Labdaros ir paramos fondas
  tik Jis žino kas mums geriausia Kiek daug nesusipratimų skaudžių išgyvenimų sunkumų išvengtume jeigu dažniau žvelgtume į Dievą per Jėzaus gyvenimą kuris parodytas Šventajame Rašte ir skubėtume pas Dievą tokie kokie esame nuoširdžiai prisipažindami Dieve štai aš toks koks esu silpnas Tavo vaikas suklydęs suklupęs įžeidęs Tave savo artimą Prisipažįstu Gailiuosi Maldauju keisk mano mąstymą mano jausmus gyvenimą stiprink mano valią ir tikėjimą Grąžink man gyvenimo džiaugsmą Trokštu pasitikėti Tavim visur ir visada ir nesislėpti o būti su Tavim kiekvieną gyvenimo akimirką Ir Jėzus sako ateinančio pas Mane Aš neatstumsiu Jono 6 37 Kodėl mes bėgame ir slepiamės nuo Dievo nuo To kuris vienintelis gali padėti ir kuris mato kur bėgame Sakykite ir kurgi galėtume nuo Jo pasislėpti Dar senovės Izraelio dainius tai išreiškė tokiais stebėtinais poetiniais pamąstymais VIEŠPATIE ištyrei mane ir pažįsti Žinai kada atsisėdu ir kada atsistoju iš tolo supranti mano mintis Stebi mano žingsnius ir mano poilsį pažįsti visus mano kelius Nespėjus mano liežuviui žodį ištarti Tu VIEŠPATIE jį jau žinai Iš visų pusių apsiauti mane savo ranka lieti mane Kurgi galėčiau pabėgti nuo Tavo Dvasios ar atsitolinti nuo Tavo Artumo Jei į dangų užžengčiau Tu esi ten jei Šeole pasikločiau guolį Tu esi ten Jei įgyčiau aušros sparnus ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros pakraščių net ten mane vedžios Tavo ranka ir tvirtai laikys Tavo dešinė Jei sakyčiau Tamsa tikrai mane paslėps ir naktimi man taps šviesa tai Tau ir pati tamsa nėra tamsi ir naktis šviečia kaip diena Tamsa ir šviesa Tau tas pat Psalmė139 1 5 7 12 Dievas ir šiandien per įvairias aplinkybes ir gyvenimo įvykius džiaugsmus ir išgyvenimus per mūsų sąžinę ar kito žmogaus lūpomis ir per Šventąjį Raštą klausia kiekvieno Kur tu Dievas ieško kiekvieno iš mūsų Dievas Tėvas švelniai stebi kiekvieną nuolat kai einame į darbą kai meldžiamės kai einame miegoti ir keliamės rytą kai turtuolis puotauja rūmuose ar vargšas sukviečia savo vaikus prie vargano stalo Nė viena ašara nenukrinta Dievo nepastebėta Nė viena šypsena nelieka Jam nežinoma Jei mes visiškai tuo patikėtume iš mūsų gyvenimo išnyktų visi nepagrįsti rūpesčiai Jei mes visus ir didelius ir mažus rūpesčius atiduotume į Dievo kurio nebaimina jų gausumas ir sunkumas rankas mes taip dažnai nenusiviltume savo gyvenime Tada mes džiaugtumės dvasine ramybe kurios daugelis neturi Elena Vait Viešpats Dievas Tėvas laukia kad mes pripažintume savo problemas savo kaltes prašytume Jo pagalbos Nejau vis dar sakysime Aš turiu aibę problemų bet pats susitvarkysiu Kaip Be Jo išminties Be Jo stiprybės Be Jo vilties jei net kiekvienas mūsų kvėptelėjimas ir gyvybė priklauso nuo Jo malonės ir valios Adomas ir Ieva stovėjo mirties ir gyvenimo kryžkelėje Kas sumokės už nuodėmę Jeigu Adomas pats norės susimokėti kas seks toliau Biblija sako kad atpildas už nuodėmę mirtis Romiečiams 6 23 Bet Adomas su Ieva nesprendė iškilusio sunkumo didžiojo nesusipratimo o pasislėpė krūmuose Ar Dievas žinojo kur Adomas Žinoma Dievas žinojo Adomas buvo aklas savo tikrajai būsenai Buvo aklas bet manė kad mato savo tikrąją būseną Pati didžiausia žmogaus problema kurią teologai įvardija yra Laodikėjos būsena aklo pernelyg didelio savim

  Original URL path: http://www.tiesoskariai.lt/lt/page2.htmlstraipsniai-65/lt/kur-tu--217.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • BIBLIJOS STUDIJOS Labdaros ir paramos fondas
  priemonė įbauginti neparankiems ar tiesos ieškantiems žmonėms Jei turėtų galią dar kartą prikaltų ir nužudytų Gyvąjį Dievą bet nepajėgūs pagauti Toliau skaitykite http www kaunozurnalistai lt 24622 Todėl tokios kaip seimo narė A M Pavilionienė ir panašios į ją neigia Jo egzistenciją Jos liko dievais Keičia žmogaus prigimtį įstatymus verčia žmogų aukštyn kojom Tuoj gal galva vaikščioti pradėsime pagal jų įnorius Jų sprendimai ir mintys sveiku protu nesuvokiami Grįžkime prie vandalų išpuolių prie Kauno marių Kas svarbiausia betoninis meno dirbinys angelo skulptūra pastatyta ne garbinimui Paminklo tikslas ir svarba tai angelo ranka rašomi KRISTAUS Žodžiai ant akmens plokštės pasakyti Kalno pamoksle pagal apaštalo Mato Evangeliją PALAIMINTI PERSEKIOJAMI DĖL TEISUMO JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ Antra angelo ranka laiko į dangų iškeltą saulės energijos žibintą kad liudytų kad tamsa nepajėgi sunaikinti šviesos Kad nusikaltėliai galėtų dirbti tamsoje matyt tam ruoštasi buvo iš anksto Žibinto jau senokai neliko Jis buvo pavogtas Manau įvykdytais vandalizmo veiksmais klanai ir jų parankiniai pasirašė sau nuosprendį Be reikalo kovoja su Dievu ir Jo pasakytais Žodžiais Tai nelygi kova ir iš anksto galiu paliudyti kad šią kovą pralaimėjo KAUNO MARIOS IR ŽMONIŲ ŠIRDYS NERAMIOS BET PO AUDROS ATEINA GIEDRA Mane ir čia susirinkusius marios pasitiko triukšmingai Sukilę bangos tarsi iš anksto skelbė žinią apie įvykdytą vandalizmo aktą paniekintą Dievo Žodį Manyje irgi sukilo audra Pakeltu tonu išsakiau kad kančios nesibaigia ir nesibaigs jei žmonės nesuvoks ko nori iš jų Kūrėjas Jų maldos šventiesiems Marijoms rožančių barškinimai paveikslų ir mišių užpirkinėjimai pradedant Garliavoje ir nesibaigiant Čikagoje nepadeda ir negali padėti Tai Vatikano klaidintojų ir jų bažnyčių tarnų tamsuolių mulkinimas Juk I II ir kiti Dievo įsakymai kuriuos katalikų bažnyčia priešindamasi Dievui sąmoningai pašalino kitus sutrumpino ir sumaišė vietomis draudžia garbinti stabus paveikslus atiduoti jiems pranašumą Dievas savo garbės NIEKAM neperleido O ką daro suklaidinta Garliavos ir jų šalininkų minia katalikų bažnyčios bendruomenė Su rožančiais paveikslais stabais nukeliavo į Daukanto aikštę net iki Seimo narės N Venckienės kabineto durų Taip elgiantis nori kad jiems sektųsi Kunigas dabar Seimo narys Drąsos kalio partijos pirmininkas J Varkala kunigystėje praleidęs ir klaidinęs patikliuosius 32 metus KRISTAUS nerado ir apleido Dievo namus Tai gal naivuolis nusprendė rasti Jį Seime kuriuo tauta iš esmės nepasitiki matydama ten Judo darbus su įvairiausio plauko pavilionienėmis šalaševičiūtėmis kuodytėmis ar kitomis ytėmis dėvinčiomis vyriškas kelnes Ar ir ten ieškos Kristaus Atsakau ten Jo neras Ten jų protus valdo Dievo priešininkas piktosios dvasios Jiems ne tik Gyvas KRISTUS Dvasioje bet ir Jo Žodyje didžiausias priešas Netikite Paklauskite Seimo narės signatarės profesorės A M Pavillionienės Ji tikrai tai patvirtins Už nepaklusnumą Dievo įstatams įsakams ir nurodymams kuriuos VIEŠPATS padarė tarp savęs ir izraeliečių per pranašą Mozę ant Sinajaus kalno visais laikais ši tauta kentėjo ir kenčia iki šių dienų Vėliau sandora sudaryta su visa žmonija ir su kiekvienu iš mūsų Kas nenori paklusti Dievui tas turi kitą pasirinkimą kitą kelią kuris veda per kančias nelaimes į mirtį Tai piktojo šėtono melagio kelias Kiekvienam duota laisva valia kuo tikėti ir kurį kelią pasirinkti Nepaklusniesiems Dievas kalbėjo pradžioje iki padarytos nuodėmės tiesiogiai vėliau

  Original URL path: http://www.tiesoskariai.lt/lt/page2.htmlstraipsniai-65/lt/alvydas-veberis----kur-einame--i-palaiminima-ar-prakeikima--216.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • BIBLIJOS STUDIJOS Labdaros ir paramos fondas
  jų bū tų dau giau ir žmo nės ne bi jo tų Ne pa mirš ki me ku ni gai yra va di na mi dva siš kiais va di na si jų gy ve ni mas tu ri bū ti su dva siš kė jęs jie tu ri bū ti už siė mę tik Kris taus skel bi mu Tai gi dėl šian die ni nių skel bi mo ne sėk mių yra kal ta ži niask lai da ir kli ma to at ši li mas Klau si mai lie ka be at sa ky mų Po Ty tu vė nų vie nuo ly no gais ro vie nam po ki to pa si py lus skan da lams pa si ges ta aiš kaus Baž ny čios paaiš ki ni mo kas įvy ko Ko dėl Baž ny čia ne no ri vie šai apie tai kal bė ti El gia ma si taip kaip pa to giau Ste bi na Lie tu vos vi suo me nės ku ri lin ku si bet ką at leis ti Baž ny čiai neiš ma ny mas Pa dė tis pa si keis kai ir vals ty bė ir žmo nės pra dės trak tuo ti Baž ny čią kaip vie ną iš or ga ni za ci jų Juk Baž ny čia ir gi yra kaip ak ci nė bend ro vė ji tu rė tų teik ti ata skai tas Neuž ten ka at lik ti iš pa žin tį ir gau ti nuo dė mių at lei di mą Tai jau yra įsta ty mų pa žei di mas Jei JAV nu tik tų to kia is to ri ja kaip Ty tu vė nų kil tų skan da las teis mo ne bū tų iš veng ta Vi suo me nė ten nė ra to kia kad tik šyp so tų si De mok ra ti jos šak nys Ame ri ko je se nes nės Žmo nės vis ko klau si nė ja ir lau kia at sa ky mų Jei at sa ky mų ne gau na yra ins ti tu ci jos ku rios pa de da kad at sa ky mai bū tų gau ti Čia to kios gran di nės nė ra klau si mai lie ka be at sa ky mų Ko va pa čia me Va ti ka ne pa ro do kad Baž ny čia nė ra ant gam ti nė ins ti tu ci ja Mes sa ko me Šven ta sis Tė vas Šven ta sis Mies tas Jei bū tų trak tuo ja ma UAB Ro mos ka ta li kų baž ny čia su vi sa nu ma ty ta at sa ko my be vis kas sto tų į vie tas Žmo nėms ne be bū tų įdo mūs ku ni gų skan da lai Da bar daž nai skun džia ma si ko dėl varg šė Baž ny čia per se

  Original URL path: http://www.tiesoskariai.lt/lt/page2.htmlstraipsniai-65/lt/ekskunigas--baznycia-virsta-muziejumi-215.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • BIBLIJOS STUDIJOS Labdaros ir paramos fondas
  naujas leidinys laisvi TIESOS ŠAUKLIAI Jį galite skaityti internete pagal žemiau įdedamą nuorodą arba gauti popierinį variantą susisiekus su fondo vadovu Telydi skaitančius Dievo Išmintis Ramybė ir Jo Palaima Laikraštį galite atsisiųsti ČIA plačiau Martynas BEVER ŠŪVIS Matyt ilgai nerims aistros dėl R Vanagaitės išleistos knygos Mūsiškiai Apart jos pasakojimo nusisuko giminės ir draugai plačiau Alvydas VEBERIS SUJUDINTAS ŠIRŠYNAS 2d Po mano parašyto laiško VŠĮ Vilties namų direktorė L Biržitienė parašė man atsakymą Ji daugelį faktų nuneigė arba iškraipė tiesą Rašo kad jai nėra žinoma kad buvęs jos vadovaujamų globos namų turinčių psichinę negalią gyventojas K Šimašius net du kartus buvo pabėgęs dėl psichologinio smurto iš jos įstaigos ir prašėsi nakvynės pas būsimą darbdavį plačiau Martynas BEVER NELIEČIAMŲJŲ IR NEBAUDŽIAMŲJŲ KASTA Nuo 2014 05 20 Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjama politinė baudžiamoji byla Nr 1 14 749 2016 kurioje mokytojas vertėjas Vincas Jokimas kaltinamas įžeidęs Kauno apygardos teisėjus Reginą Majauskienę Egidijų Joną Grigaravičių Kęstutį Dargužį Svetlaną Jurgaitienę LR BK 232 str ir Kauno rajono policijos komisariato Garliavos policijos nuovados pareigūnus Sergej Lemziakov ir Vidmantą Burbą LR BK 290 str Bylą nagrinėja teisėjas Vytautas Krikščiūnas plačiau Alvydas VEBERIS SUJUDINTAS ŠIRŠYNAS Laisvo laikraščio Lietuvai laikraščio 43 548 ir 44 549 numeriuose paliečiau

  Original URL path: http://www.tiesoskariai.lt/lt/page2.htmlstraipsniai-65/lt/page1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • BIBLIJOS STUDIJOS Labdaros ir paramos fondas
  Walti rašo Šio pasaulio įvykiai verčia vis labiau susimąstyti Daug kur kyla neramumai teršiamos jūros naikinami miestai ir milijonai žmonių tampa pabėgėliais plačiau DEMONŲ UŽVALDYTIEJI arba GYVENIMAS PONŲ KVARTALE Vis daugiau žmonių tarsi demonų apsėsti tampa aklais nuožmiais egoistais dėl savo naudos pasiryžę perkąsti gerkles ne tik konkurentams bet ir kaimynams Apsėstieji nepastebi besiartinančio pavojaus ženklų nors nekurie demonstruoja esą padorūs katalikai ir į bažnyčią nueina ir į aukų lėkštelę įdeda plačiau Apšviesti protus Kryžių kalne VIDEO Garsusis Kryžių kalnas Šiaulių rajone atsidūrė trečiojoje vietoje šiurpiausių pasaulio vietų sąraše Galima nuspėti kad esama aplinka užsieniečių nenuteikia pamaldumui tačiau lietuviai tarsi praradę protus toliau glėbiais tempia į piliakalnį kryželius rožančius medalikėlius suklupę meldžiasi gipsinei moters skulptūrai pavadintai Marija nors Dievo įsakymai tai daryti griežtai draudžia ir įvardina tai kaip stabmeldystę Šio videosiužeto autorius yra pateikęs naują Kryžių kalno tvarkymo koncepciją tačiau ji kaip teniso kamuoliukas tebešokinėja tarp paminklosauginių institucijų ir katalikų bažnyčios administratorių Dar daugiau Tylomis apie piliakalnį kuriamas kryžių stacijų kelias ir galima nuspėti kad netolimoje ateityje pamatysime virtines fanatikų keliais ropojančių apie piliakalnį plačiau Alvydas Veberis VANDALAI SUNIOKOJO ANGELO SKULPTŪRĄ PRIE KAUNO MARIŲ ATSTATYTI JĄ AR NE Drąsiaus Viltis Išgelbėti Mergaitę 2013 m birželio 12 d Dalis žmonių aktyviai ruošiasi pažymėti skaudžią sukaktį Mergaitės pagrobimo trečiąsias metines Kas pasikeitė per šį laiką Šis straipsnis nėra naujas bet jis išlieka aktualus ir šiandien plačiau Alvydas VEBERIS PAGALBOS ŠAUKSMAS PRARADUS VILTĮ raradę bet kokią viltį teisėsaugos institucijose rasti tiesą vis daugiau Lietuvos piliečių ir nekaltai nuteistųjų kreipiasi į žiniasklaidos priemones Daugelis suvokia kad už didelius pinigus galima teigiamai išspręsti iškilusias problemas pas korumpuotus valdininkus ir jų pagalbininkus Neturintys jų ieško kelių pas ištikimus savo šalies TIESOS puoselėtojus juos nors plačiau Alvydas Veberis NORS KUOLĄ ANT GALVOS TAŠYK Tokiu vaizdingu posakiu lietuvių liaudies išmintis apibūdina sunkiai mąstančius žmones kurie nepajėgia suprasti akivaizdžių

  Original URL path: http://www.tiesoskariai.lt/lt/page2.htmlstraipsniai-65/lt/page3.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • BIBLIJOS STUDIJOS Labdaros ir paramos fondas
  jiems draudė Tai pamatęs Jėzus tarė jiems Leiskite mažutėliams ateiti pas Mane ir netrukdykite nes tokių yra Dangaus karalystė Iš tiesų sakau jums kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis neįeis į ją Ir Jėzus laimino vaikus apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas Šventasis Raštas Mk 10 plačiau Alvydas Veberis PURVIAI Teisingumo mafija savo sprendimais toliau stebina Lietuvos piliečius su kuriais susidorojama įvairiausiomis represinėmis priemonėmis Po Šiaulių apylinkės apygardos teismų išteisinamųjų nuosprendžių įsigaliojimo padaviau LIETUVOS VALSTYBĘ į teismą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo plačiau Alvydas Veberis KAI DIEVUI VIETOS NEBELIEKA VELNIAI PRADEDA PASIUTPOLKĘ ŠOKTI Nereikia nei puolančių rusų Išsigando net plastmasinių butelių Baltųjų rūmų kapitonė su sava svita išsilakstė kaip žiurkės iš skęstančio laivo Kas bus kai pasirodys tikras savižudis apsiginklavęs sprogmenimis ar rusų karys su bomba Ar NATO apsaugos plačiau MANKURTIZACIJA Apie tai kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje Kaip žmonės paverčiami mankurtais plačiau Alvydas Veberis KAS VYKDO TEISINGUMĄ AR DIEVAS REIKALINGAS TIK ESANT DUOBĖJE Ką tik paskambino raudanti vieno tarptautinio nusikaltėlio recidivisto sugyventinė Sandra ir pranešė kad jos gyvenimo draugas vėl uždarytas į Panevėžio areštinę Neseniai jis buvo grįžęs iš įkalinimo įstaigos Norvegijoje Tai aštuntas kartas Kuo išskirtinė ši banali kriminalinė situacija plačiau Alvydas Veberis SPĄSTAI NAŠLAIČIAMS Valstybinių įstaigų ir organizacijų skaičius Lietuvoje sparčiai auga biurokratų armija didėja piliečių skaičius tarsi karo metu mažėja o realios pagalbos ištikus bėdai ar nelaimei sunku sulaukti Tai įvyksta tik tada kai apie problemą sužino visas pasaulis Tada puolama gaisrą gesinti ir dažniausiai teisieji lieka kalti plačiau Svajūnas Marcinkevičius NUO VILKO ANT MEŠKOS Prieš keleta metų Lietuvą supurtė Garliavos įvykiai vėliau Pikeliškių globos namų šiandien jau Švėkšnos specialiojo ugdymo centro skandalai Tačiau mūsų valstybėje kur pirštu dursi ten kiaura Ne tik šių bet ir daugelio kitų valdiškų įstaigų kurios neva rūpinasi tėvų paliktų vaikų ar našlaičių gyvenimu lydi tragiškos istorijos deja jos Lietuvos

  Original URL path: http://www.tiesoskariai.lt/lt/page2.htmlstraipsniai-65/lt/page4.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • BIBLIJOS STUDIJOS Labdaros ir paramos fondas
  Dievo Žodį Dėkoju už asmenines aukas kurios pervedamos į mūsų Labdaros paramos fondo Biblijos studijos sąskaitą LT517300010076812371 UAB Swedbank Jūsų gerumą įvertina Tas nuo kurio nėra nieko paslėpta Kiekvienas net ir menkiausias pinigėlis pasitarnauja Dievo šlovei ir garbei plačiau Gerumas dar gyvas Fondas prisiėmė atsakomybę padėti dar vienam nepilnamečiui pavadinkim jį Mantu Našlaičiu nepavadinsi Iš vienos pusės turi tėvą ir motiną Iš kitos pusės neturi nei vieno nei kito Daugelį metų tėtis įkalinime o mama su sesute užsienyje Paauglystės metuose kai abu tėvai vaikams labiausiai reikalingi Mantas jų realiai neturi plačiau Dėl naujos Kryžių kalno tvarkymo politikos Viešas laiškas Lietuvos krikščionių bendruomenėms tikintiesiems ir žiniasklaidos atstovams Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vadovei Dianai Varnaitei Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui Šiaulių r savivaldybės merui Algimantui Gaubui plačiau Mantas AREIMA Kaliniams geroji naujiena Gruodžio pradžioje Šiaulių tardymo izoliatoriuje vyko renginys Knyga šimtmečiai istorijos pasiklydę šiuolaikiniame pasaulyje Renginio metu įstaigos darbuotojai suimtiesiems ir nuteistiesiems pasakojo rašto ir knygos atsiradimo istoriją paporino apie žymesnius kūrinius Bet pamiršo paminėti Knygų knygos kurios kalba pripildyta gilios prasmės ir kurioje glūdi didžiosios gyvenimo tiesos plačiau Nuostabus nuotykis su Dievu Daugeliui iš mūsų nuo vaikystės atrodo kad tai kas susiję su Dievu yra nuobodu neįdomu ir skirta tik senyviems žmonėms kurie nebeturi kuo džiaugtis pasaulyje Bet kai mano brolis įtikėjęs Gyvąjį Dievą atvažiavęs į namus skelbė mums namiškiams koks iš tiesų yra Dievas plačiau Švenčių proga dovana Jums Su Meile iš dangaus Žmonės ieško TIESOS Tai labai geras ir kilnus siekis bet kai TIESA KRISTUS atėjo į žemę TIESA tapo pavojinga tiems kurie širdyje puoselėjo piktus kėslus Tai jie suplanavo Tiesą prikalti ant kryžiaus ir ją nužudyti Jie tada nežinojo kad Tiesa galingesnė už mirtį plačiau Garliavoje Šiandien fondo nariai vieną kepalėlį duonos ir gėles nuvežė į Laimutės ir Vytauto Kedžių namus Viešpats šiuose namuose maitino minią

  Original URL path: http://www.tiesoskariai.lt/lt/page2.htmlstraipsniai-65/lt/page5.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • BIBLIJOS STUDIJOS Labdaros ir paramos fondas
  driekėsi prie mauzoliejaus kančios eilės Kartą teko iškęsti kvailą įnorį kad pamatyti ko gero tik vaškinį stabą Šiandien vienas išneštas į duobę o prie kito neliko eilių Gal mažai šlaksto vandeniu plačiau ŠVENTOVIŲ IR NELAIMIŲ DAUGĖJA II dalis Stebuklingomis galiomis tarp žmonių garsėjančios Merkinės piramidės šeimininkas Povilas Žėkas ragina nebijoti pasaulio pabaigos Esą ji nebus tokia kokią įsivaizduojame Tačiau jaunas vyras skatina rengtis didelėms žmonijos gyvenimo permainoms nes jų išvengti nepavyks niekam plačiau KIEK ILGAI KLAIDŽIOSIME TAMSOS LABIRINTAIS Ką mūsų tauta ne taip daro Ką mes pametėme ieškome ir nerandame Galiu drąsiai ir atsakingai pareikšti TIKĖJIMĄ Esu giliai sujaudintas Drąsiaus Kedžio mergaitės tragedija iš Garliavos Pagal savo galimybes remiu šią kovą Į monstrų įtaką papuolė maža bejėgė mergaitė Apsėstieji velniai gatavi ją gyvą kaip ir tėvą sunaikinti ar padaryti neveiksnia plačiau Atviras laiškas ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVUI POPIEŽIUI BENEDIKTUI XVI Buvau uolus katalikų bažnyčios tikintysis kol nepradėjau studijuoti Biblijos Šventojo Rašto Esu įkūręs fondą būtent Švento Rašto studijoms bei pagalbai paklydusiems tikėjime Aklo tikėjimo išdavoje pasaulis ir Lietuva kenčia teisinę ekonominę politinę o svarbiausia moralinę ir dvasinę krizę plačiau ŠVENTOVIŲ IR NELAIMIŲ DAUGĖJA I dalis Valdininkai nusprendė nugriauti esą stebuklingomis galiomis garsėjantį Merkinės piramidės kupolą kaip neteisėtą statinį Dabartinėmis žiniomis

  Original URL path: http://www.tiesoskariai.lt/lt/page2.htmlstraipsniai-65/lt/page9.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive