archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2014-12-12 PAŽYMA Nr. 4D-2014/1-985 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS, NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĘ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  ir projekto autoriui jo žymėti plane nebuvo privaloma Atkreiptinas dėmesys kad Metodikoje nėra nurodyto reikalavimo kartografinėje medžiagoje žymėti kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių kurie neturi įtakos žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniams t y jei toje teritorijoje nevykdomi projektavimo darbai 11 3 Be to Metodikos 61 1 papunkčio nuostatos reglamentavo jog parengtas žemės reformos žemėtvarkos projektas turi būti derinamas su savivaldybės meru valdyba jeigu projektuojamoje teritorijoje yra parengti detalieji planai į kurių sprendimus būtina atsižvelgti projektuojant žemės sklypų ribas arba projektuojamoje teritorijoje numatomi nauji savivaldybių keliai Patvirtintas Lėbartų kadastro vietovės žemėtvarkos projektas yra suderintas tuometinio Klaipėdos rajono savivaldybės mero Česlovo Banevičiaus tiksli derinimo data nenurodyta be pastabų t y savivaldybė derindama Lėbartų kadastro vietovės žemėtvarkos projektą nenustatė kad šio projekto sprendiniai prieštarautų planuojamoje teritorijoje galiojantiems ir Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 10 05 nutarime Nr 740 Dėl valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės esančios miestams ir gyvenvietėms plėsti bei rekreacijai numatytose teritorijose nustatymo tvarkos patvirtinimo nustatyta 1 Miestams ir miesto tipo bei kaimo gyvenvietėms plėsti valstybės išperkama žemė yra ta kuri 1 3 pagal kaimo gyvenviečių generalinius planus prireikus teritorija gali būti patikslinta bei jų išplėtimo projektus parengtus ir patvirtintus ne vėliau kaip 1993 m gruodžio 31 d buvo numatyta gyvenamiesiems namams visuomeniniams objektams statyti ir gyventojams bendrai naudotis 13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 04 01 nutarime Nr 385 Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje redakcija galiojusi iki 2005 05 27 nustatyta 11 Pripažinti netekusiais galios 7 11 6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m spalio 5 d nutarimą Nr 740 Dėl valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės esančios miestams ir gyvenvietėms plėsti bei rekreacijai numatytose teritorijose nustatymo tvarkos patvirtinimo Žin 1993 Nr 52 1013 14 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatyta 2 straipsnio 27 dalis 27 Teritorijų planavimo dokumentai kompleksinio bendrieji ir detalieji planai ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai kuriuose grafiškai ir raštu pateikiami teritorijų naudojimo tvarkymo apsaugos priemonių teritorijų vystymo reikmių ir sąlygų sprendiniai 4 straipsnis 1 Teritorijų planavimo lygmenys 3 vietovės planuojamos savivaldybės teritorijos dalys miestai ar jų dalys miesteliai ar jų dalys kaimai ir viensėdžiai rengiami atskirų urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų bendrieji planai masteliu M 1 2 000 M 1 10 000 detalieji planai masteliu M 1 500 M 1 1 000 ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai masteliu M 1 500 M 1 10 000 3 Kiekvienas žemesnio teritorijų planavimo lygmuo privalo vadovautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais juos detalizuojant To paties lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus 5 Žemės valdytojai ir naudotojai vadovaujasi planuojamoje teritorijoje galiojančiais žemiausio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais o neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais 5 straipsnis 2 Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams priskiriami 1 valstybės teritorijos bendrasis planas ir valstybės teritorijos dalių bendrieji planai rengiami valstybės lygmeniu 2 savivaldybių rengiami savivaldybės lygmeniu ar jų dalių rengiami vietovės lygmeniu bendrieji planai 3 detalieji planai rengiami vietovės lygmeniu 7 straipsnio 5 dalis 5 Savivaldybės institucijos 1 įgyvendina valstybės politiką teritorijų planavimo srityje rengiant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus teritorijų planavimo dokumentus 2 atlieka savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną 3 pagal kompetenciją informuoja šio įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka visuomenę apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimamus sprendimus sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti teritorijų planavimo procese 4 atlieka kitas šio įstatymo kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas 16 straipsnis 1 Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendiniai įgyvendinami 1 detalizuojant sprendinius žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose detaliuosiuose planuose ar žemėtvarkos planavimo dokumentuose žemės valdos projektuose kurių rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas toliau Žemės įstatymas toliau žemės valdos projektai Miestuose ir miesteliuose žemės valdos projektų rengimą organizuoja ir juos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius 8 2 išduodant statybą leidžiančius dokumentus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo toliau Statybos įstatymas nustatyta tvarka kai detalieji planai ar žemės valdos projektai nerengiami 22 straipsnio 2 dalis 2 Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus sprendiniai konkretizuoja savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir savivaldybės tarybos sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pripažįstami savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi Kitų patvirtintų savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai derinami su atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais o rengiant keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens bendrąjį planą integruojami į bendrojo plano sprendinius 15 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme redakcija galiojusi nuo 1997 10 07 iki 2000 04 10 nustatyta 12 straipsnis 3 Specialiojo planavimo organizatoriai gali inicijuoti išvardytus ir kitokios paskirties jiems reikalingus specialiojo planavimo dokumentus planus schemas ir projektus 4 Specialiojo planavimo dokumentai gali būti bendrųjų ir detaliųjų planų sudėtinės dalys taip pat juose gali būti apibrėžtos specialiosios sąlygos bendriesiems ir detaliesiems planams rengti papildyti ar pakeisti 14 straipsnis 2 Specialiojo planavimo dokumentų sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems bendriesiems planams turi būti suderinti apsvarstyti viešai ir patvirtinti 23 straipsnyje bei šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka 3 Specialiojo planavimo dokumentai neatstoja bendrojo plano ir detaliųjų planų išskyrus šio straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus atvejus Kol šių dokumentų sprendiniai nesuderinti su bendrojo plano arba jeigu jo nėra su visais atitinkamo lygmens galiojančiais specialiųjų ir detaliųjų planų sprendiniais jie yra rekomendacinio pobūdžio 16 Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatyme redakcija aktuali nuo 1997 07 02 iki 2000 06 26 nustatyta 19 straipsnis 5 Žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuojami grąžinamos perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai leistos pirkti ir nuomoti iš valstybės žemės sklypai nustatomos jų ribos suprojektuojamas bendrojo naudojimo kelių tinklas žemės sklypams nustatoma pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis žemės servitutai ir žemės naudojimo sąlygos 6 Žemės reformos žemėtvarkos projektuose numatomi grąžinti perduoti arba suteikti nuosavybėn neatlygintinai parduoti ar kitaip įsigyti naudojimuisi žemės sklypai turi būti racionalių ribų kurios derinamos prie vietovės situacijos kontūrų ir turi sudaryti palankias sąlygas žemės sklypo naudojimui pagal paskirtį 20 straipsnis Žemės reformos žemėtvarkos projektai svarstomi ir derinami pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos nustatyta tvarka Suderintus žemės reformos žemėtvarkos projektus tvirtina apskrities viršininkas 17 Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikoje toliau vadinama Metodika patvirtintoje Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m balandžio 23 d įsakymu Nr 207 redakcija galiojusi nuo 1998 05 09 iki 2000 04 15 nustatyta 9 5 Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami turint šią rajono žemėtvarkos skyrių pateiktą medžiagą 5 1 kadastrinių vietovių žemėlapius 5 4 valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės planus 6 Žemės reformos žemėtvarkos projekto planui rengti panaudojami žemės kadastro vietovių žemėlapiai M 1 10000 ir 1 5000 7 Kartografinė medžiaga naudojama žemės reformos žemėtvarkos projekto planui rengti turi būti projekto autoriaus patikslinama pagal vietovėje koreguotas pasikeitusias žemės naudmenų rūšis bei jų kontūrų ribas 8 Projekto planas rengiamas kadastrinės vietovės žemėlapyje M 1 10000 Kai projektuojami smulkūs žemės sklypai asmeninio ūkio žemėse kompaktiškai užstatytose teritorijose ir kt prie pagrindinio brėžinio pridedamas tos teritorijos dalies plano fragmentas M 1 5000 kuriame žemės sklypai suprojektuojami vadovaujantis tais pačiais reikalavimais kaip ir pagrindinis projekto brėžinys o pagrindiniame projekto brėžinyje nurodomos teritorijos ribos kuriose rengiamas projekto fragmentas atskirame žemėlapyje 31 Žemės sklypai turi būti projektuojami taisyklingų ribų su privažiavimu ir patogūs naudoti Jų ribos projektuojamos sutapatinant su keliais melioracijos kanalais stabiliais situacijos kontūrais 61 Institucijos su kuriomis derinamas žemės reformos žemėtvarkos projektas 61 1 savivaldybės meras valdyba jeigu projektuojamoje teritorijoje yra parengti detalieji planai į kurių sprendimus būtina atsižvelgti projektuojant žemės sklypų ribas arba projektuojamoje teritorijoje numatomi nauji savivaldybių keliai 18 Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikoje patvirtintoje Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m balandžio 23 d įsakymu Nr 207 redakcija galiojanti nuo 2012 01 01 nustatyta 2 Žemėtvarkos projektas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas Tyrimui reikšminga teismų praktika 19 1994 05 27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos 1993 m liepos 15 d įstatymo Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų papildymo ir pakeitimo 3 punkto dalių kuriomis pakeistos 1991 m birželio 18 d įstatymo Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų 4 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys bei 14 15 16 17 18 ir 19 punktų kuriais šio įstatymo 12 straipsnis papildytas 10 11 12 13 14 ir 15 punktais atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai 2 punkte konstatuota 12 straipsnio 13 punkte nustatyta kad išperkama žemė kaimo gyvenvietėse numatyta panaudoti gyvenamajai statybai gyventojų bendram naudojimui ar kitoms visuomenės reikmėms pagal šių gyvenviečių statybos projektus Okupacijos laikotarpiu Lietuvoje paneigus privatinę žemės nuosavybę ir įgyvendinant kolektyvizaciją bei kuriant stambius valstybinius ūkius buvo formuojama juos atitinkanti kaimo gyvenviečių struktūra Tuo laikotarpiu pastatyta daug naujų kaimo gyvenviečių Joms imta žemė kuri iki okupacijos dažniausiai buvo privatinė nuosavybė Dabar padėtis yra tokia kad kai kurie privatinei nuosavybei priklausę plotai yra užstatyti gyvenamaisiais namais ūkiniais pastatais kultūriniais ir kitais visuomeninės paskirties statiniais todėl ši ir kita gyvenvietėse bendrai 10 naudojama žemė negali būti laikoma išlikusiu nekilnojamuoju turtu ir jos grąžinti buvusiems savininkams objektyviai jau neįmanoma Dėl ekonominės reformos apskritai ir dėl žemės ūkio reformos konkrečiai keičiasi ir kaimo gyvenviečių plėtojimo perspektyvos Jos kinta atstatant privatinės nuosavybės teises į žemę Dėl to išankstinio žemės išpirkimo pagal kaimo gyvenviečių statybos projektus būsimai gyvenamajai statybai gyventojų bendram naudojimui ar kitoms visuomenės reikmėms negalima grįsti visuomenės poreikiu Išpirkus žemę kaimo gyvenvietėse pagal jų statybos projektus atsiranda galimybė vėliau ją privatizuoti t y ją galės įsigyti kiti asmenys Tai reikštų buvusių savininkų teisės susigrąžinti žemę pažeidimą Remiantis išdėstytais argumentais pripažįstama kad 12 straipsnio 13 punktas prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui Išvados 20 Inspekcija kaip atsakinga už teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą institucija 2014 04 22 rašte Nr 6 3 2D 6250 pateikė išvadą kad žemės sklypo kadastro Nr esančio šalia pareiškėjui priklausančio žemės sklypo detalusis planas parengtas laikantis teisės aktų reikalavimų ir kad jis atitinka Dovilų gyvenvietės plėtimo projekto sprendinius t y neužima keliui skirtos zonos bei neapsunkina laisvo judėjimo Seimo kontrolieriaus 2014 05 26 pažymoje Nr 4D 2014 2 283 konstatuota jog išvada nemotyvuota nepateiktos ją patvirtinančių dokumentų kopijos neįvertinta aplinkybė jog šiuo metu žemės sklypas kadastro Nr atitinkamu teritorijų planavimo dokumentu yra padalintas į 2 žemės sklypus kadastro Nr ir pažymos 6 1 2 punktas Inspekcijai rekomenduota pateikti motyvuotą ir teisės aktų nuostatomis pagrįstą išvadą dėl detaliojo plano kuriuo suformuotas žemės sklypas kadastro Nr atitikimo aukštesnio lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams pažymos 6 2 1 punktas Inspekcija 2014 06 27 raštu Nr 2D 10181 Seimo kontrolieriui pakartotinai pateikė išvadą jog detalusis planas neprieštarauja Dovilų gyvenvietės plėtros projektui kaip specialiojo teritorijų planavimo dokumentui nes jo sprendiniai atitinka sklypo vietą ir sklypo plotą pažymėtą turimoje ištraukoje iš Dovilų miestelio plėtros projekto pažymos 7 3 punktas Atkreiptinas dėmesys jog pakartotinai pateiktoje išvadoje nenurodoma papildomų ją pagrindžiančių motyvų nepateikiama ją patvirtinančių dokumentų pvz Dovilų gyvenvietės plėtimo projekto ištraukos kurioje būtų pažymėtos žemės sklypo kadastro Nr ribos arba šio žemės sklypo detaliojo plano kopijos kuriame būtų pažymėtas kelias Dovilų gyvenvietės plėtimo projekte suplanuotas tarp pareiškėjui priklausančio žemės sklypo ir žemės sklypo kadastro Nr Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi pažymos 14 punktas Dovilų gyvenvietės plėtimo projektas yra kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas tiek tuo atveju jei jis būtų laikomas detaliuoju planu kaip nurodyta Teritorijų planavimo dokumentų registre pažymos 9 3 punktas tiek tuo atveju jei pagal nustatytus tikslus ir uždavinius būtų laikomas Savivaldybės dalies bendruoju planu pažymos 10 punktas Atsižvelgiant į tai Inspekcijos rašte Dovilų gyvenvietės plėtimo projektas nepagrįstai įvardintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentu Pažymėtina jog vykdant šiame pažymos punkte nurodytą Seimo kontrolieriaus rekomendaciją neįvertintas detaliojo plano kuriuo suformuotas žemės sklypas kadastro Nr atitikimas specialiojo teritorijų planavimo dokumento Lėbartų žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniams neįvertinta aplinkybė jog valstybinės žemės plotas tarp pareiškėjui priklausančio žemės sklypo ir žemės sklypo kadastro Nr kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose vizualiai yra skirtingo dydžio ir kad viename iš dokumentų šiame plote kelias pažymėtas o kitame ne pažymos 9 1 punktas 21 Atsižvelgęs į tai jog Inspekcijos pateikta išvada nebuvo išsami ir tinkamai 11 argumentuota Seimo kontrolierius kreipėsi į Aplinkos ministeriją prašydamas pateikti paaiškinimus dėl kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų kuriais suplanuota atitinkama Dovilų miestelio teritorija galiojimo Aplinkos ministerija nurodė jog atsižvelgiant į tai kad Dovilų gyvenvietės plėtimo projektas yra registruotas Teritorijų planavimo dokumentų registre ir nebuvo keistas arba panaikintas laikytinas galiojančiu ir tol kol jo sprendiniai nepakeisti privaloma jais vadovautis pažymos 9 3 punktas Atsižvelgiant į tai darytina išvada kad Nacionalinės žemės tarnybos teiginys jog teisės aktuose panaikinus nuostatą kad valstybės išperkamai ir neprivatizuojamai žemei priskiriama kaimo gyvenvietėms plėsti suplanuota žemė Dovilų gyvenvietės plėtimo projekto sprendiniai tiek kiek jie buvo susiję su suplanuota naujų žemės sklypų individualiai statybai bei kelių vieta tapo negaliojantys todėl atsižvelgti į planuotą naujų žemės sklypų individualiai statybai išdėstymą bei numatomą kelių tinklą žemėje kuri nebepriskirtina valstybės išperkamai ir neprivatizuojamai Lėbartų žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjui nebuvo privaloma pažymos 8 2 punktas yra nepagrįstas 22 Lėbartų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo derinimo ir tvirtinimo metu Dovilų gyvenvietės plėtimo projektas buvo galiojantis todėl Lėbartų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniai turėjo būti suderinti su Dovilų gyvenvietės plėtimo projekto sprendiniais pažymos 9 2 punktas Aplinkos ministerija įvertinusi kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų suderinamumą pateikė išvadą jog Lėbartų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniai teritorijoje ties pareiškėjui priklausančiu sklypu nesuderinti su Dovilų gyvenvietės plėtimo projekto sprendiniais neparodytas bendrojo naudojimo kelių tinklas pažymos 9 1 punktas Tai konstatavo ir Žemės ūkio ministerija pažymos 11 1 punktas tačiau taip pat nurodė jog Lėbartų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius neprivalėjo pažymėti kelio nes Metodikoje nėra nurodyto reikalavimo kartografinėje medžiagoje žymėti kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių kurie neturi įtakos žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniams t y jei toje teritorijoje nevykdomi projektavimo darbai pažymos 11 2 punktas Pažymėtina jog Lėbartų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo metu galiojusio Žemės reformos įstatymo 19 straipsnyje pažymos 16 punktas nustatyta jog žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuojami žemės sklypai bei bendrojo naudojimo kelių tinklas o projektuojamų žemės sklypų ribos turi būti derinamos prie vietovės situacijos kontūrų o Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos 31 punkte pažymos 17 punktas nurodyta jog žemės sklypų ribos projektuojamos jas sutapatinant su keliais melioracijos kanalais ir stabiliais situacijos kontūrais Atkreiptinas dėmesys jog Lėbartų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte šioje teritorijoje suformuoto žemės sklypo kadastro Nr ribos turėjo būti projektuojamos sutapatinant jas su keliu suprojektuotu Dovilų gyvenvietės plėtimo projekte tačiau kelias šiame žemėtvarkos projekte nebuvo pažymėtas Teritorijoje nuo suformuoto žemės sklypo ribos iki artimiausio žemės sklypo ribos liko laisvas valstybinės žemės plotas kuris vizualiai lyginant yra mažesnis nei Dovilų gyvenvietės plėtimo projekte Pareiškėjo teigimu tarp sklypų liko tik 3 96 m valstybinės žemės todėl keliamas klausimas ar šiuo metu apskritai yra galimybė šioje teritorijoje įrengti kelią ir įgyvendinti Dovilų gyvenvietės plėtimo projekto sprendinius pažymos 2 punktas Atsižvelgiant į tai abejotina ar Žemės ūkio ministerijos teiginys jog šio žemėtvarkos projekto autorius neprivalėjo pažymėti kelio nes jis neturėjo įtakos žemėtvarkos projekto sprendiniams yra teisingas Pažymėtina jog valstybinės žemės plotai skirti kelių įrengimui priskirtini valstybės išperkamai ir neprivatizuotinai žemei o žemėtvarkos projektas turėjo būti rengiamas vadovaujantis rajono žemėtvarkos skyrių pateiktais valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės planais Metodikos 5 4 punktas pažymos 17 punktas 23 Lėbartų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo metu galiojusios Metodikos 61 punkte pažymos 17 punktas nustatyta kad tais atvejais kai12 projektuojamoje teritorijoje yra parengti detalieji planai į kurių sprendinius būtina atsižvelgti projektuojant žemės sklypų ribas arba projektuojamoje teritorijoje numatomi nauji savivaldybių keliai parengtas žemės reformos žemėtvarkos projektas turi būti derinamas su savivaldybės meru arba valdyba Žemės ūkio ministerija nurodė jog Lėbartų kadastro vietovės žemėtvarkos projektas yra suderintas su tuometiniu Savivaldybės meru Č Banevičiumi be pastabų t y Savivaldybė derindama Lėbartų kadastro vietovės žemėtvarkos projektą nenustatė kad šio projekto sprendiniai prieštarautų planuojamoje teritorijoje galiojantiems ir Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams pažymos 11 3 punktas Atsižvelgiant į tai jog Lėbartų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniai teritorijoje ties pareiškėjui priklausančiu sklypu nebuvo suderinti su Dovilų gyvenvietės plėtimo projekto sprendiniais pažymos 9 1 11 1 punktai darytina išvada jog tuometinis Savivaldybės meras derindamas nurodytą žemėtvarkos projektą neįvertino pažymos 22 punkte nurodytų aplinkybių 24 Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta pažymos 20 23 punktai pareiškėjo skundo dalis dėl teritorijų planavimo pripažįstama pagrįsta Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo kaip įsiterpusio žemės ploto formavimo Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės 25 Šios skundo dalies tyrimas susijęs su Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio 2014 metais atliktu pareiškėjo skundo tyrimu dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų neveikimo sprendžiant teritorijų planavimo ir laisvos valstybinės žemės sklypo kaip įsiterpusio žemės ploto įsigijimo klausimus 25 1 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus tyrimo metu nustatytos ir 2014 05 26 pažymoje Nr 4D 2014 2 283 nurodytos aplinkybės aktualios šios pareiškėjo skundo dalies tyrimui 25 1 1 Pareiškėjas skunde nurodė kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius 2013 01 29 išdavė jam leidimą rengti valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą pagal kurį suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo priklausančio pareiškėjui Atsižvelgiant į tai pareiškėjas ne kartą kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydamas išduoti planavimo sąlygas šiam projektui rengti tačiau planavimo sąlygas išduoti atsisakyta kiekvieną kartą nurodant skirtingus atsisakymo pagrindus kad turi būti rengiamas detalusis planas įsiterpusios valstybinės žemės ploto prijungimui atsižvelgiant į numatomus užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankumo pokyčius kad šioje valstybinėje žemėje yra suprojektuotas pravažiavimas ir jo panaikinimas suardys suplanuotą kvartalo erdvinę struktūrą kad šis laisvos valstybinės žemės plotas neatitinka įsiterpusio sklypo sąvokos 25 1 2 Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierius atsižvelgdamas į skunde nurodytas aplinkybes kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prašydamas pateikti išvadą ar pagrįstai 2013 01 29 pareiškėjui buvo išduotas leidimas rengti valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Nacionalinė žemės tarnyba 2014 04 30 rašte Nr lSS 8 5 1094 nurodė kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastro Nr esančio šiaurės rytų pusėje yra laisvos valstybinės žemės plotas kurį pareiškėjas pageidauja išsipirkti kaip įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą pagal nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį spręstina kad šis laisvos valstybinės žemės plotas pietvakarių pusėje ribojasi su C ir D nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu o vakarų ir pietryčių pusėje ribojasi su nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu atsižvelgiant į tai jog įsiterpusiu nelaikomas žemės plotas

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2160 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-12-09 PAŽYMA Nr. 4D-2013/1-839 DĖL A BENDRUOMENĖS, ATSTOVAUJAMOS X, SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  Panevėžio skyrius teritorijų planavimo dokumentų procedūrų ir sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams patikrins kai dokumentas bus viešai apsvarstytas ir pasibaigęs Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytas planavimo organizatoriaus atsakymo į pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims apskundimo terminas bus suderintas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis 4 Šį Panevėžio skyriaus raštą galite apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 5 2 konstatavo 5 2 1 Inspekcija pateikė išvadas kad 1 Savivaldybės taryba priimdama Tarybos sprendimą nepažeidė Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų vykdoma BP korektūra atliekama lokaliose miesto teritorijose ir įtakos į Jurginų gatvės teritoriją neturi o neplanuojamoje teritorijoje galioja 2008 10 30 priimti BP sprendiniai 2 Informacija apie BP keitimo pradžią pasiūlymų teikimo tvarką planavimo tikslus ir uždavinius planavimo organizatoriaus ir plano rengėjų adresus bei telefonus apie koncepcijos stadijoje parengtą SPAV ataskaitą susipažinimo terminus vietą viešo svarstymo datą laiką motyvuotų pasiūlymų pateikimo tvarką buvo pateikta teisės aktuose nustatyta tvarka Viešinimo procedūros nepažeistos rengiant BP keitimo parengiamąjį etapą visuomenė buvo tinkamai informuota ir svarstymo metu galėjo pareikšti savo pasiūlymus 3 BP rengėjo veikloje nagrinėjant pasiūlymus dėl BP keitimo koncepcijos Procedūrinių pažeidimų nenustatyta 5 2 2 Pareiškėja šio tyrimo metu du kartus kreipėsi į Inspekciją pateikdama skundus dėl Savivaldybės BP planavimo organizatoriaus ir kitų dalyvių veiksmų BP keitimo koncepcijos rengimo ir tvirtinimo etape dėl Tarybos sprendimo teisėtumo Inspekcija pateikė atsakymus Pareiškėjai kuriuose pagal kompetenciją konstatavo 1 Savivaldybės administracijos direktorius gavęs Pareiškėjos 2013 03 05 prašymą sukviesti viešą susirinkimą dėl BP keitimo koncepcijos svarstymo ir šios koncepcijos neteikimo Savivaldybės tarybai turėjo į jį atsakyti per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos Savivaldybė to neatliko 2 2013 08 19 Savivaldybės Nuolatinės statybos kompleksinio derinimo komisija BP keitimo nesuderino nes KPD konstatavo kad BP sprendiniai neatitinka KPD 2011 11 30 išduotų planavimo sąlygų rajono lygmens bendrojo planavimo dokumentams rengti Panevėžio skyrius teritorijų planavimo dokumentų procedūrų ir sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams patikrins kai dokumentas bus viešai apsvarstytas ir pasibaigęs Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytas planavimo organizatoriaus atsakymo į pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims apskundimo terminas bus suderintas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis 3 Inspekcijos skyriaus atsakymai į pareiškėjų skundus gali būti skundžiami Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Pareiškėja Seimo kontrolieriui šio tyrimo metu nepateikė duomenų kad būtų apskundusi Inspekcijos išvadas atsakymus Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 5 3 Seimo kontrolierius pripažino Pareiškėjos skundą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų neveikimo pagrįstu ir rekomendavo iki 2014 12 31 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją atlikti Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo proceso valstybinę priežiūrą ir apie rezultatus informuoti Asociaciją bei Seimo kontrolierių 5 6 Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba skundo tyrimui pateikė informaciją ir paaiškinimą 6 1 2013 04 25 gavo Pareiškėjos prašymą Dėl Savivaldybės tarybos sprendimo Į prašymą atsakyta 2013 05 09 raštu ir 2013 07 03 raštu 6 2 Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 2 str nustato kad Vyriausybės atstovas atlieka savivaldybių administracinę priežiūrą tai yra prižiūri ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų ar vykdo Vyriausybės sprendimus 6 3 Lietuvos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas administracinėse bylose toliau vadinama LVAT Nr A7 1061 05 A 1823 08 Panevėžio apygardos administracinis teismas byloje Nr 1 19 552 2009 yra pasisakęs jog jei yra sukurti specialūs subjektai kuriems teisės aktai priskiria specialiąsias kontrolės funkcijas Vyriausybės atstovas įgyvendindamas savivaldos institucijų veiklos teisėtumo kontrolės funkciją turi pareigą reaguoti ir į specialiųjų teisės normų pažeidimus įtarimus dėl pažeidimo tačiau atsižvelgiant į tokių subjektų funkcijas kompetenciją Vyriausybės atstovo įgaliojimai baigiasi pranešimu apie galimą pažeidimą pagal teisėtumo kontrolės ir bendradarbiavimo principus šiems subjektams jog jie vykdydami priskirtas specialiąsias kontrolės funkcijas atliktų įstatymu nustatytas administravimo procedūras 6 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 01 12 nutarimu Nr 11 patvirtinto Vyriausybės atstovo veiklos koordinavimo ir informacijos apie veiklą pateikimo tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta kad Vyriausybės atstovas nustatęs kad teisės akto projektas ar teisės aktas gali prieštarauti įstatymui ar Vyriausybės sprendimui už kurių įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą yra atsakinga atitinkama valstybės institucija apie galimus pažeidimus praneša įstatymo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą vykdančiai valstybės institucijai Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 831 3D 868 Dėl teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo 4 1 punktas nustato kad savivaldybės lygmens bendrojo specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ir detaliųjų planų priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos konstatuotina jog Vyriausybės atstovė patikrinti ir įvertinti pareiškėjų prašyme nurodomo 2013 03 28 Savivaldybės tarybos sprendimo Nr 1 56 Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos patvirtinimo teisėtumo ar jo atitikimo įstatymams ir kitiems teisės aktams negali 6 5 Bendruomenė jau yra kreipusis į Inspekcijos Panevėžio skyrių todėl Vyriausybės atstovei pagrindo persiųsti Pareiškėjos prašymą minėtai institucijai nėra ši informacija Pareiškėjui nurodyta 2013 07 03 Vyriausybės atstovės rašte Nr 1 85 7 Inspekcija Seimo kontrolieriui pateikė informaciją ir paaiškinimus 7 1 Teritorijų planavimo įstatymo toliau vadinama Įstatymas redakcija galiojusi iki 2014 01 0 34 str l d nustatyta kad valstybinė teritorijų planavimo priežiūra tai tikrinimas ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus bendrųjų specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolė taip pat tikrinimas ar sprendiniai atitinka Įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 831 3D 868 patvirtinto Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo toliau vadinama Priežiūros tvarkos aprašas 3 p nustatyti teritorijų planavimo valstybinės priežiūros toliau vadinama Priežiūra subjektai 1 Inspekcija Priežiūros tvarkos aprašo 4 1 p nustatyta kad Inspekcija atlieka valstybės Vyriausybės Vyriausybės įgaliotos institucijos lygmens bendrojo bei specialiojo teritorijų planavimo išskyrus žemėtvarkos schemas kaimo plėtros žemėtvarkos projektus žemėvaldos projektus bei planus 6 miškų tvarkymo schemas ir valstybės sienos krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų teritorijų detaliojo planavimo dokumentų taip pat savivaldybės lygmens bendrojo specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ir detaliųjų planų Priežiūrą 7 2 Panevėžio skyrius 2013 04 16 gavo Bendruomenės skundą į kurį atsakė 2013 05 15 raštu Nr 2D 7538 18 2 Atsakyme nurodė 7 2 1 Planavimo organizatorius vadovaudamasis Nuostatų 5 1 punktu turi pateikti informaciją apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumento projektą kuri skelbiama vietos laikraštyje ir savivaldybės interneto tinklalapyje Kartu jis nurodo kam ir kokiu adresu teikti pasiūlymus pateikia planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresus telefonus elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresus Planavimo organizatorius vadovaudamasis Nuostatų 19 punktu supažindina visuomenę su koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita paskelbia atitinkamą informaciją savivaldybės interneto tinklalapyje informuoja apie visuomenės galimybes teikti pasiūlymus 7 2 2 Planavimo organizatorius Savivaldybės administracijos direktorius 2012 06 20 interneto tinklalapyje paskelbė kad Pradedamas rengti Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas Skelbime nurodė kad pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu nurodant vardą pavardę adresą ir motyvus kuriais pagrindžiamas pasiūlymas pateikia privalomus priedus 2012 09 26 planavimo organizatorius interneto tinklalapyje paskelbė kad Pradėtas rengti Panevėžio miesto teritorijos BP keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas Skelbime išdėstė planavimo tikslus ir uždavinius informavo kad po Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento bus rengiama Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 2012 11 05 planavimo organizatorius interneto tinklalapyje paskelbė pranešimus apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimą Su vertinimo subjektų išvadomis galima susipažinti pas planavimo organizatorių Taip pat informuojama kad visuomenė gali teikti motyvuotus pasiūlymus 7 2 3 Nors teisės aktuose pareigos atlikti išankstinį iki kol dokumentas nustatyta tvarka nepateiktas tikrinti Inspekcijai teritorijų planavimo dokumento planavimo procedūrų patikrinimą nėra nustatyta Panevėžio skyriaus specialistai 2013 05 15 rašte Nr 2D 7538 18 2 nurodė teisės aktų nuostatas reglamentuojančias teritorijų planavimo dokumentų viešumo užtikrinimo procedūrų atlikimą nurodė faktines aplinkybes pateikė informaciją apie atliktas BP viešumo užtikrinimo procedūras atliko jų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą ir nustatė BP planavimo organizatorius Savivaldybės administracijos direktorius ir Plano rengėjas organizuodami ir atlikdami BP keitimo procedūras nepažeidė Įstatymo Taisyklių ir Nuostatų reikalavimų 7 2 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 09 18 nutarimu Nr 1079 patvirtinti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai toliau vadinama Nuostatai reglamentuoja bendrąją ir supaprastintą visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarką taip pat bendrojo specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų projektų rengimo viešumą užtikrinančias procedūras Nuostatų 18 p nustatyta kad planavimo organizatorius Nuostatų 5 1 punkte nurodytą informaciją dokumento rengimo pradžią planavimo tikslus planavimo darbų programą apie tai ar bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas toliau vadinama SPAV apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumento projektą skelbia vietos laikraštyje savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų kuriose yra planuojama teritorija skelbimų lentose Kartu jis nurodo kam ir kokiu adresu teikti pasiūlymus pateikia planavimo organizatoriaus plano rengėjo adresus ir telefonus elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresus Nuostatų 19 p nurodyta kad planavimo organizatorius supažindina visuomenę su koncepcijos stadijoje rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais jų alternatyvomis 7 SPAV ataskaita paskelbia atitinkamą informaciją savivaldybės interneto tinklalapyje be to informuoja apie visuomenės galimybes teikti pasiūlymus 7 2 5 informacija apie pradedamą rengti BP keitimą buvo paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje skelbimas buvo paviešintas Savivaldybės interneto svetainėje ir 2012 06 18 vietos laikraštyje E Šiuose skelbimuose nurodyti dokumento tikslai rengimo terminai pateikti planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonai elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai kam ir kokiu adresu teikti pasiūlymus taip kaip tai yra numatyta Nuostatų 18 p Patiksliname kad Savivaldybės teritorijoje nėra įsteigtos seniūnijos 7 2 6 planavimo organizatorius visuomenę su koncepcijos stadijoje parengtais BP keitimo sprendiniais supažindino Savivaldybės interneto tinklalapyje paviešindamas SPAV ataskaitą kurios sudėtyje pateiktos BP keitimo koncepcijos tekstinė ir grafinė dalys Informacija apie parengtą SPAV ataskaitą buvo paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje ir 2012 11 02 vietos laikraštyje F pranešime apie parengtą SPAV ataskaitą buvo nurodyta kad teikti pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos galima planavimo organizatoriui raštu susipažinti su minėta ataskaita galima nuo 2012 10 31 iki 2012 11 29 Savivaldybės pirmajame aukšte SPAV ataskaitos viešas aptarimas įvyks 2012 11 29 13 val Savivaldybės II aukšto salėje taip kaip tai yra numatyta Nuostatų 19 p 7 3 BP keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos viešas pristatymas visuomenei įvyko taip kaip buvo nurodyta skelbimuose o iš dalyvių sąrašo matyti kad Pareiškėjas Pareiškėja SPAV ir koncepcijos viešame pristatyme nedalyvavo 7 4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 12 14 įsakymu Nr D1 591 patvirtintų Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklių toliau vadinama Taisyklės 29 p nustatyta kad miestų ir miestelių teritorijų vystymo erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui ir aprobuojama savivaldybės taryboje 7 5 BP keitimas yra rengiamas Panevėžio miesto teritorijai todėl pagal tvirtinančią instituciją šis planas yra savivaldybės lygmens o pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį rajono lygmens teritorijų planavimo dokumentas todėl vadovaujantis Nuostatų 9 p atsakymas į 2013 04 13 pasiūlymą turėjo būti pateiktas raštu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų 7 6 Planavimo darbų programos 10 3 p nustatytas BP keitimo uždavinys patikslinti atnaujinti inžinerinės infrastruktūros svarbių gatvių trasas ir inžinerinių tinklų vystymo prioritetus įvertinant parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų detaliųjų ir specialiųjų planų sprendinius Susieti miesto bendrojo plano sprendinius su Panevėžio rajono bendrojo plano sprendiniais Savivaldybės tarybos 2013 01 08 sprendimo dėl Panevėžio miesto teritorijos BP keitimo koncepcijos patvirtinimo projekto aiškinamojo rašto 3 p nurodytas BP keitimo uždavinys atitinka Darbų programos 10 3 p pateiktą uždavinį todėl nėra pagrindo manyti kad BP uždaviniai buvo pakeisti 7 7 2013 04 16 skundas Inspekcijoje gautas ir užregistruotas 2013 04 16 registracijos Nr 3D 1123 18 2 pavestas nagrinėti Panevėžio skyriaus vyriausiajam specialistui Juozui Nevierai vadovaujantis Inspekcijos viršininko 2009 12 24 įsakymu Nr 1V 47 patvirtintų Panevėžio skyriaus nuostatų 8 6 p kuriame nustatyta kad Panevėžio skyrius nagrinėja ir sprendžia ginčus dėl teritorijų planavimo procesų ir procedūrų tvarkos pažeidimų kai nagrinėjami tikrinami nuostatų 8 1 ir 8 2 punktuose nurodyti teritorijų planavimo dokumentai Šių nuostatų 8 l p nurodyti savivaldybės lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentai 7 8 Inspekcija pagal kompetenciją atlieka teritorijų planavimo dokumentų procedūrų kontrolę ir nagrinėja jų atitiktį teisės aktų reikalavimams teritorijų planavimo dokumentų baigiamojo etapo tvirtinimo stadijos metu kai dokumentas yra pateiktas tikrinti Inspekcijai 8 Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 8 Lietuvos Respublikos įstatymai 8 1 Teritorijų planavimo įstatyme Įstatymas nustatyta 8 1 1 redakcija galiojusi iki 2014 01 01 1 32 straipsnis 1 Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu taip pat konsultavimosi metu 2 Planavimo organizatorius išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą su paaiškinimais kaip atsižvelgta į visuomenės nuomonę visuomenės pasiūlymų kopijas arba šių pasiūlymų kopijas kompiuterinėje laikmenoje ir kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms institucijoms Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Valstybinę priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui 3 Teritorijos planavimo proceso metu iki teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo neteisėtai priimtą administracinį sprendimą ir neteisėtai priimtą administracinį sprendimą dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo administracine tvarka panaikina šį sprendimą priėmęs subjektas arba teismas jeigu šis sprendimas nepanaikinamas administracine tvarka 2 34 straipsnis 1 Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra tai tikrinimas ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus bendrųjų planavimo dokumentų rengimo svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolė taip pat tikrinimas ar sprendiniai atitinka šio Įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus 2 Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka 2 savivaldybės lygmens bendrojo specialiojo teritorijų planavimo dokumentų detaliųjų planų Aplinkos ministerijos įgaliota institucija 5 Teritorijų planavimo dokumentas teikiamas tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai pasibaigus šio Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytam teritorijų planavimo dokumento sprendinių apskundimo terminui 6 Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą pagal kompetenciją kontroliuoja valstybės ir savivaldybės institucijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 3 35 straipsnis Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas 1 tikrina ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo svarstymo derinimo procedūros ir sprendiniai atitinka šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus 2 nustačiusi šio straipsnio 1 punkte nurodytų reikalavimų pažeidimus reikalauja juos ištaisyti šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nesilaikantiesiems reikalavimų taiko administracinio poveikio priemones 3 teikia motyvuotas išvadas teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančiai institucijai dėl dokumento tvirtinimo tikslingumo 4 pagal kompetenciją vienus metus po viešojo administravimo subjekto priimto su teritorijų planavimu susijusio administracinio sprendimo šio Įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja su šiuo administraciniu sprendimu susijusius skundus ir pranešimus 8 2 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nustatyta 8 2 1 3 straipsnis 1 Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atlieka šios institucijos toliau teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijos 3 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos toliau Inspekcija 5 Teritorijų planavimo valstybinė priežiūra apima 1 teritorijų planavimo proceso procedūrų ir su teritorijų 9 planavimu susijusių administracinių sprendimų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams tikrinimą 2 teritorijų planavimo dokumentų sprendinių atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams tikrinimą 3 privalomųjų nurodymų pateikti reikalingą informaciją dokumentus pašalinti patikrinimų metu nustatytus teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus teikimą 4 asmenų prašymų skundų ar pranešimų susijusių su teritorijų planavimo procesu nagrinėjimą 5 kitus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus su teritorijų planavimo valstybine priežiūra susijusius teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijų veiksmus 8 2 2 25 straipsnis 9 Skundų ar pranešimų dėl pažeidimų teritorijų planavimo srityje nagrinėjimo tvarką nustato teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijos Skundų ar pranešimų dėl pažeidimų statybos srityje nagrinėjimo tvarką atvejus kai šie skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas nustato Inspekcija 10 Skundas dėl Inspekcijos padalinių priimtų administracinių sprendimų teikiamas teismui o Inspekcijos viršininko nustatytais atvejais skundas gali būti teikiamas Inspekcijos viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui 8 3 Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta 8 3 1 12 straipsnis 1 Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje 2 Seimo kontrolieriai netiria savivaldybių tarybų kaip kolegialių institucijų veiklos 4 Seimo kontrolieriai netikrina teismų priimtų sprendimų nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo 8 3 2 17 straipsnis 1 Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą apie tai informuodamas pareiškėją jeigu 2 skundas paduotas praėjus šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytam terminui 3 skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai 6 padaro išvadą kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje 4 Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės skundo tyrimas nutraukiamas 8 4 Administracinių bylų teisenos įstatyme toliau vadinama ABTĮ reglamentuojama 8 4 1 5 straipsnis 1 Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas 8 4 2 3 straipsnis 1 Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje 2 Teismas nustato ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos taip pat ar aktas veika neprieštarauja tikslams bei uždaviniams dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus 8 4 3 6 straipsnis Teisingumą administracinėse bylose vykdo tik teismai vadovaudamiesi visų asmenų lygybe įstatymui ir teismui nepaisant lyties rasės tautybės kalbos kilmės socialinės padėties tikėjimo įsitikinimų ar pažiūrų veiklos rūšies ir pobūdžio gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių 8 4 4 15 straipsnis Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl 1 valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo 9 Teismų praktika Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas LVAT formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus pastaba analizuojamoje teismų praktikoje vadovaujamasi Teritorijų planavimo įstatymo redakcija galiojusia iki 2014 01 01 9 1 LVAT 2012 02 06 administracinėje byloje Nr A502 169 2012 konstatavo 10 Administracinis ginčas kilo dėl valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos atsakymo kurio apskundimo teismui galimybė numatyta Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje teisės aktai nenumato planavimo organizatoriaus pareigos bet kuriuo atveju priimti visus visuomenės teikiamus pasiūlymus planavimo organizatorius neprivalo priimti teikiamų pasiūlymų ir turi tik motyvuotai paaiškinti pasiūlymų

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2159 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-11-17 PAŽYMA Nr. 4D-2014/1-898 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  uždraudimą B ir C statyti tvorą Pareiškėjas nenurodė nei 2014 02 18 prašyme aplinkos ministrui nei 2014 02 20 pretenzijoje Inspekcijai Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 8 Lietuvos Respublikos statybos įstatyme redakcija galiojusi nuo 2013 07 16 iki 2014 01 01 nustatyta 23 straipsnio 25 punktas 25 Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti rašytiniai sutikimai neprivalomi jeigu dėl anksčiau pastatytų statinių per vienus metus nuo statybos pradžios iš šiuos sutikimus turėjusių duoti asmenų statytojui arba statinio savininkui nebuvo pateikta pretenzijų 27 straipsnis 1 Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 3 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2 tikrina visų naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų statinių statybos teisėtumą kitais atvejais statybos teisėtumą tikrina pasirinktinai 9 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nustatyta 25 straipsnis 8 Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų statybos srityje Teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų statybos srityje sąrašą tvirtina Inspekcijos viršininkas 9 Skundų ar pranešimų dėl pažeidimų teritorijų planavimo srityje nagrinėjimo tvarką nustato teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijos Skundų ar pranešimų dėl pažeidimų statybos srityje nagrinėjimo tvarką atvejus kai šie skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas nustato Inspekcija 4 10 Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse toliau vadinama Taisyklės patvirtintose Inspekcijos viršininko 2014 01 08 įsakymu Nr 1V 5 įsigaliojo 2014 02 12 nurodyta 5 Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Mažareikšmiai teisės aktų pažeidimai teisės aktų reikalavimų pažeidimai nepadarę žalos viešajam interesui ir kitiems konkrečia teisės norma saugomiems interesams arba kuriais padaryta žala labai nedidelė nurodyti šių Taisyklių 43 punkte 6 Nagrinėdami asmenų prašymus skundus ir pranešimus Inspekcijos darbuotojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms teisingumo sąžiningumo ir protingumo taip pat Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės objektyvumo proporcingumo nepiktnaudžiavimo valdžia tarnybinės pagalbos efektyvumo subsidiarumo ir vieno langelio principais 30 Asmenų prašymai skundai pranešimai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo su visais papildomais dokumentais ir informacija Inspekcijoje jei kiti teisės aktai nenustato kitaip Jei skundo nagrinėjimo metu pareiškėjas patikslina papildo skundą arba suformuluoja iš esmės naujus reikalavimus skundo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto papildyto skundo gavimo dienos 31 Jeigu prašymo skundo pranešimo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu posėdžio sušaukimu faktinių duomenų patikrinimo vietoje organizavimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo skundo pranešimo gavimo Inspekcijoje Inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo prašymo skundo pranešimo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 31 punkte nustatyto termino pabaigos Inspekcija išsiunčia asmeniui jo prašymą skundą pranešimą nagrinėjančio darbuotojo parengtą pranešimą raštu arba elektroniniu būdu jeigu prašymas skundas pranešimas pateiktas elektroniniu būdu Pranešime nurodomos prašymo skundo pranešimo nagrinėjimo pratęsimo priežastys 41 Skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai 41 5 skundas ar pranešimas paduotas dėl mažareikšmių teisės aktų pažeidimų nurodytų šių Taisyklių 43 punkte 43 Mažareikšmiais teisės aktų pažeidimais laikomi 43

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2158 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-12-05 PAŽYMA Nr. 4D-2013/1-1785 DĖL X IR A SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  kad Nr bei upės į žemės sklypų plotus neįskaičiuotas ir nėra servitutinis 5 3 Toje vietoje kur suprojektuotas Kelias įsiremia į upę jokio tilto tiltelio nėra Tiltelis yra maždaug už 20 metrų nuo Projekte suprojektuotos pažymėtos Kelio vietos Tai pažymėta ir 2007 12 22 Vilniaus apygardos teismo sprendime civilinėje byloje Nr Duomenų kada kieno ir kokiu pagrindu tiltelis įrengtas kam priklauso nuosavybės teise Trakų rajono savivaldybės administracija neturi Tiltelis teisiškai neįregistruotas kaip nekilnojamasis turtas 5 4 Minimas savavališkai pastatytas tiltas žinoma preliminari tilto tiltelio atsiradimo data 2001 m Trakų rajono savivaldybės administracijai Trakų rajono savivaldybės administracijos Paluknio seniūnijai yra žinomas Trakų rajono savivaldybės administracijos Paluknio seniūnija 2008 01 10 raštu Nr S 02 kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą dėl savavališkai pastatyto tilto likvidavimo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008 02 26 raštu Nr 100 11 60 20 pateikė išvadą dėl galimybės nagrinėjamą tiltą nugriauti pačiai seniūnijai 5 5 2013 10 08 vyko Paluknio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešasis svarstymas kurio metu priimtas sprendimas nepanaikinti nagrinėjamo bendro naudojimo kelio 5 6 Šiuo tiltu tilteliu naudojosi g gyventojai motyvuodami tuo kad k eina per pramonines gyvenvietės teritorijas kuriose nuolatos vyksta specializuotų transporto priemonių technikos eismas to pasėkoje apsunkinamas susisiekimas šiomis gatvėmis ir sumažėja eismo saugumas Įvertinus Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio ORT10LT M 1 10000 sudaryto pagal 1995 2001 2005 2006 ir 2009 2010 metais atliktas aerofotografines nuotraukas duomenis darytina išvada kad Projekto planinėje dalyje suprojektuotas Kelias ir faktiškai naudojamo kelio vieta nesutampa Šis faktas buvo užfiksuotas ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 06 30 įsakymu Nr P2 687 sudarytos darbo grupės organizuotame ir UAB D vykdytame bendro naudojimo kelio kaime padėties ženklinime 3 5 7 Trakų rajono savivaldybės administracija k gyventojų prašymu numato 2014 m ieškoti galimybių nupirkti paslaugą parengti techninį projektą vietinės reikšmės kelio ir pralaidos per upę statybai suprojektuoto Kelio atkarpoje Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 6 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 2 straipsnis 2 Nekilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės 3 Kilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra daiktai kurie iš vienos vietos į kitą gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės 7 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnis Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 2 Statinys pastatas arba inžinerinis statinys turintis laikančiąsias konstrukcijas kurios visos ar jų dalis sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus ir kuris yra nekilnojamasis daiktas 8 Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 5 dalis Žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuojami grąžinamos perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai nustatomi jų plotai ir ribos suprojektuojamas bendrojo naudojimo kelių tinklas žemės sklypams nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis žemės servitutai ir žemės naudojimo sąlygos Išvados 9 Pareiškėjos prašo išsaugoti tiltelį 10 Inspekcijos pareigūnai kartu su aplinkos apsaugos specialistas dalyvaujant suinteresuotiems asmenims pažymos 5 1 punktas faktines aplinkybe patikrino vietoje Patikrinimo metu

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2037 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-11-10 SEIMO KONTROLIERIUS SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA ATLIKTO TYRIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  2014 09 30 atliko patikrinimą ir surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr 49ŽN 286 7 1 2 Patikrinimo metu buvo nustatyta kad valstybinėje žemėje šalia gyvenamojo namo yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė Užimamas valstybinės žemės plotas apie 265 m2 7 1 3 Automobiliai į automobilių stovėjimo aikštelę esančią prie c namo patenka važiuodami pėsčiųjų taku 7 2 2014 10 16 raštu Nr 49JSN 14 49 105 1850 pateiktos informacijos nustatyta NŽT Vilniaus miesto skyrius kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės Fabijoniškių seniūniją rašto kopijos pateiktos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai bei Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto šeštajam policijos komisariatui 4 prašydamas pateikti informaciją kas įrengė minėtą automobilių stovėjimo aikštelę ir kam ji priklauso Nenustačius automobilių stovėjimo aikštelės savininkų prašome inicijuoti procedūras dėl bešeimininkio turto pripažinimo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Tyrimui reikšmingi teisės aktai 8 Lietuvos Respublikos teisės aktai 8 1 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 1 1 8 straipsnis 1 Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija 8 1 2 14 straipsnis 1 Inspekcijos pareigūnas nustatęs kad statyba yra savavališka surašo savavališkos statybos aktą Aktas įteikiamas pasirašytinai registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka statytojui o jeigu jo nėra vienam iš šių asmenų 1 statinio ar jo dalies savininkui valdytojui ar naudotojui 2 žemės sklypo ar jo dalies kurioje nustatyta savavališka statyba savininkui valdytojui ar naudotojui 2 Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui privalomąjį nurodymą šio asmens lėšomis vienu iš šių būdų pašalinti savavališkos statybos padarinius 1 nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę 2 išardyti savavališkai pastatytas įrengtas sumontuotas ir pan ar perstatytas statinio dalis ir jeigu būtina sutvarkyti statybvietę 8 1 3 25 straipsnis 1 Jeigu šiame įstatyme nenustatyta kitaip skundai ir pranešimai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo dienos dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį ir tikrinamus subjektus ir nurodant patikrinimo termino pratęsimo priežastis Skundai ir pranešimai kiek to nereglamentuoja šis įstatymas nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka 8 2 Žemės įstatymo 32 straipsnis 3 Nacionalinė žemės tarnyba 9 organizuoja ir vykdo valstybinę žemės naudojimo kontrolę 9 Kiti teisės aktai 9 1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 08 22 nutarimu Nr 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių toliau vadinama Prašymų nagrinėjimo taisyklės 10 punktas Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją Jeigu institucija kuriai pateiktas prašymas neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai pasilikdama prašymo kopiją ir raštu praneša apie tai asmeniui paaiškindama persiuntimo priežastis 9 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 12 12 nutarimu Nr 1244 patvirtintų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 6 punktas Žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys asmenys 6 1 pagal kompetenciją nustatę valstybinės ir privačios žemės naudojimo reikalavimų pažeidimus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus 9 3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 09 22 nutarimu Nr 1138 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų toliau vadinama Aplinkos ministerijos nuostatai 9 3 1 7 punktas Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra 7 2 formuoti valstybės politiką statybos ir jos priežiūros srityse ir organizuoti koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą 9 3 2 8 punktas Aplinkos ministerija atlieka šias funkcijas 8 2 siekdama 7 2 punkte nurodyto veiklos tikslo 8 2 1 rengia įstatymų projektus planavimo dokumentus 5 statybos ir jos priežiūros klausimais arba dalyvauja juos rengiant organizuoja koordinuoja ir kontroliuoja šiame punkte nurodytų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus 9 4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 07 09 įsakymu Nr 349 patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų toliau vadinama Inspekcijos nuostatai 9 4 1 2 punktas Inspekcijos paskirtis pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą 9 4 2 10 punktas Inspekcijos veiklos tikslai 10 2 užtikrinti kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai 9 4 3 11 punktas Inspekcija atlieka šias funkcijas 11 2 4 pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus ar pranešimus susijusius su statybos procesu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka taip pat ir Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka Skundus ir pranešimus kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka skundai ir pranešimai dėl teisės aktų reikalavimų mažareikšmių pažeidimų nenagrinėjami 9 4 4 18 punktas Inspekcijos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atsakingas aplinkos ministrui 9 4 5 19 punktas Inspekcijos viršininkas 19 7 nustato Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetencijos bei atsakomybės ribas tvirtina jų pareigybių aprašymus 19 8 skatina Inspekcijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus skiria jiems tarnybines nuobaudas 9 5 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 03 16 įsakymu Nr D1 229 patvirtinto Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo toliau vadinama Aprašas galiojo iki 2014 06 25 31 punktas Jeigu prašymo skundo pranešimo išsprendimas yra priskirtas Ministerijos pavaldžiai institucijai minėtas prašymas skundas pranešimas yra nukreipiamas tik pavaldžios institucijos vadovui su Ministerijos vadovybės rezoliucija Išnagrinėti o Dokumentų tvarkymo skyrius informuoja pareiškėją apie tai kad jo raštas yra persiųstas atitinkamai institucijai Pastaruoju atveju Ministerijai pavaldi institucija atsakymą rengia ant savo blanko 9 6 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 06 14 įsakymu Nr 194 patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų toliau vadinama NŽT nuostatai 1 punktas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo žemės reformos žemėtvarkos planavimo nekilnojamojo turto kadastro apskaitos geodezijos kartografijos valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse Išvados 10 Apibendrinus tyrimo metu gautą informaciją dokumentus kopijos susijusius su Aplinkos ministerijos ir Inspekcijos pareigūnų veiksmais nagrinėjant Pareiškėjo skundą bei teisinį reglamentavimą nurodytą pažymos 8 9 punktuose konstatuotina 10 1 Vadovaujantis Inspekcijos nuostatų 19 7

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2021 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-11-06 PAŽYMA Nr. 4D-2013/1-1619 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  žemės sklypų kad Nr bei upės į žemės sklypų plotus neįskaičiuotas ir nėra servitutinis 6 3 Toje vietoje kur suprojektuotas Kelias įsiremia į upę jokio tilto tiltelio nėra Tiltelis yra maždaug už 20 metrų nuo Projekte suprojektuotos pažymėtos Kelio vietos Tai pažymėta ir 2007 12 22 Vilniaus apygardos teismo sprendime civilinėje byloje Nr Duomenų kada kieno ir kokiu pagrindu tiltelis įrengtas kam priklauso nuosavybės teise Trakų rajono savivaldybės administracija neturi Tiltelis teisiškai neįregistruotas kaip nekilnojamasis turtas 6 4 2012 10 30 Prašyme minimas savavališkai pastatytas tiltas žinoma preliminari tilto tiltelio atsiradimo data 2001 m Trakų rajono savivaldybės administracijai Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijai yra žinomas Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnija 2008 01 10 raštu Nr S 02 kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą dėl savavališkai pastatyto tilto likvidavimo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008 02 26 raštu Nr 100 11 60 20 pateikė išvadą dėl galimybės nagrinėjamą tiltą nugriauti pačiai seniūnijai 6 5 2013 10 08 vyko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešasis svarstymas kurio metu priimtas sprendimas nepanaikinti nagrinėjamo bendro naudojimo kelio 6 6 Šiuo tiltu tilteliu naudojosi g gyventojai motyvuodami tuo kad eina per pramonines gyvenvietės teritorijas kuriose nuolatos vyksta specializuotų transporto priemonių technikos eismas to pasėkoje apsunkinamas susisiekimas šiomis gatvėmis ir sumažėja eismo saugumas Įvertinus Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio ORT10LT M 1 10000 sudaryto pagal 1995 2001 2005 2006 ir 2009 2010 metais atliktas aerofotografines nuotraukas duomenis darytina išvada kad Projekto planinėje dalyje suprojektuotas Kelias ir faktiškai naudojamo kelio vieta nesutampa Šis faktas buvo užfiksuotas ir 3 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 06 30 įsakymu Nr P2 687 sudarytos darbo grupės organizuotame ir UAB B vykdytame bendro naudojimo kelio kaime padėties ženklinime 6 7 Trakų rajono savivaldybės administracija gyventojų prašymu numato 2014 m ieškoti galimybių nupirkti paslaugą parengti techninį projektą vietinės reikšmės kelio ir pralaidos per upę statybai tarp suprojektuoto Kelio atkarpoje Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 7 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 2 straipsnis 2 Nekilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės 3 Kilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra daiktai kurie iš vienos vietos į kitą gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės 8 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnis Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 2 Statinys pastatas arba inžinerinis statinys turintis laikančiąsias konstrukcijas kurios visos ar jų dalis sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus ir kuris yra nekilnojamasis daiktas 9 Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 5 dalis Žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuojami grąžinamos perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai nustatomi jų plotai ir ribos suprojektuojamas bendrojo naudojimo kelių tinklas žemės sklypams nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis žemės servitutai ir žemės naudojimo sąlygos Išvados 10 Pareiškėjas skunde teigia kad ant jo žemės sklypo neteisėtai pastatytas tiltelis per upę kuris trukdo upės srovei tekėti esant karštiems orams upė išdžiūva

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2020 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-10-29 PAŽYMA Nr. 4D-2014/1-742 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  pastatyti minėti statiniai Inspekcijoje nėra Savininkų teigimu Sklypą ir visus jame esančius statinius sodo pastatą ūkio pastatą pavėsinę malkinę ir tvorą pagal 2006 01 25 pirkimo pardavimo sutartį Nr 38 307 jie įsigijo 2006 metais Remiantis Inspekcijos pateiktu Nekilnojamojo turto registro Nr išrašu pareiškėjas žemės sklypo esančio tapo 2009 04 27 6 26 4 Statybos įstatymo 23 straipsnio 25 dalyje nurodyta kad šio straipsnio l dalies 5 punkte nurodyti rašytiniai sutikimai neprivalomi jeigu dėl anksčiau pastatytų statinių per vienus metus nuo statybos pradžios iš šiuos sutikimus turėjusių duoti asmenų statytojui arba statinio savininkui nebuvo pateikta pretenzijų 6 26 5 Taisyklių 391 punkte nustatyta kad skundo pranešimo susijusio su galimais pažeidimais statybos srityje nagrinėjimas nutraukiamas ir apie tai raštu pranešama jo pateikėjui jei nustatoma kad per vienerius metus dėl statybos neturint Statybos įstatymo 23 straipsnio l dalies l 47 punktuose nurodyto statybą leidžiančio dokumento arba jį turint tačiau pažeidus esminius statinio projekto sprendinius jei paaiškėja kad statiniai pastatyti seniau kaip prieš 10 metų 391 4 papunktis dėl statybos neturint Statybos įstatymo 23 straipsnio l dalies 5 punkte nurodyto statybą leidžiančio dokumento jei nustatoma kad per vienerius metus nuo statybos pradžios statytojui dėl statybos nebuvo pareikšta rašytinės pretenzijos arba kreiptasi į valstybės ar savivaldybių institucijas 391 5 3 papunktis jei nėra statybos pradžios datą įrodančių dokumentų o liudytojų parodymai dėl statybos pradžios datos yra prieštaringi 391 5 4 papunktis 6 26 6 Pagal Išrašą sodo namo ir ūkio pastato esančių Sklype statybos pradžios metai yra 1973 Tai yra statyba pradėta daugiau negu prieš 10 metų Pagal Išrašo duomenis Sklypo įregistravimo pagrindas yra 2006 01 25 pirkimo pardavimo sutartis Nr 38 307 Savininkų teigimu Sklypą ir visus jame esančius statinius jie įsigijo 2006 metais Pareiškėjas dėl statinių esančių Sklype statybos teisėtumo kreipėsi į Inspekciją 2012 02 10 Iš pateiktų duomenų darytina išvada kad minėti pastatai tvora malkinė ir pavėsinė pastatyti daugiau negu prieš vienerius metus iki pareiškėjo 2012 02 10 prašymo pateikimo 6 26 7 Atsižvelgiant į pateiktus duomenis vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 25 dalies Taisyklių 391 4 391 5 3 391 5 4 papunkčių nuostatomis Inspekcija statinių statybos teisėtumo Sklype nagrinėjimą nutraukia 6 26 8 Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 6 27 Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo pavaduojančio viršininko pavaduotoją 2014 06 23 pavedime Nr PS 57 nurodyta 6 27 1 Vadovaudamasis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų 22 l punktu atsižvelgiant į Inspekcijoje 2014 06 18 gautą AB LESTO raštą Nr 41030 1634 kuriame nurodyta kad Sklype prie 0 4 kV elektros oro linijos toliau OL apsaugos zonoje įrengta pavėsinė turi būti visiškai nugriauta pavedu Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus toliau Skyrius vedėjui Aurelijui Kuisiui 1 imtis priemonių dėl Sklype įrengtos pavėsinės nustatytų pažeidimų padarinių pašalinimo 2 Apie atliktus veiksmus dėl pažeidimų pašalinimo prašome iki 2014 07 07 informuoti Inspekciją 6 30 Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 07 17 privalomajame nurodyme Nr 23 29 PN 617 nurodyta 6 30 1 Asmuo kuriam teikiams privalomasis nurodymas A 6 30 2 Privalomojo nurodymo esmė ir turinys nugriauti inžinerinį statinį stoginę po iki l kV įtampos elektros oro linija šalia oro linijos atramos žemės sklype kadastrinis Nr pastatytą pažeidžiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dali ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių 16 1 punktą 6 30 2 Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas 2015 01 17 7 Iš VEI pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta 7 1 VEI 2014 m vasario 3 d gavo Inspekcijos 2014 01 28 raštu Nr 7 14 KL2 38 persiųstą pareiškėjo skundą dėl statinių Sklype elektros linijos apsaugos zonoje 7 2 Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 20 1 punkto ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių 16 1 punkto reikalavimuose nustatyta jog elektros tinklų apsaugos zonoje be raštiško tinklus eksploatuojančios organizacijos sutikimo draudžiama statyti remontuoti rekonstruoti arba griauti bet kokius pastatus 8 7 3 VEI įvertinusi gautą informaciją nusprendė pareiškėjo skundą dėl statinių esančių Sklype elektros linijos apsaugos zonoje įrengimo patenkinti ir įpareigojo AB LESTO užtikrinti Elektros tinklų apsaugos taisyklių 16 1 p reikalavimo vykdymą bei apie tai iki 2014 m balandžio 15d informuoti VEI 7 4 AB LESTO 2014 m balandžio 8 d raštu Nr 40100 SK 129 VEI informavo kad vykdydama VEI įpareigojimą Sklypo savininkui A išsiuntė įspėjimą dėl pavėsinės iškėlimo taip pat surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą 7 5 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio l dalies 12 punktas nustato kad vykdydama statybos valstybinę priežiūrą Inspekcija turi teisę teikti viešojo administravimo subjektams kitiems juridiniams asmenims ir jų padaliniams kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms ir jų padaliniams fiziniams asmenims privalomuosius nurodymus pašalinti statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 7 6 Inspekcijos 2014 05 27 rašte Nr 2D 8309 7 9 adresuotame VEI ir AB LESTO nurodyta Prašome iki 2014 06 06 informuoti Inspekciją apie tai kokios priemonės taikomos dėl pažeidimų nurodytų VEI 2014 03 04 rašte Nr 2R 763 pašalinimo 7 7 AB LESTO 2014 06 18 rašte Nr 41030 1634 adresuotame Inspekcijai ir VEI kopija nurodyta AB LESTO išnagrinėjo kreipimusis dėl pavėsinės esančios Sklype įrengtos prie 0 4 kV elektros oro linijos toliau OL iš transformatorinės atr 2014 06 16 pakartotinio patikrinimo metu užėjus į kiemą nustatyta kad dalis pavėsinės esančios prie OL atr yra nenugriauta AB LESTO atsakingi darbuotojai Sklypo savininkui A surašys pakartotinį administracinį teisės pažeidimų protokolą Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 8 Lietuvos Respublikos teisės aktai 8 1 Įstatymai 8 1 1 Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta 12 straipsnis 1 Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje 4 Seimo kontrolieriai netikrina teismų priimtų sprendimų nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo 8 1 2 Viešojo administravimo įstatyme nustatyta 2 straipsnio 15 dalis Skundas asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą kuriame nurodoma kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai ir prašoma juos apginti 3 straipsnis Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais įstatymo viršenybės Šis principas reiškia kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus Administraciniai aktai susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais 5 tarnybinės pagalbos Šis principas reiškia kad viešojo administravimo subjektai rengdami administracinius sprendimus prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą 6 efektyvumo Šis principas reiškia kad viešojo administravimo subjektas priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis 19 straipsnio 1 dalis Administracinė procedūra pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens nurodyto skunde ar pranešime teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir 9 priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą 23 straipsnio 4 dalis Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui kuris turi reikiamus įgaliojimus ir apie tai praneša asmeniui Jeigu paaiškėja kad pradėjus administracinę procedūrą skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas administracinė procedūra sustabdoma kol teismas išnagrinės skundą ir apie tai pranešama asmeniui 31 straipsnis Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu kai skundas gautas elektroniniu paštu ir nurodomos pratęsimo priežastys 37 straipsnis Viešojo administravimo subjektas gali prašyti kito viešojo administravimo subjekto tarnybinės pagalbos administracinės procedūros sprendimui priimti jeigu 1 administracinės procedūros sprendimui priimti reikia informacijos kurios jis pats neturi 2 reikalingi dokumentai kuriuos turi tik viešojo administravimo subjektas į kurį kreipiamasi 3 kitais būtinais atvejais 8 1 3 Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta 3 straipsnis Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka 4 straipsnis Įstaigos teikdamos informaciją vadovaujasi šiais principais 1 informacijos išsamumo reiškiančio kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija 2 tikslumo reiškiančio kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją 3 teisėtumo reiškiančio kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais 16 straipsnio 2 dalis Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją jeigu 1 pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis 2 prašymo turinys yra nekonkretus 3 tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos 8 1 4 Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta 4 straipsnis Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka 8 1 5 Statybos įstatyme nustatyta 23 straipsnio 1 dalis Statybą leidžiantys dokumentai yra 1 naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju leidimas statyti naują statinį 2 ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju leidimas rekonstruoti statinį 3 pastato atnaujinimo modernizavimo atveju leidimas atnaujinti modernizuoti pastatą 4 kitais negu šios dalies 1 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 13 punktuose nurodytam statinio projektui kai jis yra privalomas 5 tais atvejais kai šios dalies 1 4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 23 straipsnio 25 dalis Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti rašytiniai sutikimai neprivalomi jeigu asmenys iš kurių iki statybos pradžios buvo privaloma gauti rašytinius sutikimus dėl statybos per vienus metus nuo statybos pradžios dėl statinio statybos statytojui statinio savininkui ar viešojo administravimo subjektams nepateikė savo rašytinių pretenzijų skundų pranešimų dėl statinio statybos Šios nuostatos netaikomos statybos valstybinėje žemėje atvejais 10 taip pat kai rašytinį sutikimą privaloma gauti iš valstybinės žemės patikėtinio 27 straipsnio 1 dalis Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 27 straipsnio 3 dalis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 1 tikrina ar statybą leidžiantys dokumentai išduoti teisėtai 2 tikrina visų naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų statinių statybos teisėtumą kitais atvejais statybos teisėtumą tikrina pasirinktinai 3 šio Įstatymo nustatytais atvejais sustabdo statybą 4 atlieka savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą 5 Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas arba teikia šias bylas teismui 6 dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo kreipiasi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus arba į teismą 27 straipsnio 7 dalis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją nenagrinėja skundų ir pranešimų jeigu skunde ar pranešime nurodyti klausimai nagrinėjami teisme arba šiais klausimais priimtas teismo sprendimas Skundų ir pranešimų dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją nenagrinėja jeigu nuo šių sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip vieni metai 8 1 6 Civilinio proceso kodekse nustatyta 163 straipsnis Teismas privalo sustabdyti bylą šiais atvejais 3 kai negalima nagrinėti tos bylos tol kol bus išspręsta kita byla nagrinėjama civiline baudžiamąja ar administracine tvarka 166 straipsnio 1 dalis Byla sustabdoma 2 šio Kodekso 163 straipsnio 3 punkte numatytais atvejais iki įsiteisės teismo sprendimas nuosprendis nutartis ar nutarimas arba iki bus priimtas nutarimas byloje nagrinėjamoje administracine tvarka 8 1 7 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nustatyta 23 straipsnio 1 dalis Inspekcija vykdydama statybos valstybinę priežiūrą turi teisę 1 atlikdamos teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą jeigu reikia teikti atitinkamiems viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims privalomuosius nurodymus pateikti išvadas jų kompetencijos klausimais 12 teikti viešojo administravimo subjektams kitiems juridiniams asmenims ir jų padaliniams kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms ir jų padaliniams fiziniams asmenims privalomuosius nurodymus pašalinti statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 8 1 8 Elektros energetikos įstatyme nustatyta 75 straipsnio 4 dalis Be perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus rašytinio sutikimo elektros energetikos objektų apsaugos zonose draudžiama statyti remontuoti rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius atlikti įvairius kasybos krovimo dugno gilinimo žemės kasimo sprogdinimo melioravimo užtvindymo darbus mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras įrengti gyvulių laikymo aikšteles vielines užtvaras ir metalines tvoras sodinti arba kirsti medžius atlikti kitus teisės aktuose numatytus ribojamus darbus ar veiksmus 8 2 Respublikos Vyriausybės ir ministerijų teisės aktai 8 2 1 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m sausio 8 d įsakymu Nr 1V 5 patvirtintose Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse aktuali redakcija reglamentuojama 9 punktas Inspekcijoje asmenų prašymai skundai ar pranešimai nagrinėjami tik pagal Inspekcijos kompetenciją Jeigu Inspekcija neįgaliota spręsti jai pateiktame prašyme skunde ar 11 pranešime išdėstytų klausimų ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo skundo ar pranešimo gavimo Inspekcijoje persiunčia šį prašymą skundą ar pranešimą kompetentingai institucijai pasilikdama jo kopiją ir raštu praneša apie tai asmeniui paaiškindama persiuntimo priežastis 41 punktas Skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai 41 1 teismas nagrinėja skundą tuo pačiu klausimu 41 2 skundas ar pranešimas paduotas dėl klausimų kuriuos teisės aktų nustatytais atvejais tiesiogiai sprendžia teismas 41 6 teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu 41 7 Inspekcija jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų leidžiančių ginčyti šį sprendimą 41 8 skundo ar pranešimo padavimo dieną yra suėjęs jo padavimo senaties terminas nustatytas šiose Taisyklėse ar kituose teisės aktuose 41 19 punktas dėl teisės aktų nustatytų atstumų tarp statinių šiuo atveju skundas ar pranešimas persiunčiamas nagrinėti pagal kompetenciją atitinkamai statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijai gavusi šios institucijos išvadas kad teisės aktų nustatyti atstumai yra pažeisti Inspekcija atlieka teisės aktų nustatytus veiksmus 54 punktas Inspekcijos veiksmų neveikimo ar administracinių sprendimų apskundimo tvarka 54 2 Inspekcijos viršininko pavaduotojų veiksmai neveikimas ar administraciniai sprendimai gali būti skundžiami Inspekcijos viršininkui administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka 8 2 2 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2010 m gegužės 17 d įsakymu Nr 1V 84 patvirtintose Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse redakcija iki 2014 01 08 buvo reglamentuojama 391 punktas Skundo pranešimo susijusio su galimais pažeidimais statybos srityje nagrinėjimas nutraukiamas ir apie tai raštu pranešama jo pateikėjui 391 4 punktas dėl statybos neturint Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 4 punktuose nurodyto statybą leidžiančio dokumento arba jį turint tačiau pažeidus esminius statinio projekto sprendinius jei paaiškėja kad statiniai pastatyti seniau kaip prieš 10 metų 391 5 3 punktas jei nustatoma kad per vienerius metus nuo statybos pradžios statytojui dėl statybos nebuvo pareikšta rašytinės pretenzijos arba kreiptasi į valstybės ar savivaldybių institucijas 391 5 4 jei nėra statybos pradžios datą įrodančių dokumentų o liudytojų parodymai dėl statybos pradžios datos yra prieštaringi 8 2 3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m gegužės 12 d nutarimu Nr 343 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m gruodžio 29 d nutarimo Nr 1640 redakcija patvirtintose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose reglamentuojama 18 punktas Elektros oro linijos apsaugos zona žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų lygiagrečių elektros linijos ašiai matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą iki 1 kV po 2 metrus 6 ir 10 kV po 10 metrų 35 kV po 15 metrų 110 kV po 20 metrų 330 ir 400 kV po 30 metrų 750 kV po 40 metrų 20 punktas Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo draudžiama 20 1 statyti kapitališkai remontuoti rekonstruoti arba griauti pastatus statinius ir inžinerinius tinklus 8 2 4 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m kovo 29 d įsakymu Nr 1 93 patvirtintose Elektros tinklų apsaugos taisyklėse reglamentuojama 16 punktas Elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo draudžiama 16 1 statyti remontuoti rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius 12 8 2 5 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m lapkričio 20 d įsakymu Nr 1V 134 patvirtintame Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarkos apraše reglamentuojama 52 punktas VEI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo kuriam yra pavesta priimti sprendimą dėl skundo nagrinėjimo išnagrinėjęs pareiškėjo skundą priima vieną iš šių sprendimų 52 1 pripažinti pareiškėjo skundo reikalavimus pagrįstais ir patenkinti pareiškėjo skundą 8 2 6 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m kovo 15 d įsakymu Nr 1 63 pakeitimas 2013 m rugsėjo 24 d įsakymas Nr 1 188 patvirtintuose Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatuose reglamentuojama 10 punktas Inspekcija vykdo šias funkcijas 10 4 nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų energetikos įrenginių techninę saugą eksploatavimą energijos ir energijos išteklių gamybos perdavimo paskirstymo tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą 12 punktas Inspekcija ir ar jos įgalioti valstybės tarnautojai atlikdami pavestas funkcijas turi teisę 12 2 fiziniams ir juridiniams asmenims duoti privalomus nurodymus dėl energijos išteklių ar energijos perdavimo paskirstymo laikymo tiekimo vartojimo energetikos objektų ir įrenginių įrengimo eksploatavimo bei tinklų apsaugos teisės aktų pažeidimo 12 11 pagal kompetenciją surašyti pažeidimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso atitinkamus straipsnius nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas 8 2 7 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m liepos 9 d įsakymu Nr 349 2012 06 29 įsakymo Nr D1 530 redakcija patvirtintuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatuose reglamentuojama 22 punktas Inspekcijos viršininko pavaduotojai 22 1 koordinuoja ir kontroliuoja kaip įgyvendinami Inspekcijos veiklos tikslai ir atliekamos funkcijos Inspekcijos viršininko nustatytose veiklos srityse 22 2 atlieka kitas Inspekcijos viršininko įsakymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas Tyrimo išvados 9 Tyrimo metu Seimo kontrolierius pagal jam suteiktą kompetenciją vertino skundžiamas faktines aplinkybes ir surinktus įrodymus tik teisės taikymo aspektu Pažymėtina jog Seimo kontrolierius neturi įgaliojimų tirti ir vertinti pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes techniniu inžineriniu teritorijų planavimo ar kitokiu aspektu reikalaujančiu tam tikros srities specialių žinių Atsižvelgiant į tai išvados bus pateikiamos vertinant tik viešojo administravimo subjekto

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2004 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-10-28 PAŽYMA Nr 4D-2013/2-576; Nr. 4D-2013/2-1112; Nr. 4D-2013/2-1262 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „A“ SKUNDO PRIEŠ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  duomenys buvo pakeisti negavus Nuostatuose nustatyto privalomo duomenų registravimui dokumento vertinimo tarybos akto neteisėtai ir nepagrįstai įregistruoti duomenys buvo pašalinti iš Kultūros vertybių registro ir pateiktas pranešimas dėl trūkstamų dokumentų pateikimo Taip pat nustatyta kad neteisėta registracija buvo atlikta tuometinio KPD Apskaitos skyriaus vedėjo A Bundonio kuris šiuo metu KPD nebedirba atleistas iš pareigų nurodymu Nuostatų 21 punkte nurodyta jog visus Nuostatų 17 ir 18 punktuose nurodytus privalomus ir jiems keliamus reikalavimus atitinkančius duomenis privalėjo pateikti registro duomenų teikėjas konkrečiu atveju Panevėžio miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba o Nuostatų 51 punkte yra nustatyta kad registro duomenų gavėjai pastebėję registro duomenų netikslumus apie tai nedelsdami turi pranešti Registro tvarkymo įstaigai tačiau registro duomenų gavėjas Savivaldybė apie įregistruotus netinkamus duomenis Registro tvarkytojui nepranešė nors būtent savivaldybės administracijos įgalioti tarnautojai ir yra atsakingi už vertinimo tarybų rengiamų dokumentų atitikimą tokiems dokumentams keliamus reikalavimus kartu su vertinimo tarybos nariais todėl Jūsų keliamos pretenzijos nėra visiškai pagrįstos kadangi reikiamų duomenų atitikimą teisės aktų reikalavimams privalėjo užtikrinti ir Savivaldybės paveldosaugos padalinys ir Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai 18 3 Savivaldybės mero Vitalijaus Satkevičiaus 2013 03 19 rašte Nr 19 4 8 627 Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir Kultūros ministrui pažymėta Vadovaujantis 2008 03 31 Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr PN RM 18 Panevėžio miesto istorinė dalis buvo įrašyta į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą Suteiktas unikalus kodas teritorijos plotas 138 97 ha 2009 m gavus ES lėšų ir pritarus Savivaldybės tarybai pradėtas rengti Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialusis planas Atsižvelgus į KPD Savivaldybės tarybos komitetų pasiūlymus buvo patikslintos istorinės dalies ribos administracijos direktoriaus įsakymu 2011 08 31 patvirtinta specialiojo plano koncepcija ir išplėsta miesto istorinės dalies teritorija iki 314 13 ha ploto 2011 m gruodžio mėnesį tokia teritorija įrašyta ir į Kultūros vertybių registrą 2012 04 19 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr 1 119 istorinė dalis paskelbta saugoma Savivaldybės Duomenys perduoti KPD Apskaitos skyriui informacija įkelta į Kultūros vertybių registro duomenų bazę Toliau buvo tęsiamas specialiojo plano rengimas nustatant tvarkymo reglamentus Parengtas planas buvo viešai apsvarstytas ir pateiktas derinti NSK Kadangi tik KPD PTP atstovai kurie yra NSK nariai jam nepritarė planas buvo teikiamas derinti net 4 kartus 2012 11 12 NSK planą suderino KPD PTP atstovas nedalyvavo ir raštu pastabų nepateikė Paskui planas buvo pateiktas inspekcijos Panevėžio skyriui teigiamai išvadai gauti Tačiau Inspekcijos Panevėžio skyrius 2012 12 21 raštu Nr 2D 19044 18 26 informavo kad specialiojo plano tikrinimo procedūros sustabdomos kol bus gautos KPD kultūros paveldo klausimams nagrinėti komisijos sprendimas 2013 01 03 Savivaldybė gavo dar vieną raštą iš Inspekcijos Panevėžio skyriaus Nr 2D 108 18 26 Juo informuojama kad specialiojo plano tikrinimo procedūros sustabdomos o planas grąžinamas užsakovui kol vyksta teisminiai ginčai dėl UAB A pretenzijų 2013 01 16 įvyko KPD kultūros paveldo klausimams nagrinėti komisijos posėdis jame dalyvavo ir Savivaldybės atstovai Nutarta siūlyti Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai patikslinti išplėstas istorinės dalies teritorijos ribas bei joje esančias vertingąsias savybes pagal tai tikslinti specialiojo plano sprendinius o pataisytą specialųjį planą teikti derinti KPD PTP 9 2013 01 17 Savivaldybė gavo pranešimą iš KPD kad paskelbta saugoma Panevėžio miesto istorinė dalis 314 13 ha išbraukta iš Kultūros vertybių registro Jame liko dar 2008 03 31 nustatyti duomenys ir teritorija 138 97 ha Vadovaudamasi teisės aktais Savivaldybė kreipėsi į KPD reikalaudama atstatyti neteisėtai panaikintus įrašus To nepadaryta KPD pranešė kad nenustačius 314 13 ha istorinės dalies vertingųjų savybių įrašas grąžintas nebus 2013 02 12 vyko Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis kuriame apsvarstytos miesto istorinės dalies vertingosios savybės parengtas aktas 2013 03 13 314 13 ha miesto istorinė dalis įrašyta į Kultūros vertybių registrą tačiau jau kovo 15 d dėl mums neaiškių priežasčių vėl išbraukta Neregistravus teritorijos kuri Savivaldybės tarybos sprendimu paskelbta saugoma negalime tęsti specialiojo plano rengimo procedūrų t y teikti derinti atsakingoms institucijoms Negavę teigiamos išvados iš Inspekcijos Panevėžio skyriaus negalėsime teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai Be to balandžio 20 d baigiasi finansavimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Savivaldybės administracijos visi tęsimo terminai išnaudoti Iki šios datos negavus teigiamos išvados iš Inspekcijos Panevėžio skyriaus iškils reali grėsmė projektui įgyvendinti Savivaldybei gali tekti grąžinti gautas ES fondų lėšas 170 tūkst Lt Prašytume padėti išspręsti susidariusią situaciją 18 4 KPD direktorės D Varnaitės 2013 03 20 rašte Nr 10 26 2 814 Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pažymėta Grąžiname Panevėžio m savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pateiktą Panevėžio istorinės dalies u k nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą toliau Aktas Patikrinus gautą dokumentaciją informuojame kad pildant Aktą nebuvo laikomasi nustatytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos bei nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo reikalavimų Prašome pakartotinai pateikti patikslintus apskaitos dokumentus 18 5 KPD 2013 04 05 rašte Nr 1 3 2 967 Kultūros ministerijai pažymėta KPD išnagrinėjo Ministro Pirmininko kanclerio pavedimu 2013 03 25 Nr 62 1176 pateiktą Savivaldybės mero V Satkevičiaus kreipimąsi 2013 03 14 Nr 19 4 8 627 ir teikia sekančią informaciją KPD yra įregistravęs į Kultūros vertybių registrą 2008 03 31 Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr FN KM 1S apibrėžtas Panevėžio miesto istorinės dalies ribas 138 97 ha ir nustatytas vertingąsias savybes suteikiant nekilnojamajai kultūros vertybei Panevėžio miesto istorinei daliai unikalų kodą toliau u k Savivaldybės administracijos direktorius 2009 03 23 įsakymo A 294 Dėl leidimo pradėti rengti testinius teritorijų planavimo dokumentus įgyvendinant Panevėžio miesto bendrojo plano sprendinius 1 2 papunkčiu leido pradėti rengti Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų bei tvarkymo specialų planą to paties įsakymo 2 punktu planavimo organizatoriaus funkcijas pavesdamas vykdyti Architektūros ir urbanistikos skyriui o įsakymo 3 punktu Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui S Matuliui pavedė kontroliuoti įsakymo vykdymą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 06 16 įsakymu Nr A 626 ankstesnio įsakymo 1 2 papunktis buvo pakeistas tokiu būdu buvo sumažinta planavimo apimtis atsisakant Panevėžio miesto istorinės dalies tvarkymo specialaus plano rengimo tačiau pastarojo įsakymo nei planavimo organizatoriaus funkcijas vykdantis subjektas nei specialaus plano rengėjai nepaisė Pažymėtina kad specialusis planavimas buvo pradėtas negavus ir KPD sąlygų nors Savivaldybės administracija buvo konsultuojama ir jai teikiamos KPD ir Kultūros ministerijos rekomendacijos paskutinis pasitarimas vyko Departamente 2013 01 16 Departamento komisijos kultūros paveldo klausimams nagrinėti posėdyje protokolas Nr 13P 02 o kilus ginčams ir su vietos bendruomene situaciją tyrė ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius pažyma 2012 07 10 10 Nr 4D 2012 4 111 ir administraciniai teismai byla Nr kitos bylos dar nebaigtos nagrinėti Atsižvelgiant į Kultūros paveldo centro specialistų atliktą vertinimą KPD PTP 2010 05 28 raštu Nr 1 29 P 275 pasiūlė tikslinti Panevėžio miesto istorinės dalies ribas praplečiant apibrėžtą teritoriją istoriniais kvartalais kas įgalino padidinti apibrėžtą teritoriją apie 4 ha tačiau Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nauju aktu jau įregistruotos nekilnojamosios kultūros vertybės u k ribų ir vertingųjų savybių tikslinimo neatliko nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu patikslintų duomenų Kultūros vertybių registro tvarkytojui neperdavė Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 09 29 nutarimu Nr 1053 Dėl Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo patvirtintų nuostatų toliau Nuostatai 21 punkto 21 1 papunkčiu Registro duomenų teikėjai privalo pateikti visus Nuostatų 17 punkte nurodytus privalomus ir jiems keliamus reikalavimus atitinkančius duomenis o vadovaujantis Nuostatų 24 punktu Registro tvarkymo įstaiga gavusi Kultūros vertybei registruoti Registre būtinus Nuostatų 37 punkte nurodytus duomenis per 15 darbo dienų nuo jų gavimo turi patikrinti jų atitiktį Kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams Nuostatams ir susijusių valstybės registrų duomenims Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nekilnojamosios kultūros vertybės u k vertinimo tarybos aktą kuriuo yra apibrėžtos naujos nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos ribos 314 13 ha pateikė registracijai tik 2013 02 25 tačiau pateikti duomenys neatitiko jiems keliamų reikalavimų apie ką KPD raštu 2013 03 20 Nr 10 26 2 814 informavo Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą kaip ir apie 2013 03 29 pakartotinai teiktų duomenų trūkumus KPD raštu 2013 03 29 Nr 910 26 2 912 KPD sprendimas šalinti netinkamus duomenis ir stabdyti duomenų registraciją Kultūros vertybių registre yra pagrįstas ir teisėtas kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 09 29 nutarimu Nr 1053 Dėl Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo patvirtintų Kultūros vertybių registro nuostatų 17 punkte yra apibrėžti nekilnojamųjų kultūros vertybių registre kaupiami duomenys taip pat 17 7 papunktyje yra nurodyta jog gali būti registruojamos tik vertinimo tarybos aktu aktais apibrėžtos nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos ribos tačiau toks aktas iki 2013 m vasario mėnesio pateiktas nebuvo o vėliau pateikti duomenys neatitiko jiems keliamų reikalavimų numatytų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 04 15 įsakymu Nr JV I50 Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo ir KPD 2011 07 11 įsakymu Nr I 230 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo dėl ko tolimesnė nekilnojamosios kultūros vertybės duomenų registravimo procedūra Kultūros vertybių registre buvo sustabdyta Informuojame kad Savivaldybės rašte 2013 03 19 Nr 19 4 8 627 pateikiama klaidinga informacija apie tai jog nebuvo pateikta KPD PTP išvada dėl Panevėžio miesto istorinės dalies unikalus kodas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano svarstyto Savivaldybės NSK 2012 11 12 ir prieš tai teikto NSK keturis kartus visus kartus negavus KPD PTP pritarimo KPD PTP neigiama išvada buvo pateikta raštu 2012 11 12 Nr 1 29 P 699 išsiųsta faksu originalas Savivaldybei pateiktas 2012 11 14 Savivaldybės administracija raštą gavo 2012 11 14 reg Nr 20 4 18 342S o apie kitus KPD PTP nepritarimus teiktam specialiojo planavimo dokumentui yra pranešta planavimo organizatoriui raštais 2012 09 11 Nr 12 47 P 490 2012 08 13 Nr 12 47 P 435 2012 07 27 Nr 12 47 P 407 2012 07 20 Nr 12 47 P 383 tačiau specialiojo planavimo organizatorius nurodytų rengiamo specialiojo planavimo dokumento trūkumų nešalino ir šie trūkumai liko nepašalinti iki šiol Pažymėtina ir tai jog Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 03 01 nutartimi administracinėje byloje Nr yra įpareigojęs Inspekciją išnagrinėti skundą iš naujo dalyje ar Savivaldybės atliktos specialiojo paveldosauginio plano rengimo procedūros nepažeidė įstatymų reikalavimo ką valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucija KPD žiniomis šiuo metu atlieka todėl siūlytume sulaukti visų tyrimų išvadų ir priimti tinkamai pagrįstus sprendimus 11 KPD nuomone Savivaldybės tarybos 2012 04 19 sprendimo Nr 1 119 trečioji dalis turėtų būti peržiūrima kadangi būtent ši sprendimo dalis yra rimtu kliuviniu siekiant tinkamai išspręsti susidariusią problemą tuo pačiu ir dėl ES fondų dalinio finansavimo panaudojimo tuo pačiu Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba turėtų tinkamai parengti nekilnojamosios kultūros vertybės u k trūkstamus apskaitos duomenis pagal kuriuos turėtų būti taisomi specialiojo teritorijų planavimo dokumentai ir teikiami derinimui teisės aktų nustatyta tvarka 18 6 2013 04 11 Kultūros viceministro Romo Jarockio rašte Nr S2 864 KPD ir Savivaldybės merui pažymėta Kultūros ministerija Ministro Pirmininko 2013 03 25 pavedimu Nr 62 1176 išnagrinėjo Savivaldybės mero 2013 03 19 kreipimesi Nr 19 4 8 627 ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 04 05 rašte Nr 1 3 2 967 Dėl kreipimosi pateiktą informaciją Atsižvelgiant į minėtuose raštuose pateiktą informaciją Kultūros ministerijos nuomone Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pateikus trūkstamus duomenis kaip nurodyta KPD 2013 03 29 rašte Nr 910 26 2 912 šios tarybos Akto 2013 02 12 Nr PN RM 18 1 registravimo Kultūros vertybių registre procedūros sustabdymą KPD turėtų atšaukti ir suderinti Panevėžio miesto istorinės dalies unikalus kodas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano projektą arba pateikti konkrečias ir įgyvendintinas pastabas bei pasiūlymus Šio projekto tikslinimui 19 Skundų tyrimo metu analizuota Inspekcijos pozicija ne kartą išsakyta vykdant teritorijų planavimo valstybinės priežiūros funkciją 19 1 2012 07 27 Inspekcijos Panevėžio skyrius raštu Nr 2D 11030 18 17 kreipėsi į Savivaldybės tarybą pažymėdamas Lietuvos Respublikos kultūros ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2005 06 23 įsakymu Nr ĮV 261 D1 322 patvirtino Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles toliau Taisyklės Šių Taisyklių Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo tikslas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentuose nustatytais sprendiniais užtikrinti skelbiamų ar paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų jų teritorijų steigiamų ar įsteigtų saugomų vietovių išsaugojimą šių objektų ir vietovių apsaugos zonose taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą Taisyklių 17 punktas nurodo kad prieš pradedant planavimo procesą planavimo organizatorius pagal nustatytą planavimo tikslą ir uždavinius kreipiasi į suinteresuotas institucijas dėl planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtintų Aplinkos ministro 2004 05 07 įsakymu Nr D1 262 nustatytais reikalavimais Jei planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis planavimo organizatorius turi teisę pradėti planavimo procedūras Tačiau šiuo atveju KPD 2009 07 31 raštu Nr 13 1 2 2082 Dėl planavimo sąlygų pateikimo teritorijų planavimo dokumentams rengti priminė kad Savivaldybės administracija turi laikytis KPD 2009 06 30 rašte Nr 1 27 2 1805 Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies išaiškintų nuostatų Todėl Savivaldybė dėl aukščiau išdėstytų motyvų privalėjo imtis priemonių pašalinti Specialiojo plano rengimo pažeidimus Savivaldybės taryba 2012 04 19 priėmė sprendimą Nr 1 119 Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies unikalus kodas kultūros vertybių registre paskelbimo Savivaldybės saugomu kultūros paveldo objektu Priėmus šį sprendimą Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius kreipėsi į KPD PTP dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimo KPD PTP 2012 05 03 raštu Nr 12 12 P 221 Dėl planavimo sąlygų prašė pakeisti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m įsakymą leidžiantį rengti Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų specialųjį planą Savivaldybės administracijos direktorius 2012 05 16 įsakymu Nr A 375 Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 03 23 įsakymo Nr A 294 Dėl leidimo pradėti rengti tęstinius teritorijų planavimo dokumentus įgyvendinant Panevėžio miesto bendrojo plano sprendinius pakeitimo ir Savivaldybės 12 administracijos direktoriaus 2009 06 16 įsakymo Nr A 626 pripažinimo netekusiu galios pakeitė 2009 03 23 įsakymą Nr A 294 ir jo 1 2 papunktį išdėstė nauja redakcija 1 2 Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų bei paveldotvarkos specialųjį planą Savivaldybei priėmus šiuos teisės aktus pašalintos kliūtys Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų bei paveldotvarkos specialiojo plano rengimui Todėl KPD PTP 2012 05 30 vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 05 16 įsakymu Nr A 375 ir Savivaldybės tarybos 2012 04 19 sprendimu Nr 1 119 išdavė planavimo sąlygas vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti Nr 12 12 P 279 Savivaldybės tarybos 2012 04 19 sprendimo Nr 1 119 Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies unikalus kodas kultūros vertybių registre paskelbimo Savivaldybės saugomu kultūros paveldo objektu 3 punktas Patvirtinti Panevėžio miesto istorinės dalies unikalus kodas Kultūros vertybių registre teritorijos ribas pridedama naikintinas nes Panevėžio miesto istorinės dalies unikalus kodas kultūros vertybių registre teritorijos ribos bus nustatomos rengiant Specialųjį planą Sprendimo l 2 ir 4 punktai neprieštarauja įstatymams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems aktams Savivaldybės administracija atsižvelgdama į Savivaldybės Tarybos 2012 04 19 sprendimo Nr 1 119 1 2 ir 4 punktus Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 05 16 įsakymą Nr A 375 ir KPD PTP 2012 05 30 planavimo sąlygas Nr 12 12 P 279 turi iš naujo pradėti Specialiojo plano rengimo procedūras o anksčiau rengtas planavimo procedūras nutraukti Apie Inspekcijos Panevėžio skyriaus kreipimąsi į Savivaldybės tarybą 2012 07 27 raštu Nr 2D 11030 18 17 advokatas F informuotas Inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjo pavaduotojos pavaduojančios vedėją Giedrės Misiūnienės 2012 07 30 raštu Nr 2D 11144 18 2 19 2 2012 08 14 Savivaldybės administracijoje buvo gautas Inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjo Gintauto Valkūno 2012 08 13 raštas Nr 2D 11746 18 17 kuriame pažymėta Vadovaujantis Inspekcijos 2012 05 04 raštu Nr 6 5 2D 6683 prašome baigti rengti SP ir jį pateikti Inspekcijos Panevėžio skyriui patikrinimui 19 3 2012 08 21 Bendrovės skunde Inspekcijai pažymėta Prašome 1 Įpareigoti Savivaldybę vykdyti specialiojo planavimo procedūras nepažeidžiant įstatymų reikalavimų t y iki 2012 04 19 sprendimo Nr 1 119 priėmimo vykdytas procedūras nutraukti ir pradėti jas vykdyti nuo pirmo etapo 2 Įpareigoti Savivaldybės tarybą panaikinti Savivaldybės tarybos 2012 04 19 sprendimo Nr I 119 3 punktą 19 4 2012 09 19 Inspekcijos Panevėžio skyriaus rašte Nr 2D 13549 advokatui F pažymėta kad gavus 2012 08 23 skundą dėl rengiamo Specialiojo plano procedūrų kuriame reiškiamas nesutikimas su Savivaldybės administracijos 2012 08 17 rašte Nr 19 4 12 2088 pateikta informacija kad nėra pagrindo stabdyti Specialiojo plano rengimo procedūras Inspekcijos Panevėžio skyrius įvertinęs naujas aplinkybes ir vadovaudamasis Inspekcijos 2012 05 04 raštu Nr 6 5 2D 6683 Savivaldybės administracijai mano jog specialiojo plano rengimo pagrindas yra pakankamas todėl nebūtina stabdyti specialiojo plano rengimo procedūrų 19 5 Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 03 01 sprendimu administracinėje byloje Nr panaikino Inspekcijos Panevėžio skyriaus 2012 09 19 sprendimą Nr 2D 13549 18 2 ir Inspekciją įpareigojo iš naujo išnagrinėti 2012 08 21 pareiškėjo skundą toje dalyje kuria prašoma įpareigoti Savivaldybę vykdyti specialiojo planavimo procedūras nepažeidžiant įstatymo reikalavimų tai yra iki 2012 04 19 sprendimo Nr I 119 priėmimo vykdytas procedūras nutraukti ir pradėti jas vykdyti nuo pirmo etapo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 str 19 6 Inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjo Gintauto Valkūno 2013 04 09 rašte Nr 2D 5487 18 2 advokatui F pažymėta 13 Inspekcijos Panevėžio skyrius gavo Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr kuriame teismas nusprendžia panaikinti Inspekcijos Panevėžio skyriaus 2012 09 19 raštą Nr 2D 13549 ir įpareigoti Inspekciją iš naujo išnagrinėti 2012 08 21 pareiškėjo skundą toje dalyje kuria prašoma įpareigoti Savivaldybę vykdyti specialiojo planavimo procedūras nepažeidžiant įstatymo reikalavimų tai yra iki 2012 04 19 sprendimo Nr 3 119 priėmimo vykdytas procedūras nutraukti ir pradėti jas vykdyti nuo pirmo etapo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 str Savivaldybės administracijos direktorius 2009 03 23 įsakymo Nr A 294 Dėl leidimo pradėti rengti tęstinius teritorijų planavimo dokumentus įgyvendinant Panevėžio miesto bendrojo plano sprendinius 1 2 papunkčiu leido pradėti rengti Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų bei tvarkymo specialųjį planą o šio įsakymo 2 1 papunkčiu plano organizatoriaus funkcijas pavedė vykdyti Architektūros ir urbanistikos skyriui Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo tikslas nustatyti skelbiamų ar paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir paveldosaugos reikalavimų įteisinimą Prieš planavimo procesą planavimo organizatorius vadovaudamasis Aplinkos ministro 2004 05 07 įsakymu Nr D1 262 Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo toliau Aprašas raštu kreipiasi į suinteresuotas institucijas dėl planavimo sąlygų gavimo Jei planavimo sąlygos per nustatytą terminą neišduodamos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis tai planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti planavimo dokumentus Panevėžio miesto istorinės dalies specialusis planas toliau Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 06 23 įsakymu Nr IV 261 D1 322 Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo patvirtintomis taisyklėmis toliau Taisyklės Taisyklių 13 3 punkte nustatyta kad savivaldybės administracijos direktorius organizuoja rajono ir vietovės lygmens Dokumentų nurodytų šių Taisyklių 9 ir 10 punktuose rengimą kai savivaldybė skelbia ar jau paskelbė saugomais paveldo objektus ir steigia ar jau įsteigė kultūrinius draustinius Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 2009 04 16 raštu Nr 8A 621 kreipėsi į KPD PTP dėl planavimo sąlygų išdavimo Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų bei tvarkymo specialiojo planavimo dokumentams rengti KPD PTP 2009 05 12 raštu Nr 12 12 P 190 Dėl planavimo sąlygų atsisakė išduoti planavimo sąlygas ir pasiūlė Savivaldybei kreiptis į Kultūros ministeriją dėl Savivaldybės draustinio steigimo ir tik gavus teigiamą išvadą gali tęsti draustinio steigimo procedūras 2009 06 05 įvyko Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis kuriame be tarybos narių dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Karčinskas KPD direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis KPD Paveldotvarkos skyriaus vedėjas Vidmantas Puidokas ir Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Moisiejienė Direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis pasiūlė rengti Mero potvarkį dėl miesto istorinės dalies skelbimo saugoma vietove ir atitinkamą administracijos direktoriaus įsakymą Vertinimo taryba atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus nutarė pradėti rengti Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų specialųjį planą ir jį parengus spręsti miesto istorinės dalies skelbimo savivaldybės saugomu objektu Savivaldybės meras 2009 06 09 potvarkiu Nr M 36 Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies skelbimo savivaldybės saugoma vietove vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 3 punkto 2 papunkčiu ir Panevėžio miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2008 03 31 aktu Nr PN RM 18 inicijavo Panevėžio miesto istorinės dalies skelbimą Savivaldybės saugoma vietove ir pavedė Savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų plano rengimą Savivaldybės administracijos direktorius 2009 06 16 įsakymu Nr A 626 Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 03 23 įsakymo Nr A 294 Dėl leidimo pradėti rengti tęstinius teritorijų planavimo dokumentus įgyvendinant Panevėžio miesto bendrojo plano sprendinius 1 2 papunkčio pakeitimo pakeitė 1 2 papunktį taip Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir 14 apsaugos zonų ribų specialųjį planą Atlikusi šiuos veiksmus Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 2009 07 17 raštu Nr ŠA 1294 Dėl planavimo sąlygų pateikimo teritorijų planavimo dokumentams rengti kreipėsi į KPD pakartotinai prašydamas išduoti planavimo sąlygas Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų specialiojo plano rengimui Departamentas 2009 07 33 raštu Nr 13 1 2 2082 Dėl planavimo sąlygų pateikimo teritorijų planavimo dokumentams rengti priminė kad Savivaldybės administracija turi laikytis Departamento 2009 06 30 rašte Nr 1 27 2 1805 Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies išdėstytų nuostatų Savivaldybės administracija 2009 08 27 raštu Nr 19 4 22 1300 Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų specialiojo plano informavo Kultūros ministeriją KPD KPD PTP ir Panevėžio apskrities viršininko administraciją kad vadovaujantis Aprašo 31 punkto ir Taisyklių 17 punkto nuostatomis pradedamas rengti specialusis planas KPD PTP gavęs pranešimą apie pradedamą rengti Specialųjį planą vadovaudamasis Aprašo 31 punkto ir Taisyklių 17 punkto nuorodomis privalėjo priimti sprendimą kaip turės atlikti Specialiojo plano patikrinimą be išduotų planavimo sąlygų arba kreiptis į teismą dėl priimto Savivaldybės administracijos 2009 08 27 rašto Nr 19 4 22 1300 panaikinimo tačiau jokių veiksmų nebuvo imtasi Todėl Savivaldybei priėmus aukščiau paminėtus sprendimus ir jų KPD PTP neatlikus jokių veiksmų manome kad pradėti 2009 metų pabaigoje rengti Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų specialųjį planą pagrindas pakankamas Savivaldybės taryba 2012 04 19 priėmė sprendimą Nr 1 119 Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies unikalus kodas kultūros vertybių registre paskelbimo Savivaldybės saugomu kultūros paveldo objektu Priėmus šį sprendimą Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius kreipėsi į KPD PTP dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimo KPD PTP 2012 05 03 raštu Nr 12 12 P 221 Dėl planavimo sąlygų prašė pakeisti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m įsakymą leidžiantį rengti Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų specialųjį planą Savivaldybės administracijos direktorius 2012 05 16 įsakymu Nr A 375 Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 03 23 įsakymo Nr A 294 Dėl leidimo pradėti rengti tęstinius teritorijų planavimo dokumentus įgyvendinant Panevėžio miesto bendrojo plano sprendinius pakeitimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 06 16 įsakymo Nr A 626 pripažinimo netekusiu galios pakeitė 2009 03 23 įsakymą Nr A 294 ir jo 1 2 papunktį išdėstė nauja redakcija 1 2 Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų bei paveldotvarkos specialųjį planą Savivaldybei priėmus šiuos teisės aktus pašalintos kliūtys Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų bei paveldotvarkos specialiojo plano rengimui Todėl Departamento Panevėžio teritorinis padalinys 2012 05 30 vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 05 16 įsakymu Nr A 375 ir Savivaldybės tarybos 2012 04 19 sprendimu Nr 1 119 išdavė planavimo sąlygas vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti Nr 12 12 P 279 Savivaldybės administracija atsižvelgdama į Savivaldybės Tarybos 2012 04 19 sprendimą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 05 16 įsakymą Nr A 375 ir KPD PTP 2012 05 30 planavimo sąlygas Nr 12 12 P 279 gali tęsti pradėtas Specialiojo plano rengimo procedūras Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 punkto 33 papunktyje nustatyta kad savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 20 Bendrovės skunde Nr 4D 2013 2 1112 nurodytame 2013 06 17 kreipimesi Savivaldybės NSK buvo prašyta pateikti šį kreipimąsi susipažinti NSK nederinti ir nepritarti parengto Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams planuojamoje teritorijoje bei neriboti Bendrovės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo naudojimo Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo S Matulio 2013 07 17 raštu Nr 8A 18 7 1637 Bendrovė informuota apie NSK veiklos teisinį reglamentavimą 15 pažymint kad 2013 06 17 kreipimasis nebus teikiamas svarstomas ir vertinamas bei priimamas sprendimas dėl kreipimesi nurodytos informacijos Pažymėta kad ginčai nagrinėtini teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje Inspekcijoje 21 2013 07 05 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Žydrūno Kvedaro kaip rengėjai nurodyti Edmundas Kuncevičius ir Rasa Tatorytė rašte Nr 19 4 12 1479 Inspekcijos Panevėžio skyriui pažymėta 2013 01 03 raštu Nr 2D 10818 26 informavote dėl Specialiojo plano tikrinimo sustabdymo iki kol teismas išnagrinės Bendrovės skundą Informuojame kad sustabdymo pagrindas kuris buvo nurodytas minimam rašte išnyko kadangi 2013 03 16 įsiteisėjo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 03 01 sprendimas administracinėje byloje Nr Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 ir 6 dalies nuostatomis pakartotinai teikiame tikrinimui parengtą ir suderintą NSK Specialųjį planą 22 2013 08 01 Inspekcijos Panevėžio skyriaus vyriausiojo specialisto Juozo Nevieros pasirašytame patikrinimo akte Nr TP1 2003 18 4 toliau 2013 08 01 patikrinimo aktas pažymėta kad Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano patikrinimo išvada yra teigiama konstatavus kad planavimo tikslai planavimo procedūros ir teritorijų planavimo dokumento sprendiniai atitinka teisės aktų nuostatoms 23 2013 08 02 Inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjo G Valkūno rašte Nr 2D 12414 18 26 Savivaldybės administracijai pažymėta kad teikiamas patikrintas Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialusis planas 24 Bendrovės skunde Nr 4D 2013 2 1262 nurodytame Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo S Matulio parengtame 2013 08 02 aiškinamajame rašte dėl Specialiojo plano patvirtinimo nurodyta Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 4 ir 8 dalimis ir atsižvelgdama į Inspekcijos Panevėžio skyriaus 2013 08 01 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr TP1 2003 18 4 teigiamą patikrinimo išvadą Savivaldybės taryba turi patvirtinti specialųjį planą 25 Bendrovės skunde Nr 4D 2013 1 1363 nurodytas Inspekcijos Panevėžio skyriaus patikrinimo akto teisėtumo klausimas ir Bendrovės skunde Nr 4D 2013 1 1364 nurodytas klausimas dėl atsakymo į Bendrovės 2013 08 06 kreipimąsi nepateikimo buvo nagrinėti Inspekcijoje 25 1 2013 08 06 Bendrovė pateikė Inspekcijai skundą dėl Inspekcijos Panevėžio skyriaus 2013 08 01 patikrinimo akto prašydama nustačius pažeidimus panaikinti šį dokumentą 25 2 2013 09 13 Inspekcijos viršininko pavaduotojo Antano Lukošiaus raštu Nr 6 3 2D 14694 Bendrovei atsakyta Specialusis planas buvo tinkamai suderintas NSK bei Inspekcijos Panevėžio skyriaus vyriausiojo specialisto J Nevieros pasirašytas 2013 08 01 patikrinimo aktas išduotas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų 26 2013 08 29 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr 1 247 buvo patvirtintas SP 27 Tyrimo metu gauta informacija rodo kad po Specialiojo plano patvirtinimo kilo problemų16 su 2013 08 29 patvirtinto Specialiojo plano registravimu 27 1 2013 09 23 Savivaldybės administracija raštu Nr 19 4 8 2173 informavo KPD apie Savivaldybės tarybos 2013 08 29 sprendimą Nr 1 247 pateikė Specialųjį planą ir prašė jį įregistruoti Registro duomenų bazėje 27 2 2013 10 04 KPD sprendimu Nr 10 26 2 2478 atsisakė registruoti Savivaldybės pateiktus duomenis Registre nurodydamas kad Savivaldybės tarybos 2013 08 29 sprendimas Nr 1 247 yra apskųstas Panevėžio apygardos administraciniam teismui 27 3 2013 12 05 raštu Nr 19 4 8 2790 Savivaldybės administracija kreipėsi į KPD dar kartą prašydama įregistruoti Registre Specialųjį planą nurodžiusi kad LVAT 2013 11 28 nutartis administracinėje byloje Nr įsiteisėjo todėl išnyko aplinkybės nurodytos 2013 10 04 rašte Nr 10 26 2 2478 27 4 KPD 2013 12 16 sprendimu Nr 1 27 2 3097 dar kartą atsisakė Savivaldybės pateiktus duomenis registruoti Registre argumentuodamas tuo kad Savivaldybės tarybos 2013 08 29 sprendimas Nr 1 247 yra apskųstas teismui be to dėl specialiojo planavimo proceso yra nagrinėjama kita apeliacinė byla kurioje apeliantas yra ir Savivaldybė o pagal LVAT 2013 11 28 nutartį byloje Nr KPD kreipėsi į LR Vyriausybės atstovą Panevėžio apskrityje kuris prašymą dėl viešojo ir įstatymų saugomo intereso gynimo persiuntė nagrinėti Panevėžio apygardos prokuratūrai Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus 2013 10 03 nutarime Nr VJ 26 atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones pažymėta Ištyrus UAB A pareiškime nurodytas aplinkybes ir surinktą medžiagą nenustatyta kad buvo pažeistas viešasis interesas kurį gina prokuroras todėl atsisakytina taikyti viešojo intereso gynimo priemones 28 Inspekcija 2013 07 04 Seimo kontrolieriui rašte Nr 18 17 2D 10723 pažymėjo Pažymėtina kad nei Įstatyme nei Taisyklėse nėra nurodyta kad Vertinimo tarybos aktas yra privalomas dokumentas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo procese todėl laikytina kad Vertinimo tarybos aktas yra specifinis dokumentas kuris reglamentuotas Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu ir kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais Atsižvelgiant į tai kad pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 5 str 10 d 18 p institucija tikrinanti kaip vykdomas šis įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai kontroliuojanti ar nepažeidžiami šie teisės aktai yra Departamentas laikytina kad visi klausimai susiję Vertinimo tarybos akto privalomumu ir teisėtumu priklauso minėtos institucijos kompetencijai Pažymėtina kad vadovaujantis Įstatyme ir Tvarkos apraše Inspekcijai priskirtomis funkcijomis ir nustatyta kompetencija darytina išvada kad Inspekcija nėra įpareigota vykdyti Departamento veiklos priežiūros nagrinėti ir priimti sprendimus dėl Departamento dokumentų protokolų raštų pagrįstumo ir teisėtumo Manome kad institucijos atsakingos už kultūros paveldo apsaugą išduodamos planavimo sąlygas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiesiems planams rengti ir vėliau juos derindamos turėtų pagal kompetenciją įvertinti tokių specifinių dokumentų kaip Vertinimo tarybos aktų privalomumą pagrįstumą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo 5 str 10 d 18 p nustatyta kad institucija tikrinanti kaip vykdomas šis įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai kontroliuojanti ar nepažeidžiami šie teisės aktai yra Departamentas Remdamiesi pirmiau išdėstytomis Vietos savivaldos Saugomų teritorijų Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymų nuostatomis Įstatymo 35 str bei Tvarkos aprašo 2 p ir 4 1 p pažymime kad Inspekcijai pagal kompetenciją nėra suteikti įgaliojimai įpareigoti 17 Savivaldybės tarybą panaikinti jų priimtus administracinius sprendimus susijusius su saugomų teritorijų ir kultūros paveldo objektų steigimu todėl šiuo atveju dėl pirmiau išdėstytų teisės aktų nuostatų įpareigoti Savivaldybės tarybą panaikinti Savivaldybės tarybos sprendimo 3 p pagal Inspekcijos Kompetenciją nėra galimybės 29 Su Bendrovės skunde nurodytomis aplinkybėmis susiję klausimai nagrinėti nagrinėjami teismo tvarka Dėl Specialiojo plano teismai išsakė poziciją kad tai norminis administracinis aktas kurio teisėtumo klausimas gali būti sprendžiamas nagrinėjant individualią bylą teisme Inspekcijos 2013 09 13 raštą kuriuo pasisakyta dėl patikrinimo akto kuris teismų praktikoje savaime nėra laikomas administraciniu aktu o pripažįstamas teritorijų planavimo dokumento sudėtine dalimi teisėtumo teismai paliko galioti 30 Bendrovės skunde Nr 4D 2014 2 1223 nurodytas Seimo kontrolieriaus 2012 07 10 pažymos viešinimo Savivaldybės internetinėje svetainėje klausimas buvo išspręstas Savivaldybės administracijoje 30 1 2014 08 22 Bendrovės prašyme adresuotame Savivaldybės administracijos direktorei nurodyta kad 2014 08 22 Savivaldybės internetinės svetainės skiltyje Teisinė informacija Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos negalėjo susipažinti su Seimo kontrolieriaus 2012 07 10 pažyma Nr 4D 2012 4 111 Dėl UAB A skundo prieš Panevėžio miesto savivaldybę Bendrovė prašė informuoti dėl kokių priežasčių internetinėje svetainėje nepatalpintas nurodytas dokumentas 30 2 2014 09 17 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaduojančio administracijos direktorių Žydrūno Kvedaro raštu Nr 19 2255 4 10 Bendrovė informuota kad 2014 08 22 Seimo kontrolieriaus pažyma Nr 4D 2012 4 111 Dėl UAB A skundo prieš Panevėžio miesto savivaldybę buvo patalpinta Savivaldybės interneto svetainėje iki šiol to neatlikus dėl įvykusios klaidos Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 31 Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas 111 straipsnis Prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla 1 Prašyti administracinio teismo ištirti ar norminis administracinis aktas ar jo dalis atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą turi teisę šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo 2 Šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais administracinis teismas nutartimi išsprendžia prašymo priėmimo klausimą Teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą jeigu 1 prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla 2 yra įsiteisėjęs teismo sprendimas priimtas dėl ginčijamo norminio administracinio akto 3 teismo žinioje yra byla dėl ginčijamo norminio administracinio akto 4 prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais 32 Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas 30 straipsnio 1 dalis Jeigu įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuota kad valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus šioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje turi būti pradėtas valstybės tarnautojų dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuoti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai tarnybinio nusižengimo tyrimas 33 straipsnis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų regreso atgręžtinio reikalavimo teisė į žalą padariusį valstybės tarnautoją 18 1 Žala atsiradusi dėl valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos neteisėtų veiksmų atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka 2 Valstybės tarnautojo padarytą žalą atlyginusi valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga turi regreso teisę reikalauti iš žalą padariusio valstybės tarnautojo tokio dydžio žalos atlyginimo kiek ji sumokėjo bet ne daugiau kaip 9 vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių Jeigu valstybės tarnautojas žalą padarė tyčia valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga į padariusį žalą valstybės tarnautoją turi tokio dydžio regreso teisę kiek ji sumokėjo žalos atlyginimo Žalos atlyginimas išieškomas iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio ir negali viršyti 20 procentų valstybės tarnautojui priklausančio per mėnesį mokėti darbo užmokesčio 3 Kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos vadovas ir nariai privalo solidariai atlyginti valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai žalą padarytą dėl kolegialios institucijos sprendimų priimtų pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus Nuo pareigos atlyginti žalą atleidžiami tie asmenys kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą įteikė institucijos vadovui rašytinį pareiškimą Kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos vadovo ir nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jų nuo padarytos dėl jų kaltės žalos atlyginimo Ginčus dėl žalos atlyginimo sprendžia teismas 33 Pagal 2012 11 12 NSK protokolinio sprendimo dėl Specialiojo plano priėmimo metu galiojusias Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas 27 straipsnis Derinimo ir teikimo tvirtinti bendroji tvarka 1 Prieš teikiant tvirtinti bendrojo specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti 1 nustatyta tvarka apsvarstyti 2 suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre ir per šio įstatymo nustatytus terminus gauti planavimo sąlygas išdavusių institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių derinimo 3 patikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje 2 Tuo atveju kai valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos išvada dėl teritorijų planavimo dokumento yra neigiama šis teritorijų planavimo dokumentas tvirtinti neteikiamas 3 Derinančių institucijų sąrašas kompetencija ir derinimo tvarka nurodomi atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse 4 Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūra atliekama savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai ir turi būti baigta per 15 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos Komisija sudaroma iš planavimo sąlygas rengiančių institucijų atstovų turinčių įgaliojimus priimti sprendimus Komisijos pirmininkas ir komisijos nariai už savo pagal kompetenciją priimtų sprendimų teisėtumą atsako įstatymų nustatyta tvarka Derinimo procedūroje turi dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas atstovas Derinimo procedūros rezultatai įforminami protokolu Teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas jei tam pritarė visi posėdyje dalyvavę ar raštu savo pritarimą pateikę savivaldybės Nuolatinės komisijos nariai Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria teritorijų planavimo dokumento derinimui laikoma kad komisija priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumentą Nepritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą motyvai išdėstomi derinimo procedūros protokole 34 Pagal 2012 11 12 NSK protokolinio sprendimo dėl Specialiojo plano priėmimo metu galiojusias Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas 1 straipsnio 2 dalies 2 punktas 2 Šis įstatymas 19 2 nustato nekilnojamojo kultūros paveldo esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje apskaitos saugojimo ir tvarkybos šio ir kitų teisės aktų nustatytų paveldosaugos reikalavimų laikymosi priežiūros kultūros paveldo objektų būklės stebėjimo teisinius pagrindus 5 straipsnio 10 dalies 5 6 12 13 ir 18 punktai 10 Departamentas 5 organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą išaiškinimą ir stebėseną 6 inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą valstybės saugomais teikia siūlymus savivaldybės paveldosaugos padaliniams inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais savivaldybės 12 tvarko Kultūros vertybių registrą kuriame registruojamos nekilnojamosios kultūros vertybės ir jų duomenys pagal įstatymų nustatytus reikalavimus kaupia tvarko ir saugo su šiuo registru susijusius dokumentus 13 teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus kurie yra kultūros paveldo objektai tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus 14 teikia

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2003 (2016-02-13)
  Open archived version from archive