archive-lt.com » LT » V » VTPSI.LT

Total: 1325

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2014-10-17 PAŽYMA Nr. 4D-2013/1-1243 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  žemės sklypą bendraturčių nuosavybės teise valdė B ir X nuo 2013 09 05 minėto žemės sklypo dalis X rentos sutarties pagrindu perduota G Šiuo metu Nekilnojamojo turto registro duomenimis žemės sklypo bendrasavininkai yra G ir B Nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta aplinkybė sandoris įvykis aktas ir kt su kuria siejamas civilinių teisinių santykių atsiradimas ar pasibaigimas Atsižvelgiant į tai kad Pareiškėja tam tikromis aplinkybėmis žemės sklypo dalį perdavė kitam fiziniam asmeniui G ir nėra žemės sklypo bendrasavininkė šiuo klausimu skundą pateikusio asmens X suinteresuotumas išnyksta Suinteresuotumas pateikti skundą turi išlikti iki galutinio sprendimo priėmimo kadangi skundo nagrinėjimas ar prašymo patenkinimas turi suteikti naudos jį pareiškusiam asmeniui Vien tik durų įrengimas poveikio žemei ir nuosavybės teisei į ją nedaro tačiau jei asmuo norėtų pasidaryti praėjimą ar pravažiavimą per jam nepriklausantį žemės sklypą jo dalį tuomet reikėtų šio sklypo jo dalies savininkų sutikimo 4 6 Pagal statybos techninį reglamentą STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys paprastojo remonto darbams priskirtini 12 9 punkte nurodyti statybos darbai balkonų lodžijų įstiklinimas fasado elementų pakeitimas nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų Pagal minėto reglamento 6 7 punktą fasado elementai langai durys balkonai lodžijos Faktinių duomenų patikrinimo metu užfiksuoti atlikti statybos darbai padidinant lango angą ir įrengiant duris išorinėje daugiabučio namo sienoje ir neplatinant buvusio lango ertmės vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys 12 punktu priskirtini paprastojo remonto darbams 4 7 Statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 6 1 4 punkte nustatyta kad kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje atliekant neypatingo statinio paprastojo remonto darbus t y keičiant iš gatvės pusės daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato iš bet kurios pusės pastato fasado elementus langus duris balkonus lodžijas į kitokios išvaizdos ar įrengiant naujus privalomi rašytiniai įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimai paprastojo remonto aprašui Raštu statinio projektui visais atvejais pritaria savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas o statybos kultūros paveldo statinyje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose atvejais ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas valstybės tarnautojas Išnagrinėjus Skyriaus 2012 04 26 raštą Nr 15 2 2D 6296 kuriuo buvo pateiktas atsakymas Pareiškėjai į skundus 2012 04 16 ir 2012 04 24 darytina išvada kad Skyriaus 4 parengtame atsakyme neaiškiai suformuluotas išaiškinimas dėl teisės aktų kuriais vadovaujantis faktiškai nustatyti statybos darbai priskirti paprastojo remonto rūšiai Skyrius teisingai kvalifikavo statybos rūšį taip pat teisingai nurodė kad pagal STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 6 1 4 punktą ginčo darbams turėjo būti parengtas paprastojo remonto aprašas bei gautas savivaldybės įgalioto atstovo rašytinis pritarimas Statybos darbams atliekamiems minėtame daugiabučiame gyvenamame name vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 6 punkto nuostatomis privalomas ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas 4 8 Skyrius išnagrinėjęs Pareiškėjos skunduose nurodytas 2012 04 23 ir 2012 05 14 faktinių duomenų patikrinimo metu nustatytas aplinkybes išaiškino savavališkos statybos faktą ir 2012 05 14 Statytojui surašė savavališkos statybos aktą Nr SSA 20 120514 00036 Remiantis Statybos įstatymo 3 straipsnio nuostatomis Statytojas neatitiko statytojo teisės įgyvendinimo sąlygų teisės aktų nustatyta tvarka neparengė paprastojo remonto aprašo ir neturi statybą leidžiančio dokumento rašytinio pritarimo 4 9 Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalį leidimą statyti naują statinį leidimą rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti modernizuoti pastatą išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas Statytojui 2012 06 15 Skyriui pateikus Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 06 14 išduotą rašytinį pritarimą Nr 70 23 150 vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 09 06 2010 Statybos sustabdymas Savavališkos statybos padarinių šalinimas Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 361 2 papunkčio nuostatomis reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius nebuvo surašytas Pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies l punkto nuostatas atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą Statytojo teisė įgyvendinama ir nevaldant nuosavybės teise arba naudojant kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais žemės sklypo kuriame yra statinys tačiau atitinkant 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas sąlygas statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą kai jis privalomas statytojas statinį jo dalį valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais statinio rekonstravimo remonto ir griovimo atvejais 4 10 Faktinių duomenų patikrinimo metu užfiksuoti atlikti statybos darbai padidinant lango angą ir įrengiant duris išorinėje daugiabučio namo sienoje po esamo lango sąrama ir jos nejudinant bei neplatinant buvusio lango ertmės vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys 12 punktu priskirtini paprastojo remonto darbams Nurodytieji paprastojo remonto darbai buvo atlikti neteisėtai kadangi Statytojas neatitiko statytojo teisės įgyvendinimo sąlygų reglamentuotų Statybos įstatymo 3 straipsnyje t y teisės aktų nustatyta tvarka neparengė paprastojo remonto aprašo ir neturėjo statybą leidžiančio dokumento rašytinio pritarimo 4 11 Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 03 21 įsakymu Nr 1V 43 patvirtintu Planavimo sąlygų planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tvarkos aprašu patikrintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2012 06 14 išduoto rašytinio pritarimo Nr 70 23 150 negyvenamosios patalpos unikalus Nr kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projektui Nr 2012 teisėtumas 2013 10 22 surašytas statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktas Nr PSl 23 Nustatyta kad minėtas statybą leidžiantis dokumentas išduotas laikantis Statybos įstatymo 23 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantis dokumentai nuostatų 4 12 Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 5 15 dalies l punktą išorinės sienos fasado architektūros detalės yra daugiabučio namo savininkų bendrojo naudojimo objektas Remiantis Civilinio kodekso 4 85 straipsnio l dalimi sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip Gyvenamajame pastate gyvenamosios paskirties patalpų suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai yra 5 negyvenamosios paskirties patalpų suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai 1 Pagal Statinio projekte pateiktus duomenis anksčiau minėtas patalpas nuosavybės teise valdo 6 asmenys vienas iš jų statytojas A Trys gyvenamojo namo bendrasavininkai 2012 04 25 notariškai patvirtintuose pareiškimuose davė sutikimus dėl statytojo A planuojamų statybos darbų jam priklausančiose patalpose Pareiškėjos X sutikimas neprivalomas kadangi sprendimas dėl bendrojo naudojimo objekto išorinės sienos remonto priimtas patalpų savininkų balsų dauguma remiantis gyventojų notariškai patvirtintais sutikimais 4 13 Savavališkos statybos sustabdymas ir jos padarinių šalinimo tvarka detalizuota STR 1 09 06 2010 Statybos sustabdymas Savavališkos statybos padarinių šalinimas Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 23 punkte Minėtame punkte nurodyta kad Inspekcijos įgaliotas pareigūnas gavęs informacijos apie galimą savavališką statybą ir ar pats nustatęs galbūt savavališkos statybos atvejį privalo per 20 darbo dienų patikrinti tokių aplinkybių pagrįstumą ir 1 esant galimybei tą pačią dieną bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo savavališkos statybos nustatymo dienos nufotografuoti savavališką statybą vaizdo fiksavimo priemonėmis fotoaparatu ir pan 2 esant galimybei tą pačią dieną bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo savavališkos statybos nustatymo dienos dviem egzemplioriais surašyti Savavališkos statybos aktą Reglamento 5 priedas akte uždėti asmens spaudą ir pasirašyti Savavališkos statybos akte įrašomi duomenys apie statybą statinio statybos rangovą jei statybos darbai vykdomi rangos būdu akto surašymo pagrindą pateiktus su statyba susijusius dokumentus atliktų statybos darbų mastą Savavališkos statybos akte aprašomi asmenų paaiškinimai liudytojų parodymai nuotraukos ir kt Savavališkos statybos aktas ar Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas užregistruojamas IS Infostatyba o kai nėra techninių galimybių naudotis IS Infostatyba Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje 3 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašyti Statytojui arba Statinio ar žemės sklypo naudotojui administracinio teisės pažeidimo protokolą 4 14 Skyrius išnagrinėjęs Pareiškėjos skunduose nurodytas 2012 04 23 ir 2012 05 14 faktinių duomenų patikrinimo metu nustatytas aplinkybes išaiškino savavališkos statybos faktą ir 2012 05 14 Statytojui surašė savavališkos statybos aktą Nr SSA 20 120514 00036 Savavališkos statybos aktas registruotas teisės aktų nustatyta tvarka informacinėje sistemoje IS Infostatyba Kauno skyriaus specialistės Justinos Jokubauskaitės surašytas savavališkos statybos aktas atitiko tuo metu Reglamente nustatytą akto formą tačiau specialistė nustačiusi pažeidimą netaikė visų teisės aktų numatytų poveikio priemonių t y už neypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą kultūros paveldo vietovėje pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159 3 straipsnį nesurašė statytojui administracinės teisės pažeidimo protokolo 4 15 Statybos techninio reglamento STR 1 09 06 2010 Statybos sustabdymas Savavališkos statybos padarinių šalinimas Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas pagal tuo metu galiojusią redakciją 36 2 ir 39 1 punktuose buvo nurodyti veiksmai kuriuos privalėjo atlikti Inspekcija gavusi objekto kuriam buvo surašytas savavališkos statybos aktas statybą leidžiantį dokumentą Minėto reglamento 39 1 punkte nurodyta kad statytojui gavus statybą leidžiantį dokumentą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio dokumento gavimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją pateikus Inspekcijai kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina ar 6 1 statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai 2 pastatytas statinys jo dalis nepažeidžia statinio projekto pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas sprendinių 4 16 Skyrius 2012 06 15 gavęs Statytojo pranešimą apie Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui neatliko Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2012 06 14 išduoto rašytinio pritarimo Nr 70 23 150 teisėtumo patikrinimo taip pat nepatikrino ar atlikti statybos darbai nepažeidžia statinio projekto pagal kurį buvo išduotas rašytinis pritarimas Nr 70 23 150 4 17 Atlikus Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2012 06 14 išduoto rašytinio pritarimo Nr 70 23 150 teisėtumo patikrinimą nustatyta kad minėtas statybą leidžiantis dokumentas išduotas iš esmės nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų Skyrius vykdydamas statybos valstybinę priežiūrą atliko ne visus savavališkos statybos šalinimo procedūras reglamentuojančių teisės aktų numatytus veiksmus t y teisės aktų nustatyta tvarka nesurašė administracinės teisės pažeidimo protokolo už savavališką paprastąjį remontą kultūros paveldo vietovėje nepatikrino 2012 06 14 rašytinio pritarimo Nr 70 23 150 teisėtumo bei faktiškai atliktų statybos darbų atitikties statinio projektui pagal kurį buvo išduotas minėtas rašytinis pritarimas 4 18 Šiuo metu statybos darbai kuriems buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr SSA 20 120514 00036 yra teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti kadangi parengtas negyvenamosios patalpos unikalus Nr kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projektas Nr 2012 pagal minėtą projektą 2012 06 14 išduotas rašytinis pritarimas Nr 70 23 150 atliktas 2012 06 14 rašytinio pritarimo Nr 70 23 150 teisėtumo patikrinimas surašytas 2013 10 22 statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktas Nr PSl 23 Statybos darbai numatyti projekte užbaigti 2013 06 03 Inspekcijoje registruota deklaracija apie statybos užbaigimą Nr UDR20 130603 00129 Inspekcijos viršininko pavaduotojo 2013 10 23 pavedimu PA 242 Skyriaus vedėjai pavesta užtikrinti ir kontroliuoti kad užfiksuotų savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros Skyriuje būtų atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais 5 Iš Departamento pateiktų paaiškinimų bei dokumentų nustatyta 5 1 Kauno teritoriniame padalinyje toliau vadinama Kauno TP nėra duomenų apie tai jog X būtų žodžiu raštu kreipusis į padalinio vedėją Svaigedą Stoškų projektui pritarė padalinio vyr specialistė Vilija Skėrienė Kauno TP nėra išdavęs statybą leidžiančio dokumento rašytinio pritarimo negyvenamųjų patalpų kapitalinio remonto ir patalpų paskirties keitimo projektui Pastatas adresu yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5 2 Objektas nepaskelbtas valstybės saugomu ir nėra priimtas sprendimas inicijuoti skelbti saugomu valstybės Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 04 19 įsakymu Nr ĮV 155 Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3 04 01 2005 Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės patvirtinimo 4 1 punktu Leidimus išduoda Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos toliau departamentas teritoriniai padaliniai valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais valstybės tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti 5 3 Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą Kauno TP negyvenamųjų patalpų unikalus Nr kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį darbams leidimo nėra išdavęs UAB F architektė H atestato Nr galioja iki 2015 12 02 2012 kovo mėnesį parengė Negyvenamosios patalpos unikalus Nr kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį techninį projektą Įvertinus pateiktus techninio projekto sprendinius taip pat atliktos nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų paveldosaugos 7 specialiosios ekspertizės ekspertė L atestato Nr išvadas rekomendacijų projektui tobulinti nenurodyta 2012 04 19 Vilija Skėrienė pritarė techniniame projekte išdėstytų sprendinių įgyvendinimui derinimo Nr 12 76k Kapitalinio remonto darbai ir patalpų paskirties keitimas atlikti pastate adresu nelaikytini savavaliais 6 Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas buvusios negyvenamosios patalpos bei teisės į jį A vardu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2013 11 20 įregistravimo pagrindas 2013 05 24 deklaracija Nr 1 apie statybos užbaigimą 7 Nekilnojamojo turto registro duomenimis 0 0450 ha žemės sklypas esantis nuosavybės teise priklauso nuo 1996 04 22 B 279 450 dalys žemės sklypo 171 450 dalis žemės sklypo nuo 1994 09 01 iki 2013 09 05 priklausė X nuo 2013 09 05 G Pagal 2013 09 03 rentos sutartį Nr 10187 butą esantį Pareiškėja perleido G nuosavybėn Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 8 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnis 1 Teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys 2 Statytojo teisė įgyvendinama kai 1 statytojas žemės sklypą kuriame statomas statinys valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais kai nėra suformuoti žemės sklypai atnaujinant modernizuojant pastatus atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan 2 statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą kai jis privalomas 3 statytojas statinį jo dalį valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais statinio rekonstravimo remonto ir griovimo atvejais 23 straipsnio 1 dalis Statybą leidžiantys dokumentai yra 1 naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju leidimas statyti naują statinį 2 ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju leidimas rekonstruoti statinį 3 pastato atnaujinimo modernizavimo atveju leidimas atnaujinti modernizuoti pastatą 4 kitais negu šios dalies 1 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 13 punktuose nurodytam statinio projektui kai jis yra privalomas 23 straipsnio 17 dalis Raštu statinio projektui pritaria 4 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas valstybės tarnautojas statybos kultūros paveldo statinyje kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose atvejais 24 straipsnis 2 Užbaigus statinio kapitalinį remontą pakeitus statinio patalpų paskirtį Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo užsakovo Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą 6 Kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimo panaikinimo turi teisę suinteresuotieji asmenys šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos redakcija galiojusi deklaracijos apie statybos užbaigimą registravimo metu t y iki 2013 06 30 9 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnis 4 nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka 8 7 straipsnis 3 statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka 4 nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti 10 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka 11 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnis 1 Inspekcija vykdydama statybos valstybinę priežiūrą turi teisę 3 panaikinti savo neteisėtai priimtą su statybos valstybine priežiūra susijusį administracinį sprendimą 4 dėl neteisėtai priimtų su statyba susijusių administracinių sprendimų panaikinimo šiuos sprendimus priėmusiems subjektams teikti privalomuosius nurodymus per nustatytą terminą neįvykdžius privalomojo nurodymo per 2 mėnesius nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo ar dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą 12 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnis Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo Skundai paduoti praėjus šiam terminui netiriami jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip 13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 827 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1 09 06 2010 Statybos sustabdymas Savavališkos statybos padarinių šalinimas Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas nustatyta 361 Privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu toliau Nurodymas nesurašomas šiais atvejais 361 2 kai Statytojas arba Statinio ar žemės sklypo naudotojas kol Inspekcija nesurašė Nurodymo raštu informavo Inspekciją apie tai kad jis gavo statybą leidžiantį dokumentą Šiuo atveju atliekami Reglamento 39 1 ir ar 41 punkte nurodyti veiksmai vietoj Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto surašant Statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu 14 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 07 09 įsakymu Nr 349 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 06 25 įsakymo Nr D1 530 redakcija galiojusi iki 2014 01 01 patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų 8 punktas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jos pareigūnai turi teisę 8 3 nustatę kad statybos leidimas išduotas neteisėtai siūlyti apskrities viršininkui arba patys imtis šių veiksmų 8 3 1 kreiptis į teismą su prašymu išduotą statybos leidimą panaikinti 10 punktas Inspekcijos veiklos tikslai 10 1 užtikrinti kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai 10 2 užtikrinti kad statinių statyba butų vykdoma teisėtai 10 3 užtikrinti kad administracinės paslaugos statybos srityje būtų teikiamos skaidriai 11 punktas Inspekcija atlieka šias funkcijas 11 2 1 tikrina ar statybą leidžiantys dokumentai išduoti teisėtai 11 2 4 atlieka savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą 9 11 2 16 teisėsaugos ir kitoms valstybės valdžios institucijoms prašant išduoda pažymas išvadas apie statinio ar patalpos paskirties pakeitimo teisėtumą Išvados 15 Apibendrinus skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą konstatuotina 15 1 Pareiškėja skundžiasi dėl atliktų statybos darbų gyvenamajame name esančiame Šiame name Pareiškėja iki 2013 09 05 nuosavybės teise valdė butą Nr bei dalį žemės sklypo Nuo 2013 09 05 šio turto savininkas yra G pažymos 7 punktas Pastatas adresu yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15 2 Negyvenamųjų patalpų savininkas A jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose atliko statybos darbus t y įrengė išėjimą į kiemą pažemino langą ir kt 15 3 Dėl atliktų remonto darbų Pareiškėja kreipėsi į

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/2002 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • 2014-09-29 PAŽYMA Nr. 4D-2013/1-1032 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  paskirtį Nr STL 11 150 toliau Pažyma 1 ir kadastro objektų suformavimo schemos pagal kurią išduota Pažyma 1 kopijas Namo statybos projekto pagal kurį išduotas 1990 03 11 leidimas Nr 44 90 Savivaldybė nepateikė 8 2 Vilniaus skyrius pagal kompetenciją tikrindamas Namo atitiktį esminiams projekto sprendiniams 2013 05 08 atliko faktinį duomenų patikrinimą vietoje ir surašė 2013 05 08 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr FAK 570 Patikrinimo metu Name statybos darbai nebuvo vykdomi Patikrinime dalyvavę Namo butų savininkai nepateikė Namo projekto kuriam 1990 03 11 išduotas leidimas Nr 44 90 perstatyti gyvenamąjį namą Tikrinimo metu butų savininkai pateikė atskirų butų kadastrinių matavimų bylas Kadastrinių matavimų bylų duomenys atitinka faktinę patalpų išplanavimo situaciją 8 3 Nei Savivaldybei nei Namo butų savininkams nepateikus Namo statybos projekto Inspekcija neturi galimybės įvertinti Namo atitikties projektui 9 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui paprašius Inspekcijos pateikti išsamius paaiškinimus kuo vadovaujantis ir kokių veiksmų imtasi siekiant įvertinti pastato unikalus Nr atitiktį šio pastato statybos projekto sprendiniams Inspekcija nurodė 9 1 Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato jog statytojo teisė įgyvendinama kai 1 statytojas žemės sklypą kuriame statomas statinys valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais kai nėra suformuoti žemės sklypai atnaujinant modernizuojant pastatus atliekant stalinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan 2 statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą kai jis privalomas 3 statytojas statinį jo dalį valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais statinio rekonstravimo remonto ir griovimo atvejais Pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 4 dalį kai perleidžiama nebaigto statyti rekonstruoti ar kapitališkai remontuojamo statinio dalis statybos leidimas neperregistruojamas Perleistos dalies savininkas įgyja statytojo užsakovo teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus jam perleistoje statinio dalyje 6 Pažymime kad Pareiškėjų kreipimosi į Inspekciją metu 2013 03 08 2013 03 22 1990 03 11 leidime Nr 44 90 nurodyti statytojai B ir D pastaba turi būti B ir D jau buvo perleidę pardavę Namo dalis butus ir žemės sklypą kuriame yra Namas todėl nebeįgyvendino teisės būti statytojais Statybos įstatymo nustatyta tvarka Pridedame Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašus patvirtinančius nuo kada B ir D nebeįgyvendino teisės būti statytojais Pažymėtina ir tai kad vadovaujantis Statybos įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi perleistų Namo dalių butų savininkai tarp jų ir pareiškėja X įgijo statytojo užsakovo teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus jiems perleistose statinio dalyse Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 4 dalies 2 punktu statybos valstybinę priežiūrą atliekantys pareigūnai turi teisę reikalauti iš statybos dalyvių pateikti visus statybos dokumentus rašytinius ir žodinius paaiškinimus Atsižvelgiant į tai kad B ir D nebebuvo statybos dalyviai Inspekcija neturėjo teisinio pagrindo reikalauti iš jų pateikti Namo statybos projektą Atsižvelgiant į pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas ir į tas aplinkybes kad 1 B ir D nebeįgyvendino teisės būti statytojais 2 Namo dalių butų savininkai tarp jų ir pareiškėja X įgijo statytojo užsakovo teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus jiems perleistose statinio dalyse 3 Vilniaus skyrius 2013 04 25 raštu Nr 23 2 2D 6499 prašė Namo butų savininkų kurie patikrinimo metu jau buvo įgiję teises ir pareigas pateikti Namo statybos projektą tačiau visi butų savininkai nurodė kad projekto neturi 4 Vilniaus skyrius kreipėsi į Savivaldybę su prašymu pateikti Namo statybos projektą tačiau Savivaldybė projekto nepateikė darytina išvada kad Inspekcija išnaudojo visas galimybes gauti Namo projektą 9 2 Namo patikrinimą organizavęs Vilniaus skyriaus specialistas gavęs Savivaldybės 2013 05 07 raštą Nr A51 52420 2 15 2 36 MP7 su pridėtais dokumentais pasiteiravo telefonu dėl kokių priežasčių Savivaldybė nepateikė Namo projekto Savivaldybės archyvo darbuotojos nurodė kad pateikė tik tuos dokumentus kuriuos rado archyve 9 3 Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai kad iki 2011 30 30 pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto buvo išduodamos STR 1 08 02 2002 Statybos darbai Žin 2002 Nr 54 2150 2010 Nr 4 167 toliau STR 1 08 02 2002 6 priedo Statybos patikrinimo tvarkos aprašas IV skyriuje nustatyta tvarka Šios tvarkos 3 priede yra patvirtinta Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto sprendinių forma kurioje nurodyta kad su prašymu pateikti dokumentai grąžinami prašymo pateikėjui Atsižvelgiant į pirmiau paminėtas STR 1 08 02 2002 nuostatas išdavus Pažymą su prašymu pateikti dokumentai tarp jų ir projektas buvo grąžinti prašymo pateikėjui Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 10 Lietuvos Respublikos statybos įstatyme toliau vadinama Statybos įstatymas redakcija galiojusi nuo 2012 06 30 iki 2013 06 30 nustatyta 2 straipsnis 18 Statinio rekonstravimas statybos rūšis kurios tikslas perstatyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas pakeičiant statinio išorės matmenis ilgį plotį aukštį ir pan 41 Statytojas užsakovas Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui 3 straipsnio 2 dalis 2 Statytojo teisė įgyvendinama kai 1 statytojas žemės sklypą kuriame statomas statinys valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais kai nėra suformuoti žemės sklypai atnaujinant modernizuojant pastatus atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan 2 statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą kai jis privalomas 3 statytojas statinį jo dalį valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais statinio rekonstravimo remonto ir griovimo atvejais 7 11 straipsnio 1 dalis 1 Statybos dalyviai yra 1 statytojas užsakovas 2 tyrinėtojas 3 statinio projektuotojas 4 rangovas 5 statinio statybos techninis prižiūrėtojas 6 tiekėjas 12 straipsnis 1 Statytojas užsakovas privalo 10 kai statyba vykdoma ūkio būdu leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pareigūnams statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims kai tai susiję su jų pareigų vykdymu netrukdomiems patekti į statybvietes statomus rekonstruojamus remontuojamus ar griaunamus statinius juose esančius butus minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus 4 Statytojas užsakovas už šiame straipsnyje nustatytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą 23 straipsnio 1 dalis 1 Statybą leidžiantys dokumentai yra 2 ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju leidimas rekonstruoti statinį 24 straipsnis 1 Užbaigus naujo statinio statybą statinio rekonstravimą atnaujinus modernizavus daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais statybos užbaigimo aktas nesurašomas 2 Užbaigus statinio kapitalinį remontą pakeitus statinio patalpų paskirtį pastačius rekonstravus ar atnaujinus modernizavus vieno ar dviejų butų namą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo užsakovo Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais deklaraciją apie statybos užbaigimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tvirtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos o konservacinio prioriteto kompleksinėse saugomose teritorijose ir jų apsaugos zonose deklaraciją tvirtina ir institucija pagal kompetenciją atsakinga už šių teritorijų apsaugą 27 straipsnis 1 Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 3 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 1 tikrina ar statybą leidžiantys dokumentai išduoti teisėtai 2 tikrina visų naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų statinių statybos teisėtumą kitais atvejais statybos teisėtumą tikrina pasirinktinai 5 Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas arba teikia šias bylas teismui 6 dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo kreipiasi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus arba į teismą 9 išduoda pažymas kad statinys statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto 8 10 pagal kompetenciją surašo statybos užbaigimo aktus 14 išduoda pažymas apie statinio ar patalpos paskirties pakeitimo teisėtumą 4 Statybos valstybinę priežiūrą atliekantys pareigūnai turi teisę 2 reikalauti iš statybos dalyvių pateikti visus statybos dokumentus rašytinius ir žodinius paaiškinimus 7 Skundų ir pranešimų dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją nenagrinėja jeigu nuo šių sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip vieni metai 34 straipsnis 1 Nebaigto statyti rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinio perleidimo kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui sutartis gali būti notaro patvirtinta tik pateikus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymą kad statinys statomas rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto statinių kuriems privalomas projekto tvirtinimas patvirtinto projekto o kai perleidžiami kultūros paveldo statiniai taip pat už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos tokio pat turinio pažymą 2 Juridiniam ar fiziniam asmeniui įsigijusiam nebaigtą statyti rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį visos statytojo gavusio statybos leidimą prievolės ir teisės pereina tik po to kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu 3 Kad būtų perregistruotas statybos leidimas statinį įsigijęs fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui dokumentus nurodytus šio Įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 2 3 8 punktuose kitus šioje dalyje nurodytus dokumentus privaloma pateikti tik tuo atveju kai keičiamas statinio projektas statinio perleidimo sutartį nurodytą šio straipsnio 1 dalyje 4 Kai perleidžiama nebaigto statyti rekonstruoti ar kapitališkai remontuojamo statinio dalis statybos leidimas neperregistruojamas Perleistos dalies savininkas įgyja statytojo užsakovo teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus jam perleistoje statinio dalyje 11 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nuostatuose toliau vadinama Nuostatai patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 07 09 įsakymu Nr 349 redakcija galiojusi nuo 2012 06 29 iki 2014 01 01 reglamentuota 10 Inspekcijos veiklos tikslai 10 2 užtikrinti kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai 12 Pagrindinės Inspekcijos teisės užtikrinančios kad būtų pasiekti Inspekcijos veiklos tikslai ir atliktos funkcijos yra šios 12 8 gauti informaciją būtiną jos funkcijoms atlikti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų 27 Inspekcijos valstybės tarnautojai bei darbuotojai įstatymų nustatyta tvarka atsako už pareigybių aprašymuose numatytų pareigų nevykdymą neteisingą naudojimąsi suteiktomis teisėmis ar įgaliojimų viršijimą taip pat už valstybės ar komercinių paslapčių sužinotų vykdant tarnybines pareigas paskelbimą ar perdavimą fiziniams arba juridiniams asmenims 12 Statybos ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos apraše patvirtintame Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m kovo 29 d įsakymu Nr 1V 53 redakcija galiojusi nuo 2012 05 02 iki 2014 01 01 nustatyta 5 Vadovaujantis Aprašu tikrinami šie statybos sričiai reikšmingi aspektai statomo statinio atitiktis statinio projekto esminiams sprendiniams 9 29 Neplaninis statybos ūkio subjekto veiklos patikrinimas atliekamas Inspekcijos vadovybės ar Inspekcijos administracijos padalinio vedėjo pavedimu 29 1 gavus kito viešojo administravimo subjekto teisėsaugos institucijos ar Seimo kontrolieriaus rašytinį prašymą pranešimą ar pavedimą atlikti statybos ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės institucijos prašymą 29 2 turint informacijos gavus skundą ar kilus pagrįstų įtarimų dėl statybos dalyvio ūkio subjekto veiklos pvz pasirodžius tam tikrai informacijai žiniasklaidoje kuri galbūt prieštarauja teisės aktams ar neatitinka teisės aktų reikalavimų 29 3 siekiant užtikrinti kad būtų pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai 30 Kitais negu nurodyta Aprašo 29 punkte atvejais statybos ūkio subjekto veiklos neplaninis patikrinimas dėl konkretaus statinio statybos ar ūkio subjekto veiksmų galbūt pažeidžiančių teisės aktų reikalavimus atliekamas tik Inspekcijos vadovybės priimtu sprendimu įsakymu potvarkiu pavedimu suformuota užduotimi ir pan 38 Pareigūnas iki numatyto statybos ūkio subjekto veiklos patikrinimo pradžios užpildydamas patikrinimo akto formos bendrųjų duomenų dalį privalo 38 1 iš Statybos produkcijos sertifikavimo centro registrų gauti duomenis apie statybos dalyviams privalomus dokumentus leidžiančius užsiimti tam tikra veikla ir juos sutikrinti su Inspekcijai pateiktame pranešime apie rangovo ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių vadovo pasamdymą nurodytais duomenimis 38 2 gauti ir išnagrinėti Nekilnojamojo turto registro išrašą apie žemės sklypą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus jame esančius nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos taip pat apie žemės sklypo ir specialiąsias nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas 38 3 pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema Infostatyba kitų institucijų duomenų bazėmis ir kita jų turima informacija gauti ir išnagrinėti 38 3 1 statybą leidžiantį dokumentą 38 3 2 statinio projektą 38 3 3 teritorijos kurioje vykdoma statyba planavimo dokumentą us 41 Statybvietėje statybos ūkio subjekto veiklos patikrinimą Pareigūnas atlieka pagal Aprašo 9 punkte nurodyto atitinkamo patikrinimo akto kontrolinį klausimyną tikrindamas statybos vykdymo dokumentaciją projekto sprendinių vykdymą statybos produktų atitikties dokumentus ir juose nurodytų duomenų atitiktį projektiniams statybos dalyvių atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų pareigų vykdymą 13 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnyje nustatyta Statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki septynių tūkstančių litų ir pareigūnams nuo penkių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų 14 Statybos techniniame reglamente STR 1 12 08 2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 27 įsakymu Nr D1 825 redakcija galiojusi nuo 2011 03 16 iki 2012 10 25 nustatyta 16 Patalpų ir pastatų paskirties keitimas ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas Reglamento 20 punkte nurodytais būdais kai atliekami statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekamas vadovaujantis statybos techninių reglamentų STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 4 16 ir STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas 4 17 nuostatomis taikomomis rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius 17 Keičiant patalpų ar pastatų paskirtį kai neatliekami statybos darbai ar atliekami statinio paprastojo remonto darbai rengiamas patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas pagal statybos 10 techninio reglamento STR 1 05 06 2010 Statinio projektavimas 4 18 nustatytus reikalavimus Formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus Reglamento 20 punkte nurodytais būdais rengiama Reglamento 6 priede nurodytos sudėties naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema toliau schema kurią rengti turi teisę Statybos įstatymo 4 1 14 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys Kai keičiant patalpų ar pastatų paskirtį ir ar formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus Reglamento 20 punkte nurodytais būdais turi būti atlikti statinio paprastojo remonto darbai kuriems atlikti pagal statybos techninį reglamentą STR 1 07 01 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 4 16 privaloma gauti rašytinius įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimus paprastojo remonto projektui ar paprastojo remonto aprašui patalpų ar pastatų paskirties keitimo ir ar naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo sprendiniai pateikiami paprastojo remonto projekte ar paprastojo remonto apraše 15 Statybos techniniame reglamente STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 828 redakcija galiojusi nuo 2011 07 01 iki 2011 11 19 nustatyta 34 Statytojas Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais užbaigęs statybos darbus ar pakeitęs statinio patalpos paskirtį surašo ir Padaliniui esančiam toje apskrities teritorijoje kurioje yra statinys pateikia tvirtinti arba registruoti kai tai privaloma Deklaraciją Deklaracijos forma pateikta Reglamento 5 priede 35 Padalinys tvirtina Deklaraciją ir ją įregistruoja šiais atvejais 35 1 pastačius naują ar rekonstravus 1 ar 2 butų namą 16 Lietuvos Respublikos statybos įstatyme redakcija galiojusi nuo 2011 07 19 iki 2011 10 01 nustatyta 24 straipsnis 1 Užbaigus naujo statinio statybą statinio rekonstravimą atnaujinus modernizavus daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais statybos užbaigimo aktas nesurašomas 2 Užbaigus statinio kapitalinį remontą pakeitus statinio patalpų paskirtį pastačius rekonstravus ar atnaujinus modernizavus vieno ar dviejų butų namą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo užsakovo Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais deklaraciją apie statybos užbaigimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tvirtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos o konservacinio prioriteto kompleksinėse saugomose teritorijose ir jų apsaugos zonose deklaraciją tvirtina ir institucija pagal kompetenciją atsakinga už šių teritorijų apsaugą 17 Statybos techninio reglamento STR 1 08 02 2002 Statybos darbai patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 04 30 įsakymu Nr 211 redakcija galiojusi nuo 2011 05 20 iki 2011 10 30 6 priede Statinio statybos patikrinimo tvarkos aprašas nustatyta 15 Pažymą apie statinio statybą rekonstravimą kapitalinį remontą be esminių nukrypimų nuo projekto toliau Pažyma išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos statytojui turinčiam statinio statybos leidimą arba statinio pradėto statyti iki 1995 m vasario 1 d statybos įregistravimo dokumentą arba įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus statyti nesudėtingą statinį ir atlikusiam statybos darbus be esminių nukrypimų nuo statinio projekto ypatingo ar įrašyto į Valstybės investicijų programą statinio atveju nuo patvirtinto statinio projekto nesudėtingo statinio atveju nuo statinio supaprastinto statinio projekto pagal kurį išduotas statybos leidimas ar kuriam gauti įgaliotų valstybės tarnautojų raštiški pritarimai 11 16 Pažyma išduodama šiais atvejais 16 1 kai statytojas nori perleisti statomą statinį kitam asmeniui 16 2 kai statytojas nori įregistruoti nebaigtą statyti statinį Nekilnojamojo turto kadastre ir ar registre 16 3 kai statytojas iki turimo statybos leidimo galiojimo pabaigos prašo jį pratęsti supaprastinta tvarka 18 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nustatyta 23 straipsnio 1 dalis 1 Inspekcija vykdydama statybos valstybinę priežiūrą turi teisę 2 teikti viešojo administravimo subjektams kitiems juridiniams asmenims ir jų padaliniams kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms ir jų padaliniams fiziniams asmenims privalomuosius nurodymus pateikti visą su statyba susijusią informaciją ir dokumentus išskyrus tuos kuriuos pagal kompetenciją gali gauti pati Inspekcija 19 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse patvirtintose Žemės ūkio ministro 2002 12 30 įsakymu Nr 522 redakcija galiojanti nuo 2005 04 01 nustatyta 9 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų darbų kontrolę organizuoja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 174 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų byla toliau byla nekilnojamojo turto objektų kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamojo turto objektus sukomplektuotas rinkinys 175 Byla formuojama atskiriems nekilnojamojo turto objektams nurodytiems Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnyje 20 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme nustatyta 9 straipsnis 1 Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami jei statiniai buvo rekonstruoti kapitaliai remontuoti ar jei buvo atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai ir jei šie pakitimai nebuvo nustatyti šio straipsnio 2 dalyje numatytu atveju 2 Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti žemės sklypų kadastro duomenys turi būti keičiami jei žemės sklype buvo pastatyti rekonstruoti kapitaliai remontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai nutiesti keliai iškasti tvenkiniai įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai taip pat atlikti kiti veiksmai pakeitę kadastro duomenis bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius kad dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis Išvados 21 Atsižvelgiant į skunde nurodytas

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1970 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-09-03 PAŽYMA 4D-2013/1-1267 DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ, VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS BEI VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  stovėjimo aikštelės naudojimą bei nedelsiant organizuoti avarinių požymių turinčių perdangos plokščių pakeitimą ir kt UAB B dėl Departamento 2012 09 24 sprendimo Nr A63 796 40472 3 2 1 EM4 dalies kuria UAB B buvo įpareigota sustabdyti automobilių stovėjimo aikštelės eksploataciją panaikinimo su skundu kreipėsi į Savivaldybės administraciją kuri 2012 11 15 sprendimu Nr A63 989 52546 3 2 1 EM4 UAB B skundo netenkino Dėl Savivaldybės administracijos 2012 11 15 sprendimo Nr A63 989 52546 3 2 1 EM4 Departamento 2012 09 24 sprendimo Nr A63 796 40472 3 2 1 EM4 dalies kuria UAB B buvo įpareigota sustabdyti automobilių stovėjimo aikštelės eksploataciją panaikinimo bei dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės sustabdyti skundžiamo Departamento rašto galiojimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės taikymo UAB B kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 5 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 12 19 nutartimi UAB B prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę sustabdyti skundžiamo Departamento rašto galiojimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės buvo atmestas Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 04 09 sprendime konstatavo Teisėjų kolegija įvertinusi nagrinėjamos bylos aplinkybių visumą ir minėtą teisinį reglamentavimą konstatuoja kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 11 15 sprendimas Nr A63 989 52546 3 2 1 EM4 Dėl sprendimo panaikinimo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento 2012 09 14 sprendimas Nr A63 786 40472 3 2 1 EM4 dalyje kuria UAB B įpareigota nuo 2012 10 19 sustabdyti automobilių stovėjimo aikštelės eksploataciją yra teisėti ir pagrįsti t y skundas atmestinas kaip nepagrįstas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 12 18 nutartimi UAB B apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 04 09 sprendimą 6 5 Departamento Būsto renovavimo skyriaus specialistai 2013 05 23 atliko Garažo ir automobilių stovėjimo aikštelės techninės priežiūros patikrinimą kuriame dalyvavo UAB B direktorius D Pareiškėjos atstovas A bendrijos pirmininkas X bei ekspertas C Atlikus apžiūrą surašytas 2013 05 23 Aktas kuriame konstatuota kad vizualiai apžiūrėjus Garažo ir stovėjimo aikštelės konstrukcijų bei inžinerinių sistemų būklė bloga Per perdangos betono blokų siūles į garažus patenka vanduo šlampa elektros laidai skydinės drėgmės pažeistos perdangos plokštės druskų paveiktas jų betonas vietomis armatūra Pastato perdangų plokštės yra galimai avarinės būklės Stovėjimo aikštelės asfalto danga daugelyje vietų suskeldėjusi ženkliai supleišėjusi vietomis deformuota ir nėra pakankamo nuolydžio dėl to laikosi vanduo ant dangos ir plyšiuose per kuriuos vanduo galimai skverbiasi į pastato konstrukcijas Atsižvelgiant į statinių techninės priežiūros patikrinimo rezultatus statinių savininkams naudotojams rekomenduota organizuoti ir atlikti viso pastato konstrukcijų ekspertizę pagal pateiktas eksperto išvadas ir rekomendacijas nedelsiant organizuoti pastato konstrukcijų remontą Statinių savininkams naudotojams iki nustatyto termino t y iki 2013 07 01 neįvykdžius 2013 05 23 Akte pateikto reikalavimo atlikti statinio konstrukcijų ekspertizę jie buvo iškviesti į Savivaldybės administraciją Susitikimo metu statinių savininkai naudotojai taip pat nesusitarė dėl pateiktų nurodymų įvykdymo ir atliktinos pastato konstrukcijų ekspertizės 6 6 Už statinių naudojimo priežiūros aktuose pateiktų reikalavimų nevykdymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnio nuostatomis UAB B direktoriui D 2013 08 02 2013 11 25 buvo surašyti administracinių teisės pažeidimo protokolai Nr A10 39736 1 1 50 AP2 Nr A10 60001 1 1 50 AP2 Už statinių naudojimo priežiūros aktuose pateiktų reikalavimų nevykdymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 straipsnio nuostatomis administracinės teisės pažeidimo protokolas Nr A10 43757 1 1 50 AP2 buvo surašytas ir Pareiškėjai A valdybos pirmininkui X tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 11 06 nutarimu Pareiškėjai iškelta administracinio teisės pažeidimo byla nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties nutraukta 6 7 Departamento Būsto renovavimo skyrius 2014 02 25 atliko automobilių stovėjimo aikštelės patikrinimą faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr A32 428 14 2 1 15 AP 2 kurio metu nustatyta automobilių stovėjimo aikštelė ant garažo pastato stogo nenaudojama neeksploatuojama 6 8 eksperto C 2011 10 24 atlikta apžiūra nėra statinio konstrukcijų ekspertizė o tik specialisto išvada 6 9 Inspekcija neturi gavusi jokios objektyvios informacijos kurios pagrindu būtų galima paneigti faktą kad minimų statinių statybos darbai faktiškai buvo užbaigti dar 1995 metais Priešingai pati pareiškėja tokią šių statinių statybos datą yra nurodžiusi savo 2012 03 12 pareiškime Be to pagal specialisto išvados medžiagą kurią pareiškėja pateikė kartu su savo 2013 07 24 raštu akivaizdžiai matyti jog statiniai Kontrolės postas Automobilių stovėjimo 6 aikštelė nėra nauja statyba ir akivaizdžiai atitinka Nekilnojamojo turto registre nurodytą jų statybos užbaigimo datą 1995 m 6 10 Nekilnojamojo turto registro dokumentuose nurodoma kad kontrolės posto automobilių stovėjimo aikštelės ir kitų statinių įregistravimo pagrindas Deklaracija apie statybos užbaigimą paskirties pakeitimą 2013 01 15 Nr l arba toliau vadinama Deklaracija kuri Inspekcijoje nebuvo patvirtinta ir arba registruota UAB B Deklaraciją tiesiogiai pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus filialui 6 11 Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo registro Nr 1 18838 2 3 punkte nurodyta kad kito inžinerinio statinio automobilių stovėjimo aikštelės toliau vadinama Aikštelė plotas 6251 26 kvadratinio metro toliau vadinama kv m Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo registro Nr 10 164886 2 1 punkte nurodyta kad pastato garažo užstatytas plotas 5682 00 kv m Palyginus Aikštelės plotą ir garažų paskirties pastatu užimtą žemės plotą darytina prielaida kad dalis Aikštelės yra pastatyta ant garažų paskirties pastatu neužimto žemės ploto 6251 26 5682 00 569 26 kv m t y 569 26 kv m Aikštelės dalis sutampanti su garažų paskirties pastato užimamu žemės plotu 5682 00 kv m negali būti priskirta nesudėtingam statiniui nes įrengiant Aikštelę ant garažų paskirties pastato stogo buvo atlikti neypatingo statinio paprastojo remonto darbai nurodyti STR 1 01 08 2002 12 4 punkte Aikštelės dalis 569 26 kv m yra antros grupės nesudėtingas statinys Atsižvelgiant į tai kad Aikštelės dalis 569 26 kv m yra naujai pastatytas antros grupės nesudėtingas statinys o Aikštelės dalis 5682 00 kv m ant garažų paskirties pastato stogo yra įrengta vykdant neypatingo statinio paprastojo remonto darbus Inspekcijos nuomone vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir Reglamento Statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas 35 ir 36 punktais Deklaracijos šiuo atveju Inspekcija neprivalėjo tvirtinti ir ar registruoti jei to nepageidavo statytojas 6 12 Inspekcijos nuomone tvora ir kontrolės postas galėjo būti įforminta kaip naujai pastatyti pirmos grupės nesudėtingi statiniai Aikštelės dalis 569 26 kv m galėjo būti įforminta kaip naujai pastatytas antros grupės nesudėtingas statinys o kita Aikštelės dalis 5682 00 kv m ant garažų paskirties pastato stogo galėjo būti įforminta kaip atlikus neypatingo statinio paprastojo remonto darbus įrengtas eksploatuojamas stogas aikštelė Inspekcijos nuomone Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašuose registro Nr 1 18838 įregistruoti Aikštelės duomenys neatitinka fakto nes tik Aikštelės dalis 569 26 kv m galėjo būti įforminta kaip naujai pastatytas antros grupės nesudėtingas statinys o kita Aikštelės dalis 5682 00 kv m ant garažų paskirties pastato stogo galėjo būti įforminta kaip atlikus neypatingo statinio paprastojo remonto darbus įrengtas eksploatuojamas stogas aikštelė 6 13 Užbaigus nesudėtingo statinio statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus turi būti parengta nekilnojamojo daikto byla ir surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą Statytojo pageidavimu jo surašyta deklaracija gali būti bet neprivaloma registruojama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritoriniame padalinyje deklaraciją apie statybos užbaigimą teikiantys asmenys patvirtina kad statybos darbai užbaigti statybas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir kad asmuo atsako už deklaracijoje įrašytų duomenų tikrumą ir teisėtumą neteisėtai surašytos deklaracijos galiojimą panaikina teismas 6 14 Pareiškėja 2012 03 12 kreipėsi į Inspekciją nurodydama kad UAB B pagal 1995 08 10 jungtinės veiklos sutarties 2 punktą 1995 m rugpjūčio mėnesį įrengė ant garažo stogo automobilių stovėjimo aikštelę ir ją eksploatuoja iki šiol Inspekcija vadovaudamasi Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėmis bei atsižvelgdama į tai kad statiniai pradėti ir baigti statyti daugiau negu prieš 10 metų 2012 04 02 raštu Nr 23 2 2D 5003 Pareiškėją informavo jog Inspekcija neturi įgaliojimų veiklos 7 vykdytojų ar statytojų atžvilgiu taikyti kokias nors poveikio priemones nes įstatymai ir kiti teisės aktai nesuteikia Inspekcijai teisės spręsti tokio pobūdžio klausimus Inspekcija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis Pareiškėjos 2012 03 12 pareiškimo dalį dėl statinių naudojimo priežiūros persiuntė nagrinėti Savivaldybei 6 15 Inspekcija atsakydama į 2012 11 07 prašymą 2012 11 26 raštu Nr 23 2 2D 17204 Pareiškėją informavo į analogišką Jūsų 2012 03 12 pareiškimą Dėl savavališkos statybos Jums buvo atsakyta Inspekcijos 2012 04 02 raštu Nr 23 2 2D 5003 Šiuo raštu Pareiškėjai buvo paaiškinta jog atsižvelgiant į tai kad prašyme nurodyti statiniai pradėti ir baigti statyti daugiau nei prieš 10 metų Inspekcija neturi įgaliojimų veiklos vykdytojų ar statytojų atžvilgiu taikyti kokias nors poveikio priemones nes įstatymai ir kiti teisės aktai nesuteikia Inspekcijai teisės spręsti panašius klausimus Pareiškėja taip pat buvo informuota kad UAB B nepateikė Inspekcijai prašymo išduoti statybos užbaigimo akto 6 16 Inspekcija atsakydama į Pareiškėjos 2013 02 26 prašymą pateikti dokumentus kurių pagrindu UAB B 2013 01 15 buvo išduota Deklaracija bei pateikti Deklaracijos patvirtintą kopiją 2013 03 04 raštu Nr 23 2 2D 3437 informavo Inspekcijoje Deklaracija nėra patvirtinta ar ir registruota todėl Inspekcija negali pateikti prašomų dokumentų Ši Deklaracija galbūt Statytojo tiesiogiai pateikta VĮ Registrų centro Vilniaus filialui 6 17 Inspekcija atsakydama į Pareiškėjos 2013 07 24 prašymą dėl Deklaracijos panaikinimo 2013 08 12 raštu Nr 23 2 2D 12871 informavo pagrindžiant teisės aktų nuostatomis kad Inspekcija nėra patvirtinusi ar ir įregistravusi deklaracijos apie statybos užbaigimą paskirties keitimą įstatymai ir kiti teisės aktai nesuteikia Inspekcijai teisės spręsti panašius klausimus Šiuo raštu Pareiškėja taip pat buvo informuota kad teisės aktuose visais atvejais numatyta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims kreiptis į teismą dėl kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos kai jų manymu ši veikla vykdoma įvykdyta neteisėtai arba pažeidžiant trečiųjų asmenų tarp jų visuomenės teisės ir teisėtus interesus 6 18 Vilniaus miesto pirmasis apylinkės teismas 2011 12 01 sprendimu Pareiškėjos ieškinį UAB B dėl 1995 08 10 jungtinės veiklos sutarties nutraukimo atmetė ir patenkino UAB B priešieškinį suteikiant atsakovei UAB B teisę atlikti automobilių stovėjimo aikštelės pripažinimo tinkama naudoti procedūrą ir įteisinti nuosavybės teises Nekilnojamojo turto registre atsakovės UAB B vardu 6 19 UAB B 2012 12 10 kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu įrašyti nekilnojamųjų daiktų Aikštelės kontrolės posto ir tvoros kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre UAB B nuosavybės teises į juos vėliau t y 2012 12 13 šio prašymo nagrinėjimą atidėjo iki 2013 01 31 UAB B pateikė UAB E 2013 01 15 parengtą nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylą kur užfiksuota jog Aikštelė yra II grupės nesudėtingas statinys kontrolės postas yra I grupės nesudėtingas statinys o tvora I grupės nesudėtingas statinys ir statytojo surašytą 2013 01 15 Deklaraciją VĮ Registrų centro Vilniaus filialas išnagrinėjęs UAB B kartu su prašymu pateiktus dokumentus ir nenustatęs Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 str 1 5 punktuose nurodytų aplinkybių taip pat įvertinęs tai jog statytojo surašyta 2013 01 15 deklaracija apie statybos užbaigimą paskirties pakeitimą Nr 1 atitiko statybos techniniame reglamente STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas nustatytą formą ir turinį 2013 01 29 priėmė sprendimą įrašyti nekilnojamųjų daiktų automobilių stovėjimo aikštelės kontrolės posto ir tvoros esančių kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre UAB B nuosavybės teises į juos 2013 01 15 deklaracijos apie statybos užbaigimą paskirties pakeitimą Nr l ir UAB E 2013 01 15 parengtos nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos pagrindu 6 20 Pareiškėja su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti VĮ Registrų centro teritorinio registratoriaus 2013 06 06 sprendimą Nr VILIN 12 5 13 15533 ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2013 06 20 sprendimą Nr 179 įpareigoti atsakovą išregistruoti UAB B nuosavybės teises į kontrolės postą Aikštelę ir tvorą 8 Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 02 24 sprendimu Pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą Sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 7 Lietuvos Respublikos įstatymai 7 1 Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis 1 Savarankiškosios Konstitucijos ir įstatymų nustatytos priskirtos savivaldybių funkcijos 21 statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka 7 2 Statybos įstatymo 7 2 1 24 straipsnis galiojo nuo 2013 01 09 iki 2013 07 01 2 Užbaigus statinio kapitalinį remontą pakeitus statinio patalpų paskirtį pastačius rekonstravus ar atnaujinus modernizavus vieno ar dviejų butų namą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo užsakovo Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais deklaraciją apie statybos užbaigimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tvirtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 3 Šio straipsnio 2 dalies reikalavimai neprivalomi nesudėtingų statinių statybos ir statinio paprastojo remonto atveju ir gali būti vykdomi jeigu to pageidauja statytojas užsakovas 7 2 2 24 straipsnis galiojo nuo 2013 07 16 iki 2014 01 01 4 Iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą gali panaikinti statytojas arba teismas po statinio įregistravimo teismas 7 2 3 42 straipsnis galiojo nuo 2012 01 01 iki 2013 01 01 1 Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai 2 susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose Susisiekimo ministerija 3 statinių nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 punkte savivaldybių administracijos 7 2 4 42 straipsnis 3 Viešojo administravimo subjektas atliekantis statinio naudojimo priežiūrą turi teisę 1 paaiškėjus kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių dirbančių žmonių sveikatai gyvybei ar aplinkai atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį pareikalauti kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti jei būtina pareikalauti kad būtų sustabdytas statinio naudojimas 2 nustatyti terminus visiems 1 punkte išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui kai naudotojas nėra statinio savininkas 3 kreiptis į policiją kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą būtų sustabdyti vykdomi darbai apribotas ar uždraustas transporto eismas jei kyla pavojus aplinkai viešajai tvarkai asmens ar valstybės saugumui 4 Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui 7 3 Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka 7 4 Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnis 2 Į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi statinių kadastro duomenys 11 statinio statybos rekonstravimo pradžios ir pabaigos metai 7 5 Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnis 1 Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą apie tai informuodamas pareiškėją jeigu 2 skundas paduotas praėjus šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytam terminui 4 skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme 6 padaro išvadą 9 kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje 4 Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės skundo tyrimas nutraukiamas 8 Kiti teisės aktai 8 1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D1 828 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas toliau vadinama Reglamentas 8 1 1 35 punktas galiojo nuo 2013 01 01 iki 2014 01 01 Padalinys tvirtina Deklaraciją ir ją įregistruoja šiais atvejais 35 1 pastačius naują ar rekonstravus 1 ar 2 butų namą 35 2 rekonstravus nesudėtingą pastatą į 1 ar 2 butų namą 35 3 statytojo pageidavimu 8 1 2 36 punktas galiojo nuo 2013 01 01 iki 2014 01 01 Padalinys tik registruoja Deklaraciją šiais atvejais 36 1 užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinį remontą 36 2 pakeitus statinio paskirtį formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus arba jų neformuojant kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai neatliekami išskyrus nesudėtingo statinio ar patalpos jame naudojimo paskirties keitimo atvejus 36 3 Statytojo pageidavimu pastačius ar rekonstravus nesudėtingą statinį 8 2 Inspekcijos 2011 11 22 įsakymu Nr 1V 199 patvirtintų Asmenų prašymų skundų pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių galiojo nuo 2011 11 23 iki 2012 07 17 toliau vadinama Taisyklės 39 punktas Skundas pranešimas susijęs su galimais pažeidimais statybos srityje nenagrinėjamas ir apie tai raštu pranešama jo pateikėjui 39 2 dėl statybos neturint Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 4 punktuose nurodyto statybą leidžiančio dokumento arba jį turint tačiau pažeidus esminius statinio projekto sprendinius jei skunde pranešime nurodoma kad statiniai pastatyti seniau kaip prieš 10 metų 39 3 dėl nesudėtingo statinio statybos neturint Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto statybą leidžiančio dokumento jei nuo statybos pradžios yra praėję daugiau kaip vieneri metai 39 6 jei skundas pranešimas pateiktas pakartotinai nenurodant naujų pažeidimų šiuo atveju skundo pranešimo pateikėjas informuojamas raštu nurodant skundo pranešimo nenagrinėjimo pagrindą taip pat nurodant kad į pakartotinį tokio paties skundą pranešimą jam nebus atsakoma Išvados 9 Atsižvelgiant į Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos šių dalių atskirai 9 1 dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų neveikimo 9 2 dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų neveikimo 9 3 dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo pareigūnų veiksmų neveikimo Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų neveikimo 10 Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją dokumentus kopijos susijusius su Savivaldybės pareigūnų veiksmais neveikimu vykdant statinių naudojimo priežiūrą konstatuotina 10 1 Departamentas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 dalies nuostatomis reglamentuojančiomis kad viena iš savarankiškųjų Konstitucijos ir įstatymų nustatytos priskirtos Savivaldybės funkcijų yra statinių naudojimo priežiūra pažymos 7 1 punktas Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis reglamentuojančiomis kad statinių nenurodytų Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2 punkte naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos pažymos 7 2 3 papunktis 42 straipsnio 3 dalies 1 2 punktų 10 nuostatomis reglamentuojančiomis kad viešojo administravimo subjektas atliekantis statinio naudojimo priežiūrą paaiškėjus kad statinio būklė kelia pavojų žmonių sveikatai gyvybei turi teisę pareikalauti kad būtų sustabdytas statinio naudojimas bei nustatyti terminus šiems veiksmams įvykdyti pažymos 7 2 4 papunktis 2012 04 12 sprendimu Nr A63 293 40472 3 2 1 EM4 2012 09 24 sprendimu Nr A63 796 40472 3 2 1 EM4 įpareigojo UAB B sustabdyti Aikštelės naudojimą o Pareiškėją organizuoti Garažo techninę priežiūrą bei avarinių požymių turinčių perdangos plokščių pakeitimą ir kt nustatė terminus šiems veiksmams atlikti pažymos 6 2 6 4 punktai 10 2 Departamentas vadovaujantis Statybos

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1955 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-04-18 Nr. 4D-2013/1-892 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIŲ, VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  išplanavimas atitinka 2008 m Korektūros sprendinius Darytina išvada kad Namas ir Ūkio pastatas pastatyti nepažeidžiant 1988 m Korektūros ir 2008 m Korektūros esminių sprendinių 5 20 Pareiškėjo nurodyti trūkumai kad Kadastrinėje byloje užfiksuoti Namo duomenys išplanavimo bendrojo ploto įėjimų skaičiaus ir pan neatitinka 1980 m projekto sprendinių parengus 2008 m Korektūrą buvo pašalinti 5 21 Pagal iki 2010 10 01 galiojusio Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalį naujo statinio statyba statybos rūšis kai yra tikslas statybos sklype kuriame yra ar nėra statinių pastatyti naują statinį pastatyti esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą neatsižvelgiant į tai ar jie savo paskirtimi bus susiję ar ne išskyrus priestatų statybą kuri pagal šio straipsnio 18 dalį priskirta statinio rekonstravimui atstatyti buvusį sugriuvusį sunaikintą nugriautą statinį atkurti 6 sugriuvusią sunaikintą ar išnykusią nekilnojamąją kultūros paveldo vertybę Minėto straipsnio 18 dalyje nustatyti statinio rekonstravimo atvejai tarp kurių nurodyta ir priestato statyba kurio visų aukštų taip pat rūsio pusrūsio antstatų pastogės patalpų plotų suma nebūtų didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio prie kurio priestatas pristatomas plotų sumą Vadovaujantis nurodytomis nuostatomis darytina išvada kad pagal iki 2010 10 01 galiojusį Statybos įstatymą statybos rūšis kai prie pastato pristatomas priestatas kurio visų aukštų patalpų plotų suma didesnė kaip 10 procentų už pastato patalpų plotų sumą yra nauja statyba 5 22 Nuo 2010 10 01 įsigaliojusios Statybos įstatymo redakcijos 2 straipsnio 17 dalimi nustatyta kad naujo statinio statyba statybos rūšis kurios tikslas statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį atstatyti visiškai sugriuvusį sunaikintą nugriautą statinį Pagal 2 straipsnio 18 dalį statinio rekonstravimas statybos rūšis kurios tikslas perstatyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas pakeičiant statinio išorės matmenis ilgį plotį aukštį ir pan 5 23 Nuo 2010 10 01 galiojančio statybos techninio reglamento STR 1 01 08 2002 Statinio statybos rūšys toliau vadinama STR 1 01 08 2002 8 punkte nurodyta kad naujo antžeminio statinio statyba yra kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote kuriame nėra kitų statinių Pagal 8 5 punktą naujo statinio statybos tikslai yra atstatyti buvusį visiškai sugriuvusį sunaikintą nugriautą statinį Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu sunaikintu ar nugriautu jei jo konstrukcijų nelikę arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0 5 m esančios laikančiosios konstrukcijos požeminio statinio t y statinio kurio visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi atveju kai nelikę visų statinio laikančiųjų konstrukcijų numatant rekonstruoti pastatą pastatyti naujus aukštus rūsį ar pristatyti priestatą projektuotojas turi įvertinti pastato esamų konstrukcijų būklę ir esant reikalui numatyti jas tvirtinti arba naujai įrengti užtikrinant statinio esminį reikalavimą mechaninį atsparumą ir pastovumą reglamentuojamą statybos techniniame reglamente STR 2 01 01 1 2005 Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas 5 24 Įvertinus 1980 m projekto sprendinius vadovaujantis iki 2010 10 01 galiojusio Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 ir 18 dalimis darytina išvada kad pagal 1980 m projektą prie Namo pristatomo priestato bendras plotas viršija 10 procentų pastato bendro ploto todėl tokia statybos darbų rūšis yra nauja statyba 5 25 Atlikus pateiktų dokumentų nagrinėjimą Inspekcijoje taip pat nustatyta kad pagal 1980 04 23 sprendimą Nr 207 su priedėliu Statytojai buvo leista pristatant priestatą padidinti gyvenamąjį plotą iki 60 kv m bendrąjį plotą iki 100 kv m Pagal 1980 m projektą pietrytinėje pusėje pristatant priestatą didinamas gyvenamojo namo užstatymo plotas aukštingumas ir matmenys Leidime nurodyta leidžiama rekonstruoti gyv namą pagal individualų projektą 2 aukštų be mansardos 11 20 m ilgio 10 66 m pločio su kapitalinėmis sienomis iš plytų mūro 5 26 Inspekcija neturi duomenų apie Leidimo galiojimo metu vykdytą statybą tačiau atsižvelgiant į tai kad buvusio medinio gyvenamojo pastato sienų konstrukcijos medžiagos keičiamos įrengiant naujas mūrines sienas naujus pamatus ir projektuojama nauja priestato statyba ir tokie statybos darbai kai demontavus senąsias konstrukcijas sienas bei pamatus įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos sienos bei pamatai laikytini naujos statybos darbais galima teigti kad Namo statybos rūšis yra nauja statyba 5 27 Išrašo 2 2 duomenimis medinio gyvenamojo namo statybos metai 1939 m būklė sunaikintas ir išregistruotas Kadastrinėje byloje nurodyta kad duomenų apie medinį gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą nėra Namui ir Ūkio pastatui suteikti nauji unikalūs numeriai 5 28 Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalimi ir STR 1 01 08 2002 8 5 punktu atsižvelgiant į 1980 m projekte ir 1988 m Korektūroje numatytą priestato statybą ir 2008 m Korektūroje nurodytą Namo naują statybą statybos užbaigimą įvertinant Kadastrinės bylos ir Išrašo duomenis darytina išvada kad vietoje l aukšto medinio pastato naujai pastatytas Namas 5 29 Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 4 punktą leidimui statyti naują statinį pateikiamas ir žemės sklypo bendraturčių sutikimas jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios 7 nuosavybės teise Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 8 dalies 5 ir 6 punktus leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiamas statinio bendraturčių sutikimas ir žemės sklypo bendraturčių sutikimas jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatose žemės sklypo ir statinio bendraturčių sutikimas pateikiant deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą nenumatytas 5 30 Sklypas naujai pastatytas Namas ir Ūkio pastatas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Statytojos vardu o Prašymą patvirtinti Deklaraciją Statytojos vardu pateikė Paveldėtoja turėdama Pareiškėjo Įgaliojimą įvertinus Išrašo duomenis kad pastariesiems asmenims nei Sklypas nei Namas su Ūkio pastatu nepriklauso nei nuosavybės nei nuomos nei panaudos teise darytina išvada kad Pareiškėjo sutikimas neprivalomas ir Pareiškėjo keliami reikalavimai dėl sutikimo neturi teisinio pagrindo 5 31 STR 1 11 01 2010 44 punktu nustatyta kad statybos užbaigimo aktas ir deklaracija apie statinio statybos užbaigimą yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre Pareiškėjas 2006 05 04 Įgaliojime nurodo įgalioju B vesti paveldėjimo bylą pateikti ir gauti reikalingus dokumentus pasirašyti už mane įnešti ir gauti reikalingas lėšas 5 32 Atsižvelgiant į Įgaliojime nurodytų įgaliojimų apimtį įgaliotam asmeniui Statytojos vardu pateikiant Prašymą ir Deklaraciją kurios pagrindu statiniai būtų registruojami Nekilnojamojo turto registre Statytojos vardu Pareiškėjo sutikimas neprivalomas tad Kauno skyriaus atsakingi pareigūnai priėmė ir užregistravo Prašymą ir deklaraciją nepažeisdami STR 1 11 01 2010 reikalavimų 5 33 Paveldėtoja Statytojos vardu 2011 01 24 pateikė Prašymą patvirtinti kartu teikiamą Deklaraciją surašytą Statytojos vardu 5 34 Deklaracijos teikiamos Inspekcijai tvirtinti ir registruoti kai užbaigiama vieno dviejų buto gyvenamojo namo statyba Statybos įstatymo 24 str 2 d Prašymą ir Deklaraciją Paveldėtoja pateikė Pareiškėjo Įgaliojimu įgaliota tvarkyti su paveldėjimu susijusius dokumentus mirus Statytojai 5 35 Atsižvelgiant į STR 1 11 01 2010 40 punktą kuriame nurodyta kad deklaracijos patvirtinimo faktas fiksuojamas Is Infostatyba arba Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje jei to atlikti Is Infostatyba nėra galimybės užduotis vykdyti suformuota DVIS Avilys ir pavesta vykdyti Kauno skyriaus vyr specialistei Sabinai Blažienei Kauno skyriaus vyr specialistė Sabina Blažienė įregistravo Prašymą Inspekcijos DVIS Avilys registravimo data 2011 02 24 reg Nr PSU 314 Deklaraciją patvirtino spaudu Patvirtinta asmens spaudu parašu su data 2011 01 25 Deklaraciją įregistravo DVIS Avilys registravimo data 2011 0l 25 reg Nr DSU 328 15 35 5 36 Inspekcijos Kauno skyriaus pareigūnai gavę Paveldėtojos Prašymą ir pridedamus dokumentus Deklaracijos 2 egz Kadastrinės bylos kopiją kompiuterinę laikmeną su 2008 m Korektūros kopija Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymas apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo paleidimo derinimo darbus 2010 12 23 Nr 7879 ir 2011 01 06 Nr 61 taip pat 1980 m projekto 1988 m projekto Leidimo Įgaliojimo Liudijimo kopijas Deklaracijos tvirtinimo ir registravimo DVIS Avilys procedūras atliko pagal Deklaracijos pateikimo metu galiojusio STR 1 11 01 2010 36 40 punktuose nustatytus reikalavimus 6 Registrų centras Seimo kontrolierių informavo 6 1 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje apibrėžta kad naujo statinio statyba statybos rūšis kurios tikslas statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį atstatyti visiškai sugriuvusį sunaikintą nugriautą statinį o statinio rekonstravimas statybos rūšis kurios tikslas perstatyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas pakeičiant statinio išorės matmenis ilgį plotį aukštį ir pan 6 2 Matininkai darbus atlieka Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka ir vadovaudamiesi Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 8 bei tikslinimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 12 30 įsakymu Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių Prižiūrėti kaip matininkai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų kontroliuoti ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo ir įgyvendina kitas priemones užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių pavesta Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 6 3 Nekilnojamojo turto registro nuostatų 36 punkte nustatyta kad nekilnojamasis daiktas kuriam statyti rekonstruoti ar atnaujinti modernizuoti reikia leidimo statyti naują statinį leidimo rekonstruoti statinį ar leidimo atnaujinti modernizuoti pastatą išregistruojamas kai pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo nugriovimo sugriovimo sunykimo sudegimo ir panašiai faktą Kitais atvejais nekilnojamasis daiktas išregistruojamas kai pateikiamoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje užfiksuotas nekilnojamojo daikto žuvimo faktas Vadovaujantis nurodytais dokumentais nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nustatančių asmenų kompetencijai priklauso tinkamai atlikti teisės aktais reglamentuotus veiksmus nes šie asmenys atsako už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo teisingumą Kadastro tvarkytojui VĮ Registrų centrui nėra suteikta teisė spręsti ar vertinti kitų institucijų priimtų sprendimų teisėtumą ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodytų dokumentų teisingumą 6 4 pastatų esančių kadastrinius matavimus 2010 12 15 atliko ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą suformavo matininkas D kuris dirba ne valstybės įmonėje Registrų centre kaip teigia pareiškėjas savo skunde o UAB H 6 5 Registrų centro Kauno filialui prašymas atlikti nekilnojamųjų daiktų pastatų Įregistravimą išregistravimą fizinio asmens nuosavybės į statinius įregistravimą bei pateikti registro išrašą be istorijos buvo pateiktas 2011 01 26 Jį kartu su pridedamais dokumentais t y 2010 12 15 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2011 01 25 deklaracija apie statybos užbaigimą Nr DSU 328 15 35 ir 2006 06 21 liudijimu pateikė B Prašymas VĮ Registrų centro paslaugų apskaitos sistemoje įregistruotas Nr 2245918 6 6 Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenimis gyvenamasis namas unikalus Nr ir ūkio pastatas unikalus Nr nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti 2011 01 31 deklaracijos apie statybos užbaigimą 2011 01 25 Nr DSU 328 15 35 kuri patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statinių inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir 2010 12 15 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pagrindu Mirusiosios A nuosavybės teisė buvo įregistruota vadovaujantis notaro K 2006 06 12 liudijimu Nr 2 3837 patvirtinančiu pareiškėjos B kaip A įpėdinės paveldėtojos teisinį statusą t y jos teisę pasirašyti 2011 01 25 deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr DSU 328 15 35 ir teisę mirusiosios vardu teikti prašymą dėl nuosavybės teisės įregistravimo 6 7 Pažymėtina kad A nuosavybės teisės įregistravimas nesukūrė pačios teisės o tik paviešino dėl užbaigtos statybos sukūrus naują daiktą atsiradusią mirusiosios nuosavybės teisę Tas buvo padaryta realizuojant Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnio viešajam registrui nustatytą oficialios informacijos teikimo funkciją taip užtikrinant galimybę visiems galimiems A įpėdiniams sužinoti apie paveldėtiną mirusiosios turtą ir realizuoti savo paveldėjimo teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka 6 8 Statybos techniniame reglamente STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 28 įsakymu Nr D 1 828 Dėl statybos techninio reglamento STR 1 11 01 2010 Statybos užbaigimas patvirtinimo apibrėžta kad deklaracija apie statybos užbaigimą statytojo užsakovo savininko valdytojo paveldėtojo ir kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas kuriuo paskelbiama kad statybos darbai užbaigti ar statinio paskirtis pakeista pagal statinio projekto kai jis privalomas sprendinius ar teisės aktų reikalavimus jei statinio projektas nebuvo rengiamas o VI skirsnyje detalizuota deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo tvirtinimo ir užbaigimo procedūra Reglamento 44 punkte nurodyta 9 kad deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre o 55 punkte numatyta kad deklaraciją pasirašę užregistravę ar patvirtinę asmenys atsako pagal kompetenciją už šio reglamento pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka 6 9 Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie A įregistruotus pastatus gyvenamąjį namą unikalus Nr ūkio pastatą unikalus Nr esančius atitinka dokumentus kurių pagrindu jie buvo įregistruoti ir VĮ Registrų centras iki šiol neturi duomenų jog dokumentai kurių pagrindu buvo atlikta teisinė registracija įstatymų nustatyta tvarka yra panaikinti pripažinti negaliojančiais neteisėtais ar netekusiais galios Kadastro ir registro tvarkytojas VĮ Registrų centras atliko veiksmus kurie neprieštarauja teisės aktų nuostatoms 7 Skundo tyrimui pateikti dokumentai iš kurių nustatyta 7 1 Kauno miesto 18 asis notarų biuras išdavė Liudijimą kuriuo liudijama Kaunas du tūkstančiai šeštieji metai birželio mėnesio dvylikta diena Aš K Kauno miesto 18 ojo notarų biuro notaras liudiju kad po A mirties užvesta paveldėjimo byla Palikimą priėmė mirusiosios duktė B ir sūnus X 7 2 Pareiškėjo įgaliojimas B Du tūkstančiai šešti metai gegužės mėnesio ketvirta diena Aš X įgalioju B vesti paveldėjimo bylą pateikti ir gauti reikalingus dokumentus pasirašyti už mane įnešti ir gauti reikalingas lėšas 7 3 Pareiškėjo įgaliojimas patvirtintas 2007 12 21 Jurbarko rajono 2 ojo notarų biuro notaro K kuriuo X įgaliojo savo seserį B vesti mano motinos A agrarinę bylą dėl nuosavybės teisių atkūrimo tuo tikslu paduoti žemėtvarkos tarnybai matininkams notarui mano vardu prašymus pateikti ir gauti visus tam reikalui reikalingus dokumentus pažymas spręsti visus reikalus susijusius su priklausančių žemės sklypo ų teisine registracija spręsti klausimą dėl šio žemės sklypo ų gavimo ekvivalentine natūra vesti paveldėjimo bylą po mano motinos A mirusios mirties tuo tikslu atlikti šiuos veiksmus teikti mano vardu prašymą dėl papildomo paveldėjimo liudijimo išdavimo atstovauti mane visose teismo įstaigose atstovauti mano interesus santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis valstybinėse įstaigose įmonėse ir organizacijose Įgaliojimas išduotas su teise perįgalioti kitą asmenį Įgaliojimas galioja iki du tūkstančiai dvyliktųjų metų sausio mėnesio pirmos dienos 7 4 Jurbarko rajono 2 ojo notarų biuro notaras K tą pačią dieną pastaba 2007 12 21 patvirtino B įgaliojimą kuriuo ji įgaliojo L vesti mano motinos A agrarinę bylą dėl nuosavybės teisių atkūrimo tuo tikslu paduoti žemėtvarkos tarnybai matininkams notarui mano vardu prašymus pateikti ir gauti visus tam reikalui reikalingus dokumentus pažymas spręsti visus reikalus susijusius su priklausančių žemės sklypo ų teisine registracija spręsti klausimą dėl šio žemės sklypo ų gavimo ekvivalentine natūra vesti paveldėjimo bylą po mano motinos A mirusios mirties tuo tikslu atlikti šiuos veiksmus teikti mano vardu prašymą dėl papildomo paveldėjimo liudijimo išdavimo atstovauti mane visose teismo įstaigose atstovauti mano interesus santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis valstybinėse įstaigose įmonėse ir organizacijose Įgaliojimas galioja iki du tūkstančiai dvyliktųjų metų sausio mėnesio pirmos dienos 7 5 Jurbarko rajono 2 asis notarų biuras 2010 10 08 B L Kauno miesto 18 ojo notarų biuro notarei J Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno m žemėtvarkos skyriui VĮ Registrų centro Kauno filialui persiuntė tokio turinio pareiškimą Aš įgaliotojas X pareiškiu kad panaikinu įgaliojimą patvirtintą 2007 12 21 duotą įgaliotinei B bei perįgaliotinei L atlikti visus veiksmus susijusius su paveldėjimu po motinos A mirties pastato esančio rekonstrukcija planavimu ir kitose įstaigose įmonėse ir organizacijose 7 6 Pareiškėjas 2010 11 17 Kauno 18 ajam notarų biurui pateikė pareiškimą Prašau persiųsti B ir M šį pareiškimą Pil B ir M pranešu Tamstoms kad 10 įgaliojimą kurį 2010 10 06 patvirtino Kauno 18 ojo notarų biuro notarė J atšaukiu Visi veiksmai kuriuos Jūs atliksite po šio įgaliojimo atšaukimo bus neteisėti ir neturės jokių teisinių pasekmių 7 7 Kauno apylinkės teismas 2013 07 01 pateikė Pareiškėjo ieškinio atsakovams E ir B Dėl paveldėto turto teisinio režimo nustatymo ir naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo kopiją Pareiškėjas informavo jog ši civilinė byla dar neišnagrinėta 7 8 Antstolis N 2010 12 22 surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą kuriame nurodė stovi dviejų aukštų baltų plytų mūro nepilnai įrengtas gyvenamasis namas faktų konstatavimo metu vakarinėje namo pusėje esančių durų anga buvo tuščia pačių durų nebuvo patalpos pažymėtos 2 56 kv m 18 93 kv m 8 99 kv m 4 83 kv m ir 9 30 kv m buvo be langų angos į lauką buvo tuščios Faktų konstatavimo metu patalpose pažymėtose buvo pakabinti ketaus radiatoriai tačiau šios patalpose jokių šildymo sistemos vamzdžių nebuvo matyti Prie radiatorių taip pat nebuvo prijungti jokie šildymui skirti vamzdžiai Faktų konstatavimo metu sienos kuri pagal pridėtą planą turi skirti patalpą pažymėtą nuo laiptinės nebuvo Patalpoje pažymėtoje buvo matyti daug statybinio laužo Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 8 Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 8 1 Statybos įstatyme reglamentuojama 8 1 1 2 straipsnis 41 Statytojas užsakovas Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui 8 1 2 3 straipsnis 1 Teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys 2 Statytojo teisė įgyvendinama kai 1 statytojas žemės sklypą kuriame statomas statinys valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais kai nėra suformuoti žemės sklypai atnaujinant modernizuojant pastatus atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan 2 statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą kai jis privalomas 3 statytojas statinį jo dalį valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais statinio rekonstravimo remonto ir griovimo atvejais 8 1 3 24 straipsnis 2 Užbaigus statinio kapitalinį remontą pakeitus statinio patalpų paskirtį Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo užsakovo Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą 4 Iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą gali panaikinti statytojas arba teismas po statinio įregistravimo teismas 5 Neteisėtai išduoto statybos užbaigimo akto galiojimą panaikina teismas Statybos užbaigimo akto kuriame padarytos tik techninio pobūdžio klaidos nurodytos Viešojo administravimo įstatyme galiojimą iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre panaikina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba teismas po statinio įregistravimo teismas 6 Kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimo panaikinimo turi teisę suinteresuotieji asmenys šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 8 2 Civilinio kodekso Antrojoje knygoje reglamentuojama 8 2 1 2 137 straipsnis Įgaliojimas 1 Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas asmens įgaliotojo duodamas kitam asmeniui įgaliotiniui atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis 11 8 2 2 2 142 straipsnis Įgaliojimo terminas 1 Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos 8 3 Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme reglamentuojama 8 3 1 3 straipsnis 4 nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka 8 3 2 4 straipsnis 2 kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1796 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-03-18 PAŽYMA 4D-2014/1-327 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  reglamentų higienos normų kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams laikymosi kontrolę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą vykdo Visuomenės sveikatos centrai apskrityse 7 Inspekcija 2014 02 17 raštu Nr 23 2 2D 2613 pareiškėją ir Seimo kontrolierių informavo Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius patikrino mobiliojo GSM ryšio bazinę stotį Vilniuje Tikrinimo duomenys surašyti 2014 01 16 statybos patikrinimo nagrinėjant skundą akte Nr SPA 66 Patikrinimo metu nustatyta kad mobilaus GSM ryšio bazinės stoties metalinis strypinės konstrukcijos stiebas yra II grupės nesudėtingas statinys 29 5 m aukščio STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai 2 os lentelės 15 2 eilės numeris Statybos techninio reglamento STR Statybą leidžiantys dokumentai 6 priedo 3 2 punktas nurodo kad statant II grupės nesudėtingą statinį mieste konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose kultūros paveldo objekto teritorijoje kultūros paveldo vietovėje kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas šiam statiniui gautas 2006 08 25 Nr NI 06 0370 Pagal Žemės įstatymo 40 straipsnio 2 punkto 2 papunkčio nuostatą žemės plotai ne didesni kaip 100 kv m kuriuose įrengiami inžinerinės infrastruktūros objektai įskaitant ir mobiliojo ryšio bazines stotis ir kuriems aptarnauti reikalingas žemės plotas atskiru žemės sklypu neformuojami todėl detalieji planai nerengiami Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio Statybos užbaigimas 3 dalies nuostatas statybos užbaigimo deklaracija neprivaloma nesudėtingų statinių statybos ir statinio paprastojo remonto atveju ir gali būti vykdoma jeigu to pageidauja statytojas užsakovas Atsižvelgus į išdėstytas teisės aktų nuostatas ir į faktinių duomenų patikrinimo vietoje rezultatus kai statyba nėra savavališka Inspekcija neturi įgaliojimų veiklos vykdytojo atžvilgiu taikyti kokias nors poveikio priemones nes įstatymai ir kiti teisės aktai nesuteikia Inspekcijai teisės spręsti panašius klausimus Teisės aktuose visais atvejais numatyta galimybė fiziniams ir juridiniams asmeninis kreiptis į teismą dėl kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos kai jų manymu ši veikla vykdoma įvykdyta neteisėtai arba pažeidžiant trečiųjų asmenų tarp jų visuomenės teises ir teisėtus interesus Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 8 Lietuvos Respublikos įstatymai 8 1 Seimo kontrolierių įstatymas 13 straipsnis Skundų pateikimas 1 Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo jei mano kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės 17 straipsnis Atsisakymas nagrinėti skundą 3 Skundą ištyrus pakartotinai paduotas skundas netiriamas išskyrus atvejus kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų 8 2 Civilinio proceso kodeksas aktuali akto redakcija galiojanti nuo 2014 01 01 5 straipsnis Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos 1 Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas 177 straipsnis Įrodymai 4 1 Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja kad yra aplinkybių pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus ir kitokių aplinkybių turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti arba kad jų nėra 2 Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis šalių ir trečiųjų asmenų tiesiogiai ar per atstovus paaiškinimais liudytojų parodymais rašytiniais įrodymais daiktiniais įrodymais apžiūrų protokolais ekspertų išvadomis nuotraukomis vaizdo ir garso įrašais padarytais nepažeidžiant įstatymų ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis 9 Kiti teisės aktai 9 1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 09 27 įsakymu Nr D1 812 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai aktuali akto redakcija galiojanti nuo 2012 03 01 1 Statybos techninis reglamentas STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai toliau Reglamentas nustato 1 1 nesudėtingų statinių sąrašą ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumus 1 2 nesudėtingiems statiniams priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus 7 Nesudėtingų statinių sąrašas pateikiamas Reglamento priede Šio priedo 1 ir 2 lentelėse nurodyti objektai laikomi nesudėtingais statiniais tik tais atvejais jei jie atitinka Statybos įstatyme nustatytą statinio apibrėžtį Statybos techninio reglamento STR 1 01 07 2010 Nesudėtingi statiniai Priedas 15 Elektroninių ryšių perdavimo statiniai 15 1 aukštis 5 m 15 m 15 2 aukštis 15 m 30 m 9 2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 12 04 įsakymu Nr V 1179 patvirtintas Pagal asmenų prašymus pareiškimus skundus visuomenės sveikatos centrų apskrityse vykdomos visuomenės sveikatos saugos reglamentų higienos normų kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms laikymosi kontrolės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės kontroliuojamų sričių sąrašas aktuali akto redakcija galiojanti nuo 2012 07 01 1 Ūkinės komercinės veiklos veiksniai galintys turėti įtakos visuomenės sveikatai 1 5 elektromagnetinės spinduliuotės intensyvumo parametrai pagal Lietuvos higienos normą HN 80 2000 Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz 300 GHz dažnių juostose patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m birželio 27 d įsakymu Nr 361 9 3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 02 27 įsakymu Nr V 144 patvirtinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro nuostatai aktuali akto redakcija galiojanti nuo 2014 01 01 10 Centras siekdamas savo veiklos tikslų atlieka šias funkcijas 10 1 vykdydamas valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę 10 1 5 atsižvelgdamas į asmenų prašymus pranešimus skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų higienos normų kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams laikymosi kontrolę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą 5 10 Lietuvos teismų praktika Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 04 24 nutartis administracinėje byloje Nr AS146 201 2009 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 15 straipsnio nuostatas ne kartą yra išaiškinęs kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas sukelia teisines pasekmes Vertinant ar viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas nustato suinteresuotam asmeniui atitinkamas teises ar pareigas ar sukelia teisines pasekmes t y ar jis gali būti ginčo administracinėje byloje dalyku kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į eilę reikšmingų aplinkybių norminiais teisės aktais numatytą administracinio akto priėmimo pagrindą ir paskirtį priėmimo pagrindines procedūras bei taisykles ar priimtas aktas neužkerta asmeniui kelio suinteresuotam asmeniui pasinaudoti atitinkamomis įstatymu numatytomis teisėmis ir kt Išvados 11 Išanalizavus šio tyrimo metu

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1727 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2014-01-09 PAŽYMA 4D-2013/1-585 DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRI | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  išvadą Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės 7 Inspekcija Seimo kontrolierių informavo dalis informacijos analogiška informacijai kuri 4 buvo pateikta 2013 05 31 raštu Pareiškėjai 7 1 atlikti pastato konstrukcijų įvertinimą nustatyti jų būklę pažeidimų priežastis turi teisę tik nustatyta tvarka atestuoti ekspertizės rangovai Eksploatuojamo statinio ekspertizės privalomumas bei su tuo susijusios viešojo administravimo subjektų atliekančių statinių naudojimo priežiūrą teisės ir pareigos reglamentuojamos statybos techninio reglamento STR 1 06 03 2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė V skyriuje Remiantis šio reglamento skyriaus nuostatomis eksploatuojamo statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų atliekančių statinių naudojimo priežiūrą reikalavimu tik tais atvejais kai įvyko naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė pastebėtos statinio deformacijos arba kai yra gautas statinio naudotojo skundas kad statinys neatitinka esminių reikalavimų nustatytų Statybos įstatymo 4 straipsnio l dalyje arba kai yra prielaidų kad šie reikalavimai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu Be to reglamento 131 punkte nustatyta kad statinio bendroji ar dalinė ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo užsakovo ar statinio naudotojo pageidavimu šiuo atveju statytojas užsakovas ar statinio naudotojas parengia ekspertizės užduotį ir pateikia ekspertizės rangovui visus ekspertizei atlikti reikalingus duomenis bei dokumentus o ekspertizė atliekama reglamento nustatyta tvarka Atlikus minėtą ekspertizę galima būtų nustatyti kokiose statybinėse konstrukcijose ir dėl kokių priežasčių susidarė Pareiškėjos nurodyti defektai dėl rangovo nekokybiškai atlikto darbo projektuotojo klaidos ar dėl kitų priežasčių Pagal Statybos įstatymo 42 straipsnio l dalies 3 punktą statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta kad statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus Inspekcija vadovaudamasi minėtomis statinių naudojimo priežiūrą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis 2013 05 31 raštu Nr 7 9 2D 8609 paprašė Kauno miesto savivaldybės administraciją pagal kompetenciją išnagrinėti bei įvertinti Pareiškėjos 2013 04 18 prašyme nurodytas aplinkybes ir apie nagrinėjimo išvadas raštu informuoti Pareiškėją 7 2 Remiantis minėtais Inspekcijai pateiktais statybos dalyvių paaiškinimais bei juos pagrindžiančiais statybos dokumentais Namo statybos proceso metu statytojai pakeitus projekto sprendinius vietoje numatytos keraminių plytelių konstrukcijos aikštelės su aptvaru prie Buto ant Namo stogo įrengta medinės konstrukcijos aikštelė su aptvaru terasa minėtus projekto sprendinių pakeitimus įvertino ir jiems pastabų neturėjo 2011 01 19 Aktą išdavusi statinio statybos užbaigimo komisija į kurios sudėtį be kitų narių taip pat įėjo Kauno visuomenės sveikatos centro Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybines priežiūros skyriaus bei Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio atstovai Nagrinėjamu atveju Inspekcija nedisponuoja jokiais įrodomąją galią turinčiais dokumentais kurių pagrindu būtų galima teigti jog po Akto išdavimo buvo vykdomi ginčo Terasos statybos darbai Pažymėtina kad Pareiškėja savo kreipimuose teigdama jog vietoje balkono įrengta medinė terasa vadovaujasi Namo techninio projekto brėžinių sprendiniais kurie kaip matyti iš pirmiau pateiktų duomenų statybos proceso metu buvo pakeisti todėl šie sprendiniai nelaikytini pagrindu konstatuoti savavališką statybą 7 3 Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio l dalyje įtvirtinta jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis faktais ir teisės aktų normomis o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos Remiantis pateiktais duomenimis bei galiojančiu teisiniu reglamentavimu konstatuotina jog Kauno skyriaus priimtas administracinis sprendimas kuriame padaryta išvada jog buvo atlikti Terasos paprastojo remonto darbai nėra pagrįstas objektyviais duomenimis ir priimtas neišsiaiškinus visų su Namo statybos procesu susijusių aplinkybių Tačiau taip pat konstatuotina kad minėtas sprendimas nagrinėjamu atveju nesukėlė jokių teisinių pasekmių asmenims kurių atžvilgiu šis sprendimas priimtas 7 4 Kauno skyrius 2012 09 19 raštu Nr 15 2 2D 13565 DNSB A valdybos pirmininką ir K 5 informavo kad 2012 09 06 pranešimo pagrindu Skyrius 2012 10 02 atliks patikrinimą 2012 10 02 atliktas faktinių duomenų patikrinimas ir nustatyta tvarka surašytas statybos patikrinimo nagrinėjant skundą aktas Nr SPA 265 15 2 Kauno skyrius 2012 10 15 raštu Nr 15 2 2D 14948 apie nagrinėjimo išvadas informavo DNSB A valdybos pirmininką 8 Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo 8 1 2013 05 09 gavus M Bukėnienės prašymą dėl Namo Bute medinės terasos įrengimo keliamo pavojaus stogo konstrukcijomis Savivaldybės Centro seniūnija atliekanti statinių naudojimo priežiūrą 2013 06 13 patikrino kaip Namą su požemine automobilių saugykla administruojanti įmonė UAB L atlieka šio Namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą Dalyvaujant DNSB A pirmininkei M ir UAB L techninės priežiūros darbų vadovui N surašytas minėto statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas kuriame nurodyti reikalavimai dėl Namo techninės būklės ir terminai įvykdyti statinių techninės priežiūros patikrinimo akte įvardintus trūkumus Statinio techninę priežiūrą vykdyti nustatyta tvarka Turėti kasmetinių apžiūrų aktus Statinių techninės priežiūros žurnalą tęsti pildyti nustatyta tvarka fiksuoti atliekamus darbus Organizuoti tikrinimo metu pastebėtų defektų šalinimą Išvalyti lietaus surinkimo įlajas palaikyti sutapdintos stogo dangos siūlių hermetiškumą Apie patikrinimo akte nustatytų reikalavimų vykdymo eigą raštu informuoti Savivaldybę iki 2013 08 01 8 2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 6 punktu kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju galima patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas kad dėl statybos darbų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gali būti susilpnintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė Atsižvelgiant į tai kad nebuvo užfiksuota statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijų nenustatyta kad vyktų statybos darbai dėl kurių gali būti susilpnintas statinio mechaninis atsparumas nebuvo tikslinga tikrinti gyvenamąsias patalpas buto Nr 8 3 vizualiai apžiūrėjus sutapdintą stogo dangą esančią prie buto drėgmės požymiai ar susikaupusios sąnašos nebuvo užfiksuotos 8 4 konstatuotina kad Name ant sutapdintos stogo dangos esanti 14 0 x 4 0 m išmatavimų medinė lauko terasa buvo įrengta nepažeidžiant galiojančių teisės aktų tvarkos ir kad ji nekenkia neardo ar kitaip negadina pastato laikančiųjų konstrukcijų 9 Departamento Kauno teritorinis padalinys Seimo kontrolierių informavo Namas patenka į kultūros paveldo vietovės Kauno miesto istorinė dalis vad teritoriją 10 Pagal pateiktą informaciją Departamento Kauno teritorinis padalinys patikrino pareiškėjos kaip prašė Seimo kontrolierius teiginį kad buvo atlikta statinio balkono rekonstrukcija į terasą daugiabučiame gyvenamajame name esančiame Kultūros vertybių teritorijoje galimai neturint statybą leidžiančio dokumento tačiau jokių išvadų paaiškinimo Seimo kontrolieriui nepateikė Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 11 Lietuvos Respublikos įstatymai ir

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1726 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2013.12.30 PAŽYMA 4D-2013/1-623 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS, ŠIOS INSPEKCIJOS VILNIAUS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIŲ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  ir 8 punktuose įrašyti papildomi duomenys akto teisėtumui įtakos neturi 9 2 Skyriaus pareigūnas dalyvaujant Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus ir seniūnijos atstovams 2010 10 25 patikrino faktines aplinkybes vietoje surašytas faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr FAK 1122 9 3 Pareiškėjai išaiškinta šio rašto apskundimo tvarka 10 Inspekcija 2013 05 17 raštu Nr 7 9 2D 7753 pareiškėjai papildomai paaiškino 10 1 Dėl techninių kliūčių įvesti į IS Infostatyba duomenys neatsispausdino o jau registruoto IS Infostatyba akto papildyti nebuvo galimybės todėl Vilniaus skyriaus pareigūnas 2010 12 20 ranka perrašė minėtą savavališkos statybos aktą papildydamas akto 7 ir 8 punktus abu minėti savavališkos statybos aktai ir spausdintas 2012 12 19 ir perrašytas ranka 2010 12 20 surašyti tam pačiam savavališkos statybos objektui ir tuo pačiu teisiniu pagrindu 10 2 Rašytas ranka savavališkos statybos aktas kuris buvo Jums išsiųstas turi tą pačią teisinę galią kaip ir spausdintas 10 3 nagrinėjant Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Jūs turėjote teisę ir galimybę susipažinti su Teismui pateiktu 2010 12 19 savavališkos statybos aktu Nr SSA 00 101219 00088 10 4 Savavališkos statybos akto teisėtumas gali būti skundžiamas Inspekcijos viršininkui administracinių ginčų komisijai ar teismui 10 5 Pareiškėjai išaiškinta šio rašto apskundimo tvarka Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai 11 Lietuvos Respublikos teisės aktai 11 1 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje reglamentuojama 1 Administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas gavęs asmens dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra ar kito suinteresuoto asmens motyvuotą pranešimą apie spausdinimo faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti 2 Jeigu klaida gali turėti esminės įtakos sprendimo vykdymui viešojo administravimo subjektas priėmęs administracinės procedūros sprendimą sustabdo sprendimo vykdymą iki klaidų ištaisymo 3 Klaidos turi būti ištaisytos administracinės procedūros sprendimo egzemplioriuje kurį saugo administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas Asmeniui per 3 darbo dienas įteikiamas naujas arba pataisytas dokumentas administracinės procedūros sprendimas 11 2 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas bei kiti teisės aktai 11 2 1 Vyriausybės 2002 06 24 nutarimu Nr 968 patvirtintose Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėse nustatyta kad valstybės tarnautojas privalo 2 3 tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas užduotis laikydamasis įstatymų kitų teisės aktų reikalavimų ir valstybės tarnautojų etikos principų 6 4 nesinaudoti kitų žmonių klaidomis ar nežinojimu 11 2 2 Inspekcijos viršininko 2010 05 19 įsakymu Nr 1V 86 patvirtintose Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos IS Infostatyba saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių 13 1 papunktyje reglamentuojama IS duomenis keisti atnaujinti įrašyti ir naikinti gali tik tą atlikti turintys teisę autorizuoti naudotojai 11 2 3 Inspekcijos viršininko 2010 05 19 įsakymu Nr 1V 86 patvirtintose Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos Infostatyba naudotojų administravimo taisyklėse nustatyta 1 3 4 papunktis IS naudotojas valstybės tarnautojas ar darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį turintis teisę naudotis IS ištekliais numatytoms funkcijoms atlikti 2 5 1 papunktis IS naudotojai gali naudotis tik tomis IS funkcijomis ir IS saugomais bei

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1725 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 2013.12.20 PAŽYMA Nr. : 4D-2013/1-948 DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ | VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos
  tyrimas nutraukiamas Atsižvelgęs į tai Seimo kontrolierius pareiškėjos skundo dalies dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo tyrimą nutraukia Dėl socialinio būsto nuomai suteikimo Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės 12 Iš Savivaldybės pateiktos informacijos ir pridėtų dokumentų nustatyta 12 1 X prašymas dėl įrašymo į sąrašą socialinio būsto nuomai registruotas Vilniaus miesto savivaldybėje 2005 01 27 reg Nr 418 42 Jos dviejų asmenų šeima ji ir vyras Y pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą įrašyti į Bendrąjį asmenų šeimų sąrašą 12 2 Administracijos direktoriaus 2013 03 05 įsakymu Nr 30 546 patvirtintame Bendrajame asmenų šeimų sąraše X įrašyta numeriu Nuo 2005 01 27 X nepateikė dokumentų apie pasikeitusią šeimos sudėtį 12 3 X šeimai nebuvo siūloma išsinuomoti socialinį būstą kadangi dar nepriėjo jos eilė Socialinis būstas X šeimai gali būti išnuomotas tik vadovaujantis Įstatymo nustatyta tvarka 12 4 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo projektą kuriuo papildytos savivaldybių būsto fondo plėtros bei paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo formos bei finansavimo šaltiniai ir siekiama įtvirtinti teisę į nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją šeimoms ir asmenims turintiems teisę į socialinį būstą Tikimasi kad priėmus šį įstatymą bus sudarytos galimybės gauti valstybės paramą būstui išsinuomoti kur kas greičiau Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos 13 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta 6 straipsnis Savarankiškosios savivaldybių funkcijos Savarankiškosios Konstitucijos ir įstatymų nustatytos priskirtos savivaldybių funkcijos 15 savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas socialinio būsto nuoma 14 Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti modernizuoti įstatyme nustatyta 2 straipsnis Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 9 Šeima sutuoktiniai taip pat susituokęs asmuo su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų vaikai arba vienas iš tėvų jų vaikai iki 18 metų Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys asmenys nuo 18 iki 24 metų kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose mokiniai ar studentai taip pat asmenys laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos Šeimos nariais taip pat laikomi asmenys teismo tvarka pripažinti šeimos nariais Šeimos nariais gali būti laikomi sutuoktinių ar vienišo asmens kartu gyvenantys tėvai įtėviai 8 straipsnis Teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą 1 Teisę į savivaldybės socialinį būstą turi šio Įstatymo 1 straipsnyje nurodytos šeimos ir asmenys kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus 12 paskutinių mėnesių prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų turinčių teisę į socialinį būstą sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas tenkantis vienam šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų jeigu šeimoje yra asmuo kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu netekusiu 75 100 procentų darbingumo ar

  Original URL path: http://vtpsi.lt/node/1724 (2016-02-13)
  Open archived version from archive