archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  šventąją Komuniją iš Šventojo Tėvo rankų į burną ne stovėdami bet klūpodami Vatikano atstovai sakė kad šis įvykis gegužės 22 dienos pamaldose prie Laterano Šv Jono bazilikos nereiškia nuolatinio pasikeitimo Popiežiaus vadovaujamoje liturgijoje Tokiu žingsniu tik norėta pabrėžti Corpus Christi šventės iškilmingumą ir sąsajas su praeities šv Mišių praktika Devintinėse apie kilniausią sakramentą Pirmąją Komuniją priėmusieji buvo pasiruošę priimti Jėzų į savo širdį ŠAKIAI Devintinės Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė pradėta švęsti 1264 metais kaip atsakas į tuo metu Vakaruose ėmusį svyruoti tikėjimą realiu tikrovišku Kristaus buvimu Eucharistijoje Su naujos liturginės šventės įvedimu gimė ir Eucharistinių procesijų tradicija Per Dievo Kūno ir Kraujo šventę vadinamąsias Devintines procesija būna labai iškilminga su vėliavom ir Švenčiausiuoju Sakramentu Tai šventė kai pagerbiamas Švč Sakramentas kai visame pasaulyje jis išnešamas iš bažnyčios į viešą erdvę Tikėjimo ir meilės šventė Vyskupas Rimantas Norvilą viduryje lankosi Bagotojoje Kairėje kun Juozas Fakėjavas dešinėje diak Gediminas Keršys BAGOTOJI Gegužės 17 dieną šeštadienį Šv Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilą jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą Šventėje dalyvavo ir Kazlų Rūdos parapijos diakonas Gediminas Keršys Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra į krikščionybę įvedantys sakramentai kurių vienybę privalu išsaugoti Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji labiau sujungiami su Bažnyčia praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami kaip tikri Kristaus liudy tojai žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą KBK 1285 Kad išliktų parapijoje gyvybė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pasirašo šimtųjų metų jubiliejaus aktą ŠIAULIAI Matau išties gyvą Bažnyčią sakė aktorius dainų atlikėjas Kostas Smoriginas sveikindamasis su Šv Jurgio bažnyčios šventoriuje susirinkusia publika Gyva Bažnyčia aktyvi Šv Jurgio bendruomenė buvo ne tik Sekminių sekmadienį pagrindinę bažnyčios šimtmečio minėjimo dieną Gyva aktyvi jauna Bažnyčia matyta ir gegužės 6 dieną kelyje į Kryžių kalną Piligriminiame žygyje nuo Sv Jurgio bažnyčios dalyvavo per 400 žygeivių daugiausia moksleiviai iš įvairių mokyklų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/06/06/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  netilpo su sirinkusieji o šiemet joje trečdalis kėdžių buvo neužsėstos Tuo tarpu birželio 3 ąją ir Kodėl studentai pralaimėjo savo bylą Gintaras VISOCKAS Prof Vytautas Daujotis įsitikinęs jog studentai pasielgė teisingai prie Seimo surengdami protesto akciją Autoriaus nuotraukos Praėjusią savaitę Lietuvos studentai prie Vyriausybės bei Seimo rūmų surengė protestomitingą smerkdami nevykusią aukštojomokslo reformą Tačiau savo in teresų gerai besimokančio studento tei sėsį nemokamą ir kokybišką mokslą uni versitete apginti nesugebėjo Svarstyda misu aukštojo mokslo reikalais susijusius įstatymus parlamentarai Seime nė nema nė atsižvelgti j studentų reikalavimus pa stabas Svarbu kad tiltas būtų pastatytas Seimo narys Donatas Jankauskas Su Seimo nariu ir TS kandidatu būsimuosiuose Seimorinkiniuose Kauno rajone Donatu JANKAUSKU kalbėjomės gegužės 22 ąją kai Seime ir visoje Lietuvoje buvo minimos Didžiosios tremties 60 osiosmetinės Pokalbį prade dame klausimu kuo jam svarbi ši data Būtent tą naktį mano tėveliai atsidūrėva gonuose keliaujančiuose į Sibirą ir šiandien iškilmingame posėdyje šiurpuliukai ėjo per nu garą klausantis kalbų kurios išreiškė ir mano jausmus Gimiau Buriatijoje toli nuo Lietu vos kitoje Baikalo ežero Neperkamas ir neparduodamas Pasibaigus Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimui šio visuomeninio judėjimo lyderiui Rytui KUP ČINSKUI bei Kauno skyriaus pirmininkui Rai mondui KAMINSKUI XXI amžius pateikė ke letą klausimų kaip vertintinas Lietuvos Sąjū džio suvažiavimas kokios kalbos kokie prane šimaipaliko giliausią įspūdį kokia dabartinio Sąjūdžio misija ateitis svarbiausios užduotys kodėl Sąjūdis vis dar reikalingas Lietuvai Kūrybinės minties abortas Algimantas ZOLUBAS RašytojasVytautas Alantas neretai biog rafųvadinamas patriotiškiausiu išeivių lietu vių rašytoju savo knygoje Tauta istorijos vin giais Ideologiniai mąstymai Čikaga 1990 Vilnius 1992 pastebi kad lietuviškos archi tektūros daugiau galima rasti Amerikoje nei Lietuvoje Iš tikrųjų kai žvilgsnį nukreipia me į dabartinius miestus ypač sostinę kai apžvelgiame atrinktus konkursinius projek tus reprezentacinei sostinės Druskomanija sena tradicija Livija PAKLONSKAITĖ Subtiliojo trio koncertas Liškiavos Švč Trejybės bažnyčioje Gegužės pabaigoje jau XXIV kartą greitai ir triukšmingai prabėgo Druski ninkų jaunimo kamerinės muzikos die nos Tai vienasseniausių šiuolaikinės muzikos festivalių Lietuvoje skirtas jau nųjų kompozitorių iš Lietuvos iružsie nio šiuolaikinės muzikos propagavimui Druskomanija 08 tęsė senas per ilgus metus susiklosčiusias tradicijas ir kaip visada pateikė daugybę novatoriškų mu zikinių idėjų Tryliktą kartą tarp Pažaislio vienuolyno auros Kazimieras DOBKEVIČIUS Solistai Viesturs Jansons Joana Gedminaitė Egidijus Dauskurdis ir dirigentas Gintaras Rinkevičius atlikę sceninę kantatą Afroditės triumfas Birželio l dieną į prie Kauno mariųesantį Pažaislio vienuolyno ansamblį plaukė leng vųjųautomobilių autobusų vilkstinės pėsti skubėjoklasikinės muzikos mėgėjai į tradi cinį jau XIII tarptautinį muzikos festivalį Įsaulėje oro temperatūra siekėtrisdešimt laipsnių karščio mariose pliuškenosi vaikai ir suaugusieji Jokio vėjelio Vasara savo ža lia skara mojavo ir tvirtino einanti savo pa reigas Pirmasis Pažaislio koncertas tarsi pa skelbia Kai viskas širdimi išraudota Radviliškio politinių kalinių ir tremtinių chorui Versmė 15 metų Versmei už dainą dėkoja Kultūros skyriaus vedėjas Eugenijus Jurgauskas Gegužės 18 dieną sekmadienį Radviliškio Švč Mergelės Ma rijos Gimimobažnyčioje aukotos šv Mišios už gyvus ir miru sius Versmės choristus Kartu su radviliškiečiais meldėsi ir tremtinių chorų dalyviai iš Kėdainių Kuršėnų Mažeikių Šiau lių Paskui Kultūrosrūmuose vyko šventinis susibūrimas kon certavo chorai Versmė Diemedis Kėdainiai Tremties var pai Istorija be senaties Bronius VERTELKA Knygos autoriai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/06/11/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  dienomis LR Seimo rūmuose vyko konferencija skirta Sąjūdžio 20 mečiui Berlyno sienos griuvimas nuo Budapešto iki Vilniaus kurioje dalyvavo ir krikščionys demokratai Kovo 11 osios akto signataras buvęs Seimo narys Julius Beinortas iš Panevėžio ir LKD Rietavo skyriaus pirmininkas Vytas Rutkauskas Dabar jau naujosios jungtinės partijos Tėvynės sajungos Lietuvos krikščionių demokratų narių teiraujamės kaip vyksta TS ir LKD jungimasis regionuose Girdėti kalbų kad kai kuriuose regionuose pavyzdžiui Žemaitijoje krikščionys demokratai priešinasi sujungimui Ką apie tai mano pašnekovai Dvasininkijos kančios sovietų valdymo metais Juozas ŽALIABARŠTIS Budavonės miške už nužudytus kunigus aukojamos šv Mišios 1940 metais sovietams okupavus Lietuvą Mečislovas Gedvilas buvo paskirtas vidaus reikalų ministru Jis uždraudė katalikiškų ir tautinių organizacijų veiklą konfiskavo visą jų turtą ir pradėjo žiaurų tautos naikinimą Antrą kartą okupantas sugrįžęs į Lietuvą su dar didesniu įžūlumu naikino tautą Ateizmo banga skleidė bedievybės nuodus žmonių širdyse rovė iš jaunimo širdžių visa kas gera kilnu ir šventa Mūsų padangėje pirmosios kruvinos aukos buvo Budavonės miške žiauriausiu būdu bolševikų nužudyti kunigai kankiniai Vaclovas Balsys Justinas Dabrila ir Jonas Petrikas Jie savo krauju ir kančia pašventino Budavonės mišką Žudynių vietoje žydi gėlės kyla į dangų maldos minami takai į kankinių šventovę Ši vieta mums šventa Rūsčias žiemas atsiuntęs pavasaris Aleksandras JAKUBONIS Paminklas žuvusiems partizanams Tarpučiuose prie Marijampolės Romos RUSTEIKOS nuotrauka 1948 metų gegužės 22 diena buvo šilta ir saulėta Daugelį Lietuvos gyventojų pažadino neprašyti svečiai ir netrukus keliais keleliais nusidriekė pastotės vežimai lydimi ginkluotų stribų ir kareivių Beveik dvidešimt tūkstančių sodybų ir butų miestuose liko tušti su visu kukliu turtu kurį sukaupė kelios kartos Palydėję tremiamuosius į stotį sodybose pradėjo šeimininkauti stribai aktyvistai ir kiti pasinaudoję artimo nelaime Dalis turto buvo suvalstybinta dalis išgrobta ir pasidalinta Prie valsčių įstaigų ilgai riogsojo kalnai spintų bufetų stalų ir kitokių baldų Kas geresnio atiteko jo aktyvui kas liko panaudojo malkoms Tuoj pradėjo kūrenti tuščius sodybų pastatus iškirto ūkininkams priklausiusius miškelius Ištremtųjų gyvuliai buvo aktyvistų suvalgyti dalis pateko į kolchozus Tik šeimininkų netekę šunys ir katės turėjo tęsti benamių gyvenimą savo jėgomis Buvo nusiaubtos gražesnės sodybos tad steigiami kolchozai negalėjo pasinaudoti nei pastatais nei išnarstytais žemės ūkio padargais Į ešeloną sudarytą Marijampolės geležinkelio stotyje per didįjį 1948 metų trėmimą suvaryti tremtiniai iš Marijampolės bei artimiausių Marijampolės bei Vilkaviškio apskričių valsčių pridėjus tremiamuosius iš Lazdijų apskrities sugrusti Šeštokų geležinkelio stoty Viso šio didžiulio ešelono keleiviai Krasnojarske buvo perkelti į laivą Ordžonikidzė ir Jenisiejaus upe nuplukdyti į Mak lakovo gyvenvietę Jeniseisko rajone dabar ta gyvenvietė pavadinta Lesosibirsku Mylėti iki grabo lentos Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ Onutė ir Antanas Nedzinskai su artimaisiais ir klebonu per santuokos 50 metį Kai sutuoktuvininkai gražūs jauni ir pasipuošę ateina prie altoriaus manau nė vienas negalvoja apie senatvę Prieš 50 metų tai mažai rūpėjo ir Onutei Uselytei bei Antanui Nedzinskui Tada jie Lazdijų rajono Seirijų bažnyčioje priėmė Santuokos sakramentą ir prisiekė vienas kitą mylėti iki grabo lentos Tik gyvenimo laiko keliu tie metai praskriejo kaip žirgai kurie jaunuosius atskraidino į šliūbą gražiame važyje su skambaliukais Prie šventovės jį net apsuko vos neišvirto Buvo šalta 1958 metų vasario 2 diena Tik jaunųjų širdys liepsnojo meile

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/06/13/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  ir pa sveikino Obama su pergale Ji pa kvietė savo šalininkus palaikyti Ba rako Obamos kandidatūrą kuris jos nuomone pasižymi ryžtu ir li beralizmu Savo ruožtu B Obama padėkojo H Klinton už garbingą kovą pagyrė ją už atkaklumą ir ryžtingą bei išradingą rinkimų kampaniją Ar K Lapinskas ir J Prapiestis verti aukščiausių postų Antra Vincė KAROSIENĖ Piketuotojai nepatenkinti netobula teismų sistema Šį pavasarį Kęstutis Lapinskas tapo Lietuvos Respublikos Konsti tucinio Teismo pirmininku o Jonas Prapiestis pereitų metų gruodį Aukščiausiojo Teismo AT bau džiamųjų bylų skyriaus pirmininku Nauji pranešimai spaudoje padeda suprasti kad pastarasis postas J Prapiesčiui buvo išrūpintas dėl planuojamo jo skrydžio į AT pirmi ninko kėdę Tais laikais kai prezi dentas Algirdas Brazauskas kartu su EBSW koncerno prezidentu Gintaru Petriku keliavo į Romą pas popiežių Joną Paulių II o Lietu vos rytas tiksliau Komjaunimo tiesa pirmųjų puslapių nuotrau komis kone kasdien mus mulkino ramindamas Gintaro Petriko bičiulystėmis su valdžios elitu Jonas Prapiestis buvo teisingumo minist ru Dabar kai Gintarui Petrikui pa galiau iškelta baudžiamoji byla val džios elitui matyt bus ramiau laukti visiems išskyrus runkelius laimingos šio proceso pabaigos jei Jonas Prapiestis o ne Vytautas Greičius vadovaus AT Be to dabartinis AT pirmininkas valdžios elitui jau seniai yra tarsi žuvies kaulas gerklėje Prisiminė Kauno Sąjūdžio kelią Kazimieras DOBKEVIČIUS Kalba prie Kauno Sąjūdžio būstinės memorialinę lentą atidengęs Algirdas Patackas Praėjusią savaitę birželio 10 ąją sukako 20 metų kai Kaune buvo įkurtas Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyrius Ta proga vyko keletas šios sukakties paminėjimo renginių Jau birželio 2 dieną Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko moksli nė konferencija ir parodos skirtos Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus veiklai atidarymas Konferenciją pasveikino muzie jaus direktorius dr Gintautas Surgailis Muziejaus mokslinė bendradarbė istorikė Audronė Veilentienė savo pranešime akcentavo kad Kauno Sąjūdžio valdyba įnešė svarų indėlį į Lietuvos laisvinimo darbą o kauniečiai buvo itin aktyvūs Są jūdžio

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/06/18/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Aldona VASILIAUSKIENĖ 400 kg sveriantis ąžuolinis kryžius nešamas Vilniaus senamiestyje Birželio 12 osios pavakary į Šv Teresės bažnyčią Vilniuje buvo įneštas didžiulis 400kg ąžuolinis kryžius kuris kitą dieną buvo perneš tasį Dievo Gailestingumo šventovę o 14 dieną porytmetinių šv Mi šių perneštas į Vilniaus Arkikatedrą ir pastatytas koplyčioje prieš Turino drobulės kopiją Katedroje piligriminis kryžius viešės apie trejetą savaičių o paskui jis iškeliaus į Rygą Geras pasiruošimas lydėjo šventinę nuotaiką Tėvai laimina savo vaikus ŠILALĖ Visus metus parapijos vaikai besiruošiantys Pirmajai Komunijai kassekmadienį uoliai dalyvavo šv Mišiose o po jų rinkdavosi į dekanoklebono kun Stasio Toleikio iniciatyva renovuotus para pijosnamus Čia yra techninės aparatūros kuria galima demonstruotivaizdinę medžiagą aiškinant vaikams sudėtingesnes tikėjimo tiesas Jaudinanti šventė Po Pirmosios Komunijos su kunigu Vytautu Tamašausku ir tėveliais MEDINGĖNAI Birželio 1 ąją sutapo dvi šventės Vaikų gynimo ir Tė vo diena O Švč Trejybės parapiją aptarnau jantis iš Rietavo atvykstantis kun Vytautas Tamašauskas prie šių švenčių dar pridėjo ir parapijos vaikų Pirmosios Komunijos iškil mę Pasak kunigo Vaikų gynimo diena te gul simbolizuoja pirmą kartą į vaikų širdeles priimtą Gyvąjį Jėzų Kristų kuris nuo šiol kai jie kiekvieną kartą atliks išpažintį ir priims Komuniją taps jų sielų Gynėju nuo visokio blogio ir nuodėmių Tėvo diena sutapusi su vaikų Pirmąja Komunija buvo puiki proga ir tėveliams atlydėti savo vaikučius artimai susitikti su Kristumi Tikriausiai ne vienas medingėniškis tėvelis atlydėjęs vaikutį į šią šventę prisiminė ir savo Pirmąją Komuniją gal net susimąstė ar nėra atitolta nuo baž nyčios nuo Gyvojo Jėzaus esančio Švč Sakramente Bendrystės tarp žmogaus ir Dievo šventė Pirmąją Komuniją priėmusieji su klebonu kun Juozu Fakėjavu BAGOTOJI Šv Antano Paduviečio bažnyčioje Pirmosios Komunijos šventė šiais metais įvyko birželio l dieną Dvylika vaikų šiaišventei rengėsi jau nuo praėju sių metų rudens per katechezes gilinosi į tikėjimo tiesas dalyvavo šv Mišiose buvo ak tyvūs liturgijos dalyviai

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/06/20/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  mažųjų valstybių siela yra laisvė pagrindas jųteisė o bran giausias turtas kultūra Kultūros plėtotei palankesnes sąlygas turi mažosios valstybės nes didžiųjų sie kiai užimti didesnes teritorijas or ganizuoti ir išlaikyti stipresnę gyny bai ar puolimui reikalingą kariuo menę sudaryti sudėtingą administ racinį aparatą ir valdymą Joms ne palieka vietos rūpintis kultūra be siplėsdamos plokštumoje jos negali pakilti Kas sukaupta Ermitaže Britų muziejuje ar Luvre labiau at spindi ne rusų anglų ar prancūzų kultūrą o mažųjų iš kurių tie kūri niai buvo gauti nupirkti ar pagrob ti Ne didieji o mažieji pasižymi moksle garsėja reikšmingais atra dimais ir išradimais Kodėl Ukraina ne Rusija Gintaras VISOCKAS Dmitrijaus Popovo ir Iljos Milšteino knygos Julijos Timošenko paslaptis oranžinė princesė viršelis Oranžinės revoliucijos herojė Julija Timošenko simbolizuoja Ukrainos pasiprieši nimą Rusijos dominavimui populizmą bei socialinę utopiją Tai pirmoji moteris oli garche kontroliavusi ketvirtį Ukrainos ekonomikos pelenė iš Dnepropetrovsko chruš čiovkų virtusi oranžine princese geležinės valios ir veriančio žvilgsnio moteris pa klupdžiusi ant kelių Ukrainos krikštatėvius nenuilstanti įvaizdžio kūrėja kurios suk nelių ir šukuosenų stiliaus aptarimai žiniasklaidoje dažnai užgožia šalies politinius įvy kius Tai ištrauka iš dviejų Miunchene gyvenančių rusų žurnalistų Dmitrijaus Popo vo ir Iljos Milšteino knygos Julijos Timošenko paslaptis oranžinė princesė kurią 2006 aisiais metais lietuvių kalba išleido leidykla Kitos knygos Didžiosios Kovos apygardos partizanai Kazys BLAŽEVIČIUS Knygos viršelis StanislovoAbromavičiaus Kęstučio Kaspa ro irRūtos Trimonienės knyga Didžiosios Ko vos apygardos partizanai Kaunas Naujasis lankas 2007 800 egz 712 iliustr didelio formato labai informatyvi gausiai iliustruota unikaliomis nuotraukomis Ją parašėžmonės savo gyvenimus paskyrę herojiškopartizaninio karo didvyriųatminties įamžinimui Atkurtos Didžiosios Kovos apygardos DKA vadas Augustinas Švenčionis buvęs DKA partizanas Rytas į laisvės kovą įsitraukęs dar besimokydamas Kauno 4 oje gimnazijoje rašo Didžiosios Kovos apygardai priklausė Vilniaus Trakų Kaišiadorių Širvintų Molėtų Ukmergės rajonai ir rytinės Kauno miesto apylinkės Dar 1944 m vasarą šiose vietovėse buvo pra dėtas

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/06/25/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  tikra sis dabartinės reformos autorius yra Laisvosios rinkos institutas manantis jog viską išspręs piniginiai santykiai Šiandien mūsų svečias Vilniaus universiteto docentas Demokratinės politikos instituto va dovas Mantas ADOMĖNAS Jis vienas iš dabar įgyvendinamos mokslo reformos iniciatorių ir už tai ne sykį studentų kritikuotas Su Mantu Adomėnu teigiančiu kad Jei nebus kardinalių reformų Lietuvos uni versitetų laukia sunkūs laikai kalbasi XXI amžiaus žurnalistas Gintaras VISOCKAS Pagerbta profesorė Lidija VELIČKAITĖ Prof Ona Voverienė su vyru Vladu Mokslas tai kopimas į aukštą kalną akmenuotu ir slidžiu takeliu Tik nedaugelis pasiekia jo spindin čią viršūnę laimės žiburį lydintį į mokslo istoriją Tačiau net ir eiliniam mokslinin kui jau pats buvimas moksle daly vavimas jo procesuose teikia laimę suvokimą kad tarnauji kilniau siam tikslui Tas suvokimas įprasmi na kasdienybę ir visą gyvenimą teigia prof Ona Voverienė savo knygoje Bibliometrija 1999 Birželio 17 dieną Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekoje įvyko profesorės habilituotos dak tarės Onos Voverienės 70 mečio minėjimas Kartu buvo atidaryta jos darbų paroda Lietuvos MA bibliotekos direktorius dr doc Juozas Marcinkevičius supažindi no susirinkusiuosius su prof Onos Voverienės gyvenimo ir veiklos is torija bei atidarė jos darbų paro dą kurioje eksponuojamos profe sorės išleistos knygos straipsniai apdovanojimai nuotraukos Ši pa roda turėjo veikti iki liepos 4 die nos tačiau MA bibliotekos direk toriaus nurodymu ji bus pratęsta dar porai savaičių Smagios Antaninės Bronius VERTELKA Birželio 13 ąją Tiltagalių spor to stadione rinkosi vietos bendruo menė aplinkinių kaimų miestelių žmonės jaunimas Rengti Antani nių šventę viename gražiausių Pa nevėžio rajono kampelių tapo tra dicija Šiemet ji buvo ir kaip Kultū ros ministerijos remiamo edukacinio etninio projekto dalis Kelias į Amžinybę A A g kan Kazimieras Baronas 192712 05 1957 04 17 2008 06 08 Dr Aldona VASILIAUSKIENĖ G kan Kazimieras Baronas Broniaus VERTELKOS nuotrauka Raguvos Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriu je birželio 11

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/06/27/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  pavardę būtinai įrašyk Akademikas A Kudzys nė sykio neištarė žodžių galbūt nereikia galbūt per aštru Nors iš anksto buvome su tarę esą kalbėsimės tik apie politiką atominę elektrinę universitetus bei niekam tikusius premjerus pokalbį netikėtai pradėjome nuo krepšinio Mat akademikas A Kudzys 1949 1955 aisiais metais la bai intensyviai žaidė krepšinį buvo net Kauno Žalgirio ir Lietuvos krepšinio rinktinės narys Krepšiniu jis domisi visą savo gyvenimą tačiau rungtynių žiūrėti į sporto sales neina jau seniai Kodėl Bažnyčios ir kultūros vienovė arba Klojimo teatrai Aukštaičių žemėje Darius PECKUS teatrologijos magistras Tarp žiūrovų Seimo narys Edmundas Pupinis ir Tauragnų klebonas kun Bronius Šlapelis Lietuvos teatrinei kultūrai Katalikų Bažnyčios vadovai ir eiliniai darbininkai kunigai daug davė remdami ir ugdyda mi klojiminio teatro veiklą nuo XIX a iki pat šių dienų Klai pėdos universiteto docentas dr Petras Bielskis savo knygo je Lietuvos klojimo teatras 1999 tyrinėdamas lietuvių kaimiškojo teatro genezę ir Katalikų Bažnyčios vaidmenį tai daro net trijuose skyriuose Lietuvybė kaip pagrindinė vertybinė kategorija nulemia ir mūsų Katalikų Bažnyčios ide ologiją bei veiklos formas Lie tuvos Katalikų Bažnyčia tuo ir savita kad krikščionybės idė jas praturtino lietuvių tautine patirtimi rašoma knygoje p 118 Vilniaus jėzuitų aka demija davė teatrui drama turgų mokyklą kuri plito ir įsi tvirtino Lietuvos bažnytinio teatro dėka Kultūros mitu virto Panemunėlio klebono kun Jono Katelės gyvenimas Jis slapta mokė savo parapiją lietuviško rašto ir visą spaudos draudimo laikmetį išlaikė slaptą klojimo teatrą kuriam pjeses rašė pats Vaižgantas Pirmosios nepriklausomybės laikais kiekviena parapija tu rėjo savą kluono teatrą kur vaidinimai vykdavo metinių atlaidų metu Lvove svarstyti religijų klausimai Dr Aldona VASILIAUSKIENĖ Lvovo Religijų istorijos muziejaus XVIII tarptautinė mokslinė konferencija Konferencijos dalyvius sveikina prof Jaroslavas Daškevičius dešinėje Iš kairės prof Anatolijus Kolodnyj Romanas Kurašas dr Aldona asiliauskienė Zorjana Bilyk dr Tarasas Batenko ir prof Jaroslavas Daškevičius Gegužės 12 15 dienomis Ukrainoje Lvovo

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/07/02/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •