archive-lt.com » LT » X » XXIAMZIUS.LT

Total: 1200

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • XXI amžius
  joniškiečiai Janina Šimaitienė Sofija Žiogienė Andra Kibartaitė Koplyčia aukštojoje mokykloje Benjaminas ŽULYS KTU trečiuosiuose rūmuose atidaryta Šiluvos Dievo Motinos vardu pavadinta koplyčia Livijos ŠIDLAUSKAITĖS nuotrauka Neeilinės iškilmės vyko Kauno technologijos universi teto trečiuosiuose rūmuose KTU kultūros centre įsikū rusiuose Laisvės alėjos pra džioje Čia buvo pašventinta Šiluvos Dievo Motinos vardu pavadinta koplyčia Panašios šventovės miesto pasaulieti nėse aukštosiose mokyklose jau veikia Vytauto Didžiojo Kauno medicinos Žemės ūkio universitetuose Tai bylo ja kad aukštose mokyklose rengiami ne tik inžinieriai gy dytojai agronomai kitų sričių specialistai bet ir skiriama dė mesio jų dvasinėms savybėms Šventė arkivyskupijos globėjo dieną Kauno arkivyskupijos kunigai Šv Jono Krikštytojo šventėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Birželio 24 dieną šven čiant dangiškojo globėjo Šv Jono Krikštytojo šventę penktąjį kartą nuo 2004 ųjų paminėta Kauno arkivysku pijos diena Šventė prasidėjo Eucharistijos šventimu Kris taus Prisikėlimo bažnyčioje gausiai dalyvaujant tikintie siems Arkivyskupijoje tar naujantys dvasininkai prie al toriaus atėjo didžiule proce sija Šv Mišių liturgijai vado vavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamke vičius pakvietė melstis už ar kivyskupijos dabartį ir ateitį kad kiekvienas tarnaudamas pagal savo luomą ir pareigas būtų vertas dangiškojo globė jo šv Jono Krikštytojo šven tumo pavyzdžio Šv Mišias koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas Panevėžio vysku pas emeritas Juozas Preikšas prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žu kauskas ir visi iškilmėse da lyvavę dvasininkai giedojo bažnyčios choras vadovė Danguolė Beinarytė Blaivybės skleidėjo netekus Prof Fiodoras Uglovas 2004 metais buvo įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip seniausias praktikuojantis chirurgas Birželio 22 dieną eidamas 104 tuosius metus mirė žy mus pasaulio blaivybės veikė jas mokslininkas medicinos profesorius Rusijos mokslų akademijos akademikas Ru sijos blaivybės sąjungos pirmi ninkas Fiodoras Uglovas Mums Vyskupo M Va lančiaus blaivystės sąjūdžio at kūrėjams su akademiku Ug lovu teko garbė susipažinti ir bendrauti 1984 metų kovo 10 dieną Rygoje vykusioje anti alkoholinėje konferencijoje Akademikas sužavėjo išsamia moksline alkoholio problemų analize Jis priminė kad alkoholis ypač pa vojingas Šiaurėje gyvenančioms tautoms tai gi ir mums lietuviams Mėgsta laužyti stereotipus Dr Aldona VASILIAUSKIENĖ Vysk Jonas Kauneckas diakonas Dainius Matiukas ir iškilmėse dalyvavę kunigai bei diakonai Dainius Matiukas gimęs Kaune 1982 m vasario 19 dieną apie Kunigų seminariją mąstė nuo pirmos klasės Kad jis bus kuni gėlis žinojo visi klasės vaikai ir ne tik todėl kad jis lankė bažnyčią bet kad dešimt metų patarnavo šv Mišioms Kauno Aleksoto Šv Kazimiero bažnyčioje pas mons Joną Kava liauską dabar jis gyvena Birštone 2001 metais baigęs Jonučių vidurinę mokyk lą Dainius įstojo ne į Kunigų seminariją o į Klai pėdos universiteto Gamtos mokslų fakultetą studijuoti Rekreacinės veiklos organizavimo Šiuo pasirinkimu greitai nusivylęs paliko Klai pėdą sugrįžo į namus ir ėmėsi ruoštis stojamie siems egzaminams į Kunigų seminariją Seimo rūmuose dvasingos knygos pristatymas Jolita ŽUKAUSKIENĖ Veprių klebonas kun Bronislovas Gimžauskas įsigijo ne vieną piligrimės knygą Autorės nuotrauka Seimo parodų galerijoje vyko alytiškės Bi rutės Žemaitytės knygų trilogijos Pėsčiomis į Šventąją Žemę pristatymas Šio susitiki mo iniciatorius VO SOS Vepriuose di rektorius Romas Petras Šaulys Renginį vedė Seimo narė Irena Degutienė Visų mylimą ir gerbiamą piligrimę buvusią gydytoją rea

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/07/04/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Dirse ir Evaldu Maceika pasikvietė Dailės akademijos studentų chorą jo vadovus Arvydą Adamonį ir Astą Rauduvaitę atvykti į Sudervę Taip pat susitarė su bažnyčios klebonu kun Stanislavu Matiukevič kuris pasidžiaugė kad žymus choras dalyvaus jo pamaldose Lietuvos vardo tūkstantmečiui Ignas Domeika 1831 metų sukilimo dalyvis mokslininkas Čilės universiteto rektorius Giedrius GRABAUSKAS KAROBLIS Ignas Domeika pasižymėjo ne tik Lietuvos visuomeniniame gyvenime bet ir tolimos Pietų Amerikos šalies Čilės gyvenime kaip mokslininkas tyrinėtojas publicistas Lietuvos istorijoje buvo daug asmenybių pa sižymėjusių ir kitų kraštų gyvenime T Kosciuška J Basanavičius J Greimas Taip susiklostė kad ir Ignas Domeika pasižymėjo ne tik Lietuvos visuomeniniame gyvenime bet ir tolimos Pietų Amerikos šalies Čilės gyvenime kaip mokslininkas tyrinėtojas publicistas Ignas Domeika gimė 1802 metų liepos 31 dieną Nedzviadkoje Naugarduko apskrityje dabartinės Baltarusijos teritorija lietuvių bajorų šeimoje Igno tėvas Ipolitas Domeika buvo Naugarduko teismo pirmininkas 1812 metais Ignas ėmė mokytis Pijorų mokykloje 1816 metais įstojo j Vilniaus universitetą 1819 metų lapkritį I Domeika įstojo į slaptą Filomatų draugiją Ši draugija jungė jaunus žmones siekusius atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybę išsivaduoti iš Rusijos im perijos jungo Po pusmečio 1820 metų gegužės 5 dieną tapo tikruoju draugijos nariu Filomatai susirinkę skaitydavo literatūrą pa laikė ryšius su Lenkijoje veikusių slaptųjų draugijų nariais Aktyvus Filomatų veikėjas Tomas Žanas įkūrė dar vieną slaptą bendriją Filaretų draugiją 1822 metais Domeika baigė mokslus Vilniaus universitete įgijo Filosofijos magistro laipsnį matematikos srityje Po to dar kurį laiką lankydavosi universitete klausė garsių filosofų istorikų ir mate matikų paskaitų Jėzuitų provincijos 400 mečiui Dr Aldona KAČERAUSKIENĖ Šv Ignacas Lojola ir šv Pranciškus Ksaveras XVIII a nežinomas dailininkas 1608 metų vasariokovo mėnesiais posėdžiavusi Jėzaus Draugijos Generalinė kongregacija paskelbė savanorišką Lietuvos provinciją Tai įvyko praėjus vos 68 metams nuo šv Ignaco Lojolos įsteigtos vienuolijos Į Vilnių jėzuitus pakvietė vyskupas Valerijonas Protasevičius 1569 metų rudenį Atvykę čia jėzuitai stengėsi pateisinti vyskupo viltis po metų įsteigė kolegiją pirmąją gimnazijos lygio mokyklą Lietuvoje 1579 metais ši kolegija išaugo į Vilniaus akademiją universitetą Taigi jėzuitų dėka savo tėvynėje turime vieną seniausių universitetų Europoje Nudžiugino Zalvynė Jonas PETRONIS Jaunosios kanklininkės ZZarasų rajono kultūros centro etnografė Rima Vitaitė kiti kultūros darbuotojai mokytojai stengia si kad vaikai jaunimas mokėtų savo protėvių dainas šokius papročius Nuolat vyksta daug folkloro švenčių Viena iš jų respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis Zalvynė Jis vyko Zarasuose Zalvynė sėliškojo krašto projektas į jo renginius susirinko jaunieji folkloro puoselėtojai iš įvai rių kraštų jau penktą kartą Pava dinimas sėliškas nuo paplitusių hidronimų Zalvas Zalvė Zalvelė latviškos upelės Zalvite kas reiškia žalsvą žalią Apie Zarasų lietuvių atgimimą Jonas PETRONIS Svečiai bibliotekai atvežė dovanų knygų kurias įteikia Šatrijos Raganos bendrijos pirmininkė literatūrologė Brigita Speičytė Zarasų viešoji biblioteka pakvietė zarasiškius į literatūros ir muzikinį renginį Lietuvių atgimimas tarp Žemaitijos ir Lietuvos Šatrijos Ragana ir Vaižgantas Šatrijos Raganos bendrija ir biblioteka surengė tikrą šventę Jau renginio pradžioje Šatrijos Raganos bendrijos pirmininkė literatūrologė Brigita Speičytė pranešė kad kalbėsime ne tik apie Žemaitiją kuri išugdė tokius žinomus lietuvių literatūros klasikus bet ir apie Zarasus Kad ir kaip būtų keista bet Zarasai glaudžiai susijęs su šių klasikų vardais tiksliau su

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/07/09/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  žmona Vitalija vyskupas Jonas Kauneckas Krinčino seniūnas Remigijus Janušis rajono Tarybos narė Genovaitė Jusaitienė beje irgi Pasvalio krašto garbės pilietė bei Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė KRINČINAS Į titulinius Šv apaštalų Petro ir Povilo atlaidus kurie vyko paskutinį birželio sekmadienį Krinčine su ėjo ne tik vietos ir aplinkinių bendruome nių žmonės tarp jų buvo ir rajono meras Gintautas Gegužinskas su žmona Vitalija Krinčino seniūnas Remigijus Janušis rajo no Tarybos narė Genovaitė Jusaitienė Pa svalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Po vilionienė Prieš pradėdamas šv Mišias Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas prisipažino jog išgirdęs giedant Pulkim ant kelių prisimi nė savo vaikystę Juk Krinčinas tai jo išvaikščioti keliai takeliai čia jis buvo krikš tytas čia daugiau nei prieš pusę amžiaus pri ėmė Pirmąją Komuniją Tai buvo iš tiesų di dingos iškilmės jose dalyvavo net 153 vai kai Kreipdamasis į laukiančius Sutvirtini mo Sakramento jaunuolius ganytojas ra gino juos būti tvirtais katalikais o jų sutvir tinimo motinas bei sutvirtinimo tėvus pavyzdžiais gyvenime Telšių vyskupijoje Plungės dekanate Bažnyčia švenčia septyniasdešimtmetį Spraudiškiai su klebonu kun Egidijumi Jurgelevičiumi SPRAUDIS Važiuojant autostrada nuo Klaipėdos penkiasdešimtame kilometre yra Spraudžio kaimas Kaimas nedidelis tačiau turi labai gražią mūrinę bažnyčią pavadintą Šv Pauliaus vardu Spraudiškiai gerbia savo praeitį prisimena ir tuos kurie statė ir fundavo šios bažnyčios statybą Ji pastatyta 1938 metais o žemę bažnyčiai padovanojo ūkininkai Marijona ir Marijonas Turskiai Abu jie ilsisi gražiose šio kaimo ka pinaitėse šalia pirmojo bažnyčios klebono Antano Racevičiaus Kaime atidengta pa minklinė lenta primena vienuolika laisvės kovotojų žuvusių Spraudžio kaime 1949 m ge gužės 15 dieną Stovi ir granito kryžius žuvu siems partizanams paminklas 1953 metais žuvusiems šauliams Birželio 29 tą dieną švenčiant titulinius Šv Povilo ir Petro atlaidus bažnyčia paminėjo ir savo septyniasdešimtmetį Telšių vyskupijoje Klaipėdos dekanate Atsisveikino su buvusiais kunigais Atsisveikinantiems su Gargždų parapija kunigams Aloyzui Žygaičiui antras iš dešinės Dariui Trijoniui diakonui Pauliui Jaraminui klierikui Edvinui dešinėje skambėjo ateitininkų giesmė GARGŽDAI Birželio 29 dieną sekmadienį po Sumos atsisveikinimo popie tė su čia dirbusiais kunigais ne vienam buvu siam Šv arkangelo Mykolo bažnyčioje iš spaudė ašarą Kunigas Aloyzas Žygaitis į Gargždų pa rapiją atvyko būdamas diakonas Čia dirb damas gavo kunigystės šventimus Pirmojo je savo parapijoje kunigu jis darbavosi be veik dvejus metus Kunigas A Žygaitis pa skirtas klebonu į Batakių parapiją bei aptar nauti Lomių parapiją Tauragės rajone Telšių vyskupijoje Palangos dekanate Kunigų jubiliejai ir Primicijos Kunigas Robertas Romanovskis po šv Mišių kalbasi su tikinčiaisiais Autorės nuotraukos PALANGA Birželio 15 dieną į Švč Mergelės MarijosĖmimo į dangų baž nyčią susirinko parapijiečiai svečiai poilsiau tojai išįvairių Lietuvos miestų bei miestelių Belaukiančius šv Mišių pradžiosdžiugiai nu teikė sakralinės muzikos jaunimo choras iš Kauno GiesmėLietuvai jau trečią kartą giedojęs Palangos bažnyčioje Kauno arkivyskupijoje Kauno dekanate Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos viešnagė Parapijiečiai ir svečiai pasitinka iš Dainavos parapijos atvežtą paveikslą Ričardo ŠAKNIO nuotrauka VILIJAMPOLĖ Birželio 29 dieną Kauno Šv Juozapo Vilijampolės pa rapijoje sklandė pakili nuotaika Iškilminga procesija parapijos klebonas kun Jonas Bu jokas vikaras kun Darius Varnelis klierikas Tomas Trečiokas Kauno arkivyskupas met ropolitas Sigitas Tamkevičius kurijos kanc leris mons

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/07/11/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  XXI amžiaus numeriuose pateikiame išsamesnę statistinę ir istorinę informaciją apie Australijos Bažnyčios esminius bruožus ir rūpesčius S Dariaus ir S Girėno skrydžiui 75 eri Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Lechas Kačynskis ir Valdas Adamkus Pščelniko miške S Dariaus ir S Girėno žūties vietoje 1933 metų liepos 15 dieną iš Niu jorko į Kauną išskrido Steponas Da rius ir Stasys Girėnas Lėktuvu Li tuanica jie per 37 valandas sudėtin gomis oro sąlygomis be radijo ryšio prietaisų perskrido Atlanto vande nyną Iki Kauno likus 650 kilometrų lakūnai žuvo prie Pščelniko kaimo tuomet Vokietija dabar Lenkija lėktuvui patyrus avariją Jos priežas tys nėra visiškai aiškios Oficialiai pranešta kad avarija atsitiko dėl audros ar motoro gedimo tačiau ne atmetama versija kad lėktuvą pašo vė vokiečiai palaikę jį priešu Lietuvos partizanai susitiko Mūšios parke Kazimieras DOBKEVIČIUS Mūšios parke plazda Trispalvė su kuria partizanai ėjo į mūšį Lietuvos partizanų kapeliono monsinjoro Alfonso Svarinsko ini ciatyva Didžiosios Kovos partizanų apygardos aktyvios kovinės veiklos teritorijoje Mūšios upės ir to pa ties pavadinimo miškelyje jau prieš keletą metų įkurtas Mūšios parkas Šiame parke stūkso kiekvienam Di džiosios Kovos partizanų apygardos batalionui jo kovotojų atminimui skirtas ąžuolinis kryžius Šio parko centre gražiai prižiūrima veja ku rioje stovi du kryžiai Vienas bal tas skirtas popiežiui Jonui Pauliui II kitas su septyniais kryžiais Jungtinių Amerikos Valstijų prezi dentui Ronaldui Reiganui Pušaičių paūksmėje žaliai nudažyta nedide lė medinė pakylėlė vieta kur pa statomas altorėlis šv Mišių aukai Visai netoli ir gimtasis mons A Svarinsko kaimelis Puikiai su tvarkytas ir prižiūrimas parkas kaip magnetas traukia daugelį keliautojų po Lietuvą Ir partizanai vidur vasaryje dažnai rengia visų devynių partizanų apygardų sąšauką aktua liais nūdienos klausimais paben dravimui pasitarimui Per tradicinius atlaidus labai pritiko tradiciniai skaitiniai Vytautas BAGDONAS Lietuvai pagražinti draugijos Centro valdybos pirmininkas Juozas Dingelis iš kairės šios draugijos Svėdasų skyriaus pirmininkė Alma Švelnienė ir Svėdasų

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/07/16/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Seimo narys Rytas Kupčinskas Prie stalo renginio vedėja muziejininkė Emilija Juškienė ir vilnietis mokslininkas Nerijus Šepetys Renginys Baltijos kelias kelias į laisvę skirtas Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti vyko praėjusį šeštadienį Panevėžio miesto Savivaldybės salėje Minėjimą inicijavo miesto Kraštotyros muziejaus darbuotojai parėmė miesto savivaldybė Minėjime dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas vienuolė s Ona Pranckūnaitė miesto vadovai bendruomenės nariai Trumpą žodį tarė miesto meras Povilas Vadopolas Pranešimą Molotovo Ribentropo paktas Lietuvos gedulas ar viltis skaitė Vilniaus universiteto docentas knygos Molotovo Ribentropo paktas ir Lietuva autorius Nerijus Šepetys 1989 metų rugpjūčio 23 ąją kai per tris šalis nusitęsė Baltijos kelias istorikas vadino tiesos sakymo diena Svečias kalbėjo apie Rusijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų Molotovo bei Ribentropo pasirašytą slaptą suokalbį jiems dalijantis Europą Renginį vedusi Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejaus vedėja Emilija Juškienė mokslininkui įteikė panevėžiečių muziejininkų Elenos Markuckytės ir Donato Pilkausko knygą Kovoje už brangią Tėvynę Algimanto apygardos partizanų istorija Skrisk svajone Ruošiantis Mykolo Kleopo Oginskio 1765 1833 250 osioms gimimo metinėms Vytas Rutkauskas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Šviesaus atminimo kraštotyrininkė Oginskių kultūrinės veiklos populiarintoja Eleonora Ravickienė ne kartą yra kalbėjusi apie Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimo pėdsakus Italijoje apie Florenciją Santa Croce baziliką kurioje ilsisi kompozitoriaus palaikai Sovietmečiu galėjai tik pasvajoti apie kelionę į tą nepasiekiamą kraštą Šiandieniniai vaikai ką ten vaikai dvidešimtmečiai ir trisdešimtmečiai neįsivaizduoja kad tais laikais nelengva buvo nusigauti netgi į Lenkiją o ką jau kalbėti apie Italiją Neaplankė jos ir mokytoja Leonora Ravickienė Išėjo iš gyvenimo pasėjusi šią svajonę kitų širdyse Seniūnas nestokoja mbicingų planų Kupiškio rajono Subačiaus seniūnas Vidmantas Paliulis Lietuvai gavus nepriklausomybę seniūnais daug kur tapo buvę kolūkių pirmininkai ar partorgai vildamiesi tokioje šiltoje vietoje sulaukti ir pensijos Dabar norint tapti seniūnu reikia laimėti konkursą ir pateikti ateities viziją Kupiškio rajono Subačiaus seniūnas Vidmantas PALIULIS tuometėje Rokiškio kultūros mokykloje baigęs

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/08/27/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Nors žmonės ir ne visada jį suprasdavo kartais girdavo kartais peikdavo palaikydavo ar tyčiojosi jis nekreipė dėmesio visada prisiminė Dievo Sūnų Jėzų Jo kančią mirtį ir prisikėlimą Savyje jis mato paprastą nuodėmingą žmogų siekiantį šventumo O žmonės iš kunigo laukia daugiau jį iškelia aukščiau Parapijiečiai jį vadina klebonu kartais Tėveliu Dėkoja jam kad jis yra šalia džiaugsmo ir skausmo valandą kad supranta užjaučia ir padeda dėkoja už suburtą bendruomenę Bažnyčią už tai kad klebonas savo mintimis širdimi prisilietė prie parapijos gyvenimo Vienas iš prasmingiausių jo darbų yra legendinės Kryžių koplyčios atstatymas ir Kristaus Kryžiaus kelio stočių įrengimas Tiesa jos neužbaigtos dar reikia nutiesti taką Už tai jam buvo suteiktas garbės kanauninko titulas Vienuolyne vėl aidi dominikonų žingsniai Į Liškiavą susirinkę kunigai dalyvavę naujojo dominikonų vienuolio klebono kan Valiaus Zubavičiaus centre įvilktuvėse Klieriko Armino Lukoševičiaus nuotrauka Liškiava Tik po 195 metų Švč Trejybės bažnyčioje į dominikonišką abitą vėl buvo įvilktas naujas ordino brolis Dominikonai čia įsikūrė 1699 metais Istoriniuose šaltiniuose pasakojama kad 1697 m balandžio 22 dienos testamentu Liškiavoje gyvenęs Jurgis Kosyla su žmona Kristina visus Liškiavos turtus užrašė Seinų vienuoliams dominikonams su sąlyga kad jie čia pastatytų Švenčiausios Trejybės garbei skirtą bažnyčią bei vienuolyną Porciunkulės atlaidai ir Katedros konsekracijos 75 osios metinės PANEVĖŽYS Nuo rugpjūčio 1 iki 3 dienos Katedroje vykę Porciunkulės atlaidai ir Katedros konsekracijos 75 mečio iškilmė patraukė daugelio Panevėžio ir ne tik Panevėžio tikinčiųjų dėmesį ir žmonės itin gausiai dalyvavo sekmadienio Sumos šv Mišiose ir po Mišių vykusioje programoje Penktadienį už išėjusius amžinybėn Katedros statytojus vysk Kazimierą Paltaroką ir parapijiečius meldėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir Panevėžio vyskupijos kanauninkai ir monsinjorai Prieš šv Mišias buvo giedamas Rožinis už išėjusius Pamokslus šeštadienį ir sekmadienį sakė Šv apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolyno vyresnysis Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas dominikonas tėvas Pijus Eglinas Šventovei prie Alantos 170 Velykių bažnyčios sukakčiai skirtą koplytstulpį šventino Anykščių Šv Mato bažnyčios vikaras kun Justas Jasėnas Centre klebonas kun Rimantas Visockis Velykiai Rugpjūčio 24 ąją sekmadienį iš akmenų ir plytų statyta Šv apaštalo Andriejaus bažnyčia minėjo savo 170 metų sukaktį Tokio žmonių antplūdžio koks buvo tądien Velykiai tikriausiai dar neregėjo Tikintieji rinkosi ne tik iš aplinkinių parapijų atvyko iš Panevėžio miesto Radviliškio Anykščių bei kitų rajonų net iš Vilniaus Tarp besimeldžiančiųjų buvo garsi dailininkė panevėžietė Stasė Medytė Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis Velžio seniūnas Alfonsas Bakšys Gražaus miestelio jubiliejus Vytautas Bagdonas Viename kilime įprasminti ir Svėdasų jubiliejiniai metai Per Žolinę jaukus gražus ir žydintis Anykščių rajono Svėdasų miestelis minėjo jubiliejinį gimtadienį Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Svėdasų vardas paminėtas 1503 metų rugpjūčio 15 ąją kai buvo patvirtintos Užpalių parapijoje prie Svėdasų kelio žemės nuosavybės teisės bajorui M Grinkevičiui Tą dieną svėdasiškiai ir laiko savo miestelio gimtadieniu Ir per šią Žolinę Svėdasuose netrūko įvairiausių renginių kuriuos svėdasiškiams ir miestelio svečiams dovanojo Svėdasų seniūnija Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius Svėdasų bendruomenė ir Svėdasiškių draugija Alaušas padedant gausiam būriui rėmėjų Žolinė daugiabučio bendruomenėje Kazimieras Dobkevičius Šventės rengėjai iš dešinės Ona ir Albinas Staugaičiai su prof Ona Voveriene Onutė ir Albinas Staugaičiai iškentėję pažeminimą badą praradę sveikatą sugrįžo iš Kazachstano konclagerio

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/08/29/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  Visas spektras rimtų jausmų Skandalingoji parlamentaro Algimanto Matulevičiaus knyga Gintaras VISOCKAS Skandalingosios parlamentaro Algimanto Matulevičiaus knygos Valstybės valdymo užkulisiai viršelis Autoriaus nuotrauka Lietuviškų knygų lentynoje atsirado dar vienas politinio pobūdžio knyga buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto SNSGK pirmininko Algimanto Matulevičiaus Valstybės valdymo užkulisius kuri knygynuose pasirodė vos prieš keletą dienų Šiai knygai prognozuočiau gražią ateitį nes ji negali netapti bestseleriu Ir skaitytojų ji bus mėgiama tikrai ne už simbolinę kainą ar patrauklų viršelį Spėju kad ši knyga kurią pats autorius vadina politiko komentarais ir skiria visiems Lietuvos žmonėms mūsų išrankiems skaitytojams įsimins pirmiausiai kaip veikalas kuriame konkrečiai pasiremiant gausiais faktais dokumentais ir ekspertų bei analitikų išvadomis kritikuojami aukščiausi valstybės pareigūnai prezidentai premjerai ministrai žurnalistai slaptųjų tarnybų vadovai istorikai politologai Beje tokios ir turėtų būti politinio pobūdžio knygos Jeigu vengi nenori bijai aiškiai pasakyti kas tavo manymu kenkia šalies interesams kam tada iš viso rašyti knygą Parlamentaro A Matulevičiaus Valstybės valdymo užkulisiams tokių priekaištų bei pastabų tikrai nepateiksi Pilietiškumo egzamino akivaizdoje Giedrius GRABAUSKAS KAROBLIS Vienas ryškiausių paskutinės vasaros savaitės įvykių buvo rugpjūčio 22 24 dienomis vykęs Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąskrydis Šis renginys vyko Molėtų rajone įstabioje Obuolių saloje Į renginį susirinko apie tris su puse tūkstančio dalyvių iš visos Lietuvos Pagrindiniai sąskrydžio renginiai prasidėjo rugpjūčio 23 dieną vyko iškilmingas renginio atidarymas kalbėjo TS LKD pirmininkas Andrius Kubilius TS LKD pirmininko pirmasis pavaduotojas Valentinas Stundys Gruzijos ambasadorius Lietuvoje Georgijus Kerdikošvilis Buvo renkami parašai dėl greitesnės Gruzijos integracijos į NATO Kreipimasis su parašais bus įteiktas NATO valstybių vadovams Ambasadorius G Kerdikošvilis džiaugėsi tuo kad Lietuvos žmonės aktyviai remia Gruziją padėkojo TS LKD partijai už aktyvų Gruzijos palaikymą Sąskrydyje vyko aktyvios diskusijos pasitarimai Lietuvai aktualiomis temomis Renginyje dalyvavo daug jaunimo atstovų nemaža jų į partiją įstojo paskutinių dvejų metų laikotarpiu Vaižganto pėdsakai Rokiškio žemėje Vytautas Bagdonas Svėdasų krašto muziejaus direktorius Paminklinis akmuo Panemunėlyje skirtas pirmajam slaptam vaidinimui Vaižganto Nepadėjus nėr ko kasti Anykščių rajono Svėdasų seniūnijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos vaižgantiečių klubo Pragiedrulys nariai globojantys ir puoselėjantys Svėdasų krašto muziejų populiariai vadinamą Vaižganto muziejumi šiemet pasiryžo surinkti kraštotyrinę medžiagą apie savo kraštiečio lietuvių literatūros klasiko visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo Vaižganto ryšius su Rokiškio kraštu Tuo tikslu buvo organizuotos kelios vaižgantiečių išvykos į Rokiškio rajoną fotografuojami ir filmuojami į vaizdo juostą objektai susiję su Vaižganto gyvenimu kūryba visuomenine veikla Svėdasų krašto muziejus pasipildė nuotraukomis kraštotyrine medžiaga Kai kurios nuotraukos darytos Rokiškio rajone papildė fotografijų parodą Lenkiuosi Vaižganto žemei Ši paroda buvo eksponuojama Kunigiškiuose veikiančio Svėdasų krašto muziejaus kiemelyje 2007 metų vasarą minint muziejaus veiklos 20 metį per tradicinius Vaižganto skaitymus Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose Svėdasų bibliotekoje ir kitur Sukaupto galima ir netekti Bronius VERTELKA Muziejaus vadovė Elena Klingienė Trijų kambarėlių lentinės sienos žiemą menkai laiko šilumą nors čia saugomi vertingi Karsakiškio A Strazdelio pagrindinės mokyklos muziejaus eksponatai Muziejus atsirado buvusio Karsakiškio apylinkės vėliau Paežerio kolūkio pirmininko Zenono Radišausko didelio senų daiktų mėgėjo ir žinovo dėka Pas jį stovėjo spinta prigrūsta kaimiškų rakandų kuriuos jis vėliau perdavė mokytojui Pranui Tamošiūnui Apie 20 metų muziejumi rūpinosi mokytoja Elena Klingienė Prasmingai paminėtas Varėnos Sąjūdžio

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/03/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • XXI amžius
  kurie Atgimimo pradžioje stojo į nepriklausomybės atkūrimo kelią Laimei tokių liko ir dabar nepaisant to kad per 18 nepriklausomybės metų okupantų tarnai jų palikuonys verslo magnatais tapę apsukrūs verteivos niekur nedingę KGB kadrai siekė išmušti iš žmonių galvų ne tik tėvynės meilę bet ir elementarų padorumą pagarbą tautos tradicijoms Graikų apeigų katalikų šventė Kristaus Atsimainymo atlaidai Pidhircuose Dr Aldona Vasiliauskienė Maldininkai Kristaus Atsimainymo atlaiduose Ukrainoje Graikų apeigų katalikai iškilmingai mini Kristaus Atsimainymo šventę kuri net keturiose bažnyčiose Pidhircuose Krechive Dobromilyje ir Hošive minima atlaidais Kristaus Atsimainymo šventė dar vadinama Kristaus Išgelbėtojo Spaso švente Liaudyje ši šventė susijusi su rugiapjūtės pabaiga be to sakoma kad tą dieną išskrenda gandrai bažnyčiose tą dieną šventinami vaisiai bei žolynai Labas rugsėji Levita Kiverienė Marijonų gimnazijos gimnazistų programa Kai uždarai duris vasarai atidarai langą rudeniui Ruduo rašo laiškus pageltusiuose klevų lapuose o gatvės pražysta gėlėmis ir vaikų šypsenomis Rugsėjo 1 oji tai visuomet nauji veidai netikėti ir laukti susitikimai šurmulys linkėjimai stengtis ir siekti Šis rugsėjis mums pirmasis kai esame vėl gimnazija Senoji Marijampolės marijonų gimnazija buvo įsteigta 1923 metais Sėkmingai gyvavo ir išaugino Lietuvai daug žymių žmonių išleido 12 abiturientų laidų tačiau 1940 aisiais okupantų buvo uždaryta Mokykla atkurta 1997 metais kunigų marijonų iniciatyva Atkūrimo darbai vyko labai pamažu tik 2000 aisiais įžengėme į suremontuotą senąjį pastatą tačiau gimnazijos vardą dar reikėjo užsitarnauti Žolinė Pivašiūnuose Pivašiūnų Švč Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų paguodos paveikslas Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka Šiais metais į aštuonias dienas trukusius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose ir vėl susirinko gausus maldininkų būrys Šiemet Žolinės atlaidai Pivašiūnuose išskirtiniai sukanka 20 metų nuo 1988 m rugpjūčio 14 dienos kai kardinolas Vincentas Sladkevičius tuometinis Kaišiadorių vyskupijos ganytojas Pivašiūnų Marijos paveikslą vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis jam suteikė Nuliūdusiųjų paguodos titulą Lietuvoje popiežiaus vainikais vainikuoti tik šeši malonėmis garsėjantys žymių Lietuvos šventovių Marijos paveikslai Trakų Sapiegų Vilnius Šiluvos Aušros Vartų Pivašiūnų ir Žemaičių Kalvarijos Pivašiūnuose yra penktasis Lietuvoje popiežiaus karūnomis vainikuotas Marijos paveikslas Pasižmonėjimas Daujėnuose Bronius VERTELKA Susitikimo dalyviai mielai bendravo su vyskupu Jonu Kaunecku Tradicine tapusi giminių ir kaimynų šventė Daujėnuose organizuota Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vyko paskutinį vasaros šeštadienį Pirmoji tokia šventė buvo 2002 aisiais Gerokai prieš dvyliktą skardūs Daujėnų varpai pasitiko Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką Prie šventovės vartų ganytoją sutiko Daujėnų klebonas g kan Povilas Varžinskas Šv Mišias skirtas gyviesiems ir mirusiesiems vaikams ir anūkams aukojo vyskupas jam talkino Paįstrio klebonas kun Pranas Benediktas Tamulionis Grožis ir darbas vienose rankose Vytautas Bagdonas Rita Raimundas ir jų sūnus Tadas prie savo sodybos Anykščių rajono Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simonavičius pasakodamas apie Gerkonių kaime ūkininkaujančią Labonų šeimą negailėjo pagyrimo žodžių Esą jie ne tiktai darbštūs pareigingi žemdirbiai bet ir pavyzdingai prižiūri sodybą mielai remia kultūros renginius Ritą ir Raimundą su sūnumi Tadu Debeikių pagrindinės mokyklos aštuntoku sutikome besitvarkančius savo sodybos kieme Neatsitiktinai ūkininkų Labonų sodyba pripažinta viena gražiausių seniūnijoje Čia daug gėlių dekoratyvinių krūmų išdėstytų dailiomis kompozicijomis Čia ir dailus medinis lieptas sodybą puošia vežimaitis yra jauki pavėsinė Pradėtas bet dar nebaigtas mūryti lauko židinys Yra ir šulinys su svirtimi Tiesa kaip sakė Raimundas tai tik senovinio

  Original URL path: http://xxiamzius.lt/numeriai/2008/09/05/index.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive •